Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Scaling The Features Considered to Have Affected The Academic Success of Teacher Candidates on The Basis of Rank-Order Judgement Scaling Technique

Yıl 2016, Cilt: 40 Sayı: 40, 274 - 288, 01.07.2016

Öz

In this study,
it is aimed that the features affecting the academic success of teacher
candidates who have been attending the Faculty of Education be scaled on the
basis of rank-order judgement scaling technique. Separately, considering the
genders, the types of education and the class levels of the teacher candidates,
the order of importance of the factors affecting the academic success on the
basis of rank-order judgements has also been specified. The study group
comprised 584 teacher candidates who had been attending Pamukkale University,
The Faculty of Education between 2013-2014. The most important feature that
seems to have affected the academic success of the teacher candidates is the motivation
level.
On the other hand, the feature with the level of least significance
that seems to have affected their success is the fact that these candidates
underestimate the faculty they have been studying at. Whereas the most
significant factor in both males and females is the motivation level
according to the gender variable, the least significant factor is the underestimation
of the faculty by the teacher candidates studying there. When the type of
education studied by the teacher candidates are taken into consideration, the
most significant feature affecting the academic success, according to the
teacher candidates of normal type of education, is the motivation level,
whereas the teacher candidates of the secondary type of education seem to
consider their academic success to be affected by the feature of employment
concern.

Kaynakça

 • Albayrak, A. & Gelbal, S. (2012). İkili karşılaştırmalar yargılarına ve sıralama yargılarına dayalı ölçekleme yaklaşımlarından elde edilen ölçek değerlerinin tutarlığının karşılaştırılması. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 12-14 Eylül 2012. İstanbul
 • Altenbaugh, R. J. (1998). "Some teachers are ignorant": Teachers and teaching through urban school leavers' eyes. In D. Franklin (Ed.), When children don't learn: Student failure and the culture of teaching (pp. 134-159). New York: Teachers College, Columbia University.
 • Anıl, D. & Güler, N. (2006). İkili karşılaştırma yöntemi ile ölçekleme çalışmasına bir örnek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 30–36.
 • Arık, R. S. ve Kutlu, Ö. (2013). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanı yeterliklerinin yargıcı kararlarına dayalı ölçeklenmesi [Scaling primary school teachers’ competence based on judgmental decisions in the field of measurement and evaluation]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 3 (2), 163–196
 • Astin, A.W. (1984). Student involment: A developmental theory for higer education. Journal of College Student Personnel, 25,297-308.
 • Batumlu, D.Z., & Erden, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygıları ile İngilizce başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi. 3 (1): 24-38
 • Bahar, H.H., Özen, Y., Gülaçtı, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve branşa Göre Akademik Başarı Durumları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 42 (1), 69-86.
 • Bal, Ö., (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısında Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2011, 2(2), 200-209
 • Beck, L., & Murphy, J. (1996). The four imperatives of a successful school. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Brown, T. C. & Peterson, G. L. (2009). An enquiry into the method of paired comparison: reliability, scaling, and Thurstone’s law of comparative judgment. Gen Tech. Rep. RMRS-GTR- 216WWW. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 98 p.
 • Chen, C., Lee, S., & Stevenson, H.W. (1996). Long-term prediction of academic achievement of American Chinese, and Japanese adolescents. Journal of Educational Psychology, 18, 750-759.
 • Çoruh, M. (1989). "Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları". Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.
 • Darcy, M. & Tracey, T. J. G. (2004). Individual differences using paired comparisons and multidimensional scaling: Applications to multicultural counseling competence. Journal of Counseling Psychology, 51 (2), 139–150.
 • Deschenes, S., Cuban, L., & Tyack, D. (2001). Mismatch: Historical perspectives on schools and students who don't fit them. Teachers College Record, 103, 525-547.
 • Durmuşçelebi, D. (2013). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğrenci Başarısını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Bilim, 013, (38) 168, 373-385 [Examining Certain Variables Affecting Student Achievement in Teacher Training Institutions: Erciyes University Sample, Education and Science, 2013, Vol. (38),168, 373-385]
 • Eccles, J. S., Adler, T. F., & Kaczala, C. M. (1982). Socialization of achievement attitudes and beliefs: Parental influences. Child Development, 53, 310-321.
 • Ekinci, A., Bindak , R. ve Yıldırım, C. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki sorunlarına empatik yaklaşımlarının ikili karşılaştırmalar metodu ile incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), 759-776.
 • Gelbal, S., (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe Başarısında etkisi. Eğitim ve Bilim, 33 (150), 1-13
 • Graunke, S.S. & Woosley, S. A. (2005). An exploration of the factors that affect the academic success of college sophomores. College Student Journal, 39(2), 367-376.
 • Groenen, P. J. F. & Velden, M. V. D. (2004). Multidimensional scaling. Econometric Institute Report EI 2004-15. http://repub.eur.nl/res/pub/1274/ei200415.pdf.
 • Gülcan, Y., Kuştepeli, Y., & Aldemir, C. (2002). Yükseköğretimde öğrenci doyumu: Kuramsal bir çerçeve ve görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi. 7, (1), 99-114
 • Güler, N. & Anıl, D. (2009). Scaling through pair-wise comparison method in required characteristics of students applying for post graduate programs. International Journal of Human Sciences, 6 (1). http://www.insanbilimleri.com/en.
 • Henry, D. (2000). Peer groups, families, and school failure among urban children: Elements of risk and successful interventions. Preventing School Failure, 44(3), 97-104.
 • İmamoğlu, O., (1993). Üniversite gençliğinin sorunlarına yönelik 1982-1992’de yayınlanan araştırmalara ilişkin değerlendirme ve yorumlar. Türk psikoloji Dergisi, 1993
 • Kan, A., (2008). Yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine ampirik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35, 186-194
 • Kara, Y., & Gelbal, S., (2013). İlköğretim öğrencilerinin başarılarını etkileyen özelliklerin tam sıralama halinde ikili karşılaştırmalar yöntemiyle ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. Yaz 2013, 4 (1), 33-51
 • Kelecioğlu, H., & Bilge, F. (2009). Akademik beklentilere ilişkin stres envanterinin uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36:148-157.
 • Keskin, H.K., & Yapıcı, Ş. (2008). Başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 20-32, 2008.
 • Lufi, D., Parish-Plass, & Cohen, A. (2003). Persistence in higher education and its relationship to other personality variables. College Student Journal 37(1), 50-59.
 • Luster, T., & McAdoo, H. (1996). Family and child influences on educational attainment: A secondary analysis of the High/Scope Perry preschool data. Developmental Psychology, 32(1), 26-39.
 • Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 507-522.
 • Ömür, S. (2009). Dereceli puanlama anahtarıyla, genel izlenimle ve ikili karşılaştırmalar yöntemiyle yapılan değerlendirmelerin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Özer, Y. & Acar, M. (2011). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri üzerine ikili karşılaştırma yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (40), 89-101.
 • Öztürk, N., Özdemir, S. & Gelbal, S. (2011). İki farklı ölçekleme yaklaşımından elde edilen ölçek değerleri tutarlılığının incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 8-10 Eylül 2011. Burdur.
 • Steyvers, M. (2001). Multidimensional scaling. Encyclopedia of cognitive science. (Edt: L. Nadel). London: Macmillan Reference. pp. 1-5.
 • Şeker, R., Çınar, D., & Özkaya, A., (2004). Çevresel faktörlerin üniversite öğrencilerinin başarı düzeyine etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, pp.:1-9
 • Paswan, A.K., & Young, J.A., (2002). Student evaluation of instructor: a nomological investigation using structural equation modeling. Journal of Marketing Education. 24: 193-202
 • Polat, B., & Göksel, H.Ç.(2014) Öğretmen Adaylarının Sosyal Aktivite Tercihlerinin İkili Karşılaştırmalı Ölçekleme Yöntemiyle Belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Yaz 2014, 88-100Turgut, M.F., & Baykul, Y., (1992). Ölçekleme Teknikleri. ÖSYM yayınları 1992-1
 • Yaşar, M., & Balkıs, M., (2004). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15, 88-106

Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısını Etkilediği Düşünülen Özelliklerin Sıralama Yargıları Yöntemine Dayalı Ölçeklenmesi

Yıl 2016, Cilt: 40 Sayı: 40, 274 - 288, 01.07.2016

Öz

Bu çalışmada, Eğitim Fakültesinde
öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının akademik başarısını etkileyen özelliklerin
sıralama yargılarına dayalı ölçeklendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen
adaylarının cinsiyetleri, öğrenim gördükleri öğretim türü ve sınıf düzeyleri
dikkate alındığında akademik etkileyen faktörlerin sıralama yargılarına dayalı
önem sırası belirlenmiştir. Çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 584 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının akademik başarısını etkileyen en önemli özellik
olarak motivasyon düzeyi olduğu görülmektedir.
Onların akademik başarılarını etkileyen önem düzeyi en düşük özellik ise
öğrenim gördükleri bölümü değersiz
görmeleridir. Cinsiyet değişkenine göre hem erkekler de hem de kızlarda en
önemli faktör motivasyon düzeyi iken
en az öneme sahip faktör ise öğrenim görmekte oldukları bölümü değersiz görmeleridir. Öğretmen adaylarının öğrenim
gördükleri öğretim türü dikkate alındığında normal öğretim türündeki öğretmen
adaylarına göre, akademik başarılarını etkileyen en önemli özellik motivasyon düzeyi olduğu görülürken buna
karşılık İkinci öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik
başarılarını etkileyen özelliğin ise
bulma kaygısı
olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Albayrak, A. & Gelbal, S. (2012). İkili karşılaştırmalar yargılarına ve sıralama yargılarına dayalı ölçekleme yaklaşımlarından elde edilen ölçek değerlerinin tutarlığının karşılaştırılması. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 12-14 Eylül 2012. İstanbul
 • Altenbaugh, R. J. (1998). "Some teachers are ignorant": Teachers and teaching through urban school leavers' eyes. In D. Franklin (Ed.), When children don't learn: Student failure and the culture of teaching (pp. 134-159). New York: Teachers College, Columbia University.
 • Anıl, D. & Güler, N. (2006). İkili karşılaştırma yöntemi ile ölçekleme çalışmasına bir örnek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 30–36.
 • Arık, R. S. ve Kutlu, Ö. (2013). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanı yeterliklerinin yargıcı kararlarına dayalı ölçeklenmesi [Scaling primary school teachers’ competence based on judgmental decisions in the field of measurement and evaluation]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 3 (2), 163–196
 • Astin, A.W. (1984). Student involment: A developmental theory for higer education. Journal of College Student Personnel, 25,297-308.
 • Batumlu, D.Z., & Erden, M. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygıları ile İngilizce başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi. 3 (1): 24-38
 • Bahar, H.H., Özen, Y., Gülaçtı, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve branşa Göre Akademik Başarı Durumları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 42 (1), 69-86.
 • Bal, Ö., (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısında Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2011, 2(2), 200-209
 • Beck, L., & Murphy, J. (1996). The four imperatives of a successful school. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Brown, T. C. & Peterson, G. L. (2009). An enquiry into the method of paired comparison: reliability, scaling, and Thurstone’s law of comparative judgment. Gen Tech. Rep. RMRS-GTR- 216WWW. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 98 p.
 • Chen, C., Lee, S., & Stevenson, H.W. (1996). Long-term prediction of academic achievement of American Chinese, and Japanese adolescents. Journal of Educational Psychology, 18, 750-759.
 • Çoruh, M. (1989). "Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları". Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.
 • Darcy, M. & Tracey, T. J. G. (2004). Individual differences using paired comparisons and multidimensional scaling: Applications to multicultural counseling competence. Journal of Counseling Psychology, 51 (2), 139–150.
 • Deschenes, S., Cuban, L., & Tyack, D. (2001). Mismatch: Historical perspectives on schools and students who don't fit them. Teachers College Record, 103, 525-547.
 • Durmuşçelebi, D. (2013). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğrenci Başarısını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Bilim, 013, (38) 168, 373-385 [Examining Certain Variables Affecting Student Achievement in Teacher Training Institutions: Erciyes University Sample, Education and Science, 2013, Vol. (38),168, 373-385]
 • Eccles, J. S., Adler, T. F., & Kaczala, C. M. (1982). Socialization of achievement attitudes and beliefs: Parental influences. Child Development, 53, 310-321.
 • Ekinci, A., Bindak , R. ve Yıldırım, C. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki sorunlarına empatik yaklaşımlarının ikili karşılaştırmalar metodu ile incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), 759-776.
 • Gelbal, S., (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe Başarısında etkisi. Eğitim ve Bilim, 33 (150), 1-13
 • Graunke, S.S. & Woosley, S. A. (2005). An exploration of the factors that affect the academic success of college sophomores. College Student Journal, 39(2), 367-376.
 • Groenen, P. J. F. & Velden, M. V. D. (2004). Multidimensional scaling. Econometric Institute Report EI 2004-15. http://repub.eur.nl/res/pub/1274/ei200415.pdf.
 • Gülcan, Y., Kuştepeli, Y., & Aldemir, C. (2002). Yükseköğretimde öğrenci doyumu: Kuramsal bir çerçeve ve görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi. 7, (1), 99-114
 • Güler, N. & Anıl, D. (2009). Scaling through pair-wise comparison method in required characteristics of students applying for post graduate programs. International Journal of Human Sciences, 6 (1). http://www.insanbilimleri.com/en.
 • Henry, D. (2000). Peer groups, families, and school failure among urban children: Elements of risk and successful interventions. Preventing School Failure, 44(3), 97-104.
 • İmamoğlu, O., (1993). Üniversite gençliğinin sorunlarına yönelik 1982-1992’de yayınlanan araştırmalara ilişkin değerlendirme ve yorumlar. Türk psikoloji Dergisi, 1993
 • Kan, A., (2008). Yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine ampirik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35, 186-194
 • Kara, Y., & Gelbal, S., (2013). İlköğretim öğrencilerinin başarılarını etkileyen özelliklerin tam sıralama halinde ikili karşılaştırmalar yöntemiyle ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. Yaz 2013, 4 (1), 33-51
 • Kelecioğlu, H., & Bilge, F. (2009). Akademik beklentilere ilişkin stres envanterinin uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36:148-157.
 • Keskin, H.K., & Yapıcı, Ş. (2008). Başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 20-32, 2008.
 • Lufi, D., Parish-Plass, & Cohen, A. (2003). Persistence in higher education and its relationship to other personality variables. College Student Journal 37(1), 50-59.
 • Luster, T., & McAdoo, H. (1996). Family and child influences on educational attainment: A secondary analysis of the High/Scope Perry preschool data. Developmental Psychology, 32(1), 26-39.
 • Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 507-522.
 • Ömür, S. (2009). Dereceli puanlama anahtarıyla, genel izlenimle ve ikili karşılaştırmalar yöntemiyle yapılan değerlendirmelerin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Özer, Y. & Acar, M. (2011). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri üzerine ikili karşılaştırma yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (40), 89-101.
 • Öztürk, N., Özdemir, S. & Gelbal, S. (2011). İki farklı ölçekleme yaklaşımından elde edilen ölçek değerleri tutarlılığının incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 8-10 Eylül 2011. Burdur.
 • Steyvers, M. (2001). Multidimensional scaling. Encyclopedia of cognitive science. (Edt: L. Nadel). London: Macmillan Reference. pp. 1-5.
 • Şeker, R., Çınar, D., & Özkaya, A., (2004). Çevresel faktörlerin üniversite öğrencilerinin başarı düzeyine etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, pp.:1-9
 • Paswan, A.K., & Young, J.A., (2002). Student evaluation of instructor: a nomological investigation using structural equation modeling. Journal of Marketing Education. 24: 193-202
 • Polat, B., & Göksel, H.Ç.(2014) Öğretmen Adaylarının Sosyal Aktivite Tercihlerinin İkili Karşılaştırmalı Ölçekleme Yöntemiyle Belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Yaz 2014, 88-100Turgut, M.F., & Baykul, Y., (1992). Ölçekleme Teknikleri. ÖSYM yayınları 1992-1
 • Yaşar, M., & Balkıs, M., (2004). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15, 88-106

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin YAŞAR Bu kişi benim

Yayınlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 21 Mayıs 2015
Kabul Tarihi 12 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 40 Sayı: 40

Kaynak Göster

APA Yaşar, M. (2016). Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısını Etkilediği Düşünülen Özelliklerin Sıralama Yargıları Yöntemine Dayalı Ölçeklenmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 40 (40) , 274-288 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33883/375229