Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 291 - 302 2020-05-14

The fear of missing out on social media among the first and third grade students of a medical faculty and related factors.
Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler.

Betül AKBAY [1] , Havva KASAL [2] , Caner ÖZDEMİR [3] , Nurhan MEYDAN ACIMIŞ [4] , Ahmet ERGİN [5]


Purpose: Fear of Missing Out (FoMO) was defined as the fear of missing the developments and not being aware of the developments in the social networks. The aim of this study was to determine the prevalence of FOMO among the first and third grade students of a medical faculty and the related factors.

Materials and methods: The universe of this cross-sectional study consisted of 534 students in the 1st and 3rd grades of a medical faculty. It is aimed to reach the whole universe without selecting the sample. A questionnaire which was prepared by surveying the literature and questioning the sociodemographic characteristics and social media usage habits of the participants was applied to the students and FOMO scale was used. Independent Sample T Test, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used to comparasion of independent group means and medians. Backward linear regression analysis was performed to determine the factors associated with the FOMO score.  Statistical significance level (p) was accepted as <0.05. Ethical committee and required permissions were obtained before the study.

Results: The sample consisted of 435 (81.4%) respondents. Sixty percent of the participants were female and 54.5% were third grade. The mean FOMO score was 23.6±6.9. Being in the first grade (B:2,554, 95% CI:1,289-3,818, p<0,001), the frequency of checking the smartphone daily >50 (B:2,818, 95% CI:1,430-4,206, p<0.001), carrying a smartphone charger (B:1.916, 95% CI:0.631-3.201, p=0.004) and more social media accounts (B:0.927, 95% CI:0.566-1.287, p<0.001) were independent risk factors for high FOMO level.

Conclusion: FOMO level of participants is low. There is a need to evaluate the level of FOMO in different samples.

 

Amaç: Sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu (GKK), bireylerin sosyal ağlarda gelişmeleri kaçırma ve gelişmelerden haberdar olamama korkusu yaşamaları olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma ile bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde GKK yaygınlığının ve ilişkili olabilecek faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıfta eğitim gören toplam 534 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem seçilmeden evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma katılan öğrencilere, literatür taranarak oluşturulan ve katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve akıllı telefon ile sosyal medya kullanım alışkanlıklarını sorgulayan bir anket formu uygulanmış; Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (GKKÖ) kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler için sayı, yüzde, ortalama, ortanca, standart sapma değerleri hesaplanmış; bağımsız grup farklılıklarının karşılaştırılmasında t testi, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. GKKÖ puanı ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi için çoklu doğrusal regresyon analizi (backward) yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi (p)<0,05 kabul edilmiştir. Çalışma öncesinde etik kurul ve gerekli kurumsal izinler alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya toplamda 435 (%81,4) kişi katılmıştır. Katılımcıların %60,3’ü kadın ve %54,5’i üçüncü sınıftır. GKKÖ puan ortalaması 23,6±6,9’dur. Birinci sınıfta olmanın (B:2,554, %95 GA:1,289-3,818, p<0,001), akıllı telefonu günlük kontrol etme sıklığının >50 üzeri olmasının (B:2,818, %95 GA:1,430-4,206, p<0,001), yanında akıllı telefon şarj cihazı taşımanın (B:1,916, %95 GA:0,631-3,201, p=0,004) ve daha fazla sosyal medya hesap sayısına sahip olmanın (B:0,927, %95 GA:0,566-1,287, p<0,001) yüksek GKK düzeyi ile için bağımsız risk faktörlerii olarak saptanmıştır.

Sonuç: Katılımcıların GKK düzeyi düşük bulunmuştur. Aynı konuda farklı araştırmalara ihtiyaç vardır. 

 • Referans1. Lai C, Altavilla D, Ronconi A, Aceto P. Fear of missing out (FOMO) is associated with activation of the right middle temporal gyrus during inclusion social cue. Computers in Human Behavior 2016;61:516-521. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.072 Erişim Tarihi 19 Ağustos 2019
 • Referans2. We are social. Digital in 2017:Global oweview. Erişim: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview Erişim tarihi 23 Ağustos 2019
 • Referans3. Kuss DJ, Griffiths MD. Social networking sites and addiction: ten lessons learned. Int J Environ Res Public Health 2017;14:311. doi:10.3390/ijerph14030311
 • Referans4. Statista Social Media-Statistics and Facts. Erişim: https://www.statista.com/topics/1164/social-networks/ Erişim tarihi 23 Ağustos 2019
 • Referans5. Heo J, Oh J, Subramanian SV, Kim Y, Kawachi I. Addictive internet use among korean adolescents: a national survey. PLoS One 2014;9:e87819. doi:10.1371/journal.pone.0087819
 • Referans6. Ko CH, Yen JY, Yen CF, Chen CS, Chen CC. The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. Eur Psychiatry 2012;27:1-8. doi: 10.1016/j.eurpsy.2010.04.011.
 • Referans7. Schou Andreassen C, Billieux J, Griffiths MD et al. The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychol Addict Behav 2016;30:252-62. doi: 10.1037/adb0000160.
 • Referans8. Sampasa-Kanyinga H, Hamilton HA, Chaput JP. Use of social media is associated with short sleep duration in a dose-response manner in students aged 11 to 20 years. Acta Paediatr 2018;107(4):694-700. doi: 10.1111/apa.14210.
 • Referans9. Przybylski AK, Murayama K, Dehaan CR, Gladwell V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior 2013;29:1841-1848. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014
 • Referans10. Gökler ME, Aydın R, Ünal E, Metintaş S. Sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Derg 2016;17:53-39.
 • Referans11. Fuster H, Chamarro A, Oberst U. Fear of missing out, online social networking and mobile phone addiction: a latent profile approach. Aloma 2017;35:23-30.
 • Referans12. Oberst U, Wegmann E, Stodt B, Brand M, Chamarro A. Negative consequences from heavy social networking in adolescents: the mediating role of fear of missing out. J Adolesc 2017;55:51-60. doi: 10.1016/j.adolescence.2016.12.008
 • Referans13. Elhai JD, Levine JC, Dvorak RD, Hall BJ. Fear of missing out, need for touch, anxiety and depression are related to problematic smartphone use. Comput Human Behav 2016;509-516. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.079
 • Referans14. Tozkoparan SB, Kuzu A. Öğretmen adaylarının gelişmeleri kaçırma korkusu (FOMO) düzeyleri ve siberaylaklık davranışları arasındaki ı̇lişki. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2019;9:87-110. doi: https://doi.org/10.18039/ajesi.520825
 • Referans15. Abel JP, Buff CL, Burr SA. Social media and the fear of missing out: scale development and assessment. Journal of Business & Economics Research 2016;14:33-44.
 • Referans16. Hoşgör H, Koç Tütüncü S, Gündüz Hoşgör D, Tandoğan Ö. Üniversite öğrencileri arasında sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu yaygınlığının farklı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies 2017;3:213-223.
 • Referans17. Gezgin DM, Hamutoğlu NB, Gemikonaklı O, Raman İ. Social networks: fear of missing out in preservice teachers. Journal of Education and Practice 2017;8:156-168.
Birincil Dil tr
Konular Halk ve Çevre Sağlığı
Yayımlanma Tarihi Mayıs 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4424-2063
Yazar: Betül AKBAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1741-4456
Yazar: Havva KASAL
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2940-8694
Yazar: Caner ÖZDEMİR
Kurum: Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9616-1033
Yazar: Nurhan MEYDAN ACIMIŞ
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5236-7507
Yazar: Ahmet ERGİN
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 2018KKP290
Teşekkür Teşekkür: Katkılarından dolayı intern doktorlar Abdullah Akdere, Mesut Akkoş, Kağan Ciciboğa, Gülten Coşkundeniz, Merve Dumanlı, Muhammet Bilal Özmen, Celal Taçyıldız, Nazire Nagihan Yağın, İrem Yamacı, Ali Yığ ve Deniz Yılmaz’a teşekkürlerimizi sunarız.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd621611, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {291 - 302}, doi = {10.31362/patd.621611}, title = {Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler.}, key = {cite}, author = {AKBAY, Betül and KASAL, Havva and ÖZDEMİR, Caner and MEYDAN ACIMIŞ, Nurhan and ERGİN, Ahmet} }
APA AKBAY, B , KASAL, H , ÖZDEMİR, C , MEYDAN ACIMIŞ, N , ERGİN, A . (2020). Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler.. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (2) , 291-302 . DOI: 10.31362/patd.621611
MLA AKBAY, B , KASAL, H , ÖZDEMİR, C , MEYDAN ACIMIŞ, N , ERGİN, A . "Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 291-302 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/54327/621611>
Chicago AKBAY, B , KASAL, H , ÖZDEMİR, C , MEYDAN ACIMIŞ, N , ERGİN, A . "Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 291-302
RIS TY - JOUR T1 - Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler. AU - Betül AKBAY , Havva KASAL , Caner ÖZDEMİR , Nurhan MEYDAN ACIMIŞ , Ahmet ERGİN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.621611 DO - 10.31362/patd.621611 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 291 EP - 302 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.621611 UR - https://doi.org/10.31362/patd.621611 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler. %A Betül AKBAY , Havva KASAL , Caner ÖZDEMİR , Nurhan MEYDAN ACIMIŞ , Ahmet ERGİN %T Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler. %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.621611 %U 10.31362/patd.621611
ISNAD AKBAY, Betül , KASAL, Havva , ÖZDEMİR, Caner , MEYDAN ACIMIŞ, Nurhan , ERGİN, Ahmet . "Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 2 (Mayıs 2020): 291-302 . https://doi.org/10.31362/patd.621611
AMA AKBAY B , KASAL H , ÖZDEMİR C , MEYDAN ACIMIŞ N , ERGİN A . Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 291-302.
Vancouver AKBAY B , KASAL H , ÖZDEMİR C , MEYDAN ACIMIŞ N , ERGİN A . Bir tıp fakültesi 1. ve 3. sınıf öğrencilerinde sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ve ilişkili faktörler.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 302-291.