Cilt: 15 Sayı: 2, 1.04.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

Derleme

Pamukkale Tıp Dergisinin amacı; sağlık alanında klinik ve deneysel araştırma, derleme yazıları, olgu sunumları ile editöre mektuplar yayınlayarak bilim alanındaki son gelişmeleri aktaran çalışmaları destekleyen, pratiği geliştiren, bilgi paylaşımına katkıda bulunan, eğitim ve araştırmanın devamını sağlayan hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.

Pamukkale Tıp Dergisinin kapsamı; Ülke çapında tıp ve sağlık alanlarında gönderilen makaleleri yılda 4 kez yayınlamaktır.
Pamukkale Tıp Dergisinin hedef kitlesi; sağlık bilimleri akademisyenleri, uzman hekimler, asistanlar ve tıp öğrencileri.

YAZARLARA AÇIKLAMALAR
Kapsam

Pamukkale Tıp Dergisi (Pam Tıp Derg) açık erişimli ücretsiz tıp dergisidir.
Pamukkale Medical Journal (Pam Med J) is an open-access free medical journal.


Pamukkale Tıp Dergisi tıp alanında klinik ve deneysel çalışmaları, ilginç olgu sunumları, davet edilmiş derlemeleri, Editör’e mektupları yayınlar. Dergi yılda dört sayı olmak üzere üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayımlanır. Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir.
Dergiye sunulan çalışmaların, etik kurul onayı sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar. Yüklenmiş olan metnin tümünün veya bir bölümünün daha önce başka bir yerde yayınlanması söz konusu ise bu durum editöre bildirilmelidir.
Sorum yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların düzeltilmesinden sorumludur.
Pamukkale Tıp Dergisine başvuru sırasında yüklenen makale ile birlikte;
1- Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanlarını kapsayan ‘’Yayın Hakları Devir Formu’’ (sitemizden indirilerek doldurulup, tüm yazarlara imzalatılarak),
2- Makale yazım sırasına göre, tüm yazarların unvan, adres, e-posta ve ORCİD numaralarını belirten (sorumlu yazarın cep tlf.) yazar bilgileri dosyası, sisteme yüklenmelidir.
1.Makalenin Türü
Makalenizin türü aşağıdaki başlıklardan birine uygun olmalıdır:
Araştırma makalesi
Derleme makalesi
Olgu sunumu
Editör’e mektup
2. Makalenin başlığı
2a. Yazınızın başlığı ilk kelimenin baş harfi ve özel isimler dışında küçük harflerle yazılmalıdır.
Örnek: ‘Omurilik yaralanmalı hastalarda temiz aralıklı kateterizasyona uyumu’
2b. Yazar isimleri ve adreslerinin olduğu bölüm metin içinde bulunmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Bu sayfada mobil iletişim numarası, kurum bilgileri vb. bulunmalıdır.
3. Kısa Başlık
Makalenizin kısaltılmış başlığı 75 karakteri geçmeyecek şekilde belirtilmelidir.
Dip not olarak varsa teşekkür gerektiren kişi, kurum ve kuruluşlar ve yazı ile ilgili bilgiler (kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, etik kurul onay tarih ve sayısı vb.), yazarların makaleye olan katkıları Kaynaklardan sonra yazılmalıdır.
4. Yazar isimleri
4a. Yazar isimleri ilk harfleri dışında küçük harflerle yazılmalıdır (örnek: Ayşe Kaya).
4b. Yazar isimleri ve adreslerini olduğu Başlık sayfası ayrı bir dosya halinde yüklenmelidir. Makale ile birikte yazar ve kurum isimleri görünmememlidir.
5. Kurum isimleri
Çalıştığımız kurumun Tıp Fakültesi ya da hastane mi, Anabilim Dalı (AD) ya da klinik mi olduğu belirtilmelidir.
6. Özet (Öz)
Araştırma makaleleri için yapılandırılmış bir Türkçe özet (Amaç, Gereç ve yöntem, Bulgular, Sonuç), diğer türdeki makaleler için ise yalın tek bir paragraf yazılmalıdır. Özet 250 kelimeden az olmalıdır. Özet bölümünde kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır.
7. İngilizce Özet
Tüm makaleler için 250 kelimeden az olmak koşuluyla İngilizce özet hazırlanmalı, araştırma makalelerinin özeti yapılandırılmış olmalıdır (Purpose, Materials and methods, Results, Conclusion).
8. Anahtar kelimeler
Türkçe ve İngilizce (Index Medicus MeSH'ye uygun olarak seçilmiş) en fazla beş adet anahtar sözcük kullanılmalıdır. http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.
9. Makale düzeni
Makaleler aşağıdaki düzene göre hazırlanmalıdır.
9a. Araştırma makaleleri için;
Giriş
Gereç ve yöntem
Bulgular
Tartışma
Ayrı bir başlık olarak “Sonuç” yazılmamalıdır (Son paragrafa “Sonuç olarak…” şeklindeki bir cümleyle başlanabilir).
Çıkar ilişkisi açıklaması
Kaynaklar
Kaynaklar bölümünden sonra teşekkür, kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, yazarların makaleye olan katkıları vb.
Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir (Tablo isimleri makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı).
Resim alt yazıları (Makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı)
Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.
9b. Olgu sunumları için;
Giriş
Olgu sunumu
Tartışma
Ayrı bir başlık olarak “Sonuç” yazmamalıdır (Son paragrafa “Sonuç olarak…” şeklindeki bir cümleyle başlanabilir).
Çıkar ilişkisi açıklaması
Kaynaklar
Kaynaklar bölümünden sonra teşekkür, kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, yazarların makaleye olan katkıları vb.
Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir (Tablo isimleri makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı).
Resim alt yazıları (Makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı)
Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.
9c. Derleme makaleler için;
Giriş
Metin 4000 kelime, 50 kaynak, Tablo ve Resim sayısı en fazla 4 adet olacak şekilde düzenlenmelidir.
Metnin gövdesi istenildiği şekilde başlık ve alt başlıklarla yapılandırılabilir.
Ayrı bir başlık olarak “Sonuç” yazmamalıdır (Son paragrafa “Sonuç olarak…” şeklindeki bir cümleyle başlanabilir).
Çıkar ilişkisi açıklaması
Kaynaklar
Kaynaklar bölümünden sonra teşekkür, kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, yazarların makaleye olan katkıları vb.
Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir (Tablo isimleri makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı).
Resim alt yazıları (Makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı)
Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.
9d. Editöre Mektup makaleler için;
Giriş
Metin 1000 kelime, 10 kaynak, Tablo ve Resim sayısı 1 adet olacak şekilde düzenlenmelidir.
Metnin gövdesi istenildiği şekilde başlık ve alt başlıklarla yapılandırılabilir.
Ayrı bir başlık olarak “Sonuç” yazmamalıdır. (Son paragrafa “Sonuç olarak…” şeklindeki bir cümleyle başlanabilir.)
Çıkar ilişkisi açıklaması
Kaynaklar
Kaynaklar bölümünden sonra teşekkür, kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, yazarların makaleye olan katkıları vb.
Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. (Tablo isimleri makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı).
Resim alt yazıları (Makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı)
Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.
10. Makale metni
Metin Arial puntosu (boyut 12), 1.5 satır aralığı ve paragraf aralığı Önce: 0 nk ve Sonra: 0 nk. kullanılarak yazılmalıdır. Başlık, özet, abstract metin içerisine yazılmamalıdır. Ayrı dosya olarak yüklenmelidir. Tüm yüklenen dosyalar, dosya uzantısı ile değil isimleri ile yüklenmelidir. Örnek: Makale metni, Abstract, Resim gibi.
10a. Paragraf başlarında girinti olmalıdır (içerden başlamalıdır.)
10b. Başlık, Alt başlıklar, Kaynaklar, Resim alt yazıları normal sola dayalı bold olmalıdır.
10c. Kısaltmalar metin içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak tanımlanmalıdır.
10d. Metin içindeki her kaynak, şekil, resim ve tabloya atıf yapılmalıdır.
10e. Mikroorganizma cins, tür ve gen isimlerinde eğik (italik) karakterde harfler kullanılmalıdır: ”… Schistosoma haematobium“.
10f. İstatistiksel analizler için kulanılan ‘p’ için italik karakterde ve küçük harf kullanılmalıdır. p’den sonraki “=, >, <” işaretlerinden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. p<0.05. Bu kural ayrıca tablo ve şekiller için kullanılan ‘p’ için de geçerlidir.
10g. Başka durumlarda da ">", "<", "=" veya "±" işaretlerinden önce veya sonra boşluk
bırakılmamalıdır.
10h. Birimler için SI birimleri kullanılmalıdır. Ör: “mL” ( “cc”değil ), “dL” gibi. Litre büyük harf kullanılarak kısaltılmalıdır.
10ı. Kimliğinizin çalıştığınız kurum veya daha önceden yaptığınız yayınlar vs. belirtilerek
eleştirmenlere açıklanmadığından emin olunmalıdır. Eğer bunun yapılması gerekiyorsa
kırmızı renkli ve koyu karakterde yazılmalı ve resimlerinizin bir kurum ya da hasta adını açıklamadığından emin olunmalıdır.
10i. Bir ilacın, donanımın veya yazılımın üreticisini parantez içinde ve sonuna virgül koyarak belirtilip, daha sonra şirketin bulunduğu şehir ve ülke ismi virgül ile ayrılmalıdır: “…Şirketi, Ankara, Türkiye”.
10j. Tartışma bölümünde araştırma makalenizdeki kısıtlılıklar, sınırlılıklar ya da eksikler belirtilmelidir.
10k. Makalede ondalık sayılar ifade edilecek ise Türkçe yazımlarda , (virgül) ile yazılmalıdır. Yazım İngilizce ise. (nokta) ile ifade edilmelidir. Örneğin: 12,17 (Türkçe yazım), 12.17 (İngilizce yazım).
11. Metin içerisinde kaynak kullanımı:
11a. Tüm kaynakların yazı içinde sıralı şekilde belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
11b. Sadece ilgili ve gerekli olan kaynaklar belirtilmelidir.
11c. Kaynaklar metinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalı, numaraları metinde cümlenin sonunda veya yazar adı geçmişse isimden hemen sonra köşeli parantez ([]) içinde virgül ile ayrılarak ve arada boşluk bırakılarak yazılmalıdır: [1, 4, 7-9].
11d. İkiden fazla ardışık kaynak için “kısa tire, -” kullanılmalıdır. "[7-9]".
11e. Eğer kullanılan kaynak tek yazarlı ise, metin içinde yazarın isminden sonra ‘ark.’ veya ‘et al.’ kullanılmamalıdır. Örnek: "Abban [7] çalışmasında bu sıklığı…” veya "Yüksel [7] stated that…".
11f. Eğer kullanılan kaynak iki yazarlı ise, metin içinde yazarın isminden sonra ‘ark.’ veya ‘et al.’ kullanılmamalıdır. Örnek: “Saçar ve Karabulut [7] bu sıklığı…” veya “Herek and Ergin [7] stated that…".
11g. Eğer kullanılan kaynak ikiden fazla yazarlı ise, metin içinde yazarın isminden sonra ‘ark.’ veya ‘et al.’ kullanılmalıdır. Örnek: "Baki ve ark. [7] bu sıklığı…” veya “Aybek et al. [7] stated that…".
11h. Bir resim ya da tablo için kullanılan cümle bir kaynak ile bitiyorsa, kaynağı resim ya da tablo parantezinden sonra belirtilmelidir. (önce değil): “…(Tablo 1) [7].
12. Araştırma Etiği
Tüm araştırma makalelerinde, çalışma için etik kurul onamının alındığı Gereç ve yöntem bölümünde belirtilmelidir. Kaynaklar bölümünden sonra izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
Dergimizde yayınlanacak olan makalelerle ilgili etik uygulamalar TR Dizin TÜBİTAK ULAKBİM, Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından önerilen aşağıdaki kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar:
. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
· Olgu sunumlarında "Aydınlatılmış onam formu"nun alındığının belirtilmesi,
· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük Etik Kurul izni:
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar için etik izin:
Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul'lara başvurabilir ve oradan izin alabilirler.
Ayrıca;
Dergiler "Yayın Etiği", "Araştırma Etiği" ve "Yasal/Özel izin belgesi alınması" ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide herbiri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.
· Dergilerde yayın etiğine uygunluk konusu sadece yazarların sorumluluğuna bırakılmamalı, dergi yayın etiği konusunda izleneceği yolu açık olarak tanımlanmış olmalıdır.
· Dergimizde yayımlanacak araştırma makalelerinde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
· Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
13. Yayın Etiği Politikamız
Pamukkale Tıp Dergisi editör, editör yardımcısı ve alan editörleri, Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Code of Conductand Best Practice Guidelines for Journal Editors) ve Committee on Publication Ethics (COPE) 'nin yayınladığı Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors) ilkelerine dayanarak etik görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedirler.
14. Çıkar İlişkisi (Conflict of interest)
Her yazar yazıyı yükleme aşamasında yazıda sunulan bilgiler hakkında çıkar ilişkisi oluşturabilecek ticari veya finansal ilişkilerini açıklamalıdır. Bu tür ilişkiler danışmanlık, hissedarlık veya araştırma için harcamaları içerir. Yazarlar bu çalışma için maddi destek almışlarsa bunu belirtmelidir. Bu tür bir ilişki yoksa Kaynaklar bölümünden önceki Çıkar İlişkisi açıklaması bölümüne;
Türkçe makalelerde: Çıkar İlişkisi: ‘Yazarlar çıkar ilişkisi olmadığını beyan eder’.
İngilizce makalelerde: Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors. şeklinde yazılmalıdır.
15. Kaynaklar
1. Tüm kaynakların yazı içinde sıralı şekilde belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
2. Sadece ilgili ve gerekli olan kaynaklar belirtilmelidir.
3. Eğer altı ya da daha az yazar varsa hepsi listelenmelidir. Eğer yedi veya daha fazla yazar varsa ilk üç yazarın isminden sonra “ve ark. (et al.)” yazılmalıdır.
4. Kaynaklar metinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalıdır,
5. Dergilerin adları Index Medicus'da (www.ncbi.nlm.nih.gov/journals) kullanılan biçimde kısaltılmalıdır.
16. Kaynakta kullanılan Makaleler için:
Kaynak bir kitap ise aşağıdakilerden birisi gibi yazılmalıdır. Eğer online bir kitap ise, basılı değil ise erişim adresi ve tarihi ayrıntılı olarak verilmelidir.
1. Watanabe M, Takeda S, Ikeuchi H. Atlas of arthroscopy. 2nd ed. Tokyo: Igaku Shoin, 1969;57-59.
2. Hull RD, Hirsh J. Comparative value of tests for the diagnosis of venous thrombosis. In: Bernstein EF, ed. Noninvasive diagnostic techniques in vascular disease. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1985;779-796.
Basılı dergilerdeki kaynak yazılımı
Örnek
1. Doi olmayan makalelerde;

Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Crotty K. Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med 2011;155:97-107.
2. Doi olan makaleler:
Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Crotty K. Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med 2011;155:97-107. https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-2-201107190-00005
Henüz Basılmamış makaleler;
Örnek

Call JE, Mann JA, Linos KD, Perry A, Yost J. Linear lipoatrophy following intra-articular triamcinolone acetonide injection mimicking linear scleroderma. Pediatr Dermatol 2018. https://doi.org/10.1111/pde.13736 [Epub ahead of print]
Elektronik Dergiler;
Örnek

1. Kuah CY, Koleva E, Gan JJL, Iqbal T. Parry-Romberg syndrome in a patient with scleroderma. BMJ Case Rep 2018. pii: bcr-2018-226754. https://doi.org/10.1136/bcr-2018-226754
2. Rambon S, Brian J, AneskievichJ. TNIP1 in autoimmune diseases: regulation of toll-like receptor signaling. Immunol Res 2018;2018:3491269. https://doi.org/10.1155/2018/3491269
3. Chen Y, Yan H, Song Z. et al. Downregulation of TNIP1 expression leads to increased proliferation of human keratinocytes and severer psoriasis-like conditions in an imiquimod-induced mouse model of dermatitis. Plos One 2015;10:e0127957. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0127957
a. Kaynak gösterilen makalenin ilk harfi dışındaki kelimeleri küçük harfle yazılmalıdır.
b. Kaynakta iki nokta üst üsteden sonra küçük harf kullanılmalıdır.
c. Dergi kısaltmasından sonra nokta işareti kullanmamalıdır.
d. Yayınlanma yılından önce veya sonra ay belirten kısaltma yapılmamalıdır.
e. Yayınlanma yılından sonraki noktalı virgülden sonra boşluk bırakılmamalıdır.
f. Yayının cilt numarasından sonra sayı numarası yazılmamalıdır.
g. Yayının cilt numarasından sonra kullanılan iki nokta üst üste işaretinden sonra boşluk bırakılmamalıdır.
h. Kaynaklarda varsa doi numarası yazılmalıdır ve sonuna nokta konulmamalıdır.
ı. Sayfa numaraları aralarında küçük tire işareti “-” kullanılmalıdır.
i. Son sayfa numarası tam olarak yazılmalıdır: “166-171.“. Lütfen “166-9”. ”166-69” yazmayınız.
j. Kaynağın sonuna nokta koyulmalıdır.
17. Kaynakta kullanılan kitap ve kitap bölümü için:
Örnek:
1. Watanabe M, Takeda S, Ikeuchi H. Atlas of arthroscopy. 2nd ed. Tokyo: Igaku
Shoin, 1969;57-59.
2. Hull RD, Hirsh J. Comparative value of tests for the diagnosis of venous thrombosis. In: Bernstein EF, ed. Noninvasive diagnostic techniques in vascular disease. 3rded. St. Louis: Mosby, 1985;779-796.
17a.Kaynak gösterilen kitap veya bölüm adının ilk harfi dışındaki kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.
17b. Yayınlanan şehrin isminden sonra iki nokta üst üste (:) kullanılmalıdır.
17c. Yayınevi isminden sonra virgül kullanılmalıdır.
17d. Yayınlanma yılından sonra noktalı virgül (;) kullanılmalıdır.
17e. Yayınlanma yılından sonraki noktalı virgül işaretinden sonra boşluk bırakılmamalıdır.
17f. Sayfa numaraları aralarında kısa tire işareti “-” kullanılmalıdır.
17g. Son sayfa numarası tam olarak yazılmalı: "914-916."
17h. Kaynağın sonuna nokta koyulmalıdır.
18. İnternet (ağ) kaynakları için: Erişim tarihiniz belirtilmelidir.
Örnek:
Musculoskeletal MRI Atlas. Available at:
http://www.gla.med.va.gov/mriatlas/Index.html. Erişim tarihi 14 Eylül 2010 (yazarın makalesinin yazım dili Türkçe ise)
Accessed September 14, 2010 (yazarın makalesinin yazım dili İngilizce ise)
19. Poster veya bildiri için:
Örnek:

Karabulut N, Çakmak V. Diffusion-weighted MR imaging of pulmonary lesions.
Paper presented at:ISMRM-ESMRMB Joint Annual Meeting 01-07 Mayıs 2010; Stockholm, Sweden.
20. Tez çalışmaları için:
Örnek:

Gündüz B. Hemşirelerde stresle başa çıkma biçimleri ile tükenmişlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Trabzon, 2000.
Tablolar
a. Tüm tabloların yazınızın içinde belirtilmesi gerekmektedir.
b. Grafik, diyagram ve algoritmaların tablo değil, şekil olduğu unutulmamalıdır.
c. Bütün tabloların üstünde numarası ve başlığı olmalıdır.
d.Tabloların başlığından sonra nokta koyulmamalıdır.
e. Tablolardaki kısaltmalar tablo altında açıklanmalıdır.
f. Tablolar, Word’de tablo kurallarına uygun şekilde yüklenmelidir.
Resimler ve şekiller
a. Tüm resimlere yazı içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.
b. Görüntülerin üzerinde herhangi bir kurumun veya hastanın bilgileri olmamalıdır. Yüz fotoğraflarında gizliliği korumak için gözler kapatılmalıdır.
c. Görüntüler en az 300 vpi çözünürlükte, 1280x960 piksel boyutunda çekilmiş, jpg veya tiff formatlarında kaydedilmiş olmalıdır.
d. Her resim, şekil veya grafik ayrı bir belge olarak hazırlanmalı, yazının ekleri olarak yüklenmelidir. Ana metin içine yerleştirilmemelidir.
e. Resim üzerinde ok vb. işaretler kullanılmış ise resim açıklamasında bu belirtilmelidir.
f. Resim Yazısı: makalenizle birlikte yükleyeceğiniz resimlerde dikkat çekmek istediğiniz noktaya lütfen işaret koyunuz (Oklar ince, yerine göre beyaz veya siyah renk olmalıdır). Resimlerin açıklama bölümüne ayrıntılı açıklama yazınız. Bazı resimlerde tedavi sonrası düzelme ifade ediliyorsa, resim yazısı olarak tedavi sonrası düzelmiş olan grafi, sintigrafi vs bulguları şeklinde bilgi ilave ediniz. Resimlerin orijinal haliyle 300 vpi çözünürlüğünde yüklenmelidir.
NOT: Hakem tarafından istenen düzeltmelere 2(iki) ay içerisinde cevap verilmemesi durumunda makaleler red’de alınacaktır.
Aşırmacılık (İntihal) Taraması
Tüm başvuru makaleleri, Dergimize gönderilmeden önce iThenticate© gibi yazılımlarla taranmalı ve bu tarama raporları makale ile sunulmalıdır. Tüm makalenin benzerlik oranı %20’den ve bir kaynak için benzerlik oranı %3’ten aşağıda olmalıdır. Yine de %1’in üzerindeki, benzeşmelerin dikkatle incelenmesi yazar(lar)ın yararına olacaktır. Dergimiz Editörler Kurulu, akademik aşırmacılık taşıyan tüm başvuru makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir. Değerlendirme ve yayınlanma süreci ve sonrasında, bilimsel makale ile ilgili oluşabilecek intihal (Aşırma-Plagiarism) sıkıntılarında, dergimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte bu konudaki yasal ve etik sorumluluğun sadece yazarlara ait olacağı önemle duyurulur.


PAMUKKALE TIP DERGİSİ YAYIN ETİĞİ VE YAYINLAMA İLKELERİ

Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
Bu etik ilkeler, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan yönerge esas alınarak tarafımızca kabul edilmiştir ve paydaşlar tarafından da benimsenmesi önerilerek, bir kısmı ile aşağıda sunulmuştur.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmek.
Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından, yayına kabul edilmediğinden ya da başka bir dergide halen değerlendirme aşamasında olmadığından emin olmak.
Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak, gerektiğinde editöre, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını sunmak, başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, atıf göstermek. Telif hakkı gerektiren görsel materyaller için yayın hakkı sahiplerinden alınmış olan yazılı izin belgesini göndermek ve bu durumu makale içinde belirtmek. Aynı çalışmanın tamamı ya da bir kısmı herhangi bir kongrede poster ya da sözel olarak bildiri olarak sunuldu ise ayrıntılı bilgi vermek.
İnsan veya hayvan denekleri içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuvar Hayvanlarının Kullanımına İlişkin Politika, Hayvanların Kullanımına İlişkin AB Direktifi) gerekli onayların alındığını onaylamak, denek mahremiyetine saygı göstermek. Çalışmasına dair ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “Gereç ve Yöntem” kısmında belirtmek.
Herhangi bir çıkar çatışması veya etik ihlal varlığında bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimini belirtmek yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmek.

Editör ve Bölüm Editörlerinin Etik Görev ve Sorumlulukları
Cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek.
Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek.
Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına mevcut beyanları değerlendirmek.
Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak,
Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmamak.
Derginin amaç, kapsam ve yazım kurallarına uygun olmaması durumunda makaleleri içerik açısından değerlendirmeye almadan yazarlara iade etmek.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve öncelikle ilgi alanı kapsamındaki çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak. Dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmek.
Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek.
Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek.
Potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazar ve yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse bu yazı için öneri ve değerlendirmelerini geri çekmek konusunda editörü uyarmak.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
Yayıncı, elinde bulundurduğu iletişim gücünü hiçbir bireysel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitlesini doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
Bünyesinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olduğu düşünülen eylemlerden bazıları:
İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak
Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek, gerekli izinleri almamak,
Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.


PAMUKKALE TIP DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI

Pamukkale Tıp Dergisi’nde görev yapan Baş Editör, Yayın Kurulu ve Alan Editörlerinin görev süresi üç yıldır. Yayın Kurulu ayda en az bir kez olmak üzere veya gerektiğinde Baş Editörün daveti üzerine daha sık toplanarak gündem maddelerini görüşür. Toplantı çoğunluk sağlandığı zaman gerçekleşir.
Başvuru makalelerinin ön değerlendirmesi, dergi sekreteryasınca dergimiz yazım kurallarına uygunluğu açısından incelenmekte ve düzeltmeler için yazara tekrar gönderilmektedir. Yazara tanınan süre en fazla 1 (bir) aydır. Dergimize gelen makaleler Baş Editör/Baş Editör Yardımcısı tarafından bir kez okunarak ilgili Alan Editörüne yönlendirilmektedir. Alan Editörü makaleyi değerlendirmeye uygun bulursa hakemlere yönlendirmektedir. Editör tarafından ön değerlendirme aşaması 10 gün, hakem değerlendirme süreci de 8 hafta olarak planlanmaktadır. Bundan sonraki süreç; makale Alan Editörü, Hakemler ve Yazar arasında yazışmalar şeklinde değerlendirilmektedir, ancak hakem görüşleri ve gerekli yazışmalar tamamlandıktan sonra en fazla 2 (iki) ay içerisinde makale için son karar belirlenmektedir.
Yayın kurallarına uygun gönderilen makaleler, ilgili Alan Editörünce değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Ancak hakemlerden istenilmeyen nedenlerden dolayı zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerle hakem değerlendirme süreci uzun sürebilmektedir. Bu konuda yazarların makalelerini süreyi dikkate alarak göndermelerini rica ederiz. İki hakem, kendilerine gönderilen makaleyi değerlendirir ve sonucu tekrar ilgili Alan Editörüne bildirir. Yayın Kurulu makale ile ilgili son kararı vermek için en az iki hakemden 2 (iki) ay içinde sonuç almak zorundadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilerek üçüncü hakemin olumlu veya olumsuz görüşüne göre nihai karar verilmektedir. Hakem tarafından istenen düzeltmelere 2 (iki) ay içerisinde cevap verilmemesi durumunda makaleler ‘Red’de alınacaktır.
Alan Editörlerimiz makalenin tüm işlemlerinin en geç 4-6 ay içinde tamamlanması için gereken hassasiyeti göstermektedir. Dergi politikası ve yayım kurallarına uymayan eksik ve hatalı çalışmalar hiçbir etki altında kalmadan reddedilir. Pamukkale Tıp Dergisi’ne makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar. Pamukkale Tıp Dergisi’ne gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakemlerin ve alan editörünün eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.
Makaleye ait son karar; Editörler Kurulu adına Baş Editör/Baş Editör Yardımcısı tarafınca yazara iletilir. Dolayısı ile karar yazısı Baş Editör/Baş Editör Yardımcısının bireysel olarak şahsına ait değildir. Bir makalenin hangi şartlar altında olursa olsun yayınlanıp yayınlanmayacağı kararının Editörler Kurulu tarafından verildiği, bilimsel açıdan değerlendirmede verilen bu kararın farklı bir üst kurul tarafından eleştirilemez olduğu bilinmelidir.
Okuyucu, yayımlanan bir makalede önemli bir hata ya da eksiklik fark ettiğinde tipdergisi@pau.edu.tr adresine e-posta göndermek suretiyle Dergi Sekretaryasına bildirimde bulunabilir.

Pamukkale Tıp Dergisi, makale gönderim ya da makale süreç işletimi için ücret talep etmemektedir.

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır