PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Determining The Views of Teachers and Parents on Supporting Social Skills at Preschoolers

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 99 - 114, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE575

Öz

Social skills is the ones that should be supported starting from the very early years of life. In the current study that was carried out with the support of TUBİTAK as “The Project of Support for the Preschool Social Skills â€" OSBEP”, it was aimed to obtain the views of preschool teachers and families with a child at the age of preschool education on supporting social skills at children. In this purpose, Focus group interview technique, which is one of the descriptive methods, was used in the study. Working group comprised of seven teachers teaching at preschool education schools acting under Karabük Provincial Directorate of National Education and eight mothers with a child at the age group of four-six attending these schools. The interviews were carried out as two sessions of 60 minutes each with teachers and mothers. In results, it is likely to say that it is necessary to carry out a detailed study of need analysis benefitting from the data obtained from the focus group interviews, so determining the needs of preschool teachers and parents in terms of social skills.

Kaynakça

 • Dervişoğlu Mavi, C. (2007), Okul öncesi kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarının, sosyal becerilerini ve problem davranışlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ersay Çekmecelioğlu, E. (2009). Üç ile beş yaş arasındaki çocuklarda duygusal yeterliliğin ve gönüllü yardım davranışının gelişmesi: öğretmenlerimiz bu gelişimleri nasıl destekleyebilirler?, Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk) Bildiri Kitabı, 7-9 Ekim 2009, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi.
 • Farina, F., Arce, R., Novo, M. (2008). Neighborhood and community factors: effects on deviant behavior and social competence , The Spanish Journal of Psychology, 1 (11),78-84.
 • Fox, N. A. and Shifter, C. A. (2005). Emotional development. Hopkins, B., Barr, R.G., Michel, G. F., Rochat, P. (Eds.). Child Development. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Guralnick, M. J. (2006). Family influences on Early development: Integrating the science of normative development, risk and disability and intervention. In K. McCartney & D. Phillips (Eds.), Handbook of early childhood development (pp.44-61). Oxford, UK: Blackwell Publishers. Gülay, H. (2009). 5-6 yaş çocuklarının sosyal konumlarını etkileyen çeşitli değişkenler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 106-109.
 • Gülay, H. & Akman, B. (2009). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceriler. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Howie, L.D, Lukacs, S.L., Pastor, P.N, Reuben, C.A. and Mendola, P. (2010). Participation in activities outside of school hours in relation to problem behavior and social skills in middle childhood, Journal of School Health, 80( 3), 119-125.
 • Huesmann, L.R. Moise-Titus, J., Podolski, C.L. ve Eron, L.D. (2003). Longitudinal relations between children’s exposure to t.v. violent and their aggressive and violent behavior in young adulthood: 1977-1992. Developmental Psychology, 39(2), 201-221.
 • Kamaraj, I. (2008). Erken çocukluk döneminde sosyal becerilerin gelişiminde öğretmenlerin rolü. Çoluk Çocuk, (78):6-8.
 • Kandır, A. ve Alpan, Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 4(14):33-38.
 • Kansu, N. ve Beceren, E. (2004). Erken çocukluk döneminde sosyal beceriler, Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 40, 10-11.
 • Karayılmaz, D. (2008). Ana sınıfına devam eden çocukların duygusal zeka ve sosyal uyum becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kapıkıran, N., İvrendi, A. ve Adak, A. (2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1): 20-21.
 • Kargı, E. (2011). Okul Öncesi ve Kişilerarası Sorun Çözme, Okul Öncesi Çocuk Ve…(Ed.: M. Ormanlıoğlu Uluğ ve G. Karadeniz), Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Katz, L. G. & McClellan, D. E. (1997). Fostering children’s social competence: The teacher’s role. Washington, D.C.National Association for the Education of Young Children, 7-99.
 • Kaya, K. ve Tuna, M. (2008). İlköğretim çağındaki çocukların sosyalleşmesinde televizyonun etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17,159-182.
 • Kurt, F. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş-altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine proje yaklaşımlı eğitim programlarının etkisinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2009). Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (1), 183-196.
 • LAU Wing Chi, M. (2012). Can Children’s Social Skills be Enhanced Through Singin Games in Music Lesson?, [Erişim: http://conference.nie.edu.sg/paper/Converted%20Pdf/ab00677.pdf, 02012].
 • Leung, C. (2010). An experimental study of eduplay and social competence among preschool students in Hong Kong, Early Child Development and Care, 1–14.
 • O’Hagan, M. and Smith, M. (2004). Early Years Child Care Education: Key Issues. Edinburg: Elsevier Limited.
 • Orçan, M. (2010). Sosyal Gelişim. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Ed.:E. Deniz). Ankara: Maya Akademi.
 • Özabacı, N. (2006). Çocukların sosyal becerileri ile ebeveynlerin sosyal becerileri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 164.
 • Özaydın, L. (2006). Arkadaşlık becerilerini geliştirme programının özel gereksinimi olan ve olmayan okul öncesi çocuklarının sosyal etkileşimlerine etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Öztürk, A. (2008). Okulöncesi Eğitimin İlköğretim 1. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Sarı, E. (2007). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. VI1, (I), 1-19 (http://efdergi.yyu.edu.tr).
 • Shinohara, R., Sugisawa, Y., Tong, L., Tanaka, E., Watanabe, T.,Onda, Y., Kawashima, Y., Hirano, M., Tomisaki, E., Mochizuki, Y., Morita, K., Amarsanaa, G., Yato, Y., Yamakawa, N.Anme, T. and Japan Children’s Study Group (2010). The Trajectory of Children’s Social Competence from 18 Months to 30 Months of Age and Their Mother’s Attitude towards the Praise, J Epidemiol, 20(Suppl 2):441-446.
 • Uzuner, N. ve Gürsoy, F. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sosyal uyum ve beceri düzeylerinin incelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(380):20-29.
 • XU, Yaoying. (2010). Children’s Social Play Sequence: Parten’s Classic Theory Revisited, Early Child Development and Care, 180 (4):489-498.
 • Yukay, M. (2003). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wortham, S.C. (1998). Early childhood curriculum. United States of America: Prentice Hall.

Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 99 - 114, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE575

Öz

Sosyal beceriler, yaşamın ilk yıllarından başlayarak desteklenmesi gereken bir beceridir. TÜBİTAK destekli “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi-OSBEP” kapsamında yapılan bu çalışmada, okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi yaş grubu çocuğa sahip ailelerin çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesi konusundaki görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, nitel araştırma yöntemlerinden Odak (Focus) grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yedi öğretmen ve bu okullara devam eden dört-altı yaş grubu çocuğa sahip sekiz veli/anne oluşturmuştur. Görüşmeler öğretmen ve velilerle 60’ar dakikalık iki ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, yapılan odak grup görüşmeleri verilerinden yararlanılarak kapsamlı bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilmesi, böylece okul öncesi öğretmenleri ve velilerinin sosyal beceriler konusundaki gereksinimlerinin ortaya konması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Dervişoğlu Mavi, C. (2007), Okul öncesi kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarının, sosyal becerilerini ve problem davranışlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ersay Çekmecelioğlu, E. (2009). Üç ile beş yaş arasındaki çocuklarda duygusal yeterliliğin ve gönüllü yardım davranışının gelişmesi: öğretmenlerimiz bu gelişimleri nasıl destekleyebilirler?, Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk) Bildiri Kitabı, 7-9 Ekim 2009, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi.
 • Farina, F., Arce, R., Novo, M. (2008). Neighborhood and community factors: effects on deviant behavior and social competence , The Spanish Journal of Psychology, 1 (11),78-84.
 • Fox, N. A. and Shifter, C. A. (2005). Emotional development. Hopkins, B., Barr, R.G., Michel, G. F., Rochat, P. (Eds.). Child Development. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Guralnick, M. J. (2006). Family influences on Early development: Integrating the science of normative development, risk and disability and intervention. In K. McCartney & D. Phillips (Eds.), Handbook of early childhood development (pp.44-61). Oxford, UK: Blackwell Publishers. Gülay, H. (2009). 5-6 yaş çocuklarının sosyal konumlarını etkileyen çeşitli değişkenler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 106-109.
 • Gülay, H. & Akman, B. (2009). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceriler. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Howie, L.D, Lukacs, S.L., Pastor, P.N, Reuben, C.A. and Mendola, P. (2010). Participation in activities outside of school hours in relation to problem behavior and social skills in middle childhood, Journal of School Health, 80( 3), 119-125.
 • Huesmann, L.R. Moise-Titus, J., Podolski, C.L. ve Eron, L.D. (2003). Longitudinal relations between children’s exposure to t.v. violent and their aggressive and violent behavior in young adulthood: 1977-1992. Developmental Psychology, 39(2), 201-221.
 • Kamaraj, I. (2008). Erken çocukluk döneminde sosyal becerilerin gelişiminde öğretmenlerin rolü. Çoluk Çocuk, (78):6-8.
 • Kandır, A. ve Alpan, Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 4(14):33-38.
 • Kansu, N. ve Beceren, E. (2004). Erken çocukluk döneminde sosyal beceriler, Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 40, 10-11.
 • Karayılmaz, D. (2008). Ana sınıfına devam eden çocukların duygusal zeka ve sosyal uyum becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kapıkıran, N., İvrendi, A. ve Adak, A. (2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1): 20-21.
 • Kargı, E. (2011). Okul Öncesi ve Kişilerarası Sorun Çözme, Okul Öncesi Çocuk Ve…(Ed.: M. Ormanlıoğlu Uluğ ve G. Karadeniz), Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Katz, L. G. & McClellan, D. E. (1997). Fostering children’s social competence: The teacher’s role. Washington, D.C.National Association for the Education of Young Children, 7-99.
 • Kaya, K. ve Tuna, M. (2008). İlköğretim çağındaki çocukların sosyalleşmesinde televizyonun etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17,159-182.
 • Kurt, F. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş-altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine proje yaklaşımlı eğitim programlarının etkisinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2009). Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (1), 183-196.
 • LAU Wing Chi, M. (2012). Can Children’s Social Skills be Enhanced Through Singin Games in Music Lesson?, [Erişim: http://conference.nie.edu.sg/paper/Converted%20Pdf/ab00677.pdf, 02012].
 • Leung, C. (2010). An experimental study of eduplay and social competence among preschool students in Hong Kong, Early Child Development and Care, 1–14.
 • O’Hagan, M. and Smith, M. (2004). Early Years Child Care Education: Key Issues. Edinburg: Elsevier Limited.
 • Orçan, M. (2010). Sosyal Gelişim. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Ed.:E. Deniz). Ankara: Maya Akademi.
 • Özabacı, N. (2006). Çocukların sosyal becerileri ile ebeveynlerin sosyal becerileri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 164.
 • Özaydın, L. (2006). Arkadaşlık becerilerini geliştirme programının özel gereksinimi olan ve olmayan okul öncesi çocuklarının sosyal etkileşimlerine etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Öztürk, A. (2008). Okulöncesi Eğitimin İlköğretim 1. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Sarı, E. (2007). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sezer, Ö. (2010). Ergenlerin kendilik algılarının anne baba tutumları ve bazı faktörlerle ilişkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. VI1, (I), 1-19 (http://efdergi.yyu.edu.tr).
 • Shinohara, R., Sugisawa, Y., Tong, L., Tanaka, E., Watanabe, T.,Onda, Y., Kawashima, Y., Hirano, M., Tomisaki, E., Mochizuki, Y., Morita, K., Amarsanaa, G., Yato, Y., Yamakawa, N.Anme, T. and Japan Children’s Study Group (2010). The Trajectory of Children’s Social Competence from 18 Months to 30 Months of Age and Their Mother’s Attitude towards the Praise, J Epidemiol, 20(Suppl 2):441-446.
 • Uzuner, N. ve Gürsoy, F. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sosyal uyum ve beceri düzeylerinin incelenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(380):20-29.
 • XU, Yaoying. (2010). Children’s Social Play Sequence: Parten’s Classic Theory Revisited, Early Child Development and Care, 180 (4):489-498.
 • Yukay, M. (2003). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wortham, S.C. (1998). Early childhood curriculum. United States of America: Prentice Hall.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şehnaz Ceylan Bu kişi benim


Diğer (Arzu Özyürek) Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132795, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {35}, number = {35}, pages = {99 - 114}, doi = {10.9779/PUJE575}, title = {Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ceylan, Şehnaz and Özyürek), Diğer (Arzu} }
APA Ceylan, Ş. & Özyürek), D. (. (2014). Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (35) , 99-114 . DOI: 10.9779/PUJE575
MLA Ceylan, Ş. , Özyürek), D. (. "Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 99-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11108/132795>
Chicago Ceylan, Ş. , Özyürek), D. (. "Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 99-114
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi AU - Şehnaz Ceylan , Diğer (Arzu Özyürek) Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.9779/PUJE575 DO - 10.9779/PUJE575 T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 114 VL - 35 IS - 35 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - doi: 10.9779/PUJE575 UR - https://doi.org/10.9779/PUJE575 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi %A Şehnaz Ceylan , Diğer (Arzu Özyürek) %T Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2014 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 35 %N 35 %R doi: 10.9779/PUJE575 %U 10.9779/PUJE575
ISNAD Ceylan, Şehnaz , Özyürek), Diğer (Arzu . "Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 35 (Ağustos 2014): 99-114 . https://doi.org/10.9779/PUJE575
AMA Ceylan Ş. , Özyürek) D. (. Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi. PUJE. 2014; 35(35): 99-114.
Vancouver Ceylan Ş. , Özyürek) D. (. Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 35(35): 99-114.
IEEE Ş. Ceylan ve D. (. Özyürek) , "Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 35, sayı. 35, ss. 99-114, Ağu. 2014, doi:10.9779/PUJE575

..........................