Cilt: 15 Sayı: 4, 1.10.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

Derleme

Pamukkale Tıp Dergisinin amacı; sağlık alanında klinik ve deneysel araştırma, derleme yazıları, olgu sunumları ile editöre mektuplar yayınlayarak bilim alanındaki son gelişmeleri aktaran çalışmaları destekleyen, pratiği geliştiren, bilgi paylaşımına katkıda bulunan, eğitim ve araştırmanın devamını sağlayan hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.

Pamukkale Tıp Dergisinin kapsamı; Ülke çapında tıp ve sağlık alanlarında gönderilen makaleleri yılda 4 kez yayınlamaktır.
Pamukkale Tıp Dergisinin hedef kitlesi; sağlık bilimleri akademisyenleri, uzman hekimler, asistanlar ve tıp öğrencileri.


                          AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN İHLAL EDİLDİĞİ MAKALE BAŞVURULARI, HAKEMLİK SÜRECİNE GEÇİLMEDEN REDDEDİLECEKTİR.
                                                    Pamukkale Tıp Dergisi (Pam Tıp Derg) açık erişimli ücretsiz tıp dergisidir.            
                                            Pamukkale Medical Journal (Pam Med J) is an open-access free medical journal.

Pamukkale Tıp Dergisi tıp alanında klinik ve deneysel çalışmaları, ilginç olgu sunumları, davet edilmiş derlemeleri, Editör’e mektupları yayınlar. Dergi yılda dört sayı olmak üzere üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayımlanır. Yayın dili İngilizcedir.
Dergiye sunulan çalışmaların, etik kurul onayı sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar. Yüklenmiş olan metnin tümünün veya bir bölümünün daha önce başka bir yerde yayınlanması söz konusu ise bu durum editöre bildirilmelidir.
Sorum yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların düzeltilmesinden sorumludur.
TR Dizin Kriterleri kapsamında yer alan, Etik Kurul onayları ile alınması gerekli izinler konusunda araştırma, makale ve dergilerin ilgili mevzuatlara uygun olması beklenmektedir. Bu kapsamda araştırmacılara yardımcı olmak amacı ile “TR Dizin Etik İlkeler Akış Şeması” TR Dizin sayfasında Rehber başlığı altında yayımlanmaktadır.
    


                                                                        MAKALENİZİN TÜRÜNE GÖRE UYGUN ŞABLONU İNDİRİNİZ
                  Zorunlu Araştırma Makalesi Şablonu "Araştırma makaleleri bu şablonu üzerinden yapılmalıdır" İNDİR
                            Zorunlu Olgu Sunumu Şablonu "Araştırma makaleleri bu şablonu üzerinden yapılmalıdır" İNDİR
                    Zorunlu Derleme Makalesi Şablonu "Araştırma makaleleri bu şablonu üzerinden yapılmalıdır" İNDİR
                          Zorunlu Editöre Mektup Şablonu "Araştırma makaleleri bu şablonu üzerinden yapılmalıdır" İNDİR

                                                                  SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN EK DOSYALAR
                                       Zorunlu Benzerlik Raporu "Yazar tarafından alınacak intihal raporu yüklenecektir"
                                      Zorunlu Telif Hakkı Devir Formu "Islak imzalı sisteme taratılıp yüklenecek" İNDİR
                                                 Zorunlu Özet-Abstract "Sisteme word hali yüklenecek" İNDİR
                                            Zorunlu Yazar Bilgileri Dosyası "Sisteme word hali yüklenecek" İNDİR
                                        Olgu Sunumları için Hasta Onam Formu "Sisteme word hali yüklenecek" İNDİR1. Makalelerin ön kontrolden RET edilmeden geçebilmesi için mutlaka makale şablonu kullanılmalıdır. Çalışmalarınızın değerlendirmeye alınabilmesi için tüm çalışmanın Pamukkale Tıp Dergisi Makale Şablonu kullanılarak hazırlanmış olması gerekmektedir. İndireceğiniz şablon dosya, makalelerin dergimiz yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasında kolaylık sağlayacaktır.

2. Makaleyi DergiPark sistemine yüklerken BAŞLIK – KISA BAŞLIK - ÖZET - ANAHTAR KELİMELER bölümlerinin hem Türkçe hem İngilizce sekmelerini doldurunuz.

3. Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler RET edilecektir.

4. TR Dizin kriterlerine göre ORCID Bilgisi olmayan yazarlarla ilgili yayın kabul edilmeyecektir.


İntihal (Benzerlik Raporu) Taraması
Tüm başvuru makaleleri, Dergimize gönderilmeden önce iThenticate© gibi yazılımlarla taranmalı ve bu tarama raporları makale ile sunulmalıdır. Tüm makalenin benzerlik oranı %20’den ve bir kaynak için benzerlik oranı %3’ten aşağıda olmalıdır. Yine de %1’in üzerindeki, benzeşmelerin dikkatle incelenmesi yazar(lar)ın yararına olacaktır. Dergimiz Editörler Kurulu, akademik aşırmacılık taşıyan tüm başvuru makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir. Değerlendirme ve yayınlanma süreci ve sonrasında, bilimsel makale ile ilgili oluşabilecek intihal (Aşırma-Plagiarism) sıkıntılarında, dergimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte bu konudaki yasal ve etik sorumluluğun sadece yazarlara ait olacağı önemle duyurulur.

Tablolar için yazım kurallarımız
• Tüm tablolara yazı içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.
• Tablolar Word dosyası içinde kurallara uygun yüklenmelidir.
• Grafik, diyagram ve algoritmaların tablo değil, şekil olduğu unutulmamalıdır.
• Tablolardaki kısaltmalar tablo altında açıklanmalıdır.
• Tablolar, Word’de tablo kurallarına uygun şekilde yüklenmelidir.
• Tablolarda ve ana metin içerisinde aşağıda kurallara uygun yapılmalıdır.
“±” sayılarla aralarındaki boşluk kapatılacak Örnek: 10.7±4.8
> 10 ng/mL arada boşluklar olmamalıdır.
“65°C” değerleriniz arasındaki boşluklar olmamalıdır.
İngilizce’de sayının arkasında Örnek: 42.6% ve boşluk bırakılmadan belirtilmelidir
İngilizce’de ondalıklı sayılarda nokta. Örnek 0.50 ve boşluk bırakılmadan kullanılır.
Tablo başlıkları kalın olmalıdır.
• Bütün tabloların üstünde numarası ve başlığı olmalıdır.
• Tabloların başlığından sonra nokta koyulmamalıdır.
Örnek:
Tablo 1.

Resimler ve şekiller için yazım kurallarımız
• Tüm resimlere yazı içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.
• Görüntülerin üzerinde herhangi bir kurumun veya hastanın bilgileri olmamalıdır. Yüz fotoğraflarında gizliliği korumak için gözler kapatılmalıdır.
• Görüntüler en az 300 vpi çözünürlükte, 1280x960 piksel boyutunda çekilmiş, jpg veya tiff formatlarında kaydedilmiş olmalıdır.
• Her resim, şekil veya grafik ayrı bir belge olarak hazırlanmalı, yazının ekleri olarak yüklenmelidir. Ana metin içine yerleştirilmemelidir.
• Resim üzerinde ok vb. işaretler kullanılmış ise resim açıklamasında bu belirtilmelidir.
• Resim Yazısı: makalenizle birlikte yükleyeceğiniz resimlerde dikkat çekmek istediğiniz noktaya lütfen işaret koyunuz (Oklar ince, yerine göre beyaz veya siyah renk olmalıdır). Resimlerin açıklama bölümüne ayrıntılı açıklama yazınız. Bazı resimlerde tedavi sonrası düzelme ifade ediliyorsa, resim yazısı olarak tedavi sonrası düzelmiş olan grafi, sintigrafi vs bulguları şeklinde bilgi ilave ediniz.
Resim ve Şekil başlıkları kalın olmalıdır.
Örnek:
Resim 1.
Şekil 1.
YAZARLARIMIZA ÖNEMLİ HATIRLATMA
Hakemlerimizden dikkat etmelerini rica ettiğimiz hususlar aşağıdadır. Yazarların bunları göz önünde bulundurarak makalelerini sistem üzerinden göndermeden önce bir sefer daha kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

• Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıklarının çalışmaya uygunluğu
• Özet; çalışmanın amacını uygulanan yönteme göre elde edilen bulguları ve önerileri kapsıyor mu?
• Türkçe ve İngilizce özet uyumlu mudur?
• Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler uygun birbirine paralel ve yeterli midir?
• Makalede yararlanılan kaynaklar yeterli, güncel ve çalışmanın konusu ile ilgili midir?
• Makalede yararlanılan her kaynağa kaynakçada yer verilmiş midir?
• Makalede yararlanılmayan herhangi bir kaynağa kaynakçada yer verilmiş midir?
• Giriş bölümünde çalışmanın konusu ve amacı yeterince vurgulanmış mıdır?
• Kullanılan araştırma yöntem ya da yöntemleri çalışma konusuna uygun mudur?
• Şekil ve Tablolar araştırma verilerine göre uygun ve anlaşılabilir şekilde düzenlenmiş midir?
• Araştırma bulguları yeterince tartışılmış mıdır?
• Çalışma tutarlı ve bütünlük içinde akıcı ve anlaşılır bir dille takdim edilmiş midir?
• Çalışmada dil bilgisi kurallarına riayet edilmiş midir?
• Çalışmanın bilime katkısı yönünden özgün değeri var mıdır?

PAMUKKALE TIP DERGİSİ YAYIN ETİĞİ VE YAYINLAMA İLKELERİ

Bilimsel bir çalışma ortaya koyan tüm paydaşların (yazar, editör, hakem, yayıncı ve okuyucu), bilimin doğru bir şekilde ilerlemesine katkı sağlaması hedeflenir. Bu hedef gereğince hazırlanan bilimsel çalışmalarda bilimsel etik ilkelere uygunluk önemlidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
Bu etik ilkeler, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan yönerge esas alınarak tarafımızca kabul edilmiştir ve paydaşlar tarafından da benimsenmesi önerilerek, bir kısmı ile aşağıda sunulmuştur.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmek.
Gönderdiği makalenin başka bir yerde yayınlanmadığından, yayına kabul edilmediğinden ya da başka bir dergide halen değerlendirme aşamasında olmadığından emin olmak.
Sunduğu içerik yayınlanmış veya sunulan içerikle eşleşirse, bu çakışmayı kabul etmek ve alıntı yapmak, gerektiğinde editöre, çalışmasıyla ilgili benzer içeriğe sahip olabilecek herhangi bir çalışma varsa bunun bir kopyasını sunmak, başka kaynaklardan herhangi bir içeriği çoğaltmak ya da kullanmak için izin almak, atıf göstermek. Telif hakkı gerektiren görsel materyaller için yayın hakkı sahiplerinden alınmış olan yazılı izin belgesini göndermek ve bu durumu makale içinde belirtmek. Aynı çalışmanın tamamı ya da bir kısmı herhangi bir kongrede poster ya da sözel olarak bildiri olarak sunuldu ise ayrıntılı bilgi vermek. 
İnsan veya hayvan denekleri içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, (örneğin, WMA Helsinki Bildirgesi, NIH Laboratuvar Hayvanlarının Kullanımına İlişkin Politika, Hayvanların Kullanımına İlişkin AB Direktifi) gerekli onayların alındığını onaylamak, denek mahremiyetine saygı göstermek. Çalışmasına dair ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “Gereç ve Yöntem” kısmında belirtmek. 
Herhangi bir çıkar çatışması veya etik ihlal varlığında bunu editör ve yayıncı ile paylaşmak, hata beyanı, zeyilname, tazminat bildirimini belirtmek yayınlamak veya gerekli görüldüğü durumlarda çalışmayı geri çekmek.

Editör ve Bölüm Editörlerinin Etik Görev ve Sorumlulukları
Cinsiyet, dini veya politik inançlar, yazarların etnik veya coğrafi kökenleri üzerine ayrım yapılmaksızın görevlerini yerine getirirken dengeli, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek.
Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek.
Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına mevcut beyanları değerlendirmek.
Sponsorlu çalışmaları veya özel konulardaki çalışmaları diğer çalışmalarla aynı şekilde ele almak,
Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak. Yazarlara, gelen şikayete cevap vermek için bir fırsat vermek, çalışma kime ait olursa olsun gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmamak.
Derginin amaç, kapsam ve yazım kurallarına uygun olmaması durumunda makaleleri içerik açısından değerlendirmeye almadan yazarlara iade etmek. 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve öncelikle ilgi alanı kapsamındaki çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmak. Dini, siyasi ve ekonomik çıkarlar gözetmeden çalışmayı değerlendirmek.
Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek.
Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, gizlilik ilkesi gereği incelediği çalışmayı değerlendirme sürecinden sonra yok etmek, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek.
Potansiyel çıkar çatışmalarının (mali, kurumsal, işbirlikçi ya da yazar ve yazar arasındaki diğer ilişkiler) farkında olmak ve gerekirse bu yazı için öneri ve değerlendirmelerini geri çekmek konusunda editörü uyarmak.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Bilimsel bir çalışmada görev alan paydaşlardan yayıncının da bütün bu etik ilkeler kapsamında hareket etmesi gerekir.
Yayıncı, elinde bulundurduğu iletişim gücünü hiçbir bireysel çıkar gözetmeden kullanmak ve hedef kitlesini doğru yönlendirmekle yükümlüdür.
Bünyesinde yayınlanan her çalışmanın mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her ürünün arşivlenmesi görevini üstlenir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olduğu düşünülen eylemlerden bazıları:
İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak
Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek, gerekli izinleri almamak,
Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.


PAMUKKALE TIP DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI

Pamukkale Tıp Dergisi’nde görev yapan Baş Editör, Yayın Kurulu ve Alan Editörlerinin görev süresi üç yıldır. Yayın Kurulu ayda en az bir kez olmak üzere veya gerektiğinde Baş Editörün daveti üzerine daha sık toplanarak gündem maddelerini görüşür. Toplantı çoğunluk sağlandığı zaman gerçekleşir.
Başvuru makalelerinin ön değerlendirmesi, dergi sekreteryasınca dergimiz yazım kurallarına uygunluğu açısından incelenmekte ve düzeltmeler için yazara tekrar gönderilmektedir. Yazara tanınan süre en fazla 1 (bir) aydır. Dergimize gelen makaleler Baş Editör/Baş Editör Yardımcısı tarafından bir kez okunarak ilgili Alan Editörüne yönlendirilmektedir. Alan Editörü makaleyi değerlendirmeye uygun bulursa hakemlere yönlendirmektedir. Editör tarafından ön değerlendirme aşaması 10 gün, hakem değerlendirme süreci de 8 hafta olarak planlanmaktadır. Bundan sonraki süreç; makale Alan Editörü, Hakemler ve Yazar arasında yazışmalar şeklinde değerlendirilmektedir, ancak hakem görüşleri ve gerekli yazışmalar tamamlandıktan sonra en fazla 2 (iki) ay içerisinde makale için son karar belirlenmektedir. 
Yayın kurallarına uygun gönderilen makaleler, ilgili Alan Editörünce değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Ancak hakemlerden istenilmeyen nedenlerden dolayı zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerle hakem değerlendirme süreci uzun sürebilmektedir. Bu konuda yazarların makalelerini süreyi dikkate alarak göndermelerini rica ederiz. İki hakem, kendilerine gönderilen makaleyi değerlendirir ve sonucu tekrar ilgili Alan Editörüne bildirir. Yayın Kurulu makale ile ilgili son kararı vermek için en az iki hakemden 2 (iki) ay içinde sonuç almak zorundadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilerek üçüncü hakemin olumlu veya olumsuz görüşüne göre nihai karar verilmektedir. Hakem tarafından istenen düzeltmelere 2 (iki) ay içerisinde cevap verilmemesi durumunda makaleler ‘Red’de alınacaktır. 
Alan Editörlerimiz makalenin tüm işlemlerinin en geç 4-6 ay içinde tamamlanması için gereken hassasiyeti göstermektedir. Dergi politikası ve yayım kurallarına uymayan eksik ve hatalı çalışmalar hiçbir etki altında kalmadan reddedilir. Pamukkale Tıp Dergisi’ne makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar. Pamukkale Tıp Dergisi’ne gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakemlerin ve alan editörünün eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. 
Makaleye ait son karar; Editörler Kurulu adına Baş Editör/Baş Editör Yardımcısı tarafınca yazara iletilir. Dolayısı ile karar yazısı Baş Editör/Baş Editör Yardımcısının bireysel olarak şahsına ait değildir. Bir makalenin hangi şartlar altında olursa olsun yayınlanıp yayınlanmayacağı kararının Editörler Kurulu tarafından verildiği, bilimsel açıdan değerlendirmede verilen bu kararın farklı bir üst kurul tarafından eleştirilemez olduğu bilinmelidir.
Okuyucu, yayımlanan bir makalede önemli bir hata ya da eksiklik fark ettiğinde tipdergisi@pau.edu.tr adresine e-posta göndermek suretiyle Dergi Sekretaryasına bildirimde bulunabilir.

Pamukkale Tıp Dergisi, makale gönderim ya da makale süreç işletimi için ücret talep etmemektedir.

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır