Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Primary School Mathematics Curricula Evaluation Scale

Yıl 2015, Cilt: 37 Sayı: 37, 21 - 33, 01.01.2015

Öz

In this study, it was
aimed at developing a scale for evaluating Primary School Mathematics Curricula.  A preliminary form of the scale included 103
Five-point Likert-type items and data was collected from a total of 464
participants who were
in-service elementary school teachers. For
construct validity,
varimax orthagonal rotation connects with principal
component analysis was used. In the result of factor analysis, the scale
involves in one factor explaining
%44.76 of
total variance.
Based on  the result of item analysis, scale consisted
of 78 items of which 66 were positive and 12 were negative. The overall
Cronbach-alpha coefficient of the scale was high (α= 0.98) indicating that it
was a fairly consistent measure.The results of the study indicate that the
scale named as primary school mathematics curricula evaluation scale (PMCES)
has good psychometric properties and
is reliable and valid.
It can be used reliably in future educational researches

Kaynakça

 • Akça, S. (2007). İlköğretim 5. Sınıf 2005 Matematik Programının Öğretmen Yönetici ve İlköğretim Müfettişleri Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri Analizi El Kitabı. PegemA Yayıncılık. Ankara.
 • Dağlar, S. (Güleş) (2008). 2005 Yılı İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Demirel, Ö. (2009). Eğitimde Program Geliştirme. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde Program Geliştirm. Meteksan Yayınları. Ankara.
 • Güneş, G. (2008). Yeni İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretme Öğrenme Ortamına Yansımaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi.Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Kardaş, G. (2008). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersi Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • MEB (2009) İlköğretim Matematik Dersi (1-5. sınıflar) Öğretim Programı . Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi
 • MEB EARGED (2005). İlköğretim 1-5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı İle İlgili Birinci Değerlendirme Raporu. www.earged.meb.gov.tr adresinden 01.10.2009 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Orbeyi, S. (2007). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Genişletilmiş 5. Baskı, Kaan Kitapevi, Eskişehir.
 • Sarıer, Y. (2007). Altıncı Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi .Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Şahan, H. H. (2007). İlköğretim 3. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Tavşancıl, E.(2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi Yılmaz, M. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Milli Eğitim, Sayı:172, 240-249.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme, Teori ve Teknikler. Alkım Kitapçılık Yayıncılık. Ankara.

İlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği

Yıl 2015, Cilt: 37 Sayı: 37, 21 - 33, 01.01.2015

Öz

Bu araştırmada, ilkokul
matematik programını değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçme aracı
geliştirilmiştir. Ölçeğin ön deneme formu olarak hazırlanan 103 madde, 464
sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği varimax rotasyonlu
temel bileşenler analizi ile incelenmiştir. Analizler sonucunda ölçeğin toplam
varyansın %44.66’sini açıklayan tek faktörden oluştuğu görülmüştür. Madde
analizi sonucunda 12’si olumsuz 66’sı olumlu olmak üzere toplam 78 maddelik bir
ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) .98
olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına bakılarak, İlkokul Matematik Programını
Değerlendirme Ölçeği (İMPDÖ) olarak adlandırılan bu ölçeğin, eğitim alanında
kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirtilmiştir. 

Kaynakça

 • Akça, S. (2007). İlköğretim 5. Sınıf 2005 Matematik Programının Öğretmen Yönetici ve İlköğretim Müfettişleri Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri Analizi El Kitabı. PegemA Yayıncılık. Ankara.
 • Dağlar, S. (Güleş) (2008). 2005 Yılı İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Demirel, Ö. (2009). Eğitimde Program Geliştirme. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde Program Geliştirm. Meteksan Yayınları. Ankara.
 • Güneş, G. (2008). Yeni İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretme Öğrenme Ortamına Yansımaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi.Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Kardaş, G. (2008). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersi Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • MEB (2009) İlköğretim Matematik Dersi (1-5. sınıflar) Öğretim Programı . Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi
 • MEB EARGED (2005). İlköğretim 1-5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı İle İlgili Birinci Değerlendirme Raporu. www.earged.meb.gov.tr adresinden 01.10.2009 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Orbeyi, S. (2007). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Genişletilmiş 5. Baskı, Kaan Kitapevi, Eskişehir.
 • Sarıer, Y. (2007). Altıncı Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi .Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Şahan, H. H. (2007). İlköğretim 3. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Tavşancıl, E.(2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi Yılmaz, M. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Milli Eğitim, Sayı:172, 240-249.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde Program Geliştirme, Teori ve Teknikler. Alkım Kitapçılık Yayıncılık. Ankara.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cumali Öksüz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2015
Gönderilme Tarihi 23 Eylül 2014
Kabul Tarihi 12 Kasım 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 37 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA Öksüz, C. (2015). İlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 21-33.