Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 2, Sayfalar 428 - 437 2021-04-01

The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old
18-25 yaş arası genç Türk bireylerdeki melanositik nevüslerin klinik ve dermatoskopik özelliklerinin incelenmesi

Aylin ÖZTÜRK [1] , Ercan ARCA [2] , Melis GONULAL [3]


Background: Melanocytic nevi are common pigmented lesions of the skin. They are sometimes confused with melanoma which is most malign tumor of the skin. Malign transformation of an existing nevus is one of the most seen etiological factor for melanoma formation. Objective: Although characteristics of childhood nevi well studied, there are not much study about the nevi at 18-25 years old age group. The aim of this study is to determine the clinical and dermoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18–25 years-old. Methods: A total of 668 young people from students of Gulhane Military Medical Academy, Military Nurse School and Military Health Sergeant School and suitable patients of outpatient clinic of Gulhane Military Medical Academy Department of Dermatology were included in the study. A medical history of including age, sex, sunblock use, and sunburn asked. On clinical examination, we evaluated number of nevi, location of nevi and skin type. Nevi that are equal or greater than 3mm were examined dermoscopically, recorded and scored by using pattern analysis, ABCD total dermoscopic score, 7 point checklist, Menzies algorithm, 3 point checklist and CASH algorithm. Results: Totally 668 young people were physically examined in this study (268 of which were women and 400 of which were men). The most common skin phototype in both sexes was type 3 (91.6% of women, 85.25% of men). In 668 cases, a total of 3663 melanocytic nevi were determined. Mean number of nevi among cases were 5,4 ± 5,24. A total of 453 nevi which are equal or greater than 3 mm were examined dermatoscopically. The most common localization of nevi was on the head and neck region (n=144; 31.8%), followed by anterior trunk and abdomen (n=128; 28.3%), back (n=122; 26.9%) and extremities (n=45; 9.9%). The most common dermatoscopic global feature was the globular pattern (n=135; 29.8%), followed by reticular pattern (n=88; 19.4%), and cobblestone pattern (n=64; 8.8%). The correlations between 5 dermoscopic algorithm scores were done statically. Except the correlation between 7-point checklist and total CASH score(p=0,052 r=0,091), all algorithms were correlated with each other. Conclusion: Different dermoscopic algorithms can be used together in routine to investigate the melanocytic nevi for valuable professional follow . This is the one of the rare studies about the characteristics of melanocytic nevi at this age group and lays the foundation for future studies that will elucidate the relationship between nevi, dermatoscopic pattern and the other factors in a population-based cohort.
Giriş:Melanositik nevüsler deride sık görülen pigmente lezyonlardır. Çeşitli alt grupları vardır. Bazen derinin en malign karakterli tümörü olan melanoma ile karıştırılabilirler. Varolan nevüslerde gelişen malin transformasyon melanoma etyolojisinde sık görülen bir etyolojik faktördür. Amaç: Her ne kadar çocukluk çağı nevüslerinde çok sayıda çalışma olsa da, 18-25 yaş grubu genç grupta nevüsler hakkında geniş tabanlı tarama çalışması sayısı kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, 18- 25 yaş grubundaki genç Türk bireylerde melanositik nevüslerin klinik ve dermatoskopik özelliklerinin belirlenmesidir. Metod: GATA(Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) tıp fakültesi öğrencileri, Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencileri ve GATA Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. Polikliniğine başvuran kişilerden oluşan toplam 668 genç birey bu çalışmaya dahil edildi. Olguların yaş, cinsiyet, güneşten koruyucu kullanımı, güneş yanığı öyküsünü sorgulayan medikal anamnezi alındı. Klinik değerlendirmede melanositik lezyonlar tespit edildi. Nevüs sayıları,lokalizasyonları ve deri tipi incelendi. Üç mm ve daha büyük melanositik nevüsler dermatoskopik olarak patern analizi , ABCD total dermatoskopi skoru (TDS), 7-nokta kontrol listesi, Menzies algoritması, 3-nokta kontrol listesi ve CASH algoritması ile retrospektif skorlandı. Sonuçlar: Bu çalışmada 668 olgu (268 kadın, 400 erkek) muayene edildi. En çok görülen fototip her iki cinste de fototip III’dü (erkeklerin %91,6’sı, kadınların %85,25’i). 668 hastada toplam 3663 adet melanositik nevüs saptandı. Ortalama nevüs sayısı 5,4 ± 5,24 idi. Toplam 453 nevüs 3 mm üzerinde olarak tespit edildi ve dermatoskopik olarak incelendi. Dermatoskopi uygulanan nevüslerde en sık lokalizasyon baş ve boyun bölgesi (n=144; %31,8), ardından gövde önyüz (n=128;%28,3), sırt (n=122; %26,9) ve ekstremiteler (n=45; %9,9) olarak sıralandı. En sık görülen dermatoskopik global yapı globüler patern (n=135, %29,8), ardından retiküler patern (n=88, %19,4) ve kaldırımtaşı paterniydi (n=64;%14,1). Dermatoskopik olarak incelenen nevüslerde 5 algoritmanın birbirleri ile korelasyonu belirlendi. 7-nokta kontrol listesi ve CASH Skoru arasındaki korelasyon istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0,052 r=0,091). Bu iki algoritma karşılaştırması dışındaki ikili korelasyonlar istatiksel olarak anlamlı idi. Melanositik nevüs rutin takibinde eşzamanlı olarak farklı algoritmalar rutin olarak birlikte kullanılabilir. Bu çalışma; genç erişkin yaş grubunda melanositik nevüsler ile dermatoskopik patternler ve diğer faktörler arasındaki ilişkiyi aydınlatmaya çalışan topluma dayalı diğer çalışmalar için bir temel oluşturabilecektir.
 • 1. Akyol M, Atlı AG, Özçelik S, Çınar Z, Çığ FA, Bircan H. Prevalance of common and atypical melanocytic nevi in Turkish children. Eur J Dermatol 2008;18(4):422-6. https://doi.org/10.1684/ejd.2008.0459
 • 2. Balin SJ, Barnhill RL. Benign melanocytic neoplasms. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini R, eds. Dermatology. 4st ed. Spain: Elsevier, 2018;1954-1987
 • 3. Krengel S. Nevogenesis-new thoughts regarding a classical problem. Am J Dermatopathol 2005;27:456-65.https://doi.org/10.1097/01.dad.0000175532.27368.3f
 • 4. Gefeller O, Tarantino J, Lederer P, Uter W, Pfahlberg AB. The relation between patterns of vacation sun exposure and the development of acquired melanocytic nevi in German children 6-7 years of age. Am J Epidemiol 2007; 15;165:1162-9. https://doi.org/10.1093/aje/kwm007
 • 5. Friedman T, Wohl Y, Levin A, Levi Y, Brenner S, Bar Dayan Y. Multiple common naevi in Israeli adolescents. Melanoma Res 2006;16:89-92. https://doi.org/10.1097/01.cmr.0000195703.80815.98
 • 6. Dennis LK, White E, Lee JA, Kristal A, McKnight B, Odland P. Constitutional factors and sun exposure in relation to nevi: a population-based cross-sectional study. Am J Epidemiol. 1996;1;143:248-56. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a008735
 • 7. Rezze GG, Leon A, Duprat J. Dysplastic nevus (atypical nevus). An Bras Dermatol. 2010;85:863-71. https://doi.org/10.1590/s0365-05962010000600013
 • 8. Dogan G. Melanocytic nevi in 2783 children and adolescents in Turkey. Pediatr Dermatol. 2007;24:489-94. https://doi.org/10.1111/j.1525-1470.2007.00500.x
 • 9. Kittler H, Pehamberger H, Wolff K, Binder M. Diagnostic accuracy of dermoscopy. Lancet Oncol. 2002;3:159-65. https://doi.org/10.1016/s1470-2045(02)00679-4
 • 10. Gewirtzman AJ, Saurat JH, Braun RP. An evaluation of dermoscopy fluids and application techniques. Br J Dermatol. 2003;149:59-63. https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2003.05366.x
 • 11. Braun RP, Rabinovitz H, Tzu JE, Marghoob AA. Dermoscopy research-an update. Semin Cutan Med Surg. 2009;28:165-71. https://doi.org/10.1016/j.sder.2009.07.001
 • 12. Malvehy J, Puig S, Argenziano G et al. Dermoscopy report: proposal for standardization: results of a consensus meeting of the International Dermoscopy Society. J Am Acad Dermatol. 2007;57:84-95. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2006.02.051
 • 13. Massone C, Di Stefani A, Soyer HP. Dermoscopy for skin cancer detection. Curr Opin Oncol. 2005;17:147-53. https://doi.org/10.1097/01.cco.0000152627.36243.26
 • 14. Dolianitis C, Kelly J, Wolfe R, Simpson P. Comparative performance of 4 dermoscopic algorithms by nonexperts for the diagnosis of melanocytic lesions. Arch Dermatol. 2005;141:1008-14. https://doi.org/10.1001/archderm.141.8.1008.
 • 15. Soyer HP, Argenziano G, Zalaudek I, et al. Three-point checklist of dermoscopy. A new screening method for early detection of melanoma. Dermatology. 2004;208:27-31. https://doi.org/10.1159/000075042.
 • 16. Henning JS, Dusza SW, Wang SQ, et al. The CASH (color, architecture, symmetry and homogeneity) algorithm for dermoscopy. J Am Acad Dermatol. 2007;56:45-52. https://doi.org/1010.1016/j.jaad.2006.09.003.
 • 17. Friedman T, Wohl Y, Levin A, Levi Y, Brenner S, Bar Dayan Y. Multiple common naevi in Israeli adolescents. Melanoma Res. 2006;16:89-92. https://doi.org/10.1097/01.cmr.0000195703.80815.98
 • 18. Dodd AT, Morelli J, Mokrohisky ST, Asdigian N, Byers TE, Crane LA. Melanocytic nevi and sun exposure in a cohort of Colorado children: anatomic distribution and site-specific sunburn. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16:2136-43. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-07-0453.
 • 19. Uslu M, Şavk E, Karaman G, Şendur N. Okul çocuklarında melanositik nevüsprevalansı ve güneş maruziyeti ilişkisi. TURKDERM. 2009;43:149-154.
 • 20. Küçükünal A, Gökdemir G, Köşlü A, Can G. Dermatoloji polikliniği hastalarının nevüsler ve güneş ile ilgili bilgi ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29:1630-7.
 • 21. Jones B, Oh C, Corkery E, Hanley R, Egan CA. Attitudes and perceptions regarding skin cancer and sun protection behaviour in an Irish population. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 Sep;21(8):1097-101. https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2007.02209.x
 • 22. İlter N, Öztaş MO, Adışen E et al. Ankara’da bir alışveriş merkezinde yapılan nevüs taramasında popülasyonun güneşten korunma alışkanlıkları ve melanositiknevuslarının değerlendirilmesi. TURKDERM 2009;43:155-9.
 • 23. Scope A, Marghoob AA, Dusza SW et al. Dermoscopic patterns of naevi in fifth gradechildren of the Framingham school system. Br J Dermatol. 2008;158:1041-9. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2008.08510.x
 • 24. Skvara H, Teban L, Fiebiger M, Binder M, Kittler H. Limitations of dermoscopy in the recognition of melanoma. Arch Dermatol. 2005;141:155-60. https://doi.org/10.1001/archderm.141.2.155
 • 25. Zalaudek I, Grinschgl S, Argenziano G, et al. Age-related prevalence of dermoscopy patterns in acquired melanocytic naevi. Br J Dermatol. 2006;154:299-304. https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2005.06973.x
 • 26. Lanna C, Tartaglia C, Caposiena Caro RD, et al. Melanocytic lesion in children and adolescents: an Italian observational study. Sci Rep. 2020 May 25;10(1):8594. https://doi.org/10.1038/s41598-020-65690-x.
Birincil Dil en
Konular Dermatoloji
Yayınlanma Tarihi Nisan 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9224-0252
Yazar: Aylin ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Department of Dermatology, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5572-196X
Yazar: Ercan ARCA
Kurum: Department of Dermatology, Güven Hospital, Ankara
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4496-7769
Yazar: Melis GONULAL
Kurum: Department of Dermatology, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd810294, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {428 - 437}, doi = {10.31362/patd.810294}, title = {The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old}, key = {cite}, author = {Öztürk, Aylin and Arca, Ercan and Gonulal, Melis} }
APA Öztürk, A , Arca, E , Gonulal, M . (2021). The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old . Pamukkale Tıp Dergisi , 14 (2) , 428-437 . DOI: 10.31362/patd.810294
MLA Öztürk, A , Arca, E , Gonulal, M . "The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 428-437 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/60284/810294>
Chicago Öztürk, A , Arca, E , Gonulal, M . "The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 428-437
RIS TY - JOUR T1 - The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old AU - Aylin Öztürk , Ercan Arca , Melis Gonulal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.810294 DO - 10.31362/patd.810294 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 428 EP - 437 VL - 14 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.810294 UR - https://doi.org/10.31362/patd.810294 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old %A Aylin Öztürk , Ercan Arca , Melis Gonulal %T The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.810294 %U 10.31362/patd.810294
ISNAD Öztürk, Aylin , Arca, Ercan , Gonulal, Melis . "The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 2 (Nisan 2021): 428-437 . https://doi.org/10.31362/patd.810294
AMA Öztürk A , Arca E , Gonulal M . The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old. Pam Tıp Derg. 2021; 14(2): 428-437.
Vancouver Öztürk A , Arca E , Gonulal M . The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(2): 428-437.
IEEE A. Öztürk , E. Arca ve M. Gonulal , "The clinical and dermatoscopic features of melanocytic nevi in Turkish young people with 18-25 years old", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 2, ss. 428-437, Nis. 2021, doi:10.31362/patd.810294