Yıl 2014, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 53 - 66 2014-06-01

Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Güven Üzerindeki Etkileri
The Effects of Employees' Organizational Justice Perception on Organizational Trust

Şeyma Gün EROĞLU [1]


Örgütsel etkinlikler üzerindeki birçok araştırma bulguları ve gözlemleri işbirliği sistemi olarak örgütlerdeki güven duygusunun yaratılmasında, en fazla işlev gören örgütsel davranış tavrının örgütsel adalet olduğu izlenimini vermektedir. Bu çerçevede, bireylerin sahip oldukları kişisel yetenek, bilgi, beceri ve kişisel özelliklerini, çalışmakta oldukları örgütler yararına kullanmaya devam etmeleri, örgütlerindeki çalışma ilişkilerine son derece güven duymalarına bağlıdır. Böyle bir örgütsel güvenin tesisinde, birçok araştırma bulgusuna göre, örgütteki dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti uygulamalarının çok büyük bir rolü bulunmaktadır.
Several research findings and observations on organizational activities create the impression that, the most functioning organizational behavior attitude which constitutes the trust in organizations as a cooperation system is organizational trust. In this context, for the individuals to continue using their talents, knowledge, skills and personal characteristics for their organizations is dependent on their complete trust to working relationships in the organizations. According to several research findings, the distributive, procedural and interactional justice applications in the organization has an improtant role in the construction of such an organizational trust.
Diğer ID JA86BJ28PR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Şeyma Gün EROĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014

APA Eroğlu, Ş . (2014). Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Güven Üzerindeki Etkileri . Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi , (1) , 53-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd/issue/35464/394007

Makalenin Yazarları
Şeyma Gün EROĞLU [1]