Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 182 - 196 2020-08-03

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Onur İŞBULAN [1] , Esra ARSLAN [2] , Esra ALKAYA [3] , Gültekin SELVİ [4]


Çoklu ortamların eğitim faaliyetlerinde verimliliği arttırdığı düşüncesi, bu teknolojilerin eğitim ortamlarında kullanımının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bireyin kullanımına sunulan, eğitim ve öğretim amacıyla içeriğinde farklı alanlarda çoklu ortamlar barındıran Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunun da kullanım miktarı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak son yıllarda Eğitim Bilişim Ağı üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Araştırmalar, Eğitim Bilişim Ağı platformunun genel değerlendirmeleri veya sadece belirli bir dersin içeriğinin değerlendirmesi üzerinedir. Bu araştırma, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda yer alan uygulamaların Mayer’in çoklu ortam öğrenme ilkelerine göre sistematik bir şekilde incelenmesine yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı grup tarafından hazırlanan ve uzman görüşleri alınarak belirlenen, çoklu ortam uygulamalarını değerlendirme rubriği kullanılmıştır. Uygulamalar hazırlanan rubriğe göre değerlendirilmiş ve elde edilen veriler, bilgisayar ortamına elektronik tablolama yazılımı Microsoft Office Excel 2016 programıyla aktarılmıştır. Mayer’in çoklu ortam öğrenme ilkelerine göre ilkelerin aritmetik ortalamaları ve genel yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, EBA platformunda yer alan uygulamalar tasarlanırken Mayer’in çoklu ortam öğrenme ilkelerinden gereksizlik, parçalara bölme, biçim, ön alıştırma, resim, dikkat çekme ve ses ilkelerine yönelik tasarımlarda eksiklikler olduğu belirlenmiş ve bu eksikliklere yönelik önerilerde bulunulmuştur.
EBA (Eğitimde Bilişim Ağı), EBA çoklu ortam uygulamaları, Multimedya, Mayer’in çoklu ortam öğrenme ilkeleri
 • Akkoyunlu, B., & Yılmaz, M. (2005). Türetimci Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(28), 9-18.
 • Aladağ, H., & Sezgin, E. (2003). Çok Ortamlı Öğrenmede İkili Kodlama Kuramı Ve Bilişsel Model. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi, 11(11), 121-135.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi, 260-264
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 11-53.
 • Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Aşkım Kurt, A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 100-113.
 • Eryılmaz, S., & Uluyol, Ç. (2015). 21. Yüzyıl Becerileri Işığında FATİH Projesi Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 209-229.
 • Genç, S. Z., & Eryaman, M. Y. (2017). Değişen Değerler Ve Yeni Eğitim Paradigması. Sosyal Bilimler Dergisi, 89-102.
 • İslamoğlu, H., Ursavaş, Ö. F., & Reisoğlu, İ. (2015). Fatih Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 161-183.
 • Keleş, E., & Turan, E. (2015). Öğretmenlerin Fırsatları Arttırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Hakkındaki Görüşleri. Turkish Journal of Education, 17-28.
 • Liu, Y., & Szabo, Z. (2009). Teachers’ Attitudes Toward Technology İntegration İn Schools:. Teachers And Teaching: Theory And Practice, 5-23.
 • Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning (2. Baskı). New York, USA: Cambridge University Press.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H., & Ayas, C. (2013). The Use of Tablet PC and Interactive Board from the Perspectives of Teachers and Students: Evaluation of the FATİH Project. Educational Sciences: Theory & Practice, 1815-1822.
 • Sarıkaya, B. (2006) Çoklu Ortam Kullanılarak Okul Öncesi ve İlköğretim I.Kademe Öğrencileri İçin “Renk Bilgisi” Konulu Eğitim CD’sinin Hazırlanması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bolu.
 • Türk Dil Kurumu. (2020, 06 19). Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD). (2020, Haziran 19). Raporlar. TUSİAD: https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/7344-okulda-universite-turkiyede-ogretmen-egitimini-yeniden-yapilandirmak-icin-bir-model-onerisi adresinden alındı
 • U.S. Department Of Labor. (2020, Mayıs 11). What Work Requires of Schools. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bölümü İş ve Eğitim Yönetimi: https://wdr.doleta.gov/SCANS/whatwork/whatwork.pdf adresinden alındı
 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2020, Haziran 19). EBA TV Ders Yayını- Nasıl Olacak? Eğitim Bilişim Ağı: http://www.eba.gov.tr/nasil-tv.html adresinden alındı
 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2020, Mayıs 17). İçerik. Fatih Projesi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik.html adresinden alındı
 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2020, 5 17). Vizyonumuz-Misyonumuz. Fatih Projesi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html adresinden alındı
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Onur İŞBULAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8317-0547
Yazar: Esra ARSLAN
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Esra ALKAYA
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gültekin SELVİ
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 6 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad757809, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {182 - 196}, doi = {}, title = {EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {İşbulan, Onur and Arslan, Esra and Alkaya, Esra and Selvi̇, Gültekin} }
APA İşbulan, O , Arslan, E , Alkaya, E , Selvi̇, G . (2020). EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 182-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/757809
MLA İşbulan, O , Arslan, E , Alkaya, E , Selvi̇, G . "EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 182-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/757809>
Chicago İşbulan, O , Arslan, E , Alkaya, E , Selvi̇, G . "EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 182-196
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Onur İşbulan , Esra Arslan , Esra Alkaya , Gültekin Selvi̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 196 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Onur İşbulan , Esra Arslan , Esra Alkaya , Gültekin Selvi̇ %T EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD İşbulan, Onur , Arslan, Esra , Alkaya, Esra , Selvi̇, Gültekin . "EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2020): 182-196 .
AMA İşbulan O , Arslan E , Alkaya E , Selvi̇ G . EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. CC Licence. 2020; 6(2): 182-196.
Vancouver İşbulan O , Arslan E , Alkaya E , Selvi̇ G . EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 6(2): 182-196.
IEEE O. İşbulan , E. Arslan , E. Alkaya ve G. Selvi̇ , "EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NDA (EBA) YER ALAN ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 182-196, Ağu. 2020