PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Term “Environment” and Six Years Old Kindergarten Children

Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23, 1 - 12, 01.01.2008

Öz

The present research aims at defining how the environmental perception of six-years old early childhood children changes depending on neighborhood and their socioeconomic background. It was conducted on 4 different kindergartens with participation of 44 children in a Black Sea region town. The research is based on qualitative techniques which are semi- structured interview and focus group. All participants also draw the picture to express the best environment where they want to live. Drawing is used as a supportive instrument for self-expression. Findings were interpreted in the context of Weber’s Class Theory and Postmaterialist Theory. According to the research results, a) the perception of the students regarding the environment change depending on the neighborhood and socio-economical background b) the term environment is shaped with a child’s own desire and imagination and generally this is based on materialistic point of view c) while the upper-middle class students perceive the term environment as a problematic issue, the lower ones could not perceive the same as. In light of these findings, it is clear that we need value-free environmental education program beyond prejudices.

Kaynakça

 • Abramson, P. R. ve Inglehart, R. (1995). Value change in global perspective. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
 • Akman, B., Üstün, E. ve Güler, T. (2003). Altı yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.
 • Aktaş, Y. (2002). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 76, 4-8.
 • Arcury, T.A. ve Christianson, E. H. (1993). Rural-urban differences in environmental knowledge and actions. Journal of Environmental Education, 25(1), 19-25.
 • Avcı, N. ve Dere H. (2002, Eylül). Okul öncesi eğitim kurumlarında fen doğa çalışmaları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.İnternet’ten 9 Ağustos 2006’da. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/OkulOncesi/Minisempozyum/t261d.pdf adresinden alınmıştır.
 • Ayata, S. (2003). Yeni orta sınıf ve uydu kent yaşamı [New middle class and suburban life]. In Kandiyoti ., & Saktanber, A. (Eds.), Fragments of culture: The everyday of modern Turkey (pp. 37-56). Istanbul, Turkey: Metis Yayınları.
 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. ve Yiğit, N. (2002, Eylül). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. İnternet’ten 9 Ağustos 2006’da http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/bkitabi/PDF/OgretmenYtistirme/Bildiri/t277d.pdf adresinden alınmıştır.
 • Bahar, M., Cihangir, S. ve Gözün, Ö. (2002). Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki öğrencilerin canlı ve cansız nesneler ile ilgili alternatif düşünce kalıpları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. İnternet’ten 9 Ağustos 2006’da http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t65d.pdf adresinden alınmıştır.
 • Basile, C. G. (2000). Environmental education as a catalyst for transfer of learning in young children. The Journal
 • of Environmental Education, 32(1), 21–27.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1994). Children's ideas about radioactivity and radiation. Research in Science and Technological Education, 12(2), 145-160.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1997). Children's models of understanding of two major global environmental issues (ozone layer and greenhouse effect). Research in Science and Technological Education, 15(1), 19-28.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1998). High school students' perceptions of how major global environmental effects
 • might cause skin cancer. Journal of Environmental Education, 29(2), 31-36.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. London: Sge publications. Critical Analysis (Anonim). İnternet’ten 22 Ağustos 2006’da http://www2.selu.edu/Academics/Faculty/elejeune/critique.htm’den adresinden lınmıştır.
 • Cullingford, C. (1996). Children’s attitudes to the environment. In G. Harris & C. Blackwell (Eds.), Environmental issues in education. London: Arena.
 • Davis, J. (1998) Young children, environmental education and the future. Early Childhood Education Journal, 26 , (2), 117– 123.
 • Dinçer, Ç. (2005). Okul öncesi dönem çocuklarının çevresel farkındalıklarını artırma yolları. İnternet’ten 9 Temmuz 2005’da http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.3/0753.3.okuloncesi.cevrefarkindaligi.asp adresinden alınmıştır.
 • Domka, L. (2004). Environmental education at pre-school. International Research in Geographical and Environmental Education, 13(3), 258-263.
 • Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.
 • Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. New York: State University of New York Press.
 • Henslin, J. M. (1998). Essentials of sociology: A down-to-earth approach. Boston: Allyn and Bacon.
 • Horwitz, W. A. (1996). Developmental origins of environmental ethics: The life experiences of activists. Ethics andBehavior, 6(1), 29-54.
 • Jeffries, H., Stanisstreet, M. ve Boyes, E. (2001). Knowledge about the “greenhouse effect”: Have college students improved? Research in Science and Technological Education, 19(2), 205-221.
 • Kandır, A. (2001, Temmuz, Ağustos, Eylül). Çocuk gelişiminde okul öncesi eğitim kurumlarının yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 151.
 • Littledyke, M. (2004). Primary children’s views on science and environmental issues: examples of environmental cognitive and moral development. Environmental Education Research, 10(2), 217–235.
 • Loughland, T., Reid, A. ve Petocz, P. (2002). Young people’s conceptions of environment: A phenomenographic analysis. Environmental Education Research, 8(2), 187–197.
 • Loughland, T., Reid, A., Walker, K. ve Petocz, P. (2003). Factors influencing young people’s conceptions of environment. Environmental Education Research, 9(1), 3–20.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Morrison, G. S. (1997). Fundamentals of early childhood education. NJ: Prentice Hall.
 • Palmer, J. A. (1995). Environmental thinking in the early years: Understanding and misunderstanding of concepts related to waste management. Environmental Education Research. 1(1), 35-45.
 • Paraskevopoulos, S., Padeliadu, S. ve Zafiropoulos, K. (1998). Environmental knowledge of elementary school students in Greece. The Journal of Environmental Education, 29(3), 55-60.
 • Russo, S. (2001). Promoting attitudes towards environmental education depends on early childhood education. Australian Primary and Junior Science Journal, 17(4), 34-36.
 • Shepardson, D. P. (2005). Student ideas: What is an environment?. The Journal of Environmental Education, 36(4), 49-58.
 • Smith, A. (2001). Early childhood a wonderful time for science learning. Australian Primary and Junior Science Journal, 17(2), 18-20.
 • Taşkın, Ö. (2004). Postmaterialism, new environmental paradigm and ecocentric approach: “A qualitative and quantitative study of environmental attitudes of Turkish senior high school students”. Yayımlanmamış doktora tezi, Indiana University, Bloomington, IN.
 • Taşkın, Ö. (2005a). Biology education in the U.S.A: Recommendations for these similar problems in Turkey. Eğitim ve Bilim, 30(135), 83-87.
 • Taşkın, Ö. (2005b). An evaluation of the studies on environmental attitude and knowledge. Eğitim ve Bilim,30(138), 78-85.
 • Temel, Z. F. (2005, Nisan). Okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62.
 • Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, C. ve Sungur S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: effects of school type and gender. Environmental Education Research, 11(2), 215-233.
 • Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumunu çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202.
 • Wilson, R. A. (1996). Environmental education programs for preschool children. Journal of Environmental Education, 27(4), 28-33.
 • Zelezny, L. C. (1999). Educational interventions that improve environmental behaviors: A meta-analysis. Journal of Environmental Education, 31(1), 5-14.

“Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1

Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23, 1 - 12, 01.01.2008

Öz

Bu çalışma, altı yaş grubu okul öncesi çocuklarının çevre kavramını algılayışlarının yaşadıkları yerleşim yerleri ve ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğini irdelemektedir. Araştırma, Karadeniz Bölgesi’nde bir ilde farklı yerleşim yerlerinde bulunan ve farklı sosyo-ekonomik düzeylere sahip dört anasınıfında yürütülmüştür (N=44). Çalışma nitel araştırma tekniğine dayalı olup çalışmada, yarı yapılandırılmış ve odak grup görüşmeleri kullanılmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında, katılımcı çocuklara çevrelerinde neler gördükleri ve nasıl bir çevrede yaşamak istedikleri sorulmuştur. İkinci aşamada nasıl bir çevrede yaşamak istediklerini resmetmeleri ve çizdikleri çevre resimlerini anlatmaları istenmiştir. Bulgular Weber’in tanımladığı şekilde Sınıf Teorisi ve Postmateryalist Teori çerçevesinde irdelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre a) farklı sosyo-ekonomik düzeyden gelen ve farklı yerleşim birimlerinde yaşayan altı yaş grubu çocuklar çevre kavramını farklı algılamaktadırlar, b) çocukların çevre kavramını algılayışları özellikle yaşamlarında var olmasını istedikleri metalara bağlı olarak daha çok materyalistik değerleri işaret etmektedir, c) Orta-üst gelir grubundan gelen ailelerin çocukları çevre kavramının küresel ya da yerel bir problem olduğunun farkında iken gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocukları bu farkındalıktan uzak görünmektedirler. Bu bulgular ışığında sistematik bir çevre eğitimi programı olmayan okulöncesi eğitimde değer yargılarından uzak alternatif programlara gereksinim olduğu çok açıktır.

Kaynakça

 • Abramson, P. R. ve Inglehart, R. (1995). Value change in global perspective. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
 • Akman, B., Üstün, E. ve Güler, T. (2003). Altı yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.
 • Aktaş, Y. (2002). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 76, 4-8.
 • Arcury, T.A. ve Christianson, E. H. (1993). Rural-urban differences in environmental knowledge and actions. Journal of Environmental Education, 25(1), 19-25.
 • Avcı, N. ve Dere H. (2002, Eylül). Okul öncesi eğitim kurumlarında fen doğa çalışmaları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.İnternet’ten 9 Ağustos 2006’da. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/OkulOncesi/Minisempozyum/t261d.pdf adresinden alınmıştır.
 • Ayata, S. (2003). Yeni orta sınıf ve uydu kent yaşamı [New middle class and suburban life]. In Kandiyoti ., & Saktanber, A. (Eds.), Fragments of culture: The everyday of modern Turkey (pp. 37-56). Istanbul, Turkey: Metis Yayınları.
 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. ve Yiğit, N. (2002, Eylül). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. İnternet’ten 9 Ağustos 2006’da http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/bkitabi/PDF/OgretmenYtistirme/Bildiri/t277d.pdf adresinden alınmıştır.
 • Bahar, M., Cihangir, S. ve Gözün, Ö. (2002). Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki öğrencilerin canlı ve cansız nesneler ile ilgili alternatif düşünce kalıpları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. İnternet’ten 9 Ağustos 2006’da http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek- 5/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t65d.pdf adresinden alınmıştır.
 • Basile, C. G. (2000). Environmental education as a catalyst for transfer of learning in young children. The Journal
 • of Environmental Education, 32(1), 21–27.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1994). Children's ideas about radioactivity and radiation. Research in Science and Technological Education, 12(2), 145-160.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1997). Children's models of understanding of two major global environmental issues (ozone layer and greenhouse effect). Research in Science and Technological Education, 15(1), 19-28.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1998). High school students' perceptions of how major global environmental effects
 • might cause skin cancer. Journal of Environmental Education, 29(2), 31-36.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. London: Sge publications. Critical Analysis (Anonim). İnternet’ten 22 Ağustos 2006’da http://www2.selu.edu/Academics/Faculty/elejeune/critique.htm’den adresinden lınmıştır.
 • Cullingford, C. (1996). Children’s attitudes to the environment. In G. Harris & C. Blackwell (Eds.), Environmental issues in education. London: Arena.
 • Davis, J. (1998) Young children, environmental education and the future. Early Childhood Education Journal, 26 , (2), 117– 123.
 • Dinçer, Ç. (2005). Okul öncesi dönem çocuklarının çevresel farkındalıklarını artırma yolları. İnternet’ten 9 Temmuz 2005’da http://www.egitim.com/egitimciler/0753/0753.3/0753.3.okuloncesi.cevrefarkindaligi.asp adresinden alınmıştır.
 • Domka, L. (2004). Environmental education at pre-school. International Research in Geographical and Environmental Education, 13(3), 258-263.
 • Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.
 • Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. New York: State University of New York Press.
 • Henslin, J. M. (1998). Essentials of sociology: A down-to-earth approach. Boston: Allyn and Bacon.
 • Horwitz, W. A. (1996). Developmental origins of environmental ethics: The life experiences of activists. Ethics andBehavior, 6(1), 29-54.
 • Jeffries, H., Stanisstreet, M. ve Boyes, E. (2001). Knowledge about the “greenhouse effect”: Have college students improved? Research in Science and Technological Education, 19(2), 205-221.
 • Kandır, A. (2001, Temmuz, Ağustos, Eylül). Çocuk gelişiminde okul öncesi eğitim kurumlarının yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 151.
 • Littledyke, M. (2004). Primary children’s views on science and environmental issues: examples of environmental cognitive and moral development. Environmental Education Research, 10(2), 217–235.
 • Loughland, T., Reid, A. ve Petocz, P. (2002). Young people’s conceptions of environment: A phenomenographic analysis. Environmental Education Research, 8(2), 187–197.
 • Loughland, T., Reid, A., Walker, K. ve Petocz, P. (2003). Factors influencing young people’s conceptions of environment. Environmental Education Research, 9(1), 3–20.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Morrison, G. S. (1997). Fundamentals of early childhood education. NJ: Prentice Hall.
 • Palmer, J. A. (1995). Environmental thinking in the early years: Understanding and misunderstanding of concepts related to waste management. Environmental Education Research. 1(1), 35-45.
 • Paraskevopoulos, S., Padeliadu, S. ve Zafiropoulos, K. (1998). Environmental knowledge of elementary school students in Greece. The Journal of Environmental Education, 29(3), 55-60.
 • Russo, S. (2001). Promoting attitudes towards environmental education depends on early childhood education. Australian Primary and Junior Science Journal, 17(4), 34-36.
 • Shepardson, D. P. (2005). Student ideas: What is an environment?. The Journal of Environmental Education, 36(4), 49-58.
 • Smith, A. (2001). Early childhood a wonderful time for science learning. Australian Primary and Junior Science Journal, 17(2), 18-20.
 • Taşkın, Ö. (2004). Postmaterialism, new environmental paradigm and ecocentric approach: “A qualitative and quantitative study of environmental attitudes of Turkish senior high school students”. Yayımlanmamış doktora tezi, Indiana University, Bloomington, IN.
 • Taşkın, Ö. (2005a). Biology education in the U.S.A: Recommendations for these similar problems in Turkey. Eğitim ve Bilim, 30(135), 83-87.
 • Taşkın, Ö. (2005b). An evaluation of the studies on environmental attitude and knowledge. Eğitim ve Bilim,30(138), 78-85.
 • Temel, Z. F. (2005, Nisan). Okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62.
 • Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, C. ve Sungur S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: effects of school type and gender. Environmental Education Research, 11(2), 215-233.
 • Uzun, N. ve Sağlam, N. (2005). Sosyo-ekonomik durumunu çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 194-202.
 • Wilson, R. A. (1996). Environmental education programs for preschool children. Journal of Environmental Education, 27(4), 28-33.
 • Zelezny, L. C. (1999). Educational interventions that improve environmental behaviors: A meta-analysis. Journal of Environmental Education, 31(1), 5-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür Taşkın Bu kişi benim


Birgül Şahin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2008
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132981, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {23}, number = {23}, pages = {1 - 12}, title = {“Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1}, key = {cite}, author = {Taşkın, Özgür and Şahin, Birgül} }
APA Taşkın, Ö. & Şahin, B. (2008). “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1 . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (23) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11120/132981
MLA Taşkın, Ö. , Şahin, B. "“Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11120/132981>
Chicago Taşkın, Ö. , Şahin, B. "“Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1 AU - ÖzgürTaşkın, BirgülŞahin Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 23 IS - 23 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1 %A Özgür Taşkın , Birgül Şahin %T “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1 %D 2008 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 23 %N 23 %R %U
ISNAD Taşkın, Özgür , Şahin, Birgül . "“Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 / 23 (Ocak 2008): 1-12 .
AMA Taşkın Ö. , Şahin B. “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1. PUJE. 2008; 23(23): 1-12.
Vancouver Taşkın Ö. , Şahin B. “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 23(23): 1-12.
IEEE Ö. Taşkın ve B. Şahin , "“Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 23, ss. 1-12, Oca. 2008

..........................