Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Problem of Delegating School Heads in Turkey: A Meta Synthesis Study Abstract

Yıl 2018, Cilt 44, Sayı 44, 92 - 113, 01.07.2018

Öz

Within this study, it is aimed to reanalyze the qualitative studies dealing with the form and process of appointment of school heads in Turkey in a systematic manner by means of meta-synthesis; and to reveal suggestions for new models to be developed. In this paper, using one of the qualitative research methods, meta synthesis, the studies suitable for the main motivation of us have been reached by searching the appropriate databases such TÜBİTAK ULAKBİM Social and Humanities Database, YÖK National Thesis Center, Google Academic, ERIC, EbscoHost databases. 81 studies related to the study topic were identified through these databases. Each of these papers was assessed within the inclusion and exclusion criteria that were appropriately identified for the purpose of the study, and 15 qualitative studies were considered as the data source of the study. An in-depth examination and the reinterpretation of these determined studies on subject matter revealed five themes and related sub-themes: merit, political influence, evaluation, possible effects and professionalism. Within meta-synthesis, issues of acceptance of school leadership as a profession, determination of qualification areas and topics, a liaison-based evaluation system and alternative evaluation methods, the reflections of a process free of political influence and finally the absence of a qualified system on individuals and school organizations are revealed.

Kaynakça

 • Akbaşlı, S., ve Balıkçı, A. (2013). Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul yöneticiliğinin meslekleşmesinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 366-377.
 • Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri; sorunlar ve çözümler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 135- 150.
 • *Arabacı, İ. B., Şanlı, Ö., ve Altun, M. (2015). Okul yöneticilerinin yetiştirilme ve atama yöntemlerine ilişkin sendika temsilcilerinin, maarif müfettişlerinin ve okul yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 166-186.
 • Aslanargun, E. (2011). Türkiye’de okul yönetimi ve atama yönetmelikleri. E- Journal of New World Sciences Acedemy, 6(4), 2647-2659.
 • Aspfors, J., & Fransson, G. (2015). Research on mentor education for mentors of newly qualified teachers: A qualitative meta-synthesis. Teaching and teacher education, 48, 75-86.
 • Aydın, İ. (2008). Öğretimde denetim: Durum saptama değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Ayral, M. (2016). Okul müdürü yetiştirmede 2015: Sorunlar ve gelecek. Pegem Atıf İndeksi, 113-146.
 • *Baş, E.A. (2016). Okul yöneticilerinin yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Baş, T., ve Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Başaran, İ.E., ve Çınkır, Ş. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Blackmore, J., Thomson, P., & Barty, K. (2006). Principal selection: Homosociability, the search for security and the production of normalized principal identities. Educational Management Administration & Leadership, 34(3), 297-317.
 • Bondas, T., & Hall, E. O. (2007). Challenges in approaching metasynthesis research. Qualitative Health Research, 17(1), 113-121.
 • *Bozkurt, C., ve Bellibaş, M. Ş. (2016). Administrators’ and teachers’ perceptions regarding the selection method and qualifications of school administrators. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 6 (1), 46-74.
 • Chiristensen, L.B., Johnson, R.B., & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. (Aypay, A. Çev. Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün; S. B. Demir, Çev. Ed.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çelik, K., ve Erdem, A. R. (2012). Üniversitede çalışan idari personele göre “Kayırmacılık”. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 23-30.
 • Çevik, H.H., ve Demirci, S. (2015). Kamu politikası. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Daresh, J. (2000). Crossing the border into leadership: experiences of newly appointed British headteachers and American principals. Educational Management, Administration, Leadership, 8(1), 89-101.
 • Demir, S. B., ve Plınar, M. A. (2013). 2011 yılı yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin içeriğine ve puanlama ölçütlerine ilişkin yönetici görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8(6), 123-143.
 • Doğan, S., Demir, S. B., ve Pınar, M. A. (2014). Yönetici görüşlerine göre MEB 2013 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(2), 224-245.
 • Finfgeld, D. (2008). Meta‐synthesis of caring in nursing. Journal of clinical nursing, 17(2), 196-204.
 • Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art-so far. Qualitative health research, 13(7), 893-904.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • *Güçlü, N.; Şahin, F., Tabak, B. Y., ve Sönmez, E. (2016). Türkiye’de okul yöneticisi görevlendirmeye ilişkin yönetici adayı görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 51-71.
 • Gülşen, C., ve Dayıoğlu, Ş. (2015). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yönetici atama kriterleri konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1487-1499.
 • *Kayıkçı, K., Özdemir, İ., ve Özyıldırım, G. (2016). İlk defa ve yeniden okul müdürü görevlendirilmesi: Sözlü sınav üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 471-498.
 • *Kılınç, A. Ç., Koşar, S., Emre, E. R., ve Koşar, D. (2017). Okul yöneticiliği görevinden öğretmenliğe dönüş: yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(3), 53-73.
 • *Konan, N., Bozanoğlu, B., ve Çetin, R. B. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin müdür görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(3), 323-349.
 • *Konan, N., Çetin, R. B., ve Yılmaz, S. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 147-160.
 • Kurland, H., Peretz H., & Lazarowitz, R. H., (2010). Leadership style and organizational learning: the mediate effect of school vision, Journal of Educational Administration, 48(1), 7 – 30.
 • *Memişoğlu, S.P. (2016). Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirmelerine dair yönetmeliğin doktora öğrencilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(2), 919-934.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev. Ed.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: SagePub.
 • Mulford, B., & Silins, H. (2011). Revised models and conceptualisation of successful school principalship for improved student outcomes, International Journal of Educational Management, 25(1), 61-82.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri. (S. Özge Çev.) İstanbul: Yayınodası Yayınları.
 • Noah Jr, P. D. (2017). A systematic approach to the qualitative meta-synthesis. Issues in Information Systems, 18(2), 196-205.
 • Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies. Sage Publications.
 • Okçu, v. (2011). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanmasına ilişkin mevcut durum, beklentiler ve öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 244-266.
 • Özdemir, S. (2013). Türk eğitim sisteminin yapısı, eğilimleri ve sorunları. S. Özdemir (Ed.) Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özmen, F., ve Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 25-33.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün; S.B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pont, B., Nusche, D., & Hopkins, D. (Eds.). (2008). Improving school leadership: Case studies and concepts for systemic action: Preliminary version. OECD.
 • Rammer, R. A. (2007). Call to action for superintendents: Change the way you hire principals. The Journal of Educational Research, 101(2), 67-76.
 • Sağlam, A.Ç (2014). Okul örgütü ve yönetimi. H.B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (159-190). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Toward a metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV‐positive women. Research in nursing & health, 26(2), 153-170.
 • Sandelowski, M., Docherty, S., & Emden, C. (1997). Focus on qualitative methods Qualitative metasynthesis: issues and techniques. Research in nursing and health, 20, 365-372.
 • *Sezer, Ş. (2016a). Okul yöneticilerinin seçimle belirlenmesine ilişkin yönetici görüşleri: fenomenolojik bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22(3), 351-373.
 • *Sezer, Ş. (2016b). School administrators’ opinions on frequently changing regulations related to appointments and relocation: A new model proposal. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(2), 335-356.
 • *Sezgin-Nartgün, Ş. ve Ekinci, S. (2016). Assessment of school principals' reassignment process, Universal Journal of Educational Research, 4(10), 2415-2422. DOI: 10.13189/ujer.2016.041020
 • Şahin, B. (2016). Kamu personel sisteminde işe girme ve yükselmede çağdaş liyakat kavramları. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 231-242.
 • *Şahin, İ., Kesik, F., ve Beycioğlu, K. (2017). Okul yöneticilerinin atanmasında kaotik dönem ve etkileri. İlköğretim Online, 16(3), 1007-1021.
 • Şişman, M. (2011). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taymaz, H. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Thody, A. (1998). Training school principals, educating school governors. International Journal of Educational Management, 12(5), 232-239.
 • Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC medical research methodology, 8(1), 1-10.
 • *Tok, T., ve Karaoğlan, Ö. (2016). Yöneticilerin görevlendirilmesinin müdürlerin yönetsel tutumlarına yansımaları. Pegem Atıf İndeksi, 823-838. doi:10.14527/9786053183563. 052.
 • Weed, M. (2005). Meta interpretation": A method for the interpretive synthesis of qualitative research. Erişim tarihi: 01.01.2018, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/ article/view/508/1096.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • *Yolcu, H., ve Bayram, A. (2015). Okul yöneticisi seçme sürecini deneyimleyen yönetici adaylarının sözlü sınav yöntemine ilişkin algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(3), 102-126.

Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması

Yıl 2018, Cilt 44, Sayı 44, 92 - 113, 01.07.2018

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de okul yöneticilerinin görevlendirme biçimi ve sürecini konu edinen nitel çalışmaları sistematik bir şekilde yeniden inceleyerek meta sentez yapılması; uygulayıcılara ve geliştirilecek yeni modellere yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan meta sentez yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmada, amaca uygun araştırmalara TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik, ERIC, EbscoHost veri tabanları taranarak ulaşılmıştır. Bu veri tabanlarından çalışma konusu ile ilgili 81 araştırma belirlenmiştir. Bu araştırmaların her biri, araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen dahil etme ve hariç tutma kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve 15 nitel çalışma, araştırmanın veri kaynağı olarak kabul edilmiştir. Araştırmalardan elde edilen bulguların derinlemesine incelenmesi ve yeniden yorumlanması sonucunda liyakat, politik etki, ölçme ve değerlendirme, olası etkiler ve meslekleşme şeklinde beş tema ve ilgili alt temalar ortaya çıkarılmıştır. Meta sentez kapsamında okul yöneticiliğinin bir meslek olarak kabul edilmesi, yeterlik alanlarının ve konularının belirlenmesi, liyakate dayalı bir ölçme sistemi ve alternatif değerlendirme yöntemleri, politize edilmemiş bir süreç ve son olarak nitelikli bir sistemin olmayışının bireyler ve okul örgütleri üzerindeki yansımaları konuları öne çıkmaktadır.

Kaynakça

 • Akbaşlı, S., ve Balıkçı, A. (2013). Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul yöneticiliğinin meslekleşmesinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 366-377.
 • Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri; sorunlar ve çözümler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 135- 150.
 • *Arabacı, İ. B., Şanlı, Ö., ve Altun, M. (2015). Okul yöneticilerinin yetiştirilme ve atama yöntemlerine ilişkin sendika temsilcilerinin, maarif müfettişlerinin ve okul yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 166-186.
 • Aslanargun, E. (2011). Türkiye’de okul yönetimi ve atama yönetmelikleri. E- Journal of New World Sciences Acedemy, 6(4), 2647-2659.
 • Aspfors, J., & Fransson, G. (2015). Research on mentor education for mentors of newly qualified teachers: A qualitative meta-synthesis. Teaching and teacher education, 48, 75-86.
 • Aydın, İ. (2008). Öğretimde denetim: Durum saptama değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Ayral, M. (2016). Okul müdürü yetiştirmede 2015: Sorunlar ve gelecek. Pegem Atıf İndeksi, 113-146.
 • *Baş, E.A. (2016). Okul yöneticilerinin yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Baş, T., ve Akturan, U. (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Başaran, İ.E., ve Çınkır, Ş. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Blackmore, J., Thomson, P., & Barty, K. (2006). Principal selection: Homosociability, the search for security and the production of normalized principal identities. Educational Management Administration & Leadership, 34(3), 297-317.
 • Bondas, T., & Hall, E. O. (2007). Challenges in approaching metasynthesis research. Qualitative Health Research, 17(1), 113-121.
 • *Bozkurt, C., ve Bellibaş, M. Ş. (2016). Administrators’ and teachers’ perceptions regarding the selection method and qualifications of school administrators. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 6 (1), 46-74.
 • Chiristensen, L.B., Johnson, R.B., & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. (Aypay, A. Çev. Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün; S. B. Demir, Çev. Ed.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çelik, K., ve Erdem, A. R. (2012). Üniversitede çalışan idari personele göre “Kayırmacılık”. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 23-30.
 • Çevik, H.H., ve Demirci, S. (2015). Kamu politikası. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Daresh, J. (2000). Crossing the border into leadership: experiences of newly appointed British headteachers and American principals. Educational Management, Administration, Leadership, 8(1), 89-101.
 • Demir, S. B., ve Plınar, M. A. (2013). 2011 yılı yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin içeriğine ve puanlama ölçütlerine ilişkin yönetici görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8(6), 123-143.
 • Doğan, S., Demir, S. B., ve Pınar, M. A. (2014). Yönetici görüşlerine göre MEB 2013 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(2), 224-245.
 • Finfgeld, D. (2008). Meta‐synthesis of caring in nursing. Journal of clinical nursing, 17(2), 196-204.
 • Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art-so far. Qualitative health research, 13(7), 893-904.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • *Güçlü, N.; Şahin, F., Tabak, B. Y., ve Sönmez, E. (2016). Türkiye’de okul yöneticisi görevlendirmeye ilişkin yönetici adayı görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 51-71.
 • Gülşen, C., ve Dayıoğlu, Ş. (2015). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yönetici atama kriterleri konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1487-1499.
 • *Kayıkçı, K., Özdemir, İ., ve Özyıldırım, G. (2016). İlk defa ve yeniden okul müdürü görevlendirilmesi: Sözlü sınav üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 471-498.
 • *Kılınç, A. Ç., Koşar, S., Emre, E. R., ve Koşar, D. (2017). Okul yöneticiliği görevinden öğretmenliğe dönüş: yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(3), 53-73.
 • *Konan, N., Bozanoğlu, B., ve Çetin, R. B. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin müdür görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(3), 323-349.
 • *Konan, N., Çetin, R. B., ve Yılmaz, S. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 147-160.
 • Kurland, H., Peretz H., & Lazarowitz, R. H., (2010). Leadership style and organizational learning: the mediate effect of school vision, Journal of Educational Administration, 48(1), 7 – 30.
 • *Memişoğlu, S.P. (2016). Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirmelerine dair yönetmeliğin doktora öğrencilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(2), 919-934.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev. Ed.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: SagePub.
 • Mulford, B., & Silins, H. (2011). Revised models and conceptualisation of successful school principalship for improved student outcomes, International Journal of Educational Management, 25(1), 61-82.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri. (S. Özge Çev.) İstanbul: Yayınodası Yayınları.
 • Noah Jr, P. D. (2017). A systematic approach to the qualitative meta-synthesis. Issues in Information Systems, 18(2), 196-205.
 • Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies. Sage Publications.
 • Okçu, v. (2011). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanmasına ilişkin mevcut durum, beklentiler ve öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 244-266.
 • Özdemir, S. (2013). Türk eğitim sisteminin yapısı, eğilimleri ve sorunları. S. Özdemir (Ed.) Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özmen, F., ve Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 25-33.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün; S.B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pont, B., Nusche, D., & Hopkins, D. (Eds.). (2008). Improving school leadership: Case studies and concepts for systemic action: Preliminary version. OECD.
 • Rammer, R. A. (2007). Call to action for superintendents: Change the way you hire principals. The Journal of Educational Research, 101(2), 67-76.
 • Sağlam, A.Ç (2014). Okul örgütü ve yönetimi. H.B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (159-190). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Toward a metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV‐positive women. Research in nursing & health, 26(2), 153-170.
 • Sandelowski, M., Docherty, S., & Emden, C. (1997). Focus on qualitative methods Qualitative metasynthesis: issues and techniques. Research in nursing and health, 20, 365-372.
 • *Sezer, Ş. (2016a). Okul yöneticilerinin seçimle belirlenmesine ilişkin yönetici görüşleri: fenomenolojik bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22(3), 351-373.
 • *Sezer, Ş. (2016b). School administrators’ opinions on frequently changing regulations related to appointments and relocation: A new model proposal. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(2), 335-356.
 • *Sezgin-Nartgün, Ş. ve Ekinci, S. (2016). Assessment of school principals' reassignment process, Universal Journal of Educational Research, 4(10), 2415-2422. DOI: 10.13189/ujer.2016.041020
 • Şahin, B. (2016). Kamu personel sisteminde işe girme ve yükselmede çağdaş liyakat kavramları. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 231-242.
 • *Şahin, İ., Kesik, F., ve Beycioğlu, K. (2017). Okul yöneticilerinin atanmasında kaotik dönem ve etkileri. İlköğretim Online, 16(3), 1007-1021.
 • Şişman, M. (2011). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taymaz, H. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Thody, A. (1998). Training school principals, educating school governors. International Journal of Educational Management, 12(5), 232-239.
 • Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC medical research methodology, 8(1), 1-10.
 • *Tok, T., ve Karaoğlan, Ö. (2016). Yöneticilerin görevlendirilmesinin müdürlerin yönetsel tutumlarına yansımaları. Pegem Atıf İndeksi, 823-838. doi:10.14527/9786053183563. 052.
 • Weed, M. (2005). Meta interpretation": A method for the interpretive synthesis of qualitative research. Erişim tarihi: 01.01.2018, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/ article/view/508/1096.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • *Yolcu, H., ve Bayram, A. (2015). Okul yöneticisi seçme sürecini deneyimleyen yönetici adaylarının sözlü sınav yöntemine ilişkin algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(3), 102-126.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 44
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman Tayyar Çelik (Sorumlu Yazar)
Pamukkale University, Denizli, Turkey
0000-0003-3951-7261
Türkiye


Necdet Konan Bu kişi benim
İnönü University
0000-0001-6444-9745
Türkiye


Remzi ÇETİN
Mili Eğitim Bakanlığı
0000-0002-8363-7466
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi 27 Mart 2018
Kabul Tarihi 17 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 44, Sayı 44

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pauefd410062, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {44}, pages = {92 - 113}, doi = {}, title = {Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması}, key = {cite}, author = {Çelik, Osman Tayyar and Konan, Necdet and Çetin, Remzi} }
APA Çelik, O. T. , Konan, N. & Çetin, R. (2018). Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 44 (44) , 92-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/37689/410062
MLA Çelik, O. T. , Konan, N. , Çetin, R. "Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 (2018 ): 92-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/37689/410062>
Chicago Çelik, O. T. , Konan, N. , Çetin, R. "Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 (2018 ): 92-113
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması AU - Osman Tayyar Çelik , Necdet Konan , Remzi Çetin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 113 VL - 44 IS - 44 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması %A Osman Tayyar Çelik , Necdet Konan , Remzi Çetin %T Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 44 %N 44 %R %U
ISNAD Çelik, Osman Tayyar , Konan, Necdet , Çetin, Remzi . "Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 / 44 (Temmuz 2018): 92-113 .
AMA Çelik O. T. , Konan N. , Çetin R. Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması. PUJE. 2018; 44(44): 92-113.
Vancouver Çelik O. T. , Konan N. , Çetin R. Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 44(44): 92-113.
IEEE O. T. Çelik , N. Konan ve R. Çetin , "Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 44, sayı. 44, ss. 92-113, Tem. 2018

..........................