Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Supervision Evaluation According to Opinions of the Turkish Teachers

Yıl 2015, Cilt 38, Sayı 38, 191 - 206, 01.07.2015

Öz

Based on the fact that the success of human beings in their professions and social lives depends on how they use the language effectively, it is likely to say that qualified Turkish teachers would train students using the language in an effective manner. In this respect, supervisions having the purpose of developing Turkish teachers and education being provided become significant for an effective education process.  Based on the opinions of Turkish teachers, supervisions are evaluated in this study. The study group of the research consists of 20 Turkish teachers working in the central districts of Konya in 2012-2013 academic year. The data were collected by means of semi-structured interview method in the research.  The collected data were coded by analyzing them through the content analysis method and themes were formed based on these codes. According to the results, Turkish teachers have reported that; supervisions are done in a way of document examination looking for something lacks, they do not think that supervisions which are carried out by attending just a single class once or twice a year are not adequate, it is necessary  to consider the assessments of students, parents, administrators and other teachers in addition to the success of students, and the most important features that teachers must have  include being open to learning, communication skills and the success of their students.   

Kaynakça

 • Başar, H. (2000). Eğitim Denetçisi. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Bennett, T. (2006). Clinical Supervision Marriage: A Matrimonial Metaphor For Understanding The Supervisor-Teacher Relationship. Http://Www.Eric.Ed.Gov/Erıcwebportal/Contentdelivery/Servlet/Erıcservlet?Accno=Ed480183, (05.06.2012).
 • Bouma, G., and G. B. J. Atkinson. 1995. A Handbook of Social Science Research. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
 • Bursalıoğlu, Z. (1991). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Can, N. (2004). İlköğretim öğretmenlerinin denetimi ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 161, 112-121. Çelenk, S. (2002). İlkokuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 1 (2). 40–47.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demirtaş, Z. & Ersözlü, A. (2007) İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri bağlamında teftiş sürecinde etik (Tokat ili örneği), Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 6 (1), 89-94.
 • Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2000). Handbook of Qualitative Research. London: Sage Publications, Inc.
 • Döş (2010). Aday öğretmenlerin müfettiş kavramına ilişkin metafor algıları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 607-631.
 • Erdem, A. R. & Eroğul M. G. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ders Denetiminde Eğitim Müfettişlerinin Öğretmene İlişkin Tutumları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 13-26.
 • Erdoğan T. & Gök, B. (2009). Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler: Ankara örneği - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, 36, 1-16.
 • Glesne, C., & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers: An introduction. White Plains, NY: Longman.
 • Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2001). Supervision and instructional leadership: A developmental approach (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Gündüz, Y. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerine ilişkin tutumlarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 1-23.
 • Hertling, E. (1999). Peer Review of Teachers. ERC Claring House and Educational Management Eugene, OR.ED429343.
 • Hunt, J. & W, Baruch Y. (2003). “Developing Top Managers; The Impact of Interpersonal Skills Training”. Journal of Management Development. 22(8), 729-752.
 • İnal, A. (2008). İlköğretim Okullarında Yapılan Denetimlerde Müfettişlerin Tutum ve Davranışlarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2007) Bilimsel araştırma yöntemi, 17. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kılıç, A., Aslanargun, E. & Arseven Z. (2013). Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik, Denetim, İnceleme ve Soruşturma Görevlerine Yönelik Bir Olgubilim Araştırması, Millî Eğitim Dergisi, Sayı 197 5-23.
 • Korkmaz, M. ve Özdoğan, O., (2005). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (4), 431-443.
 • Köybaşı, F. & Dönmez, B. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre eğitim denetmenlerinin rollerini gerçekleştirme düzeyleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 339-346.
 • LeCompte, M. D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research. Review of Educational Research, 52, 31–60.
 • Maxwell, J.A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62, 979-1000.
 • Memişoğlu,S.P.(2001).Çağdaş eğitim denetimi ilkeleri açısından ilköğretim okullarında öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Memişoğlu, S. P. & Sağır, M. (2008). İlköğretim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Yetiştirilmelerinde Müfettişlerin Denetim Rolüne İlişkin Yönetici Algıları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 341-354.
 • Mermer, S. (2012). İlköğretimde Matematik Eğitiminin Denetimi ve Bir Model Önerisi Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2008a). Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) İlköğretim okullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2008b). Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2010). İlköğretim Okullarındaki Denetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Earged), Ankara.
 • Nolan, J.R & Hoover, (2011) Teacher supervision and evaluation, USA: Hamilton Printing Company.
 • Ofsted (2013) The Framework for Inspecting Schools in England under section 5 of the Education Act, 2005, (as amended 2013). www.ofsted.gov.uk/resources/120100.
 • Oliva, Peter F.; Pawlas, & George E. (2001). Supervision For Today’s Schools. New York: John Wiley Sons, Inc.
 • Özan Boydak, M. & Özdemir, T. Y., “Müfettiş ve Öğretmen Görüşleriyle Neden Denetim”. 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Temsen, 22-24 Haziran 2011.
 • Özgözgü, S. (2008). İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin, denetmenlerin sözlü iletişim becerilerine ilişkin algı ve beklentileri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 6(23) Yaz: 2008 70-93.
 • Resmi Gazete, (2011). Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 14 Eylül 2011- 28054 Sayılı Resmî Gazete.
 • Samancı, O., Taşçıoğlu, N. & Çetin, İ. (2009). İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Müfettişlerden Beklentileri, 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Ankara: 22-23 Haziran.
 • Sharp, W. L., & Walter, J. K. (2003). The principal as school manager (2nd ed.). Lanham, MD: Scarecrow Education.
 • Saraç, C. (2005). Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi, Eurasian Journal of Educational Research, 21, 211 – 222.
 • Sarpkaya, R. (2004). İlköğretim Denetmenlerinin Denetim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 114-129.
 • Sergiovanni, Thomas J & Starrat, Robert J. (1993).Supervision, A Redefinition. New York: McGrow Hill.
 • Sullivan, S. & Glanz, J., (1999). Supervision That Improves Teaching: Strategies and Techniques. California: Corwin Press.
 • Susar, F. (2001). Türkçe öğretiminde öğretmen boyutunda karşılaşılan sorunlar ve bunun öğretmen performansına etkileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:10, 53-65.
 • Şahin S. (2005). İlköğretim okullarında uygulanan öğretmen teftiş formlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi (Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 113-124.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Denetim Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Tekin, A. & Yılmaz S. (2012). İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Teftişe İlişkin Metaforik Algıları, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1 (4).
 • Turan , F.(2009). İlköğretim müfettişlerinin etik rol davranışlarına ilişkin algıların mukayeseli incelenmesi, Millî Eğitim Dergisi,183,141-168.
 • Vezne, R. (2007). İlköğretim okullarındaki İngilizce öğretmenlerinin ilköğretim müfettişlerinin rehberlik hizmetlerinden yararlanma düzeyleri. XVI. Ulusal Eğitim Bilim Kongresi, Tokat, Gaziosmanpaşa üniversitesi.
 • Whetten, D.A. & Cameron, K.S. (1993). Developing management skills: managing confilict. Harper Collins, New York.
 • Yavuz, M. (2010). Effectiveness of Supervisions Conducted by Primary Education Supervisors According to School Principals' Evaluations, The Journal of Educational Research, 103: 6, 371 — 378.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi

Yıl 2015, Cilt 38, Sayı 38, 191 - 206, 01.07.2015

Öz

İnsanların iş ve sosyal hayattaki başarılarının dili etkili kullanmalarına bağlı olmasından hareketle nitelikli Türkçe öğretmenlerinin dili etkili kullanan öğrenciler yetiştireceği söylenebilir. Bu bakımdan Türkçe öğretmenlerinin ve yapılan öğretimin geliştirilmesi amacı taşıyan denetimler etkili bir eğitim sürecinin yaşanması için önem taşımaktadır. Bu çalışmayla Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre denetim değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Konya’nın merkez ilçelerinde görev yapan 20 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yardımıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi tekniğiyle analiz edilerek kodlanmış ve bu kodlardan hareketle temalar oluşturulmuştur. Sonuçlara göre Türkçe öğretmenleri; denetimlerin açık arar tarzda evrak incelemesi şeklinde geçtiğini, denetimin yılda bir ya da iki kez ve sadece bir ders dinlenerek yapılmasını yeterli görmediklerini, denetimlerde, öğrenci başarılarının yanı sıra öğrenci, veli, idareci ve diğer öğretmenlerin değerlendirmelerinin de dikkate alınması gereğini ve öğretmenlerde aranması gereken özelliklerin başında öğrenmeye açık olma, iletişim becerisi ve öğrencilerinin başarısı olduğunu belirtmişlerdir.

Kaynakça

 • Başar, H. (2000). Eğitim Denetçisi. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Bennett, T. (2006). Clinical Supervision Marriage: A Matrimonial Metaphor For Understanding The Supervisor-Teacher Relationship. Http://Www.Eric.Ed.Gov/Erıcwebportal/Contentdelivery/Servlet/Erıcservlet?Accno=Ed480183, (05.06.2012).
 • Bouma, G., and G. B. J. Atkinson. 1995. A Handbook of Social Science Research. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
 • Bursalıoğlu, Z. (1991). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Can, N. (2004). İlköğretim öğretmenlerinin denetimi ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 161, 112-121. Çelenk, S. (2002). İlkokuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 1 (2). 40–47.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demirtaş, Z. & Ersözlü, A. (2007) İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri bağlamında teftiş sürecinde etik (Tokat ili örneği), Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 6 (1), 89-94.
 • Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2000). Handbook of Qualitative Research. London: Sage Publications, Inc.
 • Döş (2010). Aday öğretmenlerin müfettiş kavramına ilişkin metafor algıları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 607-631.
 • Erdem, A. R. & Eroğul M. G. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ders Denetiminde Eğitim Müfettişlerinin Öğretmene İlişkin Tutumları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), 13-26.
 • Erdoğan T. & Gök, B. (2009). Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler: Ankara örneği - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, 36, 1-16.
 • Glesne, C., & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers: An introduction. White Plains, NY: Longman.
 • Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2001). Supervision and instructional leadership: A developmental approach (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Gündüz, Y. (2010). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerine ilişkin tutumlarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 1-23.
 • Hertling, E. (1999). Peer Review of Teachers. ERC Claring House and Educational Management Eugene, OR.ED429343.
 • Hunt, J. & W, Baruch Y. (2003). “Developing Top Managers; The Impact of Interpersonal Skills Training”. Journal of Management Development. 22(8), 729-752.
 • İnal, A. (2008). İlköğretim Okullarında Yapılan Denetimlerde Müfettişlerin Tutum ve Davranışlarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2007) Bilimsel araştırma yöntemi, 17. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kılıç, A., Aslanargun, E. & Arseven Z. (2013). Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik, Denetim, İnceleme ve Soruşturma Görevlerine Yönelik Bir Olgubilim Araştırması, Millî Eğitim Dergisi, Sayı 197 5-23.
 • Korkmaz, M. ve Özdoğan, O., (2005). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (4), 431-443.
 • Köybaşı, F. & Dönmez, B. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre eğitim denetmenlerinin rollerini gerçekleştirme düzeyleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 339-346.
 • LeCompte, M. D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research. Review of Educational Research, 52, 31–60.
 • Maxwell, J.A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62, 979-1000.
 • Memişoğlu,S.P.(2001).Çağdaş eğitim denetimi ilkeleri açısından ilköğretim okullarında öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Memişoğlu, S. P. & Sağır, M. (2008). İlköğretim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Yetiştirilmelerinde Müfettişlerin Denetim Rolüne İlişkin Yönetici Algıları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 341-354.
 • Mermer, S. (2012). İlköğretimde Matematik Eğitiminin Denetimi ve Bir Model Önerisi Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6, 7, 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2008a). Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) İlköğretim okullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2008b). Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2010). İlköğretim Okullarındaki Denetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Earged), Ankara.
 • Nolan, J.R & Hoover, (2011) Teacher supervision and evaluation, USA: Hamilton Printing Company.
 • Ofsted (2013) The Framework for Inspecting Schools in England under section 5 of the Education Act, 2005, (as amended 2013). www.ofsted.gov.uk/resources/120100.
 • Oliva, Peter F.; Pawlas, & George E. (2001). Supervision For Today’s Schools. New York: John Wiley Sons, Inc.
 • Özan Boydak, M. & Özdemir, T. Y., “Müfettiş ve Öğretmen Görüşleriyle Neden Denetim”. 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Temsen, 22-24 Haziran 2011.
 • Özgözgü, S. (2008). İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin, denetmenlerin sözlü iletişim becerilerine ilişkin algı ve beklentileri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 6(23) Yaz: 2008 70-93.
 • Resmi Gazete, (2011). Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 14 Eylül 2011- 28054 Sayılı Resmî Gazete.
 • Samancı, O., Taşçıoğlu, N. & Çetin, İ. (2009). İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Müfettişlerden Beklentileri, 1. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Ankara: 22-23 Haziran.
 • Sharp, W. L., & Walter, J. K. (2003). The principal as school manager (2nd ed.). Lanham, MD: Scarecrow Education.
 • Saraç, C. (2005). Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi, Eurasian Journal of Educational Research, 21, 211 – 222.
 • Sarpkaya, R. (2004). İlköğretim Denetmenlerinin Denetim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 114-129.
 • Sergiovanni, Thomas J & Starrat, Robert J. (1993).Supervision, A Redefinition. New York: McGrow Hill.
 • Sullivan, S. & Glanz, J., (1999). Supervision That Improves Teaching: Strategies and Techniques. California: Corwin Press.
 • Susar, F. (2001). Türkçe öğretiminde öğretmen boyutunda karşılaşılan sorunlar ve bunun öğretmen performansına etkileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:10, 53-65.
 • Şahin S. (2005). İlköğretim okullarında uygulanan öğretmen teftiş formlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi (Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 113-124.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Denetim Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Tekin, A. & Yılmaz S. (2012). İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Teftişe İlişkin Metaforik Algıları, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1 (4).
 • Turan , F.(2009). İlköğretim müfettişlerinin etik rol davranışlarına ilişkin algıların mukayeseli incelenmesi, Millî Eğitim Dergisi,183,141-168.
 • Vezne, R. (2007). İlköğretim okullarındaki İngilizce öğretmenlerinin ilköğretim müfettişlerinin rehberlik hizmetlerinden yararlanma düzeyleri. XVI. Ulusal Eğitim Bilim Kongresi, Tokat, Gaziosmanpaşa üniversitesi.
 • Whetten, D.A. & Cameron, K.S. (1993). Developing management skills: managing confilict. Harper Collins, New York.
 • Yavuz, M. (2010). Effectiveness of Supervisions Conducted by Primary Education Supervisors According to School Principals' Evaluations, The Journal of Educational Research, 103: 6, 371 — 378.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya ÇİNTAŞ YILDIZ> (Sorumlu Yazar)


Mustafa YAVUZ>

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2015
Başvuru Tarihi 27 Mart 2014
Kabul Tarihi 5 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 38, Sayı 38

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pauefd375153, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {38}, number = {38}, pages = {191 - 206}, title = {Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çintaş Yıldız, Derya and Yavuz, Mustafa} }
APA Çintaş Yıldız, D. & Yavuz, M. (2015). Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 38 (38) , 191-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33866/375153
MLA Çintaş Yıldız, D. , Yavuz, M. "Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2015 ): 191-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33866/375153>
Chicago Çintaş Yıldız, D. , Yavuz, M. "Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2015 ): 191-206
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi AU - DeryaÇintaş Yıldız, MustafaYavuz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 206 VL - 38 IS - 38 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi %A Derya Çintaş Yıldız , Mustafa Yavuz %T Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi %D 2015 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 38 %N 38 %R %U
ISNAD Çintaş Yıldız, Derya , Yavuz, Mustafa . "Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 / 38 (Temmuz 2015): 191-206 .
AMA Çintaş Yıldız D. , Yavuz M. Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi. PUJE. 2015; 38(38): 191-206.
Vancouver Çintaş Yıldız D. , Yavuz M. Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 38(38): 191-206.
IEEE D. Çintaş Yıldız ve M. Yavuz , "Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 38, sayı. 38, ss. 191-206, Tem. 2015

..........................