PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Investigation of the Relationship between Student Teachers’ Motivation Levels and Their Academic Achievement of Educational Drama

Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23, 61 - 73, 01.01.2008

Öz

The basic aim of this research is to state whether there is a meaningful relation between the prospective elementary-school teachers in class teaching attending drama in 2006-2007 education years Çukurova University Education Faculty Elementary Education Department has formed the examples of the research. In the research, as the tool of data gathering “The Turkish Form of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire”, adapted by Büyüköztürk and et al. (2004), and “Socio-Demographic Features Identification Questionnaire” has used. The achievement grades that the prospective elementary-school teachers have got in the first semester in drama lesson have taken into consideration in order to indicate their academic achievement levels. The results show that there is positive relationship between the academic achievement and motivation levels.

Kaynakça

 • Bahar, M. (2002). Biyoloji öğrencilerinin güdülenme tarzlarının tespiti. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 23-33.
 • Bean, J.P. (1980). Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student attrition. Research in Higher Education, 12, 155-187.
 • Bean, J.P., ve Metzner, B.S. (1985). A conceptual model of non-traditional undergraduate student attrition. Review of Educational Research, 55, 485-540.
 • Beekhoven, S., De Jong, U., ve Van Hout, H. (2003). Different courses, different students, same results? An examination of differences in study progress of students in different courses. Higher Education, 46, 37-59.
 • Bijleveld, R.J. (1993). Numeriek rendement en studiestaking [Numerical returns and dropout]. Doctoral dissertation, University of Twente. Utrecht: Lemma.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 210-239.
 • Deniz, M., Avşaroğlu, S. ve Fidan, Ö. (2006). İngilizce öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 61-73.
 • Dilts, R. (1998). Motivation http://www.nlpu.com/Articles/artic17.htm
 • Eggen, P. ve Kauchak, D. (1999). Educational Psychology, Fourth Ed. New Jersey: Printice-Hall, Inc.
 • Ertem, H. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme tür (içsel ve dışsal) ve düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Fidan N. (1996). Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara: Alkım Yayın Evi.
 • Garcia, T. ve ark. (1993). Women and minorities in science: Motivational and cognitive correlates of achievement, Atlanta, American Educational Research Association. (Report No. Tm 020 004) Eric Document Reproduction Service No: Ed 359 235.
 • Howey, S.C. (1999). The relationship between motivation and academic success of community college freshmen orientation students. (Report No. Jc. 020 419) Eric Document Reproduction Service No: Ed 465 39.
 • Jansen, E.P.W.A. (1996). Curriculumorganisatie en studievoortgang [Curriculum organization and study progress]. Doctoral Dissertation. Groningen, The Netherlands: GION.
 • Jansen, E.P.W.A. (2004). The influence of the curriculum organization on study progress in higher education. Higher Education, 47(4), 411 – 435.
 • Jansen, P.W.A.J. ve Bruinsma, M. (2005). Explaining achievement in higher education. Educational Research and Evaluation, 11(3), 235-252.
 • Karsenti, T.P. ve Thibert, G. (1995). What type of motivation is truly related to school achievement? (Report No. Sp. 036 448) San Francisco: American Educational Research Association, Eric Document Reproduction Service No: Ed 391 783.
 • Lumsden, L.S. (1994). Student motivation to learn. ERIC Digest, 92, Ed:370200.
 • Macan, T., Shahani, C., Dipboye, R.L., ve Phillips, A. (1990). College students’ time management: correlations with academic performance and stress. Journal of Educational Psychology, 82, 760 -768.
 • Martel, J., McKelvie, S. J. ve Standing, L. (1987). Validity of an intuitive personality scale: Personal responsibility as a predictor of academic achievement. Educational Psychological Measurement, 47, 1153-1163.
 • Pascarella, E.T. (1980). Student-faculty informal contact and college outcomes. Review of Educational Research, 50, 545-575.
 • Pintrich, P.R., Cross, D.R., Kozma, R.B. ve Mckeachie, W.J. (1986).Instructional psychology, Annual Review of Psychology, 37, 611-651.
 • Pintrich, P. R. ve Schunk, D. H. (1996). Motivation in Education, New Jersey:Prentice-Hall Inc.
 • Prins, J. (1997). Studieuitval in het wetenschappelijk onderwijs. Studentkenmerken en opleidingskenmerken als verklaring voor studieuitval [Drop out in university education. Student characteristics and educational characteristics as explanatory factors]. Doctoral Dissertation. Nijmegen, The Netherlands: University Press.
 • Richardson, J.T.E, ve Woodley, A. (2003). Another look at the role of age, gender and subject as predictors of academic attainment in higher education. Studies in Higher Education, 28, 475- 493.
 • San, İ. (1996). Yaratıcılığı geliştiren bir yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştiren bir disiplin: Eğitsel yaratıcı drama. Yeni Türkiye Eğitim Özel Sayısı, 2 (7), 148-160.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, (3,4), 207-231.
 • Shah, C., ve Burke, G. (1999). An undergraduate students’ flow model: Australian higher education. Higher Education, 37, 359-375.
 • Simonite, V. (2003). A longitudinal study of achievement in a modular first degree course. Studies in Higher Education, 28, 293 – 302.
 • Slotte, V., Lonka, K., ve Lindblom-Ylanne, S. (2001). Study-strategy use in learning from text. Does gender make a difference? Instructional Science, 29, 255-272.
 • Tinto, V. (1975). Drop-out from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125.
 • Tinto, V. (1987). Leaving college: Rethinking causes and cures of student attrition. Chicago: The University of Chicago.
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı drama eğitim programının öğeleri. Eğitim ve Bilim, 22 (107), 28-35.
 • Üstündağ, T. 1996. Yaratıcı dramanın üç boyutu. Yaşadıkça Eğitim, 49, 19-23.
 • Van den Berg, M.N. (2002). Studeren? (g)een punt Een kwantitatieve studie naar studievoortgang in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs in de periode 1996 – 2000 [A quantitative study of study progress in Dutch university education, 1996 – 2000]. Amsterdam: Thela Thesis.
 • Van der Hulst, M., ve Jansen, E.P.W.A. (2002). Effects of curriculum organization on study progress in engineering studies. Higher Education, 43, 489-506.

Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1

Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23, 61 - 73, 01.01.2008

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin drama dersine ilişkin güdülenme düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2006-2007 öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda drama dersine devam eden 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Büyüköztürk ve ark (2004) tarafından uyarlanan “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formu” ile “Sosyo-Demografik Değişkenleri Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini belirlemek amacıyla birinci yarıyıl sonunda drama dersinden aldıkları başarı notları esas alınmıştır. Araştırma bulguları öğrencilerin güdülenme puanları ile akademik başarıları arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Bahar, M. (2002). Biyoloji öğrencilerinin güdülenme tarzlarının tespiti. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 23-33.
 • Bean, J.P. (1980). Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student attrition. Research in Higher Education, 12, 155-187.
 • Bean, J.P., ve Metzner, B.S. (1985). A conceptual model of non-traditional undergraduate student attrition. Review of Educational Research, 55, 485-540.
 • Beekhoven, S., De Jong, U., ve Van Hout, H. (2003). Different courses, different students, same results? An examination of differences in study progress of students in different courses. Higher Education, 46, 37-59.
 • Bijleveld, R.J. (1993). Numeriek rendement en studiestaking [Numerical returns and dropout]. Doctoral dissertation, University of Twente. Utrecht: Lemma.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 210-239.
 • Deniz, M., Avşaroğlu, S. ve Fidan, Ö. (2006). İngilizce öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 61-73.
 • Dilts, R. (1998). Motivation http://www.nlpu.com/Articles/artic17.htm
 • Eggen, P. ve Kauchak, D. (1999). Educational Psychology, Fourth Ed. New Jersey: Printice-Hall, Inc.
 • Ertem, H. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerine yönelik güdülenme tür (içsel ve dışsal) ve düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Fidan N. (1996). Okulda Öğrenme ve Öğretme, Ankara: Alkım Yayın Evi.
 • Garcia, T. ve ark. (1993). Women and minorities in science: Motivational and cognitive correlates of achievement, Atlanta, American Educational Research Association. (Report No. Tm 020 004) Eric Document Reproduction Service No: Ed 359 235.
 • Howey, S.C. (1999). The relationship between motivation and academic success of community college freshmen orientation students. (Report No. Jc. 020 419) Eric Document Reproduction Service No: Ed 465 39.
 • Jansen, E.P.W.A. (1996). Curriculumorganisatie en studievoortgang [Curriculum organization and study progress]. Doctoral Dissertation. Groningen, The Netherlands: GION.
 • Jansen, E.P.W.A. (2004). The influence of the curriculum organization on study progress in higher education. Higher Education, 47(4), 411 – 435.
 • Jansen, P.W.A.J. ve Bruinsma, M. (2005). Explaining achievement in higher education. Educational Research and Evaluation, 11(3), 235-252.
 • Karsenti, T.P. ve Thibert, G. (1995). What type of motivation is truly related to school achievement? (Report No. Sp. 036 448) San Francisco: American Educational Research Association, Eric Document Reproduction Service No: Ed 391 783.
 • Lumsden, L.S. (1994). Student motivation to learn. ERIC Digest, 92, Ed:370200.
 • Macan, T., Shahani, C., Dipboye, R.L., ve Phillips, A. (1990). College students’ time management: correlations with academic performance and stress. Journal of Educational Psychology, 82, 760 -768.
 • Martel, J., McKelvie, S. J. ve Standing, L. (1987). Validity of an intuitive personality scale: Personal responsibility as a predictor of academic achievement. Educational Psychological Measurement, 47, 1153-1163.
 • Pascarella, E.T. (1980). Student-faculty informal contact and college outcomes. Review of Educational Research, 50, 545-575.
 • Pintrich, P.R., Cross, D.R., Kozma, R.B. ve Mckeachie, W.J. (1986).Instructional psychology, Annual Review of Psychology, 37, 611-651.
 • Pintrich, P. R. ve Schunk, D. H. (1996). Motivation in Education, New Jersey:Prentice-Hall Inc.
 • Prins, J. (1997). Studieuitval in het wetenschappelijk onderwijs. Studentkenmerken en opleidingskenmerken als verklaring voor studieuitval [Drop out in university education. Student characteristics and educational characteristics as explanatory factors]. Doctoral Dissertation. Nijmegen, The Netherlands: University Press.
 • Richardson, J.T.E, ve Woodley, A. (2003). Another look at the role of age, gender and subject as predictors of academic attainment in higher education. Studies in Higher Education, 28, 475- 493.
 • San, İ. (1996). Yaratıcılığı geliştiren bir yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştiren bir disiplin: Eğitsel yaratıcı drama. Yeni Türkiye Eğitim Özel Sayısı, 2 (7), 148-160.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, (3,4), 207-231.
 • Shah, C., ve Burke, G. (1999). An undergraduate students’ flow model: Australian higher education. Higher Education, 37, 359-375.
 • Simonite, V. (2003). A longitudinal study of achievement in a modular first degree course. Studies in Higher Education, 28, 293 – 302.
 • Slotte, V., Lonka, K., ve Lindblom-Ylanne, S. (2001). Study-strategy use in learning from text. Does gender make a difference? Instructional Science, 29, 255-272.
 • Tinto, V. (1975). Drop-out from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125.
 • Tinto, V. (1987). Leaving college: Rethinking causes and cures of student attrition. Chicago: The University of Chicago.
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı drama eğitim programının öğeleri. Eğitim ve Bilim, 22 (107), 28-35.
 • Üstündağ, T. 1996. Yaratıcı dramanın üç boyutu. Yaşadıkça Eğitim, 49, 19-23.
 • Van den Berg, M.N. (2002). Studeren? (g)een punt Een kwantitatieve studie naar studievoortgang in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs in de periode 1996 – 2000 [A quantitative study of study progress in Dutch university education, 1996 – 2000]. Amsterdam: Thela Thesis.
 • Van der Hulst, M., ve Jansen, E.P.W.A. (2002). Effects of curriculum organization on study progress in engineering studies. Higher Education, 43, 489-506.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayten İflazoğlu Bu kişi benim


Songül Tümkaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2008
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 23, Sayı 23

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132990, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {23}, number = {23}, pages = {61 - 73}, title = {Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1}, key = {cite}, author = {İflazoğlu, Ayten and Tümkaya, Songül} }
APA İflazoğlu, A. & Tümkaya, S. (2008). Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (23) , 61-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11120/132990
MLA İflazoğlu, A. , Tümkaya, S. "Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008 ): 61-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11120/132990>
Chicago İflazoğlu, A. , Tümkaya, S. "Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008 ): 61-73
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 AU - Aytenİflazoğlu, SongülTümkaya Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 73 VL - 23 IS - 23 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 %A Ayten İflazoğlu , Songül Tümkaya %T Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 %D 2008 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 23 %N 23 %R %U
ISNAD İflazoğlu, Ayten , Tümkaya, Songül . "Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 / 23 (Ocak 2008): 61-73 .
AMA İflazoğlu A. , Tümkaya S. Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1. PUJE. 2008; 23(23): 61-73.
Vancouver İflazoğlu A. , Tümkaya S. Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 23(23): 61-73.
IEEE A. İflazoğlu ve S. Tümkaya , "Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 23, ss. 61-73, Oca. 2008

..........................