Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 21 2019-01-08

Improvement of policlinic service processes in hospital operations with process management technique and a sample application
Hastane İşletmelerinde Poliklinik Hizmet Süreçlerinin Süreç Yönetimi Tekniği İle İyileştirilmesi ve Örnek Bir uygulama

İbrahim YÜKSEL [1] , Onur ÖZVERİ [2]


That the organizations are administered in an efficient and qualified way has been a very important issue. There have been many different techniques and methods serving for that purpose. Process management technique which has become prominent and has a place of use in different sectors is one of these techniques. Especially this technique, which has paced the duties in detail and taken each step one by one into consideration, is quite successful in providing an effective control and reformation. The aim of our study is to show that this technique, which has recently been used in our country, is an effective method for improving the usability and the hospital service process in hospitals operating in the health sector. Also in this study, it has been aimed to evaluate the outpatient clinic services provided by the hospitals in accordance with the process management technique, to draw the process map and to evaluate the process management technique and the improvement cases of the processes. In the conclusion section, it has been shown that this technique can improve polyclinic service processes and the applicability of this technique to all the processes of the hospital has been discussed.

Organizasyonların verimli ve kaliteli bir şekilde yönetilmesi günümüz koşullarında oldukça önemli bir konu olmuştur. Bu amaca hizmet eden çok farklı teknik ve yöntem bulunmaktadır. Son yıllarda öne çıkan ve farklı sektörlerde kullanım yeri olan süreç yönetimi tekniği de bu tekniklerden birisidir. Özellikle işleri detaylı olarak adımlandıran ve her adımı ayrı ayrı ele alan bu teknik, etkin bir kontrol ve iyileşmeyi sağlamada oldukça başarılı olmaktadır. Çalışmamızın amacı, ülkemizde de son dönemlerde kullanılmaya başlanan bu tekniğin sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastane işletmelerinde kullanılabilirliğini ve hastane hizmet süreçlerinin iyileştirilmesinde etkin bir yöntem olduğunu göstermektir. Ayrıca bu çalışmada, hastane işletmelerinde sunulan poliklinik hizmetlerini süreç yönetimi tekniğine uygun olarak değerlendirmek, süreç haritasını çizmek ve süreç yönetimi tekniği ile süreçlerin iyileştirilebilme durumlarını değerlendirmek amaçlanmış ve sonuç bölümünde, bu tekniğin hastanenin tüm süreçlerine uygulanabilirliği konusu tartışılmıştır.

 • Aksakal, C. Organizasyon Açısından Hastanelerin Özellikleri. Akdeniz Sağlık. İndirilme Tarihi: 30.12.2017, URL:http://www.aksaglik.org/node/243.
 • Başkaya, A., Yıldırım, K. ve Muslu, M.S. (2005). Poliklinik Bekleme Alanlarında Fonksiyonel ve Algı-Davranışsal Kalite: Ankara İbni Sina Hastanesi Polikliniği. Gazi Üniversitesi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(1), 53-68.
 • Bonča, P. Tajnikar, M. (2010). Using The Business Process Model Of A Hospital To Implement Organisational And Management Changes To Increase Its Business Performance And Efficiency. Conference Proceedings: International Conference Of The Faculty Of Economics Sarajevo (ICES), 1-11.
 • Chang, J.F. (2006). Business Process Management Systems: Strategy and Implementation, Auerbach Publications, ISBN 0-8493-210-X.
 • Cleven, A.K., Winter, R., Wortmann, F., & Mettler, T. (2014).Process Management in Hospitals: An Empirically Grounded Maturity Model, Business Research, 7(2), 191-216.
 • Damelio, R. (2016), The Basics of Process Mapping, Productivity Press, New York.
 • Durukan, S., Akar, Ç. ve Şahin, İ. (2007). Seçilmiş Hastanelerde Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(1), 19-47.
 • Hammer, M. (2010). Handbook on Business Process Management 1 Introduction, Methods, and Information Systems. Germany: Springer
 • Kılıç, Ş. Aydınlı, C. (2015). Sağlık Kurumlarında Süreç Yönetimi Uygulamaları, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 143-172 . Barzelay, M. (1992). New Vision for Managing, Breaking through Bureaucracy. USA: California,
 • Oh, H. C., & Chow, W. L. (2011).Scientific Evulation of Polyclinic Operating Strategies With Discrete-Event Simulation, International Journal of Simulation Modelling, 10(4), 165-176
 • Özveri, O. (2013). Altı Sigma, İzmir: Altı Nokta Yayınevi.
 • Polat, A., Cömert, B., ve Arıtürk, T. (2005). Altı Sigma Vizyonu, Pelin Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Rohloff, M. (2009). Case Study and Maturity Model for Business Process Management Implementation, International Conference on Business Process Management, Germany, Berlin. Sanchez Ruiz, L., Blanco Rojo, B., & Simon, R. M. (2013). Process Management in Healthcare. Sant Camil Hospital Case Study, Revista de Dirección y Administración de Empresas, 20, 1-8.
 • Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun. Sf:1, Md.:2. R.G. Tarihi: 12.01.1961. Sayısı:10705. İndirilme Tarihi: 12.12.2017, URL:www.resmigazete.gov.tr.
 • Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (1983). Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği. İndirilmeTarihi:15.11.2017URL:http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.85319&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatakl%C4%B1%20tedav
 • Seçim, H. (2001). Hastane Yönetim ve Organizasyonu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sur, H. (2004). Kamu Yönetiminde Bürokrasinin ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması-1, Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik. Ankara: T.C. Başbakanlık, İdareyi Geliştirme Başkanlığı.
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O. ve Akbolat, M. (2015). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Yayınları, Ankara.
 • Uğurluoğlu, Ö., Çelik, Y., Tengilimoğlu, D., Kılıç, M., Esatoğlu, A.E., ve Şahin, B. (2013). Sağlık Kurumları Yönetimi-II, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • Yıldırım, A. ,Bakır, M.Ş.(2014). Sağlık Kurumlarında Üretim ve Süreç Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme: Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği. International Journal of Social Science, 29(3), 457-474.
Birincil Dil tr
Konular Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: İbrahim YÜKSEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜLÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Onur ÖZVERİ
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Ocak 2019

APA Yüksel, İ , Özveri̇, O . (2019). Hastane İşletmelerinde Poliklinik Hizmet Süreçlerinin Süreç Yönetimi Tekniği İle İyileştirilmesi ve Örnek Bir uygulama . Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi , 5 (1) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd/issue/42368/410631