Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 306 - 311 2021-04-01

Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili
The profile of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from in intensive care units over a four-year span.

Nihan CEKEN [1] , Hülya DURAN [2] , Bülent ATİK [3]


Giriş: Pseudomonas aeruginosa özellikle yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan hastalarda enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir patojendir. Son yıllarda artan antibiyotik direnci P.aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı YBÜ’den izole edilen P.aeruginosa suşlarının direnç oranlarını saptamaktır. Gereç ve Yöntem: 2016-2019 yılları arasında YBÜ’lerden mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli örneklerden izole edilen P.aeruginosa suşları çalışmaya dahil edilmiştir. Bakteri tanımlaması ve antibiyotik duyarlılık testleri konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemler kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Toplam 688 P.aeruginosa suşu çalışmaya dahil edilmiştir. Suşların izole edildiği örnekler arasında endotrakeal aspirat örnekleri ilk sırada (%53.3), idrar örnekleri ikinci sırada (%27) saptanmıştır. İzole edilen P.aeruginosa suşlarının en dirençli olduğu antibiyotik siprofloksasin (%34.7) olarak bulunmuştur. Seftazidime %29.4, sefepime %28.1, karbapenemlere %27.3, piperasilin-tazobaktama %24.6, gentamisine %19.3, amikasine %7.9 direnç tespit edilmiştir. Ayrıca, direnç oranlarının yıllar içinde değiştiği gözlenmiştir. Sonuç: P.aeruginosa suşlarının antimikrobiyal ajanlara direnç oranları hastaneler arasında farklılık göstermektedir. Bu nedenle her hastane belirli aralıklarla kendi antibiyotik direnç profilini gözden geçirmeli ve ampirik tedavi seçeneklerini belirlemelidir.
Yoğun bakım üniteleri, Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik direnci
 • 1. Ruh E, Gazi U, Güvenir M, Süer K, Çakır N. Antibiotic resistance rates of Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii and Klebsiella pneumoniae isolated from a university-affiliated hospital in North Cyprus. Turk Hij Den Biyol Derg 2016;73(4):333-344. doi:10.5505/TurkHijyen.2016.82653
 • 2. Çeviker SA, Günal Ö, Mehel DM, Özgür A, Kılıç SS. Kulak akıntı kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi. KSÜ Tıp Fak Der 2020;15(1):37-40.
 • 3. Maçin S, Kıttana FNA, Yılmaz YA. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının virulans faktörlerinin incelenmesi. Cukurova Med J 2017;42(2):308-313. doi: 10.17826/cutf.322935
 • 4. Muhammad A, Ali I, Owais M, Khan SN, Afridi IQ, Ali N. Evaluation of antibiotics pattern of extended spectrum beta-lactamase producing multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa. Adv Life Sci 2020;7(3):146-150.
 • 5. Tartar AS, Özer AB, Ulu R, Akbulut A. Endotrakeal aspirat örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları: bir yıllık retrospektif analiz. Klimik Derg 2018;31(1):56-60. doi:10.5152/kd.2018.14
 • 6. Ak S, Yıldız F, Gündüz A, Köroğlu M. Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotiklere duyarlılıklarının Vitek 2 otomatize sistemi ile değerlendirilmesi. GMJ 2016;27:62-64. doi: 10.12996/gmj.2016.20
 • 7. De Oliveira DMP, Forde BM, Kidd TJ, Harris PNA, Schembri MA, Beatson SA, et al. Antimicrobial resistance in ESKAPE pathogens. Clin Microbiol Rev 2020;33(3):1-49. https://doi.org/10.1128/CMR .00181-19
 • 8. Demirdal T, Şen P, Yula E, Kaya S, Nemli SA, Demirci M. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının direnç profilleri: Beş yıllık değerlendirme. Ortadoğu Tıp Derg 2017:9(3):108-112. doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.265426
 • 9. Kılınç Ç, Ulutaş KT, Akçimen B, Çelik L, Duran N. Yoğun bakımda geniş ilaç direnci bulunan Pseudomonas aeruginosa pnömonisi için kolistin tedavisi: olgu sunumu. Cukurova Med J 2016;41(1):178-182. doi:10.17826/cutf.157495
 • 10. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters Version 9.0. Erişim tarihi: 20.06.2020. Available from:http://www.eucast.org
 • 11. Alvarez-Buylla A, Allen M, Betts D, Bennett S, Monahan I, Planche T. Multicentre study of the in vitro activity of ceftolozane/tazobactam and other commonly used antibiotics against Pseudomonas aeruginosa isolates from patients in the UK. JAC Antimicrob Resist. 2020;2(2):1-8. doi:10.1093/jacamr/dlaa024
 • 12. Altunay E, Kuzucu EA, Öcal DN, Erdem G. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa izolatlarında antimikrobiyal direnci. Anadolu Güncel Tıp Derg 2019;1(3):63-67.
 • 13. Şirin MC, Ağuş N, Yılmaz N, Bayram A, Hancı SY, Şamlıoğlu P, ve ark. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Turk Hij Den Biyol Derg. 2017;74(3):269-278. doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.94899
 • 14. Akel NU, Tekintaş Y, Yılmaz FF, Öztürk İ, Ökeer M, Aydemir SŞ, ve ark. Klinik Pseudomonas aeruginosa izolatlarının virülans özellikleri ve epidemiyolojik ilişkisi. Turk Hij Den Biyol Derg 2019;76(4):395–404. doi: 10.5505/TurkHijyen.2019.68235
 • 15. Barış A, Bulut ME, Öncül A, Bayraktar B. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalara ait klinik izolatların tür dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları. J Turk Soc Intensive Care 2017;15:21-7. doi: 10.4274/tybdd.55707
 • 16. Tümtürk A, Tekçe AY, Şanal L. Nozokomiyal infeksiyon etkeni Gram negatif bakterilerde karbapenem direnç oranları: Üçüncü basamak bir hastaneden retrospektif bir çalışma. Ortadogu Tıp Derg 2019;11(4):422-426. https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.516673
 • 17. Buehrle DJ, Shields RK, Chen L, Hao B, Press EG, Alkrouk A, et al. Evaluation of the invitro activity of ceftazidime-avibactam and ceftolozane-tazobactam against meropenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates. Antimicrob Agents Chemother. 2016;60(5):3227–3231. doi:10.1128/AAC.02969-15
 • 18. Suntur BM, Kuşcu F, Kaya H, Dalkıran PA. Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu. Ege Tıp Derg. 2015;54(3):148-150.
 • 19. Uğur M, Genç S. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarının üç yıllık direnç profili. J Turk Soc Intens Care 2019; 17:130-137. doi: 10.4274/tybd.galenos.2018.94103
 • 20. Sezgin H, Milletli Sezgin F. Evaluation of postoperative wound culture results at an orthopedic clinic: a three-year analysis. Kocaeli Üniversitesi Sağ Bil Derg 2020;6(1):12-16. doi: 10.30934/kusbed.591869
 • 21. Dursun A, Özsoylu S, Kılıç H, Kılıç AU, Akyıldız BN. Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ve Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. Turk J Intensive Care 2018;16:109-14 doi: 10.4274/tybd.63825
 • 22. Demirel A. Özel bir hastanede gram-negatif bakteri izolatlarında antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Derg 2019;15:292-8. doi: 10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190418092629
 • 23. Celiloğlu C, Tolunay O, Çelik T, Sucu A, Yurtçu E, Çelik Ü. Çocuk yoğun bakım ünitesindeki hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. J Pediatr Inf 2017;11(3):129-134. doi: 10.5578/ced.64028
 • 24. Varışlı AN, Aksoy A, Baran I, Aksu N. Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının yıllara göre antibiyotik direnci. Turk Hij Den Biyol Derg, 2017;74(3):229-236. doi: 10.5505/TurkHijyen.2017.99907
 • 25. Savcı Ü, Alıç T, Güreser AS, Özkan AT. Ortopedik cerrahi sonrası yara enfeksiyonları: mikroorganizmaların dağılımları ve direnç durumları. Ortadoğu Tıp Derg 2018;10(4):492-497. doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.399737
 • 26. Başaran S, Özsüt H, Çağatay A, Eraksoy H. Safra yolu infeksiyonlarının etkenleri ve antibiyotiğe dirençli bakteri infeksiyonları için risk faktörlerinin analizi. Klimik Derg 2019;32(3):329-34. doi: 10.5152/kd.2019.84
Birincil Dil tr
Konular Mikrobiyoloji
Yayınlanma Tarihi Nisan 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1877-7320
Yazar: Nihan CEKEN
Kurum: BALIKESİR DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4838-0730
Yazar: Hülya DURAN
Kurum: BALIKESİR DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6876-2963
Yazar: Bülent ATİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd789332, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {306 - 311}, doi = {10.31362/patd.789332}, title = {Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili}, key = {cite}, author = {Ceken, Nihan and Duran, Hülya and Atik, Bülent} }
APA Ceken, N , Duran, H , Atik, B . (2021). Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (2) , 306-311 . DOI: 10.31362/patd.789332
MLA Ceken, N , Duran, H , Atik, B . "Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 306-311 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/60284/789332>
Chicago Ceken, N , Duran, H , Atik, B . "Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 306-311
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili AU - Nihan Ceken , Hülya Duran , Bülent Atik Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.789332 DO - 10.31362/patd.789332 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 306 EP - 311 VL - 14 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.789332 UR - https://doi.org/10.31362/patd.789332 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili %A Nihan Ceken , Hülya Duran , Bülent Atik %T Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.789332 %U 10.31362/patd.789332
ISNAD Ceken, Nihan , Duran, Hülya , Atik, Bülent . "Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 2 (Nisan 2021): 306-311 . https://doi.org/10.31362/patd.789332
AMA Ceken N , Duran H , Atik B . Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili. Pam Tıp Derg. 2021; 14(2): 306-311.
Vancouver Ceken N , Duran H , Atik B . Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(2): 306-311.
IEEE N. Ceken , H. Duran ve B. Atik , "Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının 4 yıllık direnç profili", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 306-311, Nis. 2021, doi:10.31362/patd.789332