Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Administrative Impact Tactics Used By School Administrators to Influence Teachers

Yıl 2019, Cilt 47, Sayı , 422 - 438, 12.09.2019
https://doi.org/10.9779/pauefd.569993

Öz

This study aims to reveal the tactics of school administrators against teachers according to teachers 'and administrator' views. The qualitative research method has been used in the research. The study group consists of 18 teachers and 10 school administrators working in Uşak. According to the results of the research, most of the teachers stated that school administrators made them feel the part of the school, participated them to the decisions, added value, and used their legal powers to ensure their integration with the school; school administrators stated that they used the tactics of creating a family environment and communication. While most of the teachers stated that school administrators use tactics of using legal power and motivation to increase their success; school administrators use motivation to influence their tactics, directing them for professional development and making the appropriate task distribution.  Another result of the research is that the teachers say school administrators use legal power in order for the teachers to fulfill their duties while school administrators indicate that they emphasize the results, emphasize the importance of the profession and create an environment for success. Influence tactics used by most teachers and school administrators to provide the professional development of teachers to provide orientation and in-service training. In order for teachers to make efforts to improve the school, most of the teachers think that school administrators use appreciation and legal power, whereas the administrators say they influence the teachers by encouraging and by adapting to the school and influencing according to personal characteristics. 

Kaynakça

 • Akçay, A. (2003). Okul müdürleri öğretmenleri etkileyebiliyor mu? Milli Eğitim Dergisi. 157.
 • Aydın, İ.& Pehlivan,Z. (2010). Strategies and personality types used by primary school principals in Turkey to influence teachers (Ankara case) Procedia Social and Behavioral Sciences 2: 3652–3659.
 • Aydoğan,İ.(2008) Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme becerileri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi.25: 33-51.
 • Balcı, A.& Aydın, İ. (2003). Anadolu Öğretmen Liseleri İçin Eğitim Yönetimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
 • Baldwin D.& Grayson,C.(2004). Positive ınfluence. How leaders get others to see it their way. Leadership ın Action. 24(1),8-11.
 • Balser, D. B. & Carmin, J. (2009). Leadership succession and the emergence of an organizational identity threat. Nonprofit Management & Leadership, 20 (2), 185-201.
 • Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bredeson, P. V.,Johannson, O. (2000). The school principal’s role in teacher professional develop¬ment. Journal of in-service education, 26(2), 385-401.Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bülbül, S. (2019 ) Okul müdürlerinin kullandıkları etkileme taktikleri ile öğretmenlerin işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişki(Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demiral, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri.(12.baskı). Ankara: Pegem Akademi.Cable D. M & Judge, T.A. (2003) Managers’ upward influence tactic strategies: The role of manager personality and supervisor leadership style . Journal of Organizational Behavior, 24, 197–214 Dağlı, E., & Çalık, T. (2016). İlköğretim okullarında müdürlerin kullandıkları etkileme taktiklerinin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve okul farkındalığı ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 29-58.
 • Duyar,İ. Aydın, İ & Pehlivan, Z. (2009). Analyzing principal influence tactics from a cross-cultural perspective: Do preferred influence tactics and targeted goals differ by national culture?, in Alexander W. Wiseman (ed.) Educational Leadership: Global Contexts and International Comparisons.11:.191 - 220
 • Eller, J. F. &Eller, S. H. (2015). The main points of teacherevaluaiton. https://www.naesp.org, İndirilme Tarihi:1.11.2016 Eroğlu,E. & İspir, B.(2006) Örgütsel iletişim sürecinde yönetimsel ikna ve etkileme :Örnek olay incelemesi. II.Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan ,2006 Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
 • Hoy, W. K. ve Miskel, C.G. (2010).Eğitim Yönetimi. (Çeviri Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Higgins, C. A., Judge, T. A., & Ferris, G. R. (2003). Influence tactics and work outcomes: A meta analysis. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(1), 89-106.
 • İspir,N.B.(2008). Yöneticilerin kullandığı etki taktikleri ve kurum kültürü: Uygulama ve yönetimsel etkileme için model önerisi(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • Jiasheng, S.(2011). Leaders’ ınfluence tactics: A study of Chinese Employees. 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science & Electronic Commerce (AIMSEC) ,3093-3096,
 • Koşar, S., & Çalık, T. (2011). Okul yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17(4), 581-603.
 • Kacmar, K. M., Carlson, D.S. & Harrıs, K.J.(2013).Interactive effect of leaders’ influence tactics and ethical leadership on work effort and helping behavior.The Journal of Social Psychology, 2013, 153(5), 577–597.
 • Kabaklı Çimen, L., & Gezer, E. (2016). İlkokul müdürlerinin yönetim ve öğretmenleri etkileme becerilerinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 4520-4544.
 • Kraft, M. A.,& Gilmour, A. F. (2016). Can principals promote teacher development as evalua¬tors? A casestudy of principals’ views and experiences. Educational Administration Quar¬terly.52(5), 711-753.
 • Kuru Çetin, S. & Çınkır, Ş.(2014).Okul yöneticileri ve öğretmenlerin birbirlerini etkileme taktiklerinin örgütsel adalet ile ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3(5), 50-64.
 • Lee, Y.D.,Chiang, Chen, S.H. & Chen,P.C. (2010). The moderating effect of employees’ personality on the relationship betweencharismatic leadership and organizational citizenship behavior: analysis of the high-tech firms in Southern Taiwan.
 • Lee, H.H.&Li, M.F. (2015). Principal leadership and ıts link to the development of a school’s teacher culture and teaching effectiveness: A casestudy of an award-winning teaching team at an elementary school. International Journal of EducationPolicy & Leadership, 10(4),1-17.http://ieeexplore.ieee.org. Proceedings of PICMET. Maharaj, S. (2014). Administrators’ views on teachere valuation: Examining Ontario’s teacher performance appraisal. Canadian Journal of Educational Administration and Policy,152:1-53.
 • Mangaltepe, E. (2012). İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetim Becerileri ile Öğretmenleri Etkileme Becerilerine ilişkin Öğretmen Görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Mosca, J. B., Fazzari, A. & Buzza, J. (2010). Coaching to win: A systematic approach to achieving productivity through coaching. Journal of Business & Economics Research, 8 (5), 115-130.
 • Taşcı D.& Eroğlu E. (200).Cilt: - Sayı Yöneticilerin kişilik özellikleri ile kullandıkları ikna ve etkileme taktiklerinin kullanım sıklığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Selçuk Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 : 533 - 546
 • Uygun, H. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürleri ile İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenleri Etkileme Düzeyi(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.İzmir
 • Ünal A.& Özaslan, G. (2017). Okul yöneticilerinin maarif müfettişlerine yönelik etkileme taktikleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 176-195.
 • Yıldırım,A. ve Simsek, H. (2005) .Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yukl, G. A. (2013) Leadership in organizations ( 8th ed.) Includes bibliographical references and index https://businessksu.files.wordpress.com./2017/02/leadership_in_organizations

Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri

Yıl 2019, Cilt 47, Sayı , 422 - 438, 12.09.2019
https://doi.org/10.9779/pauefd.569993

Öz

Bu araştırma okul yöneticilerinin öğretmenlere karşı kullandıkları etki taktiklerinin, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre ortaya konulmasını amaçlamıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Uşak ilinde görev yapan 18 öğretmen ile 10 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin çoğu, okulla bütünleşmelerini sağlamak için okul yöneticilerinin kendilerini okulun bir parçası gibi hissettirdiklerini, kararlara kattıklarını, değer verdiklerini ve yasal güçlerini kullandıklarını; okul yöneticileri ise, aile ortamı oluşturma ve iletişim kurma taktiklerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Yine öğretmenlerin çoğu, iş başarılarının artırılmasına yönelik okul yöneticilerinin, yasal güç kullanma ve motive etme taktiklerini kullandıklarını belirtirlerken; okul yöneticileri kullandıkları etki taktiklerini motive etme, mesleki gelişim için yönlendirme ve görev dağılımını uygun yapma şeklinde sıralamaktadırlar. Araştırmanın diğer bir sonucu da, öğretmenlerin çoğunun görevlerini yerini getirmeleri için okul yöneticilerinin yasal güç kullandıklarını dile getirmesi iken; yöneticilerin sonuçlara vurgu yapma, mesleğin önemini vurgulama ve başarı için ortam oluşturma gibi taktikleri uyguladıklarını belirtmeleridir. Hem öğretmenlere hem de okul yöneticilerin çoğuna göre ööğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik okul yöneticilerin kullandıkları etkileme taktikleri,  hizmet içi eğitime yönlendirme ve mesleki gelişimi sağlamadır. Öğretmenlerin çoğu, okulun geliştirilmesine yönelik çaba göstermeleri için okul yöneticilerinin  takdir etme ve yasal güç kullandıklarını  düşünürlerken; yöneticiler, takdir ederek, okulu benimseterek  ve kişisel özelliklerine göre etkileyerek  öğretmenleri etkilediklerini  dile getirmektedirler.  

Kaynakça

 • Akçay, A. (2003). Okul müdürleri öğretmenleri etkileyebiliyor mu? Milli Eğitim Dergisi. 157.
 • Aydın, İ.& Pehlivan,Z. (2010). Strategies and personality types used by primary school principals in Turkey to influence teachers (Ankara case) Procedia Social and Behavioral Sciences 2: 3652–3659.
 • Aydoğan,İ.(2008) Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme becerileri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi.25: 33-51.
 • Balcı, A.& Aydın, İ. (2003). Anadolu Öğretmen Liseleri İçin Eğitim Yönetimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
 • Baldwin D.& Grayson,C.(2004). Positive ınfluence. How leaders get others to see it their way. Leadership ın Action. 24(1),8-11.
 • Balser, D. B. & Carmin, J. (2009). Leadership succession and the emergence of an organizational identity threat. Nonprofit Management & Leadership, 20 (2), 185-201.
 • Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bredeson, P. V.,Johannson, O. (2000). The school principal’s role in teacher professional develop¬ment. Journal of in-service education, 26(2), 385-401.Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bülbül, S. (2019 ) Okul müdürlerinin kullandıkları etkileme taktikleri ile öğretmenlerin işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişki(Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demiral, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri.(12.baskı). Ankara: Pegem Akademi.Cable D. M & Judge, T.A. (2003) Managers’ upward influence tactic strategies: The role of manager personality and supervisor leadership style . Journal of Organizational Behavior, 24, 197–214 Dağlı, E., & Çalık, T. (2016). İlköğretim okullarında müdürlerin kullandıkları etkileme taktiklerinin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve okul farkındalığı ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 29-58.
 • Duyar,İ. Aydın, İ & Pehlivan, Z. (2009). Analyzing principal influence tactics from a cross-cultural perspective: Do preferred influence tactics and targeted goals differ by national culture?, in Alexander W. Wiseman (ed.) Educational Leadership: Global Contexts and International Comparisons.11:.191 - 220
 • Eller, J. F. &Eller, S. H. (2015). The main points of teacherevaluaiton. https://www.naesp.org, İndirilme Tarihi:1.11.2016 Eroğlu,E. & İspir, B.(2006) Örgütsel iletişim sürecinde yönetimsel ikna ve etkileme :Örnek olay incelemesi. II.Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan ,2006 Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli
 • Hoy, W. K. ve Miskel, C.G. (2010).Eğitim Yönetimi. (Çeviri Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Higgins, C. A., Judge, T. A., & Ferris, G. R. (2003). Influence tactics and work outcomes: A meta analysis. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 24(1), 89-106.
 • İspir,N.B.(2008). Yöneticilerin kullandığı etki taktikleri ve kurum kültürü: Uygulama ve yönetimsel etkileme için model önerisi(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • Jiasheng, S.(2011). Leaders’ ınfluence tactics: A study of Chinese Employees. 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science & Electronic Commerce (AIMSEC) ,3093-3096,
 • Koşar, S., & Çalık, T. (2011). Okul yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17(4), 581-603.
 • Kacmar, K. M., Carlson, D.S. & Harrıs, K.J.(2013).Interactive effect of leaders’ influence tactics and ethical leadership on work effort and helping behavior.The Journal of Social Psychology, 2013, 153(5), 577–597.
 • Kabaklı Çimen, L., & Gezer, E. (2016). İlkokul müdürlerinin yönetim ve öğretmenleri etkileme becerilerinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 4520-4544.
 • Kraft, M. A.,& Gilmour, A. F. (2016). Can principals promote teacher development as evalua¬tors? A casestudy of principals’ views and experiences. Educational Administration Quar¬terly.52(5), 711-753.
 • Kuru Çetin, S. & Çınkır, Ş.(2014).Okul yöneticileri ve öğretmenlerin birbirlerini etkileme taktiklerinin örgütsel adalet ile ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3(5), 50-64.
 • Lee, Y.D.,Chiang, Chen, S.H. & Chen,P.C. (2010). The moderating effect of employees’ personality on the relationship betweencharismatic leadership and organizational citizenship behavior: analysis of the high-tech firms in Southern Taiwan.
 • Lee, H.H.&Li, M.F. (2015). Principal leadership and ıts link to the development of a school’s teacher culture and teaching effectiveness: A casestudy of an award-winning teaching team at an elementary school. International Journal of EducationPolicy & Leadership, 10(4),1-17.http://ieeexplore.ieee.org. Proceedings of PICMET. Maharaj, S. (2014). Administrators’ views on teachere valuation: Examining Ontario’s teacher performance appraisal. Canadian Journal of Educational Administration and Policy,152:1-53.
 • Mangaltepe, E. (2012). İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetim Becerileri ile Öğretmenleri Etkileme Becerilerine ilişkin Öğretmen Görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Mosca, J. B., Fazzari, A. & Buzza, J. (2010). Coaching to win: A systematic approach to achieving productivity through coaching. Journal of Business & Economics Research, 8 (5), 115-130.
 • Taşcı D.& Eroğlu E. (200).Cilt: - Sayı Yöneticilerin kişilik özellikleri ile kullandıkları ikna ve etkileme taktiklerinin kullanım sıklığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Selçuk Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 : 533 - 546
 • Uygun, H. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürleri ile İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenleri Etkileme Düzeyi(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.İzmir
 • Ünal A.& Özaslan, G. (2017). Okul yöneticilerinin maarif müfettişlerine yönelik etkileme taktikleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 176-195.
 • Yıldırım,A. ve Simsek, H. (2005) .Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yukl, G. A. (2013) Leadership in organizations ( 8th ed.) Includes bibliographical references and index https://businessksu.files.wordpress.com./2017/02/leadership_in_organizations

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aynur B. BOSTANCI (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7927-6063
Türkiye


Gökhan DEMİRHAN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8342-0160
Türkiye


Sebila BÜLBÜL Bu kişi benim
Milli Eğitim Müdürlüğü- Uşak
0000-0002-7075-4591
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 25 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 22 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 47, Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pauefd569993, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {47}, pages = {422 - 438}, doi = {10.9779/pauefd.569993}, title = {Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri}, key = {cite}, author = {B. Bostancı, Aynur and Demirhan, Gökhan and Bülbül, Sebila} }
APA B. Bostancı, A. , Demirhan, G. & Bülbül, S. (2019). Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 47 , 422-438 . DOI: 10.9779/pauefd.569993
MLA B. Bostancı, A. , Demirhan, G. , Bülbül, S. "Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 (2019 ): 422-438 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/48574/569993>
Chicago B. Bostancı, A. , Demirhan, G. , Bülbül, S. "Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 (2019 ): 422-438
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri AU - Aynur B. Bostancı , Gökhan Demirhan , Sebila Bülbül Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.9779/pauefd.569993 DO - 10.9779/pauefd.569993 T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 422 EP - 438 VL - 47 IS - SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - doi: 10.9779/pauefd.569993 UR - https://doi.org/10.9779/pauefd.569993 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri %A Aynur B. Bostancı , Gökhan Demirhan , Sebila Bülbül %T Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 47 %N %R doi: 10.9779/pauefd.569993 %U 10.9779/pauefd.569993
ISNAD B. Bostancı, Aynur , Demirhan, Gökhan , Bülbül, Sebila . "Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 / (Eylül 2019): 422-438 . https://doi.org/10.9779/pauefd.569993
AMA B. Bostancı A. , Demirhan G. , Bülbül S. Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri. PUJE. 2019; 47: 422-438.
Vancouver B. Bostancı A. , Demirhan G. , Bülbül S. Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 47: 422-438.
IEEE A. B. Bostancı , G. Demirhan ve S. Bülbül , "Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 47, ss. 422-438, Eyl. 2019, doi:10.9779/pauefd.569993

..........................