Yıl 2019, Cilt , Sayı 36, Sayfalar 101 - 116 2019-07-22

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ

Enver ÇAKIN [1]


Son yıllarda ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmesinde rol oynayan en önemli unsurlardan biri girişimciliktir. Girişimcilik ile ülkelerin rekabet gücü artmakta, ekonomik ve sosyal sorunlara daha hızlı çözüm bulunabilmektedir. Bu nedenle ülkeler sahip oldukları insan kaynağının girişimcilik potansiyellerini sürekli analiz etmeli ve geliştirmelidirler. Bu çalışmada girişimciliğin en önemli belirleyicilerinden biri olan kişilik özellikleri ile girişimcilik potansiyeli arasındaki ilişkiler Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) ile modellenmiştir. ANFIS ile hem girişimcilik potansiyelini etkileyen kişilik özelliklerin belirlenmesi hem de kişilik özelliklere bağlı olarak bir kişinin girişimcilik potansiyelinin tahminlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; başarma ihtiyacı, belirsizlik toleransı ve yenilikçiliğin girişimcilik potansiyelini en fazla etkileyen, risk alma, kontrol odağı ve kendine güvenin en az etkileyen kişilik özellikler olduğu ve ANFIS’in tahminleme performansının % 90,47 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Girişimcilik Potansiyeli, ANFIS
 • Abood, N., Aboyasin, N.A. ve Ajloni, M.I. (2014). “Impact of the Entrepreneurial Attributes on Business Performance in a Sample of Jordanian Institutions”, International Journal of Professional Management, 9/1, 1-18.
 • Alpkan, L., Keskin, H. ve Zehir, C. (2002). “Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, Kıbrıs.
 • Arasteh, H., Enayati, T., Zameni, F. ve Khademloo, A. (2012). “Entrepreneurial Personality Characteristics of University Students: A Case Study”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5736 – 5740.
 • Azizi, A., Ali, A.Y.B., Ping, L.W. (2015). “Modelling Production Uncertainties Using The Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System”, South African Journal of Industrial Engineering, 26/1, 224-234.
 • Boyd, N. G. ve Vozikis, G.S. (1994). “The Influence of Self-Efficacy on The Development of Entrepreneurial Intentions and Actions”, Entrepreneurship Theory and Practice, 18/4, 63-77.
 • Bozkurt, Ö. ve Erdurur, K. (2013). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8/2, 57-77.
 • Bux, S.R. ve Honglin, Y. (2015). “Analyzing the Impact of The Psychological Characteristics on Entrepreneurial Intentions Among University Students”, Advances in Economics and Business, 3/6, 215-224.
 • Çuhadar, M., Güngör, İ. ve Göksu, A. (2009). “Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin ve Zaman Serisi Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi: Antalya İline Yönelik Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14/1, 99-114.
 • Denis, C.R., Ariyarathne, C. ve Perera, C. (2016). “Study on the Impact of Personality Traits on Entrepreneurial Capacity of Undergraduates of Faculty of Management Studies of Sabaragamuwa University of Sri Lanka, 13th International Conference on Business Management, 7-8 Aralık 2016, Sri Lanka.
 • Doğan, O. (2016). “Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sisteminin (ANFIS) Talep Tahmini İçin Kullanımı ve Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31/1, 257-288.
 • Farrington, M.S., Venter, D.J.L., Schrage, C.R. ve O van der Meer, P. (2012). “Entrepreneurial Attributes of Undergraduate Business Students: A Three Country Comparison Revisited”, SAJEMS, 15/4, 333-351.
 • Gerry, C., Marques, C.S. ve Nogueira, F. (2018). “Tracking Student Entrepreneurial Potential: Personal Attributes and the propensity for Business Start-Ups After Graduation in A Portuguese University”, Problems and Perspectives in Management, 6/4, 45-54.
 • Hasanjani, H.R.A., Sohrabi, M.R. ve Abdolmaleki, P. (2014). “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) Applied for Spectrophotometric Determination of Fluoxetine and Sertraline in Pharmaceutical Formulations and Biological Fluid”, Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 10/3, 19-34.
 • Holienka, M.., Holienkova, J. ve Gal, P. (2015). “Entrepreneurıal Characteristics of Students in Different Fields of Study: A View From Entrepreneurship Education Perspective”, Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63/6, 1879-1889.
 • Hwee Nga, J.K. ve Shamuganathan, G. (2010). “The Influence of Personality Traits and Demographic Factors on Social Entrepreneurship Start Up Intentions”, Journal of Business Ethics, 95/2, 259-282.
 • İnce, A.R., Erdem, H., Deniz M. ve Bağlar, N. (2015). “Girişimci Kişilik Özelikleri İle Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişkinin Potansiyel Girişimci Adayları Üzerinden İncelenmesi”, International Journal of Social Science, 41/2, 399-416.
 • Jang, J.S.R. (1993). “ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System”, IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics, 23/3, 665-685.
 • Karakaş, A.F. (2012). İşletme ve Mühendislik Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin Karşılaştırılması: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Kedmenec, I., Rebernik, M. ve Peric, J. (2015). “The Impact of Individual Characteristics on Intentions To Pursue Social Entrepreneurship”, Ekonomski Pregled, 66/2, 119-137.
 • Koh, H.C.(1996). “Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics: A Study of Hong Kong MBA Students”, Journal of Managerial Psychology, 11/3, 12-25.Konaklıoğlu, E. ve Kızanlıklı, M.M. (2011). “Ünıversite Ögrencilerinin Proaktif Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2/1, 73-92.
 • Kusmintarti, A., Thoyib, A., Ashar, K. ve Maskie, G. (2014). “The Relationships among Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurial Attitude, and Entrepreneurial Intention”, Journal of Business and Management, 16/6, 25-32.
 • Luca, M.R. ve Robu, A. (2016). “Personality Traits in Entrepreneurs and Self-Employed”, Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Special Issue Series VII: Social Sciences, 9/2, 91-98.
 • Malakshah, A.K. (2017). “How Do Personality Features and Skills Affect Entrepreneurship?”, Faculty of Business Economics and Entrepreneurship International Review, 2017/1-2, 84-92.
 • Mendoza, D.B. ve Lacap, J.P.G. (2015). “Personality Traits And Entrepreneurial Intentions of Business Administration Students of Selected Higher Education Institutions in Pampanga, Philippines”, International Journal of Social Sciences Special Issue, 1/1, 613-631.
 • Mohandes, M., Rehman, S. ve Rahman, S.M. (2011). “Estimation of Wind Speed Profile Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)”, Applied Energy, 88/11, 4024-4032.
 • Mubarka, K., Yousaf, U. ve Altaf, M. (2012). “Entrepreneurial Attributes Among Postgraduate Students of a Pakistani University”, Journal of Women's Entrepreneurship and Education, Institute of Economic Sciences, 3-4, 86-101.
 • Murugesan, R. ve Jayavelu, R. (2017). “The Influence of Big Five Personality Traits and Self-Efficacy on Entrepreneurial Intention: The Role of Gender”, Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 3/1, 41-61.
 • Olakitan, O.O. ve Ayobami, A.P. (2011). “An Investigation of Personality on Entrepreneurial Success”, Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 2/2, 95-103.
 • Ören, K. ve Biçkes, M. (2011). “Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma)”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16/3, 67-86.
 • Salleh, M.N.M. ve Hussain, K. (2016). “A Review of Training Methods of ANFIS for Applications in Business and Economics”, International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 9/7, 165-172.
 • Singh, H.R. ve Rahman, H. (2013). “Traits of Successful Entrepreneurs”. International Journal of Scientific Research, 2/11, 292-294.
 • Şen, E. ve Aslan, İ. (2017). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4/15, 1847-1855.Ulama, Ş. (2016). “Turizm Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği”, International Conference On Eurasian Economies, Macaristan, 29-31 Ağustos 2016.
 • Ullah, H., Ferrier, W. ve Kaleem, M. (2016). “Study of Personality Traits Influencing Entrepreneurial Intentıon Among Business Students: A Two Countries Comparison”, Gomal University Journal of Research, Special Issue II, 57-68.
 • Yücel, A. (2010). Tedarikçi Seçimi Probleminde Bütünleşik Sinirsel Bulanık Mantık Yaklaşımı. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yücel, A. ve Güneri, A.F. (2010). “Application of Adaptive Neuro Fuzzy Inference System to Supplier Selection Problem”, Journal of Engineering and Natural Sciences. Sigma 28, 224-234.
 • Yüksel, H., Cevher, E. ve Yüksel, M. (2015). “Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5/1, 143-156.
 • Zhang, G., Patuwo, B.E. ve Hu, M.Y. (1998). “Forecasting with Artificial Neural Networks: The State of The Art”, International Journal of Forecasting, 14, 35-62.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Enver ÇAKIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOSGEB İZMİR KUZEY MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed435428, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {101 - 116}, doi = {10.30794/pausbed.435428}, title = {KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ÇAKIN, Enver} }
APA ÇAKIN, E . (2019). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (36) , 101-116 . DOI: 10.30794/pausbed.435428
MLA ÇAKIN, E . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 101-116 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/47232/435428>
Chicago ÇAKIN, E . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 101-116
RIS TY - JOUR T1 - KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ AU - Enver ÇAKIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.435428 DO - 10.30794/pausbed.435428 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 116 VL - IS - 36 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.435428 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.435428 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ %A Enver ÇAKIN %T KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 36 %R doi: 10.30794/pausbed.435428 %U 10.30794/pausbed.435428
ISNAD ÇAKIN, Enver . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 36 (Temmuz 2019): 101-116 . https://doi.org/10.30794/pausbed.435428
AMA ÇAKIN E . KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ. PAUSBED. 2019; (36): 101-116.
Vancouver ÇAKIN E . KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (36): 116-101.