Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Nodüler guatr nedenli total tiroidektomili uygulanmış hastaların uzun dönem 25-hidroksi D3 vitamin seviyesi.

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 277 - 284, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.993108

Öz

Giriş: Troidektomi yapılmış olan hastalarda gelişen en önemli problemlerden birisi hipokalsemidir. Bu
nedenle hastalarda kalsiyum düzeyi taranmakta, ancak troidektomi yapılmış olan normokalsemik hastalarda,
postoperatif orta dönemde birçok hastalıkla ilişkili olduğu tespit edilen, 25-hydroxy vitamin D3 (25-OH D3)
vitamin düşüklüğünün bulunup bulunmadığı rutin olarak taranmamaktadır.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya nodüler guatr nedeniyle troidektomi uygulanmış normokalsemik 60 hasta ile (Grup
1) troid hastalığı şüphesi ile başvurmuş olup troid ultrasonografisi uygulanmış ve normal olarak değerlendirilmiş
olan kalsiyum ve 25-OH D3 vitamin desteği almayan 170 hasta (Grup 2) dahil edildi. Biyokimyasal hipokalsemi,
8.0 mg/dL'den az düzeltilmiş kalsiyum seviyesi olarak tanımlandı. Tüm hastaların postoperatif 12. aydaki D
vitamini düzeyleri Ca düzeyleri ve rutin laboratuvar tetkikleri taranarak kayıt altına alındı.
Bulgular: Ölçümler postoperarif 12. Ayda yapıldı. Grup 1’de yer alan hastaların 25-OH D3 düzeyleri Grup
2’de yer alan hastaların 25-OH D3 düzeylerinden düşüktü (p<0,001). Grup 1’de yer alan hastaların tiroksin
(T4) hormon düzeyleri Grup 2’de yer alan hastaların T4 değerlerinden yüksekti (p=0,002). Grup 1’de yer alan
hastaların kalsiyum Ca düzeyleri ile Grup 2’de yer alan hastaların Ca düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark yoktu (p>0,05). Diğer ölçüm parameteleri arasında fark yoktu.
Sonuç: Nodüler guatr nedeniyle tiroidektomi yapılan hastalarda postoperatif dönemde 25-OH D3 düzeylerinin
taranarak gerektiğinde, replase edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kaynakça

  • 1. Dean, D.S. and H. Gharib, Epidemiology of thyroid nodules. Best practice & research Clinical endocrinology & metabolism, 2008. 22(6): p. 901-911.
  • 2. Paschou, S.Α., A. Vryonidou, and D.G. Goulis, Thyroid nodules: Α guide to assessment, treatment and follow-up. Maturitas, 2017. 96: p. 1-9.
  • 3. Biello, A., E.C. Kinberg, and E.D. Wirtz, Thyroidectomy. StatPearls [Internet], 2020.

Long-term 25-hydroxy vitamin D3 level of patients supplied with total thyroidectomy due to nodular goiter.

Yıl 2022, Cilt: 15 Sayı: 2, 277 - 284, 01.04.2022
https://doi.org/10.31362/patd.993108

Öz

Introduction: One of the most important problems developing in patients who have undergone thyroidectomy
is hypocalcemia. For this reason, the calcium (Ca) level is screened in patients, but it is not routinely screened
for low levels of 25-hydroxy vitamin D3 (25-OH D3), which is found to be associated with many diseases in the
postoperative mid-period, in normocalcemic patients who have undergone thyroidectomy.
Material and method: The study included 60 normocalcemic patients (Group 1) who underwent thyroidectomy
due to nodular goiter and 170 patients (Group 2) who applied with the suspicion of thyroid disease and who
were evaluated as normal and who did not receive Ca and 25-OH D3 supplements (Group 2). Biochemical
hypocalcemia was defined as a corrected Ca level of less than 8.0 mg/dL. 25-OH D3 levels of all patients at the
postoperative 12th month were recorded by scanning their Ca levels and routine laboratory tests.
Results: Measurements were made in 12th month postoperatively. The 25-OH D3 levels of the patients in Group
1 were lower than the 25-OH D3 lev els of the patients in Group 2 (p<0.001). The thyroxine (T4) hormone levels
of the patients in Group 1 were higher than the T4 values of the patients in Group 2 (p=0.002). There was no
statistically significant difference between the Ca levels of the patients in Group 1 and Group 2. (p>0.05). There
was no difference between other measurement parameters.
Conclusion: We think that in patients who underwent thyroidectomy due to nodular goiter, their 25-OH D3
levels should be screened in the postoperative period and replaced if necessary.

Kaynakça

  • 1. Dean, D.S. and H. Gharib, Epidemiology of thyroid nodules. Best practice & research Clinical endocrinology & metabolism, 2008. 22(6): p. 901-911.
  • 2. Paschou, S.Α., A. Vryonidou, and D.G. Goulis, Thyroid nodules: Α guide to assessment, treatment and follow-up. Maturitas, 2017. 96: p. 1-9.
  • 3. Biello, A., E.C. Kinberg, and E.D. Wirtz, Thyroidectomy. StatPearls [Internet], 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hacı BOLAT 0000-0001-9481-7756

Mustafa KAÇMAZ 0000-0002-8655-3882

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 9 Eylül 2021
Kabul Tarihi 1 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA BOLAT, H., & KAÇMAZ, M. (2022). Long-term 25-hydroxy vitamin D3 level of patients supplied with total thyroidectomy due to nodular goiter. Pamukkale Medical Journal, 15(2), 277-284. https://doi.org/10.31362/patd.993108
AMA BOLAT H, KAÇMAZ M. Long-term 25-hydroxy vitamin D3 level of patients supplied with total thyroidectomy due to nodular goiter. Pam Tıp Derg. Nisan 2022;15(2):277-284. doi:10.31362/patd.993108
Chicago BOLAT, Hacı, ve Mustafa KAÇMAZ. “Long-Term 25-Hydroxy Vitamin D3 Level of Patients Supplied With Total Thyroidectomy Due to Nodular Goiter”. Pamukkale Medical Journal 15, sy. 2 (Nisan 2022): 277-84. https://doi.org/10.31362/patd.993108.
EndNote BOLAT H, KAÇMAZ M (01 Nisan 2022) Long-term 25-hydroxy vitamin D3 level of patients supplied with total thyroidectomy due to nodular goiter. Pamukkale Medical Journal 15 2 277–284.
IEEE H. BOLAT ve M. KAÇMAZ, “Long-term 25-hydroxy vitamin D3 level of patients supplied with total thyroidectomy due to nodular goiter”., Pam Tıp Derg, c. 15, sy. 2, ss. 277–284, 2022, doi: 10.31362/patd.993108.
ISNAD BOLAT, Hacı - KAÇMAZ, Mustafa. “Long-Term 25-Hydroxy Vitamin D3 Level of Patients Supplied With Total Thyroidectomy Due to Nodular Goiter”. Pamukkale Medical Journal 15/2 (Nisan 2022), 277-284. https://doi.org/10.31362/patd.993108.
JAMA BOLAT H, KAÇMAZ M. Long-term 25-hydroxy vitamin D3 level of patients supplied with total thyroidectomy due to nodular goiter. Pam Tıp Derg. 2022;15:277–284.
MLA BOLAT, Hacı ve Mustafa KAÇMAZ. “Long-Term 25-Hydroxy Vitamin D3 Level of Patients Supplied With Total Thyroidectomy Due to Nodular Goiter”. Pamukkale Medical Journal, c. 15, sy. 2, 2022, ss. 277-84, doi:10.31362/patd.993108.
Vancouver BOLAT H, KAÇMAZ M. Long-term 25-hydroxy vitamin D3 level of patients supplied with total thyroidectomy due to nodular goiter. Pam Tıp Derg. 2022;15(2):277-84.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır