PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

UNIVERSITY FACILITIES SUPPORTING PRE-SERVICE TEACHERS’ PROFFESSIONAL DEVELOPMENT

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 85 - 98, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE613

Öz

The purpose of this study is to examine the views of pre-service teachers about their professional development and the facilities supporting learning at their universities. The data was collected from the pre-service teachers attending Pamukkale University and Van Yucuncu Yil University. For quantitative data a total of 134 pre-service teachers filled a questionnaire named “University Facilities Supporting Learning” developed by the researchers. Focus group interview was conducted for the qualitative data. The pre-service teachers indicated the handicaps for professional development such as preparing for the staff selecting exam, lack of facilities at their universities and lack of orientation.

Kaynakça

 • Bacaran, M. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 163-177.
 • Baykara - Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Bayram, D. (2010). “Türkiye, abd, japonya, ingiltere ve avustralya’da fen ve fizik öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim programlarının karşılaştırılması.” Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Candy, P. C. (1995). Developing lifelong learners through undergraduate education. In Summers, L. (Ed), A Focus on Learning (p ii-viii). Proceedings of the 4th Annual Teaching Learning Forum, Edith Cowan University, February 1995. Perth: Edith Cowan University. http://lsn. curtin.edu.au/tlf/tlf1995/candy.html
 • Celep, C. (2004). Meslek olarak öğretmenlik. C. Celep (Ed.) Meslek Olarak Öğretmenlik(ss. 24-49). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Clement, M. ve Vanderberghe, R. (2000). Teachers’ Professional development: a solitary or collegial (ad)venture? Teaching and TeacherEducation, 16, 81-101.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational Research. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Çokluk - Bökeoğlu, O., Yılmaz, K. (2007). Üniversite öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 179-204.
 • Dunn, T.G. ve Shriner, C. (1999). Deliberate practice in teaching: what teachers do for selfimprovement. Teaching and Teacher Education, 15, 631-651.
 • Erdoğan, S. , Şanlı, H. S. & Şimşek Bekir, H. (2005). Gazi üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamlarına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2),479-496.
 • Esendemir, Ö. (2011). “Matematiksel problem çözme ve üstbiliş üzerine hazırlanan bir mesleki gelişim program ve bu programın etkililiği.”Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Garet, M.S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B.F. ve Yoon, K.S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers.American Educational Journal, 38(4), 915-945.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • Gizir, C.A. (2005). Orta doğu teknik üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 • James, M. ve McCormick, R. (2009). Teachers learning how to learn. Teaching and Teacher Education, 25, 973-982.
 • Karaaslan, A.D. (2003). “Teachers’ perceptions of self-initiated professional development: A case study on Başkent University english language teachers.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, OrtaDoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaca, E. (2008). Eğitimde kalite arayışları ve eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 61-80.
 • Kıroğlu, K. (2006). Yeni müfredat tanıtımı. K. Kıroğlu (Ed.) Yeni İlköğretim Programları 1-5. Sınıflar (ss. 1-5). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Koçoğlu, Z.B. (2006). “The role of portfolios in EFL student teachers’ professional development.” Yayımlanmamış doktora tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İstanbul. Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Öğretmen yeterlikleri öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden 26 Ocak 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Özçallı, S. (2007). “Possible effects of in-service education on efl teachers’ professional development in terms of teacher efficacy and reflective thinking.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İstanbul.
 • Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O. ve Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27, 116-126.
 • Sabuncuoğlu, O. (2006). “A study of the effects of models of teacher education and professional development on practising and prospective teachers of english in elt at universities.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Savran - Gencer, A. (2008). “Professional development of pre-service biology teachers through reflective thinking.” Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • Seferoğlu, S.S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri, beklentileri ve önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 149, [Online]: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/149/ seferoglu.htm adresinden 13 Aralık 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Şahin, Ç. (2008).Yeni ilköğretim programı çerçevesinde sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim düzeylerinin değerlendirilmesi.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 101Toplum Gönüllüleri Vakfı. (2009).Üniversite gençliğinin ihtiyaçları araştırması. [Online]: http:// www.tog.org.tr/abs/ articlefiles/ 1610-TOG_Genclik Arastirmasi.pdf adresinden 29 Haziran 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Ün Açıkgöz, K. (2006). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları.
 • YÖK (2007).Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007).[Online]: http://www.yok.gov. tr/content/view/16/52/ adresinden 07 Aralık 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed.) Eğitimde yeni yönelimler (ss. 39-61). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 85 - 98, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE613

Öz

Araştırmanın amacı Türkiye’nin iki farklı bölgesinde bulunan üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarının üniversitelerindeki öğrenmeyi destekleyici olanaklar ve mesleki gelişimleri ile ilgili görüşlerini incelemektir. Veriler Van Yüzüncü Yıl ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğretmen adaylarından toplanmıştır. Nicel veriler “Öğrenmeyi Desteklemede Üniversite Olanakları” başlıklı ölçek ile toplanmıştır. Nitel veriler için odak grup görüşmesi yapılmıştır. Bulgulara göre Pamukkale Üniversitesi öğretmen adaylarının öğrenmeyi destekleyen üniversite olanakları ile ilgili görüşleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretmen adaylarına göre daha olumlu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri için engel olarak belirttikleri durumlar arasında KPSS’ye hazırlanma, üniversitenin fiziki imkan yetersizlikleri, yetersiz yönlendirme yer almaktadır.

Kaynakça

 • Bacaran, M. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgi okuryazarlıklarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 163-177.
 • Baykara - Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Bayram, D. (2010). “Türkiye, abd, japonya, ingiltere ve avustralya’da fen ve fizik öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim programlarının karşılaştırılması.” Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Candy, P. C. (1995). Developing lifelong learners through undergraduate education. In Summers, L. (Ed), A Focus on Learning (p ii-viii). Proceedings of the 4th Annual Teaching Learning Forum, Edith Cowan University, February 1995. Perth: Edith Cowan University. http://lsn. curtin.edu.au/tlf/tlf1995/candy.html
 • Celep, C. (2004). Meslek olarak öğretmenlik. C. Celep (Ed.) Meslek Olarak Öğretmenlik(ss. 24-49). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Clement, M. ve Vanderberghe, R. (2000). Teachers’ Professional development: a solitary or collegial (ad)venture? Teaching and TeacherEducation, 16, 81-101.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational Research. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Çokluk - Bökeoğlu, O., Yılmaz, K. (2007). Üniversite öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 179-204.
 • Dunn, T.G. ve Shriner, C. (1999). Deliberate practice in teaching: what teachers do for selfimprovement. Teaching and Teacher Education, 15, 631-651.
 • Erdoğan, S. , Şanlı, H. S. & Şimşek Bekir, H. (2005). Gazi üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamlarına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2),479-496.
 • Esendemir, Ö. (2011). “Matematiksel problem çözme ve üstbiliş üzerine hazırlanan bir mesleki gelişim program ve bu programın etkililiği.”Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Garet, M.S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B.F. ve Yoon, K.S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers.American Educational Journal, 38(4), 915-945.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • Gizir, C.A. (2005). Orta doğu teknik üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 • James, M. ve McCormick, R. (2009). Teachers learning how to learn. Teaching and Teacher Education, 25, 973-982.
 • Karaaslan, A.D. (2003). “Teachers’ perceptions of self-initiated professional development: A case study on Başkent University english language teachers.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, OrtaDoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaca, E. (2008). Eğitimde kalite arayışları ve eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 61-80.
 • Kıroğlu, K. (2006). Yeni müfredat tanıtımı. K. Kıroğlu (Ed.) Yeni İlköğretim Programları 1-5. Sınıflar (ss. 1-5). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Koçoğlu, Z.B. (2006). “The role of portfolios in EFL student teachers’ professional development.” Yayımlanmamış doktora tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İstanbul. Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Öğretmen yeterlikleri öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html adresinden 26 Ocak 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Özçallı, S. (2007). “Possible effects of in-service education on efl teachers’ professional development in terms of teacher efficacy and reflective thinking.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İstanbul.
 • Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O. ve Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27, 116-126.
 • Sabuncuoğlu, O. (2006). “A study of the effects of models of teacher education and professional development on practising and prospective teachers of english in elt at universities.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Savran - Gencer, A. (2008). “Professional development of pre-service biology teachers through reflective thinking.” Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • Seferoğlu, S.S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri, beklentileri ve önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 149, [Online]: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/149/ seferoglu.htm adresinden 13 Aralık 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Şahin, Ç. (2008).Yeni ilköğretim programı çerçevesinde sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim düzeylerinin değerlendirilmesi.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 101Toplum Gönüllüleri Vakfı. (2009).Üniversite gençliğinin ihtiyaçları araştırması. [Online]: http:// www.tog.org.tr/abs/ articlefiles/ 1610-TOG_Genclik Arastirmasi.pdf adresinden 29 Haziran 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Ün Açıkgöz, K. (2006). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları.
 • YÖK (2007).Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007).[Online]: http://www.yok.gov. tr/content/view/16/52/ adresinden 07 Aralık 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed.) Eğitimde yeni yönelimler (ss. 39-61). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necla KÖKSAL Bu kişi benim


Suna Çöğmen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132794, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {35}, number = {35}, pages = {85 - 98}, doi = {10.9779/PUJE613}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI}, key = {cite}, author = {Köksal, Necla and Çöğmen, Suna} }
APA Köksal, N. & Çöğmen, S. (2014). ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (35) , 85-98 . DOI: 10.9779/PUJE613
MLA Köksal, N. , Çöğmen, S. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 85-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11108/132794>
Chicago Köksal, N. , Çöğmen, S. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 85-98
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI AU - Necla Köksal , Suna Çöğmen Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.9779/PUJE613 DO - 10.9779/PUJE613 T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 98 VL - 35 IS - 35 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - doi: 10.9779/PUJE613 UR - https://doi.org/10.9779/PUJE613 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI %A Necla Köksal , Suna Çöğmen %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI %D 2014 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 35 %N 35 %R doi: 10.9779/PUJE613 %U 10.9779/PUJE613
ISNAD Köksal, Necla , Çöğmen, Suna . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 35 (Ağustos 2014): 85-98 . https://doi.org/10.9779/PUJE613
AMA Köksal N. , Çöğmen S. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI. PUJE. 2014; 35(35): 85-98.
Vancouver Köksal N. , Çöğmen S. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 35(35): 85-98.
IEEE N. Köksal ve S. Çöğmen , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 35, sayı. 35, ss. 85-98, Ağu. 2014, doi:10.9779/PUJE613

..........................