Yazım Kuralları

GENEL KURALLAR

1. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisinde (PIBYD) sadece Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Gönderilen makalelerde Türkçe “Öz” ve İngilizce “Abstract” bulunmalıdır.
2. Yayına gönderilen makalelerin başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
3. Dergide değerlendirilmesi istenen çalışmalar dergi yazım kurallarında belirtilen koşullara uygun olarak Dergipark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd) üzerinden yüklenmelidir. İlk defa makale gönderimi için Makale Gönder butonu seçilerek gerekli adımların takibi ile makalenin ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. 
4. Sisteme yüklenen bütün dosyalarda yazar veya yazarların ad–soyad, kurum, e-posta ve ORCID bilgilerine yer verilmelidir. Yazar ya da yazarlarla ilgili bu bilgiler, dergi editörlüğü tarafından kör hakemlik prensipleri çerçevesinde değerlendirme sürecinde temizlenecektir. 
5. Eğer makale herhangi bir tez ya da başka bir bilimsel çalışmadan türetilmişse, bunun makalenin ilk sayfasında makale başlığına verilecek bir dipnotta gösterilmesi gereklidir.
6. Makaleler Microsoft Office Word 2010 ve üzeri bir versiyonda hazırlanarak göndermelidirler.
7. Yazarların sisteme yükledikleri makalelerini iThenticate veya Turnitin gibi benzerlik programları ile analiz ederek analiz raporunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir. İntihal oranının %20’den az olması beklenir.
8. Makalelerde yer alan analizlerde kullanılan veri setleri, analiz çıktıları ve verilerin paylaşılmasına engel teşkil eden yasal gerekçeler var ise bunu gösterir belgeler başvuru aşamasında sisteme yüklenmelidir. Yazarlar yükledikleri veri setleri ya da analiz çıktılarının denetime tabi tutulabileceğini peşinen kabul ederler. 
9. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmaların her şey dâhil olmak üzere en fazla 25 (yirmi beş) sayfa olması gerekmektedir.
10. Sayfa düzeni, A4 ebadında; Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üstbilgi: 1,25 cm, Altbilgi:1,25 cm şeklinde olmalıdır.
11. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerde Palatino Linotype (yüklü değilse Times New Roman) yazı tipi kullanılmalıdır.
12. Kabul edilen makalelerin yayınlanabilmesi için dergi sistemi üzerinde bulunan Telif Hakkı Formunun sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.
13. Bu yönergede yer almayan her hangi bir şekil koşulu üzerinde değerlendirme yapmak gerekiyorsa düzeltme yapılmasını isteme yetkisi Yayın Kurulu’na aittir.

Ana Metin Yazım Kuralları
1. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki sıra ve kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır:
• Makalenin Adı: Boyutu 12 punto, kalın, ortalı, öncesi 12 nk sonrası 6 nk aralık, kelimelerin ilk harfi büyük ve en fazla on iki (12) kelimeden (APA style) meydana gelmelidir.
• Yazar isimleri: Boyutu 11 punto, ortalanmış, öncesi 0 nk ve sonrası 6 nk aralık olmalı, unvan kullanılmamalıdır. Soyadın tamamı büyük harf olmalı ve devamında kurum bilgileri, e-posta adresleri ve ORCID numaraları yazılmalıdır. Birden çok yazarlar aynı satırda yan yana yazılmamalıdır.
Türkçe Öz: Metin satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 punto, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı), çalışmanın konusu, amacı, metodolojisi ve kayda değer bulgular içermeli ve en az 100 en fazla 180 kelime barındırmalıdır. 
• Anahtar kelimeler: (boyutu 9 punto, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanına en az 3 en fazla 5 adet yazılmalıdır.
Jel Kodları: (boyutu 9 punto, kalın, italik, önce ve sonra 6 nk aralık) İşletme ve ekonomi ile ilgili çalışmalarda JEL kodu verilmesi zorunludur. 
• İngilizce başlık (title): Boyutu 12 punto, kalın, ortalı, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, öncesi 0 nk, sonrası 6 nk aralık olmalıdır.
Abstract: Satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 punto, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı) Türkçe özet metin ile aynı içerikte olmalıdır.
• Keywords: Boyutu (9 punto, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) Abstract’ın hemen altında ve Türkçe anahtar kelimelerle aynı olmalıdır. 
JEL Codes : (boyutu 9 punto, kalın, italik, önce ve sonra 6 nk aralık) JEL Codes Keywords’den hemen sonra verilmelidir.

• Gönderilen makale İngilizce yazılmışsa sıralama: Makale Adı(İngilizce)-Yazar Bilgileri- Abstract- Keywords-JEL Codes- Makale Adı(Türkçe)- Öz(Türkçe)- Anahtar kelimeler(Türkçe)- Jel Kodları şeklindedir.
2. Ana metnin tamamı başlıklar da dâhil olmak üzere GİRİŞ kısmından itibaren 11 punto olmalı ve tek satır aralığı kullanılmalıdır.
3. Makale içindeki başlıklar numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların tamamı büyük harf, 11 punto, kalın, sola dayalı, öncesi ve sonrası 6 nk aralıkta olmalıdır. Alt başlıklarda her bir kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
Örnek: 
1. GİRİŞ
2. ÖRGÜTSEL DESTEK
2.1. Örgütsel Desteğin Özellikleri


4. Paragraflar, satır başı girintisi kullanılmaksızın 11 punto, her iki yana yaslı, öncesi 0 ve sonrası 6 nk aralıkta olmalıdır.
5. Metin içerisinde yer alacak olan tablo, şekil ve grafiklerin her birinin sayfa kenar marjlarını taşmayacak şekilde (sayfa marjlarından küçük ise sayfa ortalanmalı) ve kendi içinde birbirini izleyecek şekilde (nümerik) başlık numarası verilerek başlıklandırılması gerekmektedir. 
6. Tablo, grafik ve şekil içerisindeki metnin yazı tipi boyutu 9 puntodan küçük, 11 puntodan büyük olamaz.
7. Tablo başlıkları tablonun üstünde olmalı ve tablo ile aynı hizadan başlamalıdır. Tablo başlıklarının “Tablo 1. Tablo içeriğine uygun başlık” şeklinde oluşturulması gerekmektedir.
Örnek Tablo
Tablo 1. Örgütsel Destek Boyutları ve Faktör Yükleri

Örgütsel Destek
1-Önemsenme
 2-Kurum Toleransı
1.Çalıştığım kurum benim iyiliğime önem verir.
,835

2.Çalıştığım kurum hedef ve değerlerimi kesinlikle dikkate alır.
,900


8. Şekil ve grafik başlıkları altta olmalıdır. Metin içinde yer alacak olan tablo, şekil ve grafiklerin kaynaklarının metin içi kaynak gösterim kurallarına uygun şekilde tablo, şekil ve grafiklerin altında yer alması gerekmektedir. Kaynak: DPT, 1988: 125
9. Makale içerisinde ondalık kesirler virgül ile ayrılmalı, kullanılan denklemler numaralandırılmalı bu numaralar parantez içinde sayfanın en sağında yer almalıdır. Matematiksel ifadelerde MS Word’un Denklem Düzenleyicisi’nden yararlanılmalı, resim olarak yapıştırılmamalıdır.
10. Metinde imla kurallarına dikkat edilmelidir. Türk Dil Kurumu imla kuralları geçerlidir. Örneğin Türk Dil Kurumu, “İnternet” sözcüğünü özel isim kabul ettiğinden Türkçe yazılarda bu sözcük özel isim dil kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır.
11. İnternet kaynaklarında yazar ismi bulunmuyorsa, bu kaynaklar, kaynakçada yazarı belirli kaynaklar sıralaması sona erdikten sonra «İnternet Kaynakları» başlığı altında, erişim tarihleri esasına göre sıralanmalıdır.

Atıf ve Dipnot Yazım Kuralları
1. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisinde (PIBYD) sadece Metin içi atıf sistemi kullanılmalıdır ve atıflarda yazar soyadı, tarih ve sayfa numaralarının verildiği referans sistemi tercih edilmelidir (Örn: Clegg, 1997: 53). 
2. İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve "vd." ibaresi kullanılmalıdır (Örn: Morgan vd., 1994: 75).
3. Aynı parantez içerisinde birden fazla kaynak kullanılıyorsa, kaynaklar noktalı virgül (;) işareti ile ayrılmalıdır (Örn: Hassard ve Parker, 1994: 125; Boje, 1996: 146). 
4. Bir yazarın aynı yılda yayımlamış olduğu çalışmadan verilen alıntılarda, alıntıların a ve b şeklinde ayrıştırılması gerekmektedir. (Örn: Kazgan, 2016a: 125; Kazgan, 2016b: 256).
5. Metin içerisinde açıklanmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir. Dipnotlar nümerik iki yana yaslı tek satır aralığı ve 9 punto olmalıdır.


Kaynakça Yazım Kuralları
1. Kaynakça Palatino Linotype, 11 punto, tek satır aralığı kullanılmalı, iki yana yaslı olmalıdır ve her bir kaynak arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
2. Kaynak gösteriminde sayfa altı dipnot (footnote) ya da son not (endnote) tercih edilmemelidir.

Makale örnekleri:
Yazar Soyad, Ad. (Yıl). Makale Adı. Derginin adı, Cilt(Sayı), Sayfalar.

Yabancı dilde yazılan tek yazarlı makale:
LeDoux, J. E. (1995). Emotion: Clues from the brain. Annual Review of Psychology, 46, 209–235.
Yabancı dilde yazılan iki yazarlı makale: Yazarlar “&” ile ayrılmalıdır
Carstensen, L. L. & Mikels, J. A. (2005). At the intersection of emotion and cognition: Aging and the positivity effect. Current Directions in Psychological Science, 14(2), 117–121
Yabancı dilde yazılan ikiden fazla yazarlı makale: önceki yazarlar virgül son yazar “&” ile ayrılmalıdır
Anderson, A. K., Christoff, K., Panitz, D., De Rosa, E., & Gabrieli, J. D. E. (2003). Neural correlates of the automatic processing of threat facial signals. Journal of Neuroscience, 23(1), 5627–5633.

Türkçe yazılan tek yazarlı makale:
Akın, M. (2020). Ürün, Kullanıcı ve Müşteri Odaklı Yaklaşımların Karşılaştırılması. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 6(1), 35-46.
Türkçe yazılan iki yazarlı makale: “ve” ile ayrılmalıdır
Sarıkaya, M. ve İrmiş, A. (2015). Geçiş Sürecinde Halk Sektörü Girişimciliği. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2(2), 27-36. 
Türkçe yazılan ikiden fazla yazarlı makale: önceki yazarlar virgül son yazar “ve” ile ayrılmalıdır
Uslu, B., Gür, Ş., Eren, T. ve Özcan, E. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Bulut Hizmet Sağlayıcı Sıralaması. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 6(1), 20-34. 

Kitap örnekleri:
Yazar Soyad, Ad. (Yıl). Kitap Adı. Şehir: Yayınevi.

Yazar isimlerinin ayrılması hususu makale gösterimindeki kuralların aynısıdır.


Tek Yazarlı Türkçe kitap
Saraç, M. (2017). Finans Teorisini Yeniden Düşünmek. İstanbul: İktisat Yayınları.


Tek Yazarlı İngilizce kitap
Shipley, W. C. (1986). Shipley Institute of Living Scale. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.


İki Yazarlı Türkçe kitap
Can, H. ve Güner S. (1992). Açıklamalı, İçtihatlı Turizm Hukuku ve Mevzuatı. Ankara: Feryal Matbaacılık.


İki Yazarlı İngilizce kitap
Carstensen, L. L. & Mikels, J. A. (2005). Kitap Adı. Şehir: Yayınevi.


İkiden fazla Yazarlı Türkçe kitap
Uslu, B., Gür, Ş., Eren, T. ve Özcan, E. (2020). Kitap Adı. Şehir: Yayınevi.


İkiden fazla Yazarlı İngilizce kitap
Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H. C., & Evans, J. J. (1996). The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. Flempton, England: Thames Valley Test Company.


İnternet örnekleri:
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. (1999). VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları. URL: http://plan8.dpt.gov.tr/, (Erişim: 02.06.2001).
Kaya, İ. (2009, Aralık 22). Postmodern Marketing / Postmodern Pazarlama. Pazarlama Bi’tanedir. URL: http://pazarlamabitanedir.blogspot.com/2009_12_01_ archive.html, (Erişim: 02.06.2001).