Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Relationship between Self-Efficacy Beliefs and Professional Concerns of the Faculty of Education Formation Students

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 45, 353 - 375, 03.01.2019

Öz

In this study, it was aimed to determine the relationship between the self-efficacy beliefs and the profeSional anxiety levels of the pedagogical formation education students. The research is in the relational search model. In the study, self-efficacy perceptions of formation students were considered as independent and professional anxiety levels as dependent variables. The research's universe constitutes 1012 prospective teachers trained in the Pedagogical Formation Education Certificate Program at the Pamukkale University Faculty of Education. The sample consists of 283 prospective teachers selected by random sampling from this group. In the research, "Teacher Self-Efficacy Belief Scale" was used to determine the self-efficacy of teacher candidates and "Anxiety Scale of Pre-Service Teachers" was used to determine professional anxiety levels. There was a negative relationship between the self-efficacy perceptions of the teacher candidates and their occupational concerns. Teacher candidates with high self-efficacy perceptions have low levels of professional anxiety. In addition, it can be said that the self-efficacy perception significantly predicts the level of professional anxiety.

Kaynakça

  • Atmaca, H. (2013). Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish or Turkic, 8(10), 67-76.Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review. 84, 191-215. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191.Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Pyschologist, 30 (2), 122-147.Bandura, A. (1988). Self-efficacy conception of anxiety. Anxiety Research: An International Journal, 1:2, 77-98.Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision ProceSes, 50,248-287.Bandura, A. (1993) Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning, Educational Psychologist, 28:2, 117-148, DOI: 10.1207/s15326985ep2802_3Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.Bandura, A. (1999). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University PreS.Bakaç, E. ve Özen, R. (2017). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ile tutumları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1389-1404.Berkant, G., H. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 1-17.Boz, Y., Boz, N. (2010). The nature of the relationship between teaching concerns and sense of efficacy. European Journal of Teacher Education, 33(3), 279-291.Bozdam, A., & Taşğın, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 44-53.Christensen, L.B., Johnson, R.B. ve Turner, L.A. (2015). Nitel ve karma yöntem araştırmaları. M. Sever, (Çev.). A. Aypay (Ed). Araştırma yöntemleri desen ve analiz içinde (S. 400-433). Ankara: Anı.Cüceloğlu, D. (2007). Kaygı, özgüven, sonuç ve süreç- 1. http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/245/kaygi-ozguven-sonuc-ve-surec-1Çelen, A., & Bulut, D.(2015). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının mesleğe yönelik kaygılarının belirlenmesi (Aibü Örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,3(18).Çocuk, H. E., Yokuş, G., Tanrıseven, I. (2015). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenliğe ilişkin özyeterlik ve metaforik algıları: Mersin Üniversitesi örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 373-387.Çubukçu, Z., & Dönmez, A. (2011). The examination of the profeSional anxiety levels of teacher candidates. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 7(1), 3 – 25.Dadandı İ., Kalyon A., Yazıcı H. (2016). Eğitim fakültesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları, kaygı düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 253-269.Demirtaş, H., Cömert, M., Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36 (159).Deniz, S., Tican, C. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inançları ile mesleki kaygılarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1838-1859.Dilmaç, O. (2010). Görsel sanatlar öğretmenliği adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 34(24), 49-65.Elkatmış, M., Demirbaş, M. ve Ertuğrul, N. (2013). Eğitim fakültesi öğrencileri ile formasyon eğitimi alan fen edebiyat fakültesi öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançları. Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 41-50.Fırat Durdukoca, Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.Gallagher, M. (2012). Self-efficacy. In V. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, Vol. 2. (pp. 314–320). Oxford, UK: Elsevier.Gavora, P. (2010). Slovak pre-service teacher self-efficacy : theoretical and research considerations. The New Educational Review, 21(2), 17-30.George, D., & Mallery, M. (2010). SPS for windows step by step: A simple guide and reference 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson.Gibson, S. & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76 (4), 569-582.Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk-Hoy, A. W. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479- 507. Gündoğan, A. ve Koçak, A. (2017). Öğretmen adaylarının okul iklimi algıları ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 639-657Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), Article Number: 1C0209.Hefferon, K., Boniwell, I. (2011). Positive psychology: Theory, research and applications. McGraw-Hill International.Kafkas, M. E., Açak, M., Çoban, B., Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 93-111.Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19 (1). 51-64.Klassen, R. M. ve Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers' self-efficacy and job satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of Educational Psychology, 102(3), 741-756.Malinen, O.-P., Savolainen, H., Engelbrecht, P., Xu, J., Nel, M., Nel, N., & Tlale, D. (2013). Exploring teacher self-efficacy for inclusive practices in three diverse countries. Teaching and Teacher Education, 33, 34–44. doi:10.1016/j.tate.2013.02.004Maddux, J. (2002) Self-efficacy: The power of believing you can. In C. R. Snyder and S. J. Lopez (eds) Handbook of Positive Psychology (pp. 277–87). New York: Oxford University PreS.Midgley, C., Feldlaufer, H. & Eccles, J. S. (1989). Change in teacher efficacy and student self- and task- related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81 (2), 247-258.Morgan, C. T. (2005). Psikolojiye giriş. (Çev Ed. S, Karakaş & R, Eski). Eğitim Akademi Yayınları: Ankara.Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.Özmen, F. (2016). Aday öğretmenlerin öz yeterlilikleri ve öğretmenlik mesleki kaygıları arasındaki ilişki (Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçe örneği). Yayımlanmamış tezsiz yüksek lisans projesi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö. Ve Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2).Pajares, F. (1997). Current Directions in Self-efficacy Research. In M. Maehr & P. R. Pintrich (Eds.). Advances in motivation and achievement. Volume 10, (pp. 1-49). Greenwich, CT: JAI PreS.Palavan, Ö., ve Açar, D. (2015). Aday Sınıf Öğretmenlerinin Akademik Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 14-27.Payne, M. A. & Furnham, A. (2011). Dimensions of occupational streS in West Indian secondary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 57(2), 141-150. doi: 10.1111/j.2044- 8279.1987.tb03148.xPehlevan, Z., Muştu, E., Çepikkurt, F. (2017). Examination of occupational anxiety levels and academic self-efficacy of physical education teacher candidates. Universal Journal of Educational Research 5(11), 1926-1939. DOI: 10.13189/ujer.2017.051109.Ralph, E. G. (2004) Interns' and cooperating teachers' concerns during the extended practicum. Alberta Journal of Educational Research, 50(4), 411-429.Rosenthal, B. S., Schreiner, A, C. (2000). Prevalence of psychological symptoms among undergraduate students in an ethnically diverse urban public college. Journal of American College Health. 49 (1): 12-18.Saban, A., Korkmaz, İ. ve Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eurasian Journal of Educational Research, 17, 198 – 208.Schwarzer, R., BäSler, J., Kwiatek, P. & Schröder, K. (1997). The aSeSment of optimistic selfbeliefs: Comparison of the German, Spanish, and Chinese versions of the general selfefficacy scale. Applied-Psychology-An-International-Review, 46(1), 69-88.Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2016). Teacher streS and teacher self-efficacy as predictors of engagement, emotional exhaustion, and motivation to leave the teaching profeSion. Creative Education, 7, 1785-1799. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2016.713182Surtees, P. G., Wainwright, NWJ., Pharoah, PDP. (2002). Psychosocial factors and sex differences in high academic attainment at Cambirdge University. Oxford Review of Education, 28 (1): 21-38.Şahin-Taşkın, Ç, Hacıömeroğlu, G. (2010a). Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları: nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 21-40.Şahin-Taşkın, Ç, Hacıömeroğlu, G. (2010b). Öğretmen özyeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 63-75. Tabancalı, E., Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1167-1184.Tabancalı, E., Çelik, K. & Korumaz, M. (2016). ProfeSional anxiety level of pre-service teachers in Turkish context. EInternational Journal of Educational Research, Vol 7, No 3, 2016, pp.63-73, DOI: 10.19160/e-ijer.89817Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing and elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956Uysal, İ. ve Kösemen, S. (2013). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin genel öz-yeterlik ve epistemolojik inançlarının karşılaştırmalı incelemesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 193-214.Ünlü, İ., Kaşkaya, A. ve Kızılkaya, M. F. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 651-667.Üstün, A., Tekin, S. (2009). Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 35-47.Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile meslekî kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press.

Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki

Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 45, 353 - 375, 03.01.2019

Öz

Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin özyeterlik inançları ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Çalışmada formasyon öğrencilerinin öz-yeterlik algıları bağımsız, mesleki kaygı düzeyleri bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında eğitim gören 1012 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklem ise bu gruptan tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 283 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarının özyeterliklerinin belirlenmesi için “Öğretmen Özyeterlik İnanç Ölçeği”, mesleki kaygı düzeylerinin belirlenmesi için ise “Hizmet Öncesi Öğretmenlerin Endişe Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Özyeterlik algıları yüksek olan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeyleri düşüktür. Ayrıca, özyeterlik algısının mesleki kaygı düzeyini anlamlı olarak yordadığı söylenebilir.

Kaynakça

  • Atmaca, H. (2013). Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish or Turkic, 8(10), 67-76.Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review. 84, 191-215. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191.Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Pyschologist, 30 (2), 122-147.Bandura, A. (1988). Self-efficacy conception of anxiety. Anxiety Research: An International Journal, 1:2, 77-98.Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision ProceSes, 50,248-287.Bandura, A. (1993) Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning, Educational Psychologist, 28:2, 117-148, DOI: 10.1207/s15326985ep2802_3Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.Bandura, A. (1999). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University PreS.Bakaç, E. ve Özen, R. (2017). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ile tutumları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1389-1404.Berkant, G., H. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Journal of Educational Reflections, 1(2), 1-17.Boz, Y., Boz, N. (2010). The nature of the relationship between teaching concerns and sense of efficacy. European Journal of Teacher Education, 33(3), 279-291.Bozdam, A., & Taşğın, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 44-53.Christensen, L.B., Johnson, R.B. ve Turner, L.A. (2015). Nitel ve karma yöntem araştırmaları. M. Sever, (Çev.). A. Aypay (Ed). Araştırma yöntemleri desen ve analiz içinde (S. 400-433). Ankara: Anı.Cüceloğlu, D. (2007). Kaygı, özgüven, sonuç ve süreç- 1. http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/245/kaygi-ozguven-sonuc-ve-surec-1Çelen, A., & Bulut, D.(2015). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının mesleğe yönelik kaygılarının belirlenmesi (Aibü Örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,3(18).Çocuk, H. E., Yokuş, G., Tanrıseven, I. (2015). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenliğe ilişkin özyeterlik ve metaforik algıları: Mersin Üniversitesi örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 373-387.Çubukçu, Z., & Dönmez, A. (2011). The examination of the profeSional anxiety levels of teacher candidates. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 7(1), 3 – 25.Dadandı İ., Kalyon A., Yazıcı H. (2016). Eğitim fakültesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları, kaygı düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 253-269.Demirtaş, H., Cömert, M., Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36 (159).Deniz, S., Tican, C. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik inançları ile mesleki kaygılarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1838-1859.Dilmaç, O. (2010). Görsel sanatlar öğretmenliği adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 34(24), 49-65.Elkatmış, M., Demirbaş, M. ve Ertuğrul, N. (2013). Eğitim fakültesi öğrencileri ile formasyon eğitimi alan fen edebiyat fakültesi öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançları. Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 41-50.Fırat Durdukoca, Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.Gallagher, M. (2012). Self-efficacy. In V. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, Vol. 2. (pp. 314–320). Oxford, UK: Elsevier.Gavora, P. (2010). Slovak pre-service teacher self-efficacy : theoretical and research considerations. The New Educational Review, 21(2), 17-30.George, D., & Mallery, M. (2010). SPS for windows step by step: A simple guide and reference 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson.Gibson, S. & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76 (4), 569-582.Goddard, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk-Hoy, A. W. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479- 507. Gündoğan, A. ve Koçak, A. (2017). Öğretmen adaylarının okul iklimi algıları ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 639-657Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), Article Number: 1C0209.Hefferon, K., Boniwell, I. (2011). Positive psychology: Theory, research and applications. McGraw-Hill International.Kafkas, M. E., Açak, M., Çoban, B., Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 93-111.Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19 (1). 51-64.Klassen, R. M. ve Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers' self-efficacy and job satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of Educational Psychology, 102(3), 741-756.Malinen, O.-P., Savolainen, H., Engelbrecht, P., Xu, J., Nel, M., Nel, N., & Tlale, D. (2013). Exploring teacher self-efficacy for inclusive practices in three diverse countries. Teaching and Teacher Education, 33, 34–44. doi:10.1016/j.tate.2013.02.004Maddux, J. (2002) Self-efficacy: The power of believing you can. In C. R. Snyder and S. J. Lopez (eds) Handbook of Positive Psychology (pp. 277–87). New York: Oxford University PreS.Midgley, C., Feldlaufer, H. & Eccles, J. S. (1989). Change in teacher efficacy and student self- and task- related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81 (2), 247-258.Morgan, C. T. (2005). Psikolojiye giriş. (Çev Ed. S, Karakaş & R, Eski). Eğitim Akademi Yayınları: Ankara.Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.Özmen, F. (2016). Aday öğretmenlerin öz yeterlilikleri ve öğretmenlik mesleki kaygıları arasındaki ilişki (Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçe örneği). Yayımlanmamış tezsiz yüksek lisans projesi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö. Ve Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2).Pajares, F. (1997). Current Directions in Self-efficacy Research. In M. Maehr & P. R. Pintrich (Eds.). Advances in motivation and achievement. Volume 10, (pp. 1-49). Greenwich, CT: JAI PreS.Palavan, Ö., ve Açar, D. (2015). Aday Sınıf Öğretmenlerinin Akademik Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 14-27.Payne, M. A. & Furnham, A. (2011). Dimensions of occupational streS in West Indian secondary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 57(2), 141-150. doi: 10.1111/j.2044- 8279.1987.tb03148.xPehlevan, Z., Muştu, E., Çepikkurt, F. (2017). Examination of occupational anxiety levels and academic self-efficacy of physical education teacher candidates. Universal Journal of Educational Research 5(11), 1926-1939. DOI: 10.13189/ujer.2017.051109.Ralph, E. G. (2004) Interns' and cooperating teachers' concerns during the extended practicum. Alberta Journal of Educational Research, 50(4), 411-429.Rosenthal, B. S., Schreiner, A, C. (2000). Prevalence of psychological symptoms among undergraduate students in an ethnically diverse urban public college. Journal of American College Health. 49 (1): 12-18.Saban, A., Korkmaz, İ. ve Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eurasian Journal of Educational Research, 17, 198 – 208.Schwarzer, R., BäSler, J., Kwiatek, P. & Schröder, K. (1997). The aSeSment of optimistic selfbeliefs: Comparison of the German, Spanish, and Chinese versions of the general selfefficacy scale. Applied-Psychology-An-International-Review, 46(1), 69-88.Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2016). Teacher streS and teacher self-efficacy as predictors of engagement, emotional exhaustion, and motivation to leave the teaching profeSion. Creative Education, 7, 1785-1799. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2016.713182Surtees, P. G., Wainwright, NWJ., Pharoah, PDP. (2002). Psychosocial factors and sex differences in high academic attainment at Cambirdge University. Oxford Review of Education, 28 (1): 21-38.Şahin-Taşkın, Ç, Hacıömeroğlu, G. (2010a). Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları: nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 21-40.Şahin-Taşkın, Ç, Hacıömeroğlu, G. (2010b). Öğretmen özyeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 63-75. Tabancalı, E., Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1167-1184.Tabancalı, E., Çelik, K. & Korumaz, M. (2016). ProfeSional anxiety level of pre-service teachers in Turkish context. EInternational Journal of Educational Research, Vol 7, No 3, 2016, pp.63-73, DOI: 10.19160/e-ijer.89817Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing and elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956Uysal, İ. ve Kösemen, S. (2013). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin genel öz-yeterlik ve epistemolojik inançlarının karşılaştırmalı incelemesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 193-214.Ünlü, İ., Kaşkaya, A. ve Kızılkaya, M. F. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 651-667.Üstün, A., Tekin, S. (2009). Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), 35-47.Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile meslekî kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ümit KAHRAMAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4547-6753
Türkiye


Kazım ÇELİK (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7319-6567
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2019
Başvuru Tarihi 17 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 26 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 45, Sayı 45

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pauefd444591, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {45}, number = {45}, pages = {353 - 375}, title = {Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Kahraman, Ümit and Çelik, Kazım} }
APA Kahraman, Ü. & Çelik, K. (2019). Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 45 (45) , 353-375 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/41649/444591
MLA Kahraman, Ü. , Çelik, K. "Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 45 (2019 ): 353-375 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/41649/444591>
Chicago Kahraman, Ü. , Çelik, K. "Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 45 (2019 ): 353-375
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki AU - Ümit Kahraman , Kazım Çelik Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 353 EP - 375 VL - 45 IS - 45 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki %A Ümit Kahraman , Kazım Çelik %T Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 45 %N 45 %R %U
ISNAD Kahraman, Ümit , Çelik, Kazım . "Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 45 / 45 (Ocak 2019): 353-375 .
AMA Kahraman Ü. , Çelik K. Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki. PUJE. 2019; 45(45): 353-375.
Vancouver Kahraman Ü. , Çelik K. Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 45(45): 353-375.
IEEE Ü. Kahraman ve K. Çelik , "Eğitim Fakültesi Formasyon Öğrencilerinin Özyeterlik İnançları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 45, sayı. 45, ss. 353-375, Oca. 2019

..........................