PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

USE OF ORGANIZATIONAL LEARNING MECHANISMS IN SCHOOLS

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 19 - 32, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE551

Öz

Organizational learning mechanism is defined as the institutionalized structural and procedural arrangements that make the organization learn. The aim of the study is to discover at which level the organizational learning mechanisms are used in schools and to see if the use of these mechanisms differs according to the localities and school levels. The study was carried out according to the general screening model. The study sample includes 488 teachers working in Konya. The Organizational Learning Mechanisms scale developed by Schechter (2008) was used as a measurement instrument. According to the findings, activities to receive and distribute information are not used in schools sufficiently. Information analysis practices in primary schools are used more than the secondary schools and used more in the schools in the metropolitan center than the schools in the county center.

Kaynakça

 • Akpınar, A. T. (2007). Örgütsel öğrenme ile örgüte bağlılık arasındaki ilişki: Türkiye otomotiv lastik üretimi sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi:İstanbul.
 • Anderson, L. W. (1991). Tutumların ölçülmesi (N.Çıkrıkçı, Çev.). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 24 (1), 241-2 (Original çalışma 1998’de yayınlanmıştır).
 • Aslan, C., & Sünbül, A. M. (2006). Öğretmenlerin birlikte çalışma yeterlikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 25-36.
 • Avcı, N. (2008). Konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenme, iş tutumları ve örgütsel sapma arasındaki ilişkinin analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi:İzmir.
 • Can, N. (2011). Developing activities of learning organizations in primary schools . African Journal of Business Management, 5 (15), 6256-6260.
 • ChanLin, L., Hong, J., Horng, J., Chang, S., & Chu, H. (2006). Factors influencing technology integration in teaching- a Taiwanese perspective. Innovations in Education and Teaching International , 43 (1), 57-68.
 • Cole, D.A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Çıpan, H. (1999). Örgütsel ögrenme iklimi ve örgüte bağlılık iliskisi: Bir alan araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi: İstanbul.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Everson, S. T. (1995). Developing organizational learning in schools . İçinde S. C. Wilber (Ed.), What’s noteworthy on learners, learning & schooling (53-56). Aurora, CO: Mcrel. Erişim:14.02.2012. www. mcrel.org/products/noteworthy/susane.html
 • Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Fullan, M. (1995). The school as a learning organization: Distant dreams. Theory Into Practice , 34 (4), 230-235.
 • Garvin, D. A. (1999). Öğrenen bir örgüt yaratmak . Bilgi Yönetimi, İçinde Gündüz Bulut (Çev.), (s. 50-81). İstanbul: MESS, Yayını, No:293.
 • Giles, C., & Hargreaves, A. (2006). The sustainability of innovative schools as learning organizations and professional learning communities during standardized reform. Educational Administration Quarterly, 42 (1), 124-156.
 • Kars-Ünlüoglu, S., & Easterby-Smith, M. (12-14 April 2011). Exploring learning mechanisms: underlying processes for organisational renewal. OLKC 2011’de sunulan bildiri. Erişim:13.03.2012, http://www2. hull.ac.uk/hubs/pdf/ID%20161%20Kars%20Unluoglu%20S,%20Easterby-Smith%20M.pdf .
 • Korkmaz, M. (2006). Liderlik uygulamalarının içsel okul değişkenleri ile öğrenci çıktı değişkenlerine etkisi . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 503-529.
 • Kruse, S. D. (2003). Remembering as an organizational memory. Journal of Educational Administration , 41 (4), 332-347.
 • Levitt, B., & March, j. G. (1998). Organizational learning”. Annual Review of Sociology, , 14, 319-340.
 • Lipshitz, R., & Popper, M. (2000). Organizational learning in a hospital. Journal of Applied Behavioral Science , 36 (3), 345-361.
 • Lipshitz, R., Popper, M., & Friedman, V. A. (2002). Multi-facet model of organizational learning. Journal of Applied Behavioral Science, 38 (1), 78-98.
 • Marsh, H.W., Balla, J.R. & McDonald, R.P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103 (3), 391-410.
 • Marquardt, M. J. (1999). Action Learning in Action. Palo Alto, CA: Black-Davies Publishing.
 • Memduhoğlu, H. B., & Kuşci, E. (2012). Yönetici ve öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarında örgütsel öğrenme. İlköğretim Online, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, 11 (3), 748-761.
 • Örtenblad, A. (2002). A typology of the Idea of learning organization. Management Learning , 33 (2), 213-230. Popper, M., & Lipshitz, R. (1998). Organizational learning mechanisms: A cultural and structural approach to organizational learning. Journal of Applied Behavioral Science, 34 (2), 161-179.
 • Popper, M., & Lipshitz, R. (2000). Organizational learning: mechanisms, culture and feasibility. Journal of Management Learning, 31 (2), 181-196.
 • Schechter, C. (2008). Organizational learning mechanisms:The meaning, measure, and implications for school improvement. Educational Administration Quarterly, 44 (2), 155-186.
 • Schechter, C., & Feldman, N. (2010). Exploring organizational learning mechanisms in special education. Journal of Educational Administration, 48 (4), 490-516.
 • Schechter, C., & Qadach, M. (2012). Toward an organizational model of change in elementary schools:the contribution of organizational learning mechanisms. Educational Administration Quarterly, 48 (1), 116-1
 • Schechter, C., Sykes, I., & Rosenfeld, J. (2004). Learning from success: A leverage for transforming schools into learning communities . Planning and Changing, 35 (3/4), 154-168.
 • Senge, P. (1998). Beşinci Disiplin (6.b.) Çev: Ayşegül İldeniz-Ahmet Doğukan. İstanbul: Yapı Kredi Yayını.
 • Senge, P., McCabe, N. C., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., & Kleiner, A. (2000). Schools that learn: a fifth discipline fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about education. New York: Doubleday.
 • Silins, H. C., Mulford, W. R., & Zarins, S. (2002). Organizational learning and school change. Educational Administration Quarterly, 38 (5), 613-642.
 • Silins, H., Zarins, S., & Mulford, B. (2002). What characteristics and processes define a school as a learning organisation? Is this a useful concept to apply to schools? International Education Journal, 3 (1), 24
 • Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2004). Exploring organizational citizenship behaviour from an organizational perspective: The relationship between organizational learning and organizational citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 281–298.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi (3. b.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ünal, A., & Çelik, M. (2013). Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının analizi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 239-258.

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 19 - 32, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE551

Öz

Örgütsel öğrenme mekanizması, örgütün öğrenmesini sağlayan kurumsallaşmış yapısal ve işlemsel düzenlemeler olarak tanımlanmaktadır. Araştırmanın amacı, örgütsel öğrenme mekanizmalarının okullarda ne düzeyde kullanıldığını ve bu mekanizmaların kullanımının yerleşim yerlerine ve okul düzeylerine göre faklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Çalışma genel tarama modeline göre yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Konya’da görev yapan 488 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak Schechter (2008), tarafından geliştirilen Örgütsel Öğrenme Mekanizmaları ölçeği Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, bilgiyi alma ve yayma boyutundaki etkinliklere okullarda yeterince yer verilmemektedir. İlköğretim okullarındaki bilgiyi analiz etme uygulamaları, ortaöğretim okullarına göre ve büyükşehir merkezindeki okullarda ilçe merkezindeki okullara göre daha yüksektir.

Kaynakça

 • Akpınar, A. T. (2007). Örgütsel öğrenme ile örgüte bağlılık arasındaki ilişki: Türkiye otomotiv lastik üretimi sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi:İstanbul.
 • Anderson, L. W. (1991). Tutumların ölçülmesi (N.Çıkrıkçı, Çev.). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 24 (1), 241-2 (Original çalışma 1998’de yayınlanmıştır).
 • Aslan, C., & Sünbül, A. M. (2006). Öğretmenlerin birlikte çalışma yeterlikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 25-36.
 • Avcı, N. (2008). Konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenme, iş tutumları ve örgütsel sapma arasındaki ilişkinin analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi:İzmir.
 • Can, N. (2011). Developing activities of learning organizations in primary schools . African Journal of Business Management, 5 (15), 6256-6260.
 • ChanLin, L., Hong, J., Horng, J., Chang, S., & Chu, H. (2006). Factors influencing technology integration in teaching- a Taiwanese perspective. Innovations in Education and Teaching International , 43 (1), 57-68.
 • Cole, D.A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Çıpan, H. (1999). Örgütsel ögrenme iklimi ve örgüte bağlılık iliskisi: Bir alan araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi: İstanbul.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Everson, S. T. (1995). Developing organizational learning in schools . İçinde S. C. Wilber (Ed.), What’s noteworthy on learners, learning & schooling (53-56). Aurora, CO: Mcrel. Erişim:14.02.2012. www. mcrel.org/products/noteworthy/susane.html
 • Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Fullan, M. (1995). The school as a learning organization: Distant dreams. Theory Into Practice , 34 (4), 230-235.
 • Garvin, D. A. (1999). Öğrenen bir örgüt yaratmak . Bilgi Yönetimi, İçinde Gündüz Bulut (Çev.), (s. 50-81). İstanbul: MESS, Yayını, No:293.
 • Giles, C., & Hargreaves, A. (2006). The sustainability of innovative schools as learning organizations and professional learning communities during standardized reform. Educational Administration Quarterly, 42 (1), 124-156.
 • Kars-Ünlüoglu, S., & Easterby-Smith, M. (12-14 April 2011). Exploring learning mechanisms: underlying processes for organisational renewal. OLKC 2011’de sunulan bildiri. Erişim:13.03.2012, http://www2. hull.ac.uk/hubs/pdf/ID%20161%20Kars%20Unluoglu%20S,%20Easterby-Smith%20M.pdf .
 • Korkmaz, M. (2006). Liderlik uygulamalarının içsel okul değişkenleri ile öğrenci çıktı değişkenlerine etkisi . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 503-529.
 • Kruse, S. D. (2003). Remembering as an organizational memory. Journal of Educational Administration , 41 (4), 332-347.
 • Levitt, B., & March, j. G. (1998). Organizational learning”. Annual Review of Sociology, , 14, 319-340.
 • Lipshitz, R., & Popper, M. (2000). Organizational learning in a hospital. Journal of Applied Behavioral Science , 36 (3), 345-361.
 • Lipshitz, R., Popper, M., & Friedman, V. A. (2002). Multi-facet model of organizational learning. Journal of Applied Behavioral Science, 38 (1), 78-98.
 • Marsh, H.W., Balla, J.R. & McDonald, R.P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103 (3), 391-410.
 • Marquardt, M. J. (1999). Action Learning in Action. Palo Alto, CA: Black-Davies Publishing.
 • Memduhoğlu, H. B., & Kuşci, E. (2012). Yönetici ve öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarında örgütsel öğrenme. İlköğretim Online, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, 11 (3), 748-761.
 • Örtenblad, A. (2002). A typology of the Idea of learning organization. Management Learning , 33 (2), 213-230. Popper, M., & Lipshitz, R. (1998). Organizational learning mechanisms: A cultural and structural approach to organizational learning. Journal of Applied Behavioral Science, 34 (2), 161-179.
 • Popper, M., & Lipshitz, R. (2000). Organizational learning: mechanisms, culture and feasibility. Journal of Management Learning, 31 (2), 181-196.
 • Schechter, C. (2008). Organizational learning mechanisms:The meaning, measure, and implications for school improvement. Educational Administration Quarterly, 44 (2), 155-186.
 • Schechter, C., & Feldman, N. (2010). Exploring organizational learning mechanisms in special education. Journal of Educational Administration, 48 (4), 490-516.
 • Schechter, C., & Qadach, M. (2012). Toward an organizational model of change in elementary schools:the contribution of organizational learning mechanisms. Educational Administration Quarterly, 48 (1), 116-1
 • Schechter, C., Sykes, I., & Rosenfeld, J. (2004). Learning from success: A leverage for transforming schools into learning communities . Planning and Changing, 35 (3/4), 154-168.
 • Senge, P. (1998). Beşinci Disiplin (6.b.) Çev: Ayşegül İldeniz-Ahmet Doğukan. İstanbul: Yapı Kredi Yayını.
 • Senge, P., McCabe, N. C., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., & Kleiner, A. (2000). Schools that learn: a fifth discipline fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about education. New York: Doubleday.
 • Silins, H. C., Mulford, W. R., & Zarins, S. (2002). Organizational learning and school change. Educational Administration Quarterly, 38 (5), 613-642.
 • Silins, H., Zarins, S., & Mulford, B. (2002). What characteristics and processes define a school as a learning organisation? Is this a useful concept to apply to schools? International Education Journal, 3 (1), 24
 • Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2004). Exploring organizational citizenship behaviour from an organizational perspective: The relationship between organizational learning and organizational citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 281–298.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi (3. b.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ünal, A., & Çelik, M. (2013). Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının analizi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 239-258.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali ÜNAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132790, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {35}, number = {35}, pages = {19 - 32}, doi = {10.9779/PUJE551}, title = {ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI}, key = {cite}, author = {Ünal, Ali} }
APA Ünal, A. (2014). ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (35) , 19-32 . DOI: 10.9779/PUJE551
MLA Ünal, A. "ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 19-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11108/132790>
Chicago Ünal, A. "ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 19-32
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI AU - Ali Ünal Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.9779/PUJE551 DO - 10.9779/PUJE551 T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 32 VL - 35 IS - 35 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - doi: 10.9779/PUJE551 UR - https://doi.org/10.9779/PUJE551 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI %A Ali Ünal %T ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI %D 2014 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 35 %N 35 %R doi: 10.9779/PUJE551 %U 10.9779/PUJE551
ISNAD Ünal, Ali . "ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 35 (Ağustos 2014): 19-32 . https://doi.org/10.9779/PUJE551
AMA Ünal A. ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI. PUJE. 2014; 35(35): 19-32.
Vancouver Ünal A. ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 35(35): 19-32.
IEEE A. Ünal , "ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 35, sayı. 35, ss. 19-32, Ağu. 2014, doi:10.9779/PUJE551

..........................