Yıl 2020, Cilt , Sayı 38, Sayfalar 211 - 229 2020-01-29

DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Türkan ÇELİK [1]


Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kapsamında bulunan web 2.0 teknolojilerini sosyal bilgiler dersine entegre edebilmesini amaçlamaktadır. Araştırma Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde eğitim gören 31 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada eylem araştırması modeli kullanılmıştır. Veri analizinde ise betimsel analiz yöntemine yer verilmiştir. Araştırmanın veri toplama araçları yarı yapılandırılmış formlar ve öğretmen adaylarının ürünlerine yönelik olan sosyal medya kayıtlarındaki videolardan oluşmaktadır. Dönemin başında birinci uygulamada öğretmen adaylarının programlar hakkında, sadece % 6’sının bilgi sahibi olduğu tespit edilmiştir. İkinci uygulamada öğretmen adaylarının % 39’unun üçüncü uygulamada ise artık % 79’unun tüm programlar hakkında bilgi ve beceri sahibi oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının bu konudaki bilgi ve becerileri süreçte ürettikleri dijital ürünlere de yansımıştır. Sonuç olarak eylem araştırmasının amacına başarı ile ulaştığı söylenebilir. Bu sonuçtan hareketle öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmen adaylarına dijital yetkinliklerin uygulamalı bir şekilde kazandırılması önerilebilir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğretmen yetiştirme, BİT kullanımı, Web 2.0. Araçları, Dijital Yetkinlik
  • KAYNAKÇAAltunışık, R. Coşkun, R ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS uygulamalı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.Bardakcı, S. & Keser, H. (2017). Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu: Farklı Amaç, Politika, Uygulama, Etki ve Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Bardakçı, S. (2018). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Kurt, A. A., (Ed.), Eğitimde BİT Uygulamaları ve Türkiye’deki Uygulamalar, (s.43-73).Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.Becker, H. J. (2001). How Are Teachers Using Computers in Instruction. Paper presented at the 2001 Meetings of the American Educational Research Association, University of California-Irvine. Benzer, A. (2017). Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri ile Türkçe Eğitimi, Ankara: Yeni Anadolu Yayıncılık.Braun, J., A., (1999). Ten Ways to İntegrate Technology into Middle School Social Studies. The Clearing House, July/August, 72(6), 345-351Cope, C. &Ward, P. (2002). Integrating learning technology into classrooms: The importance of techers’ perceptions. Educational Technology&Society, 5(1), 67-70.Çoklar, A. N. (2012). Evaluations of students on facebook as an educational environment. Online Submission.Demiraslan, Y.,& Koçak Usluel, Y. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu. TurkishJournal of Educational Technology, 4(3), 109-113. Ebuara, V.O. (2012). Information communication technology (ICT) as a factor in knowledge creation in cross river nigeria. Journal of Educational Review,5 (1), 43 – 49.Erden, M. (1998), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Alkım Yayınları. İstanbul.Erlandson, DA, Harris, EL, Skipper, B. ve Allen, SD (1993). Doğal araştırma yapmak: Yöntemlere kılavuz. Newbury Park, CA:Adaçayı Yayınları.Ferrance, E. 2000. Action Research. North eastand Islands Regional Educational Laboratory at Brown University, Providence RI.Fullan, M. G. (1991). The new meaning of educational change. Teachers College Pres, New York. Galanouli, D., Murphy, C., Gardner, J. (2004). Teachers’ perceptions of the effectiveness of ICTcompetence training. Computers&Education, 43, 63-79. Göktaş, Y. (2017). (Ed.), 3 Boyutlu Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı, Ankara: Pegem akademi.Gülbahar, Y. (2018). E –Öğrenme, Ankara: Pegem akademi.Gününç, S. (2017). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunun Kuramsal Temelleri, Ankara: anı Yayıncılık.Heafner, T. (2004). Using Technology to Motivate Students to Learn Social Studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.Jedeskog, G. &Nissen, J. (2004). ICT in theClassroom: Is DoingMoreImportantthanKnowing? Educationand Information Technologies, 9(1), 37-45.Jonassen, D., ve Reeves, T. (1996). LeamingwithTechnology: Using Computers as Cognitiye Tools. In D. l-I. Jonassen (Ed.), Handbook of Research on Educational Communications andTechnology (pp. 693-719).Kalkan, M. & Kaygusuz, C. (2013). (Ed.), İnternet Bağımlılığı sorunlar ve Çözümler, Ankara: Anı Yayıncılık.Kanbul, S. (2017). Bilişim Teknolojileri Avrupa Birliği Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) Programına Göre, Uzunboylu, H. (Ed.), Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri, (s. 297-348). Ankara: Pegem Akademi.Kayaduman, H.,Sırakaya, M. & Seferoğlu, S. (2011). Eğitimde fatih projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim, 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.Kazancı, A. & Dönmez, F. İ., (2013). Okul 2.0 Eğitimde Sosyal Medya ve Mobil Uygulamalar, Ankara: Anı yayıncılık, Kurt, A. A., (2018). (Ed.), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.Kuzu, A. 2005. Oluşturmacılığa Dayalı Çevrimiçi Destekli Öğretim: Bir Eylem Araştırması. Doktora Tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.McLuhan, M. & Powers, B. R., (2001). Global Köy, Çevirmen: Bahar Öcal Düzgören, İstanbul: Scala Yayıncılık.McNiff, J.,&Whitehead, J. (2006). All you need to know about action research. London: Sage Publications. Means, B. (1994). Using Technology to Advance Educational Goals. In B. Means (Ed.), Technology and Education Reform: The Reality Behind the Promise (pp. 1-22). San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.MEB,2018,(http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf). Mills, G. E. (2007). E. Action Research. A Guide ForTheTeacherResearcher. 3rd Edition. New Jersey: PersonEducation, Inc.Ministry of Education, Traininng & Employment (2010). Draft information and communication technology integration strategy. Cayman Islands Goverment.Newton, L., & Rogers, L. (2003). Thinking frameworks for planning ICT in science lessons. School Science Review. 84 (309), 113-119.Norton, L.S. (2009). Action research in teaching and learning: A practical guide to conducting pedagogical action research in universities. New York: Routledge. Orhan Göksün, D. & Aşkım Kurt, A., (2018). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Kurt, A. A., (Ed.), 21. Yüzyıl Öğrenci ve Öğretmen Becerileri, (s. 95-114).Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.Öksüz, C., Ak, Ş. ve Uça, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2009, Cilt:V1, Sayı: I, 270-287. Önal, N. (2018). Etkinlik Örnekleriyle Zenginleştirilmiş Eğitimde Teknoloji Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi.Özsevgeç, T. &Eroğlu, B. (2018). Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi. Çepni, S. (Ed.), İnsan ve Makine Etkileşimi: Artırılmış Gerçeklik Uygulama Örnekleri, (s.421-453). Ankara: Pegem Akademi.Simpson, A. (2010). Integrating technology with literacy: Using teacher-guided collaborative online learning to encourage critical thinking. ALT-J: Research in Learning Technology,18 (2), 119 – 131.Sivin-Kachala, J., & Bialo, E. (2000). Research report on the effectiveness of technology in schools (7th ed.). Washington, DC: Software and Information Industry Association.Spiezia, V. (2010). Does computer use increase educational achievements? student-level evidence from PISA. OECD Journal: Economic Studies, 127 – 148.Şahin, S. (2017). (Ed.). Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Ankara: Pegem Akademi.Tatlı, Z. (20117). Kavram Öğretiminde Web 2.0, Ankara: Pegem Akademi.Uzun, E., (2016). Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri. Özden, M. Y. & Durdu, L., (Ed.), Eylem Araştırması (s. 19-36). Ankara: Anı Yayıncılık.Van Den Berg, R.,Vandenberghe, R., Sleegers, P. (1999). Management of innovations from a culturel individual perspective. School Effectiveness and School Improvement, 10(3), 321-351.Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. URL-1: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik/ 16.01.2019 tarihinde erişilmiştir.URL2:https://www.youtube.com/watch?v=dOvLfoEh82c&index=45&list=UUKNS5NiEhtxU_6UkG6oiRjQ&pbjreload=10, https://www.youtube.com/watch?v=HapLt67rFQU&index=63&list=UUKNS5NiEhtxU_6UkG6oiRjQ erişim tarihi: 22.02.2019.URL3:https://www.youtube.com/watch?v=PJfU_e46YHk&t=223s,https://www.youtube.com/watch?v=9TVvspNoa20&t=51s erişim tarihi: 22.02.2019.URL-4:https://www.youtube.com/watch?v=pRDJnVGqQ-c&list=UUKNS5NiEhtxU_6UkG6oiRjQ&index=52, https://www.youtube.com/watch?v=cDFIONhc7rQ&index=58&list=UUKNS5NiEhtxU_6UkG6oiRjQ erişim tarihi: 22.02.2019.URL-5:https://www.youtube.com/watch?v=5ItdI5R-7Y0&index=47&list=UUKNS5NiEhtxU_6UkG6oiRjQ erişim tarihi: 22.02.2019.URL-6:https://www.youtube.com/watch?v=fKmHMs9jyCs&index=57&list=UUKNS5NiEhtxU_6UkG6oiRjQ erişim tarihi: 22.02.2019.URL-7:https://www.youtube.com/watch?v=0VWDuOixQpQ&list=UUKNS5NiEhtxU_6UkG6oiRjQ&index=56 erişim tarihi: 22.02.2019.URL8:https://www.youtube.com/watch?v=0VWDuOixQpQ&index=56&list=UUKNS5NiEhtxU_6UkG6oiRjQerişim tarihi: 22.02.2019.URL-9: https://www.youtube.com/channel/UCKNS5NiEhtxU_6UkG6oiRjQ erişim tarihi: 22.02.2019.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8380-9419
Yazar: Türkan ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLGİLER ABD.
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed541913, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {211 - 229}, doi = {10.30794/pausbed.541913}, title = {DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Türkan} }
APA ÇELİK, T . (2020). DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (38) , 211-229 . DOI: 10.30794/pausbed.541913
MLA ÇELİK, T . "DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 211-229 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/52147/541913>
Chicago ÇELİK, T . "DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 211-229
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI AU - Türkan ÇELİK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.541913 DO - 10.30794/pausbed.541913 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 229 VL - IS - 38 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.541913 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.541913 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI %A Türkan ÇELİK %T DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 38 %R doi: 10.30794/pausbed.541913 %U 10.30794/pausbed.541913
ISNAD ÇELİK, Türkan . "DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 38 (Ocak 2020): 211-229 . https://doi.org/10.30794/pausbed.541913
AMA ÇELİK T . DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI. PAUSBED. 2020; (38): 211-229.
Vancouver ÇELİK T . DİJİTAL ÇAĞDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (38): 229-211.