Cilt: 14 Sayı: 2, 30.06.2022

Yıl: 2022

Derleme

Diğer

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) ,  psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim,  psikiyatri hemşireliği v.b.)  tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını Türkçe ve İngilizce  yayınlayan çift kör hakemlik sistemini uygulayan açık erişimli bir online dergidir.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) ,  psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim,  psikiyatri hemşireliği v.b.)  tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını Türkçe ve İngilizce  yayınlayan çift kör hakemlik sistemini uygulayan açık erişimli bir online dergidir.  Dergi yılda bir kez sadece araştırma makalelerini kapsayan bir özel sayıda yayınlamaktadır. 

YAZIM KURALLARI

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) ,  psikiyatri ve ilişkili bilimlerin (davranış bilimleri, psikoloji, psikofarmakoloji, nöropsikiyatri, nörobilim,  psikiyatri hemşireliği v.b.)  tümünü kapsayan ve bu konulardaki güncel gözden geçirme yazılarını  (ve özel sayılarda araştırma makalelerini) Türkçe ya da İngilizce  yayınlayan çift kör hakemlik sistemini uygulayan açık erişimli bir online dergidir.

ULAKBİM kurallarına göre bu dergi uluslararası alan dizinlerinde indekslenen bir ulusal hakemli dergidir. 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) dergisi yazarlardan başvuru ya da sonrasında herhangi bir adla ücret talep etmemektedir.

Dergide derleme makaleleri  yılda 4 sayı şeklinde (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayınlanmaktadır. Bu 4 sayı dışında 2019 yılından itibaren dergi yılda bir kez sadece araştırma makalelerini kapsayan bir özel sayı yayınlanmaktadır.

Makale Değerlendirme Süreci

Makaleler çift kör danışmanlık sistemine tabiidir. Yazarlar ya da danışmanlar diğerinin kimliği ile ilgili bilgi sahibi değildir. Tüm yazılar en az iki dış danışman tarafından değerlendirilir. Yazılarla ilgili son karar editoryal kurul ve editöre aittir.

Tüm yazılar plagiarizm yönünden İThenticate programı aracılığıyla taranır. 

On-line Makale  Gönderim Sistemi ve Yazışma Adresi:

Makale gönderimleri Dergipark aracılığıyla yapılmalıdır. Bu amaçla ilk kez makale gönderimlerinde dergipark  adresinden ulaşacağınız dergimiz sayfasının üstünde yer alan makale gönder linkinden sayfaya girmelisiniz.Yardım için gerekirse editor.cap@gmail adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Diğer yazışmalarınız ve sorularınız için bizimle editor.cap@gmail.com adresinden iletişime girebilirsiniz

Yazı Dili:

Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. Türkçe yazılar düzgün bir Türkçe ile yazılmalıdır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce dil uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Yazıyı, İngilizce yönünden değerlendiren kişi, yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda Teşekkür (Acknowledgement) bölümünde belirtilmelidirGönderilmiş olan yazılardaki imla ve gramer hataları, makalenin özüne dokunmadan, redaksiyon kurulumuz tarafından düzeltilme hakkına sahiptir.

2018 yılı 4. sayısından itibaren tüm makalelerin İngilizce versiyonları da webte yer almaktadır. Bu bağlamda dergide yayınlanmak üzere kabul edilen Türkçe makalelerin kabul edilmiş hallerinin İngilizce versiyonları yazarlardan talep edilmektedir. Aynı durum Türkiye'den gönderilen İngilizce makaleler içinde geçerlidir. Yurt dışından gönderilen İngilizce makalelerin Türkçe çevirisi tarafımızdan yapılacaktır.

Yazının Bir Başka Yerde Yayınlanmadığının Beyanı:

Her yazar gönderilen yazının, matbu ya da dijital ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı ya da hali hazırda yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmelidir. Bu, 400 kelimeye kadar olan özetler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir. Eğer makalede daha önce yayınlanan makalelerden alıntı varsa, makalenin yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı muvafakat almak ve bunu makalesinde belirtmek zorundadır. Alınan muvafakat belgesi makaleyle beraber editörlüğümüze gönderilmelidir. Daha önce kongrelerde sözlü ya da poster olarak sunulmuş çalışmalar, yazının başlık sayfasında tarihi, kongre adı ve yeri ile birlikte belirtilmelidir.

Değerlendirme:

Dergiye gönderilen yazıların, ilk olarak dergi formatına uygunluğuna bakılır. Derginin formatına uymayan yazılar, başka bir inceleme yapılmaksızın yazarına iade edilir. Bu yüzden zaman ve iş gücü kaybına neden olmamak için yazarlar dergi kurallarını özenle incelemelidir. Yayın için incelenecek her yazıya yurt içi ya da yurt dışından 2 ya da daha fazla hakem (danışma kurulu dışından da hakem atanabilir) atanır. Yazılar taşıdıkları önem, orjinallik ve bilimsel geçerlilik dikkate alınarak değerlendirilirler. Bu incelemeden geçen yazılar, yayın kurulu tarafından tekrar değerlendirilir. Yayın kurulu, yayınlamak için kabul ettiği yazılarda, yazının içeriğini değiştirmeden metinde gerekli düzenlemeleri yapabilir. Dergi, yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklikler istemek ve yazarların bilgisi dahilinde kısaltma yapmak yetkisine sahiptir. Yazarlardan istenen düzenlemeler yapılana kadar, ilgili yazılar yayın programına alınmayacaktır.

Yayına Kabul:

Gönderilen yazılar Yayın Kurulu'nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır ve online olarak yayınlanır. Yayına Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri (fotograflar, tablolar, şekiller, CD, disket …vb), aksi belirtilmemişse geri gönderilmezler.

Yayın Hakkının Devri:

Yazarlar, yayın telif hakkını Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar ergisine  devretmelidirler. Telif Hakları Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yazarlar kendilerine gönderilecek “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup,  e-mail aracılığıyla editöre yollamalıdırlar.

Makale Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar:

Yazılar ve yazı ile ilgili tüm şekil, tablo ve fotoğrafları internetteki ejmanager sistemi üzerinden göndermelidirler.

Genel:

Yazılar tercihen Microsoft Word programı kullanılarak yazılmalıdır. Yazılar A4 (21x29.7 cm) formatında , tüm yazı boyunca (Başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, makale, kaynaklar, tablolar ve altyazılar da dahil olmak üzere) tek aralıklı olarak ve sayfanın tüm kenarlarından 2,5  cm’lik boşluk bırakılarak  yazılmalıdır.

Makalelerin hazırlanması

Başlık sayfası

Mümkün olduğunca kısa ve net bir başlık kullanılmalıdır. Yazının başlığı araştırma ve inceleme yazılarında 100 karakteri (her harf ve boşluk bir karakter sayılır), olgu sunumları, mektuplar ve cerrahi teknik yazılarında ise 85 karakteri geçmemelidir..

Başlık Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Başlığın hemen altına 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık (running title) eklenmelidir.

Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarların ad ve soyadları, unvanları, çalıştıkları kurumlar açık olarak yazılmalıdır. Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir.

Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır ( yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon numarası, faks numarası ve mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır).

Özetler

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır  ve en fazla 250 kelime  içermelidir.

Makale için verilecek Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (3-5 adet), MeSH index'den alınmalı, özetlerden hemen sonra verilmelidir. Özetlerde kısaltma kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kısaltma kullanılması mutlaka gerektiğinde, ilk geçtiği yerde parantez içinde tanımlandıktan sonra kullanılmalıdırlar.  İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).  Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir  (http://www.bilimterimleri.com).

Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?
Uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında, makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli güncellenen, İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği, geniş bir tıbbi-biyolojik terimler dizinidir.

Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?
Ulusal düzeyde tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan, şimdilik 186.000 tıbbi-biyolojik terim içeren ve sürekli güncellenen, Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği tibbi-biyolojik terimler dizinidir.

Özet yapılandırılmayacaktır.


Makale Metni Gövdesi

Derleme makalelerinde makalenin gövdesi: Giriş, Genel Gözden Geçirme Bölümü, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

 1. Giriş bölümü: Makalenin genel özelliklerini, literatüre katkısını da içeren bir giriş bölümü bulunmalıdır. Sonunda yazının amacını içeren birkaç cümle eklenmelidir.
 2. Genel gözden geçirme bölümü:  Yeterli sayıda alt başlığa yer verilmeli, makalenin giriş ve sonuç bölümleri olmalıdır. Giriş bölümünde makalenin amacı, bu amaçla hangi literatürün tarandığı mutlaka açıklanmalıdır.
 3. Sonuç bölümü: Bu bölümde yazarlar, genel olarak makalede aktardıkları bilgileri özetleyeceklerdir.

Teşekkür ve destekleyen fonlar

teşekkür yazısı (varsa),

Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar (açıklanma zorunluluğu olan durumlarda),

Kaynaklar

Kaynaklar metin içinde gösterilirken şu kurallara uyulmalıdır.

 1. Kaynaklar metin içinde yazarların soyadı ve yazının yayın tarihi ile belirtilmeli, yazar ve tarih arasında virgül konmamalıdır.
 2. İkiden fazla yazar varsa birinci yazarın soyadı "ve ark." ibaresiyle verilmeli, iki yazar varsa her ikisi de belirtilmelidir.
 3. Metin içinde yazarın ismi geçiyorsa, sadece tarih parantez içinde belirtilmelidir.

Örnekler:

Bu konuda yapılan bir çalışmada (Williams 1988)...,

 Archie ve Johns (1969) yaptıkları incelemede...,

...ilgili çalışmalar (Jowanie ve ark. 1997)...,

...bir araştırmada (Tailor ve Johnson 1978)...

 1. Aynı yazarın aynı yıla ait değişik yayınları ise, tarihin sonuna a'dan başlayarak sırayla küçük harf eklenerek belirtilmelidir.

Örneğin 

(Freud 1915a), (Freud 1915b) şeklinde belirtilmelidir.

 1. Aynı noktada birden çok kaynak belirtileceği zaman kaynaklar aynı parantez içinde, birbirinden virgül ile ayrılarak kronolojik sırayla verilmelidir.

Örnek: (Archie 1981, Ronald 1986); (Archie 1981, Ronald ve ark. 1990)

 1. Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri belirtilen örneklere uygun olmalıdır.
 2. Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak ilk yazarın soyadının başharfine göre alfabetik sıra ile verilmelidir.
 3. Yazar(lar)ın tam soyad(lar)ı ve ad(lar)ının baş harf(ler)i arada nokta ya da virgül olmadan belirtilmelidir.
 4. Bir kaynakta altıdan çok yazar varsa altıncı yazardan sonra "et al." ibaresi yer almalıdır. Bunların ardından kaynağın basım tarihi parantez içinde verilmelidir.
 5. Dergi isimleri Pub Med'e göre NLM Catalog ta yer aldığı şekliyle kısaltılmalıdır. Bu katalogta kısaltması yer almayan dergilerin tam adı kısaltılmadan yazılmalıdır.

Kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan yazarlar sorumludurlar.

Kaynak bir makale ise tarihin ardından makalenin tam adı, yayınlandığı derginin adı (Index Medicus'daki kısaltmalardan yararlanılmalıdır), cilt no (cilt no belirtilmemişse parantez içinde sayı no) ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Dergi sayfaları bir cilt boyunca düzenli olarak numaralandırılıyorsa sayı numarası yazılmamalıdır.

 1. Uluslararası yayınlanmış makaleler için:

Tunc O, Yucel B, Macit E, Gunal A, Gozubuyuk A, Gul H et al. (2008) Protective efficiacy of taurine against pulmonary edema progression: experimental study. J Cardiothorac Surg, 28:57-59.

 1. Ulusal kaynaklar için:

Kara Z, Genc P, Öngürü Ö, Burak G, Şahin İ, Güler A et al. (2008) Proantosiyanidin nitrojen mustarda bağlı akciğer hasarını azaltır. Gülhane Tıp Dergisi, 50:267-272.

 1. Dergi eki için:

Yucel MB (1999) The cost of schizophrenia. Br J Psychiatry, 49(suppl 2):S85-S89.

 1. Kongrede sunulmuş bir çalışma için:

Ekici G, Altuntaş B, Gözübüyük A, Çaylak H, Sapmaz E, Işık H et al. (2009) Bronkoselin eşlik ettiği bronkosel olgusu. V. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 14-17 Mayıs 2009 Kuşadası,Türkiye. Kongre Özet Kitabı sayfa:93.

 1. Kitap için:

Noback CR, Demarest RJ (1975) The Human Nervous System, 2nd ed. New York, McGraw-Hill.

 1. Çeviri Kitap için:

Moreno JJ (2001) İçimizdeki Müziği Eylemek: Müzik Terapisi ve Psikodrama (Çeviri Ed. İ Doğaner). İzmir, Atadost Matbaacılık.

 1. Kitaptan bir bölüm için:

Phillips MK, Gain P (1985) Hypertension and stroke. In Hypertension: Pathophysiology and Management, 2nd ed. (Eds JH Laragh, BM Brenner):495-498. London, Ran Press.

 1. Tez için:

Savas MN (2005) Preoperatif kemoterapi ve Beta Glukan’ın bronş anastomozuna etkisi (Uzmanlık tezi). Konya, Selçuk Üniversitesi.

 1. Kaynak bir web sitesi ise; Format: Yazar varsa yazılmalı. Sitede yer aldığı gibi başlık düzenlenmelidir. Web sayfasının adresi (sayfaya giriş tarihi) yazılmalıdır. Sayfanın ilk yazıldığı tarih bilimiyorsa ulaşıldığı tarih yazılmalıdır.

Stern M (2001) Radial nerve entrapment. http://www.emedicine.com/orthoped/topic549.htm (12 Aralık 2005'te ulaşıldı).
 

 1. Kaynak toplantıda sunulan bir makale ise;

Lone FS, Bengtsson M (1982) Enforcement of data protection and security in medical informatics. In  MEDINFO92. Proceedings of the 11th World Congress on Medical Informatics (Eds KC Lun, PM Degoulet):1561-1565. Sep 16-20 1982, Geneva, Switzerland. North-Holland.

 1. Kaynak elektronik formatta yazılan bir makale ise;

Mary KS (1985) Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online], 1(1). Available from: URL:http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm. Accessed date:25.12.1989.

Tablolar

 1. Tablolar tek satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.
 2. Her tablonun üstünde numarası ve açıklayıcı bilgi olmalıdır.
 3. Tabloda kısaltmalara yer verilmişse bu kısaltmaların açılımı altyazı şeklinde tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.
 4. Daha önce basılmış veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.
 5. Tablo içerisinde enlemesine ve boylamasına çizgiler kullanılmamalı, sadece üst ve altına düz çizgi çizilmelidir.
 6. Tablolar yazı içerisindeki bilginin tekrarı olmamalıdır.
 7. Tablolar yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli.
 8. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalıdır.

Şekil Grafik Resim ve Altyazıları

 1. Altyazılar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.
 2. Metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.
 3. Tablo, şekil ve grafikler yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli. Ayrı dosya şeklinde sistemden gönderilmelidir.  
 4. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır.
 5. Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.
 6. Tanınacak şekilde görünen şahısların resimlerini kullanırken kendilerinden yazılı izin alınmalıdır.
 7. Şekillere ait açıklamalar yazının gönderildiği dosyanın en sonuna yazılmalıdır.
 8. Tablo, şekil ve grafiklerin yazıda nerede geçtiği belirtilmelidir.
 9. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
 10. Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer. jpg dosyası olarak sisteme eklenmelidir.
 11. Resim ve fotograf dosyaları 100 pixel/inch, 8 cm eninde ve 300dpi çözünürlükten daha küçük değerde olmamalıdır.

Araştırma Makaleleri ve Olgu Sunumları

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, araştırma makalelerini yılda bir kez yayınlanan özel sayılarda yayınlamaktadır. Dergi şu aşamada olgu sunumlarını yayınlamamaktadır. 

Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımına göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisansa göre eser dergiye atıf verilerek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.


Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'a çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'da uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır.Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Tarih İncelemeleri Dergisi’ne gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE)tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'da yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Çift kör hakemlik sistemi bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editörler;

Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editoryal ve çift kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.

Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler


Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.


Politik ve Ticari kaygılar


Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.


Çıkar çatışmaları


Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları


Tüm çalışmaların "Çift Kör Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

Editörler, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'a gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'da yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen editorcutf@cu.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.
Ücret politikası
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar makalenin gönderim, değerlendirme, kabul, basım ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir.
Makale değerlendirme süresi
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'a gönderilen makalelerin değerlendirme süreçlerinin 8 ile 12 hafta içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Olağandışı durumlarda bu süre bazen bir miktar uzayabilir.

Düzeltme ve geri çekme süreçleri
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'a gönderilen makaleler, hakem süreci başladıktan sonra veya başka bir dergiye gönderildiği için geri çekilemez. Yazarlar, dergi editörleriyle iletişime geçerek makalesini geri çekmek istediğini belirten bir dilekçe ile hakem süreci başlatılmamış makalelerini geri çekebilirler. Yayın kurulu tarafından çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadığı sürece yazarlar makalelerini başka bir dergiye değerlendirmek üzere gönderemezler.
Düzeltmeler, Geri Çekmeler ve “Kaygı İfadeleri”
Editörler, başlangıçta yazarların çalışmalarını dürüst gözlemler üzerine kurduğunu varsayar. Eğer makalelerde düzeltme veya dizgi hatalarının düzeltilmesini gerektiren duurmlar varsa düzeltmeler numaralanmış bir sayfada içindekiler sayfasında yer alır. Orijinal alıntıları içerir; orijinal makale ile bağıntılı (on-line ise benzer şekilde) olur. Eğer bilimsel dolandırıcılık varsa dergi bir geri çekme yazısı yayımlamalıdır.Geri çekmeye alternatif olarak editör, çalışmanın oluşumu ve bütünlüğünün görünümü hakkında kaygı ifadesi yayımlamayı tercih edebilir.

Geri çekme veya kaygı ifadesi, on-line sürümünün yanısıra derginin belirgin bir bölümünde numaralanmış bir sayfada yer alır, içindekiler sayfasında sıralanır.ve girişinde orijinal makalenin başlığını içerir. Geri çekme metninde, makalenin geri çekilme nedenini açıklanır.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar (Current Approaches in Psychiatry) dergisi yazarlardan başvuru ya da sonrasında herhangi bir adla ücret talep etmemektedir.

Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.