PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Blended Learning on Students' Attitude and Motivation to the Course of Social Studies

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 115 - 129, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE635

Öz

The aim of this research is to analyze effect of blended learning environment on secondary (middle) school student's motivation and attitude in social studies class. Pretest-posttest control group quasi experimental design was utilized in this study. The study was conducted with 52 students in experimental group and 55 students in control group studying in grade 7. According to this study, blended learning environment students' average of attitudes towards the course showed a meaningful increase when compared to face-to-face model. No meaningful statistical differences were detected for students’ motivation between blended learning and face-to-face learning environment. However, in blended learning approach, average development of student motivation toward the course showed a meaningful rise when compared to face-to-face learning approach.

Kaynakça

 • Güven, İ. (2005). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin meslekî gelişim ve yeterlikleri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. [Çevrimiçi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi60/guven. htm] Erişim tarihi: 17.09.2011.
 • Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.
 • Karakuş, F. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapıcı Öğrenme ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karchmer, R. A. (2011). The journey ahead: thirteen teachers report how the ınternet ınfluences literacy and literacy ınstruction in their k-12 classrooms. Reading Research Quarterl,. 36 (4), 442-4
 • Kim, W. (2007). Towards a definition and methodology for blended learning (eds. L. F. Wang & J. Fong). Blended Learning: Workshop on Blended Learning Conference. Edinburgh:2007.
 • Kirişçioğlu, S. (2009). Fen Laboratuvar Derslerinde Harmanlanmış Öğrenme Etkinliğinin Çeşitli Boyutlarda İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Korkmaz, O., & Karakus, U. (2009). The impact of blended learning model on student attitudes towards geography course and their critical thinking dispositions and levels. The Turkish Online Journal of Educational Technology,8(4), 51-63.
 • Meb (2012). Proje Hakkında. [Çevrimiçi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php] Erişim tarihi: 02012.
 • Osguthorpe, R. T., ve Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: definitions and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-234.
 • Öztürk, C. ve Baysal, N. (1998). İlköğretim 4 – 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu. IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi (15 – 16 Ekim 1998).
 • Samancı, O. ve Coşkun, N. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda sosyal beceri düzeyi ile sosyal bilgiler dersine yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational and Instuctional Studies in The World (Dünyada’ki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi), 2(1), 32-41.
 • Saritepeci, M. (2012). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse katılımına, akademik başarısına, derse karşı tutumuna ve motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Singh, H. ve Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blended learning. Lexington. Centra Software. [Çevrimiçi:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.114.821&rep=rep1 &type=pdf] Erişim Tarihi: 12.02.2011.
 • Schunk, H. D. (2009). Learnin theories an educational perspective (Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan Uygulamaya. Ankara: Nobel Yayınevi Tay, B. (2004). Sosyal bilgiler dersinde anlamlandırma stratejilerinin yeri ve önemi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(2), 1-12.
 • Utts, J., Sommer, B., Acredolo, C., Maher, M., ve Matthews, H. (2003). A study comparing traditional and hybrid ınternet-based ınstruction in ıntroductory statistics classes. Journal of Statistics Education. 11(3). [Çevrimiçi: http://www.amstat.org/publications/jse/ v11n3/utts.html] Erişim tarihi: 12.12.2011.
 • Ünsal, H. (2012). Harmanlanmış öğrenmenin başarı ve motivasyona etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 10 (1), 1-27.
 • Wikipedia (2013). Elverişlilik örneği.
 • [Çevrimiçi: http://tr.wikipedia.org/wiki/Elveri%C5%9Flilik_%C3%B6rne%C4%9Fi] Erişim tarihi: 2013.
 • Yushau, B. (2006). The effects of blended e-learning on mathematics and computer attitudes in pre-calculus algebra. The Montana Mathematics Enthusiast. 3 (2), 176-283.
 • Yapıcı, A. ve Akbayin, H. (2012). The effect of blended learning model on high school students’bıology achievement and on their attitudes towards the internet. TOJET, 11(2).

Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35, 115 - 129, 01.08.2014
https://doi.org/10.9779/PUJE635

Öz

Bu çalışmada, harmanlanmış öğrenme ortamlarının ortaokul öğrencilerinin derse karşı motivasyon ve tutumları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılan bu çalışma, 52’si deney ve 55’i kontrol grubunda olmak üzere toplam 107 katılımcıyla yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama amacıyla motivasyon ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, harmanlanmış öğrenmenin derse karşı olumlu tutum geliştirme bakımından daha etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, harmanlanmış öğrenmenin tutum üzerindeki bu olumlu etkisinin “genişâ€ bir etki büyüklüğüne sahip olduğu belirlenmiştir. Her iki ortamda öğrenim gören öğrencilerin derse karşı motivasyonları arasında deney öncesi ve sonrasında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Ancak, harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine karşı motivasyonlarındaki gelişimi, daha olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca, etki büyüklüğü değerlerine bakıldığında, harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin derse karşı motivasyon erişi düzeyleri üzerinde “genişâ€ bir etki büyüklüğüne sahip olduğu ortaya konmuştur.

Kaynakça

 • Güven, İ. (2005). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin meslekî gelişim ve yeterlikleri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. [Çevrimiçi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi60/guven. htm] Erişim tarihi: 17.09.2011.
 • Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.
 • Karakuş, F. (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapıcı Öğrenme ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karchmer, R. A. (2011). The journey ahead: thirteen teachers report how the ınternet ınfluences literacy and literacy ınstruction in their k-12 classrooms. Reading Research Quarterl,. 36 (4), 442-4
 • Kim, W. (2007). Towards a definition and methodology for blended learning (eds. L. F. Wang & J. Fong). Blended Learning: Workshop on Blended Learning Conference. Edinburgh:2007.
 • Kirişçioğlu, S. (2009). Fen Laboratuvar Derslerinde Harmanlanmış Öğrenme Etkinliğinin Çeşitli Boyutlarda İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Korkmaz, O., & Karakus, U. (2009). The impact of blended learning model on student attitudes towards geography course and their critical thinking dispositions and levels. The Turkish Online Journal of Educational Technology,8(4), 51-63.
 • Meb (2012). Proje Hakkında. [Çevrimiçi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php] Erişim tarihi: 02012.
 • Osguthorpe, R. T., ve Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: definitions and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-234.
 • Öztürk, C. ve Baysal, N. (1998). İlköğretim 4 – 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu. IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi (15 – 16 Ekim 1998).
 • Samancı, O. ve Coşkun, N. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda sosyal beceri düzeyi ile sosyal bilgiler dersine yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational and Instuctional Studies in The World (Dünyada’ki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi), 2(1), 32-41.
 • Saritepeci, M. (2012). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse katılımına, akademik başarısına, derse karşı tutumuna ve motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Singh, H. ve Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blended learning. Lexington. Centra Software. [Çevrimiçi:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.114.821&rep=rep1 &type=pdf] Erişim Tarihi: 12.02.2011.
 • Schunk, H. D. (2009). Learnin theories an educational perspective (Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan Uygulamaya. Ankara: Nobel Yayınevi Tay, B. (2004). Sosyal bilgiler dersinde anlamlandırma stratejilerinin yeri ve önemi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(2), 1-12.
 • Utts, J., Sommer, B., Acredolo, C., Maher, M., ve Matthews, H. (2003). A study comparing traditional and hybrid ınternet-based ınstruction in ıntroductory statistics classes. Journal of Statistics Education. 11(3). [Çevrimiçi: http://www.amstat.org/publications/jse/ v11n3/utts.html] Erişim tarihi: 12.12.2011.
 • Ünsal, H. (2012). Harmanlanmış öğrenmenin başarı ve motivasyona etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 10 (1), 1-27.
 • Wikipedia (2013). Elverişlilik örneği.
 • [Çevrimiçi: http://tr.wikipedia.org/wiki/Elveri%C5%9Flilik_%C3%B6rne%C4%9Fi] Erişim tarihi: 2013.
 • Yushau, B. (2006). The effects of blended e-learning on mathematics and computer attitudes in pre-calculus algebra. The Montana Mathematics Enthusiast. 3 (2), 176-283.
 • Yapıcı, A. ve Akbayin, H. (2012). The effect of blended learning model on high school students’bıology achievement and on their attitudes towards the internet. TOJET, 11(2).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa SARITEPECİ Bu kişi benim


Hasan ÇAKIR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2014
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 35, Sayı 35

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132796, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {35}, number = {35}, pages = {115 - 129}, doi = {10.9779/PUJE635}, title = {Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sarıtepeci, Mustafa and Çakır, Hasan} }
APA Sarıtepeci, M. & Çakır, H. (2014). Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (35) , 115-129 . DOI: 10.9779/PUJE635
MLA Sarıtepeci, M. , Çakır, H. "Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 115-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11108/132796>
Chicago Sarıtepeci, M. , Çakır, H. "Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014 ): 115-129
RIS TY - JOUR T1 - Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi AU - Mustafa Sarıtepeci , Hasan Çakır Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.9779/PUJE635 DO - 10.9779/PUJE635 T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 129 VL - 35 IS - 35 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - doi: 10.9779/PUJE635 UR - https://doi.org/10.9779/PUJE635 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi %A Mustafa Sarıtepeci , Hasan Çakır %T Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi %D 2014 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 35 %N 35 %R doi: 10.9779/PUJE635 %U 10.9779/PUJE635
ISNAD Sarıtepeci, Mustafa , Çakır, Hasan . "Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 35 (Ağustos 2014): 115-129 . https://doi.org/10.9779/PUJE635
AMA Sarıtepeci M. , Çakır H. Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. PUJE. 2014; 35(35): 115-129.
Vancouver Sarıtepeci M. , Çakır H. Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 35(35): 115-129.
IEEE M. Sarıtepeci ve H. Çakır , "Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 35, sayı. 35, ss. 115-129, Ağu. 2014, doi:10.9779/PUJE635

..........................