PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS’ CLASSROOM

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18, 71 - 92, 01.02.2005

Öz

The purpose of the study was to determine preschool and kindergarten teachers’ level of classroom management skills. Also, preschool and kindergarten teachers were examined in relation to different variables. The sample of this study consisted of 93 preschool and kindergarten teachers working in Denizli. According to results of this study: Most of the preschool and kindergarten teachers had average level of classroom management skills. According to teachers’ teaching experience, number of students in classroom, socio-economic situation of school and to attend training programs about classroom management or not, there was no significant difference among all groups. However, according to teachers’ educational background and the type of schools, there were significant differences among all groups. These findings were supported by open-ended questions which were asked teachers.

Kaynakça

 • Açıkgöz, K.Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir. Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Başar, H. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: PEGEM Yayıncılık.
 • Buluş, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarında Akademik Ortam Doyum Düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 16.
 • Celep, C. (2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık. Cevher,N. (2004).
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş
 • Çocuklarının Öğretmen Algısına Göre Akademik Benlik Saygısı Düzeyinin Bazı
 • Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Chen, Y. (1996). A Study of Order-Managing Skills Used in Group Activities by Early Childhood Student Teachers in Taiwan. Annual Conference of the American Educational Research Association, New York, NY, April 8-12. Retrieved, 04.07.2005, ERIC.
 • Çankırılı, A. (2005). Öğretmen ve Öğrencileri. 17.05.2005, http://www.zaferdergisi.com/ article/ ?makale=1226.
 • Ergin,A. Ve Çınkır, Ş. (2005). Eğitim Yönetiminde Kadınlar. Eğitim Araştırmaları, Yıl.5, Sayı.18.
 • Erişen, Y. (2004). Sınıfta Öğretim Liderliği. Ş.Erçetin, Ç. Özdemir, (Ed.), Sınıf Yönetimi, ( 1. s. 33-71).Ankara: Asil Yayın.
 • Kapıkıran,A.N. (2003).Okul Öncesi Öğretmenlerinde Tükenmişliğin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Araştırmaları,Yıl.4, Sayı. 13.
 • Kızıltepe, Z. (2004). Öğretişim: Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım. İstanbul:Merteks.
 • Laut, J. (1999). Classroom Management: Beliefs of Preservice Teachers and Classroom Teachers Concerning Classroom Management Styles, Fall Teachers Education Conference, Charleston, SC, October, Database: ERIC.
 • Oroszko, L. (1995). An Analysis Of Classroom Management Practices Employed By Experienced Preschool Teachers: Skills, Context, And Thoughts.Unpublished Doctora’ s thesis, Unıversıty Of Massachusetts Lowell
 • Phelps, P.H. (1991). Helpıng Teachers Excel As Classroom Managers. Clearin House. Vol: 64 Issıue: 4. Database: Academic Search Premier.
 • Taba, S., Castel, A., Vermeer, M., Hanchett, K., Flores, D., Caulfield, R. ( 1999). Lighting the Path: Developing Leadership in Early Education, Early Childhood Education Journal, Vol: 26, No: 3.
 • Terzi, A. (2002). Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 155- 156.
 • Turla, A.; Şahin, T.F.; Avcı, N.(2001). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fiziksel Şartlar, Program, Yöntem, Teknik, Sınıf ve Davranış Yöntemi Sorunlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, sayı:151.
 • Türnüklü, A. (1999). İlkokullarda Sınıf Yönetimi. 07.04.2005. http:// www.yok.gov.tr/ egitim/ ogretmen/ tez_ozetleri/aturnuklu.html.
 • Verhaeghe, J.P.; Vanobbergen, B. (2000). Classroom Management, Social Participation Structures and Required Social Competence in Kindergarten. Annual Conference of The Americal Educational Research Association, New Orleans, LA, April. Database: ERIC.
 • Yalçınkaya, M.; Tonbul,Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 2002 (1):2, 96.
 • York-Barr, J. & Duke, K. (2004). What Do We Do About Teacher Leadership? Findings From Two Decades of Scholarship. Review of Educational Research. Vol.74, No.3

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ

Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18, 71 - 92, 01.02.2005

Öz

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin ne düzeyde olduğu ve bunun çeşitli değişkenlerle ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezinde resmi ve özel okullarda görev yapan 93 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Kıdem yılı, sınıf mevcudu, okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi ve sınıf yönetimine ilişkin hizmet içi eğitim alma durumu açısından öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisine ilişkin anlamlı bir fark bulunamazken; eğitim durumu ve çalışılan okul türü açısından öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisine ilişkin anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen nitel araştırma bulgularına göre öğretmenlerin çoğunun öğrenci merkezli yönetim anlayışını benimsediği, uygunsuz davranışlarla başa çıkmada sözel iletişime odaklandığı saptanmıştır. Araştırma bulguları literatür ışığında tartışılmış ve ilgililere önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Açıkgöz, K.Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir. Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Başar, H. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: PEGEM Yayıncılık.
 • Buluş, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarında Akademik Ortam Doyum Düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 16.
 • Celep, C. (2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık. Cevher,N. (2004).
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş
 • Çocuklarının Öğretmen Algısına Göre Akademik Benlik Saygısı Düzeyinin Bazı
 • Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Chen, Y. (1996). A Study of Order-Managing Skills Used in Group Activities by Early Childhood Student Teachers in Taiwan. Annual Conference of the American Educational Research Association, New York, NY, April 8-12. Retrieved, 04.07.2005, ERIC.
 • Çankırılı, A. (2005). Öğretmen ve Öğrencileri. 17.05.2005, http://www.zaferdergisi.com/ article/ ?makale=1226.
 • Ergin,A. Ve Çınkır, Ş. (2005). Eğitim Yönetiminde Kadınlar. Eğitim Araştırmaları, Yıl.5, Sayı.18.
 • Erişen, Y. (2004). Sınıfta Öğretim Liderliği. Ş.Erçetin, Ç. Özdemir, (Ed.), Sınıf Yönetimi, ( 1. s. 33-71).Ankara: Asil Yayın.
 • Kapıkıran,A.N. (2003).Okul Öncesi Öğretmenlerinde Tükenmişliğin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Araştırmaları,Yıl.4, Sayı. 13.
 • Kızıltepe, Z. (2004). Öğretişim: Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım. İstanbul:Merteks.
 • Laut, J. (1999). Classroom Management: Beliefs of Preservice Teachers and Classroom Teachers Concerning Classroom Management Styles, Fall Teachers Education Conference, Charleston, SC, October, Database: ERIC.
 • Oroszko, L. (1995). An Analysis Of Classroom Management Practices Employed By Experienced Preschool Teachers: Skills, Context, And Thoughts.Unpublished Doctora’ s thesis, Unıversıty Of Massachusetts Lowell
 • Phelps, P.H. (1991). Helpıng Teachers Excel As Classroom Managers. Clearin House. Vol: 64 Issıue: 4. Database: Academic Search Premier.
 • Taba, S., Castel, A., Vermeer, M., Hanchett, K., Flores, D., Caulfield, R. ( 1999). Lighting the Path: Developing Leadership in Early Education, Early Childhood Education Journal, Vol: 26, No: 3.
 • Terzi, A. (2002). Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 155- 156.
 • Turla, A.; Şahin, T.F.; Avcı, N.(2001). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fiziksel Şartlar, Program, Yöntem, Teknik, Sınıf ve Davranış Yöntemi Sorunlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, sayı:151.
 • Türnüklü, A. (1999). İlkokullarda Sınıf Yönetimi. 07.04.2005. http:// www.yok.gov.tr/ egitim/ ogretmen/ tez_ozetleri/aturnuklu.html.
 • Verhaeghe, J.P.; Vanobbergen, B. (2000). Classroom Management, Social Participation Structures and Required Social Competence in Kindergarten. Annual Conference of The Americal Educational Research Association, New Orleans, LA, April. Database: ERIC.
 • Yalçınkaya, M.; Tonbul,Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 2002 (1):2, 96.
 • York-Barr, J. & Duke, K. (2004). What Do We Do About Teacher Leadership? Findings From Two Decades of Scholarship. Review of Educational Research. Vol.74, No.3

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ezgi Denizel GÜVEN Bu kişi benim


Nilgün CEVHER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2005
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 18, Sayı 18

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133051, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {18}, number = {18}, pages = {71 - 92}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {Güven, Ezgi Denizel and Cevher, Nilgün} }
APA Güven, E. D. & Cevher, N. (2005). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (18) , 71-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11125/133051
MLA Güven, E. D. , Cevher, N. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 71-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11125/133051>
Chicago Güven, E. D. , Cevher, N. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 71-92
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ AU - Ezgi DenizelGüven, NilgünCevher Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 92 VL - 18 IS - 18 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ %A Ezgi Denizel Güven , Nilgün Cevher %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ %D 2005 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 18 %N 18 %R %U
ISNAD Güven, Ezgi Denizel , Cevher, Nilgün . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 18 (Şubat 2005): 71-92 .
AMA Güven E. D. , Cevher N. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ. PUJE. 2005; 18(18): 71-92.
Vancouver Güven E. D. , Cevher N. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 18(18): 71-92.
IEEE E. D. Güven ve N. Cevher , "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 18, sayı. 18, ss. 71-92, Şub. 2005

..........................