Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 1, 12 - 30, 27.06.2021
https://doi.org/10.34232/pjess.873017

Öz

Bu çalışma Türkiye'deki bölgesel ekonomik büyümede eğitim ve Ar-Ge’ye yönelik gerçekleştirilen harcamaların etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2010-2019 döneminin bölgesel eğitim düzeyi ve Ar-Ge harcamalarının bölgesel milli gelire olan etkisini analiz etmek için panel sabit etkiler yöntemi kullanılmıştır. Sabit etki modelinin sonuçlarına göre, eğitim ve Ar-Ge harcamaları Türkiye düzey bir (TR1) bölgelerinde bölgesel kişi başına GSYİH'yi olumlu şekilde etkilemektedir. Türkiye düzey bir bölgelerine yönelik bölgesel büyüme oranlarının arttırılmasında uygulanacak olan politikalarda eğitim ve Ar-Ge’ye yönelik harcamaların arttırılması, ulusal hedeflere ulaşmada önemli rol oynamaktadır.

Kaynakça

 • Akinwale, vd, (2012). Understanding the Nexus of R&D, Innovation and Economic Growth in Nigeria, International Business Research, 5(11), s.187-196.
 • Asteriou, D. (2011). Applied Econometrics, Second Edition, London, Macmillan Publishers Limited.
 • Audretsch, D. ve Feldman, M. (1996). R-D Spillovers and the Geography of Innovation and Production. American Economic Review. 86. 630-40.
 • Baltagi, Badi. H., (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, England.
 • Baransano vd., (2016), Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua, Journal of Economics and Development Studies June 2016, Vol. 4, No. 2, pp. 115-128 ISSN: 2334-2382 (Print), 2334-2390, https://doi.org/10.15640/jeds.v4n2a10.
 • Baykul, A . (2018)., “Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkileri: Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde Ampirik Bir İnceleme”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 143-154.
 • Bengoa, M. vd. (2017), Do R & D activities matter for productivity? A regional spatial approach assessing the role of human and social capital, Economic Modelling 60 (2017) 448–461, www.elsevier.com/locate/econmod.
 • Bilbao,O, & Rodríguez.P, Andrés. (2004). From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU. Growth and Change. 35. https://www.researchgate.net.
 • Čadil ve Petkovová (2010), Human Capital, R&D And Growth- Some Empirical Findings, The 8 th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014.
 • Canton, vd, 2005. Human Capital, R&D and Competition in Macroeconomic Analysis, (indirdim).
 • Capello, R., Caragliu, A., & Nijkamp, P. (2009). Territorial Capital And Regional Growth: Increasing Returns İn Cognitive Knowledge Use. TI Discussion Papers, Series; No. 09-059/3). Tinbergen Instituut (TI). http://www.tinbergen.nl/ti-publications/discussion-papers.php?paper=1499
 • Crespo, J., Foster, N., & Stehrer, R. (2010). The Determinants Of Regional Economic Growth By Quantile. Regional Studies, 45(6), 809-826. https://doi.org/10.1080/00343401003713456.
 • Demir, O., Üzümcü, A. ve Duran, S. (2006). İçsel Büyümede İçselleşme Süreçleri: Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi. 21(1): 27-46.
 • Doğrul, A (2015). "Ekonomik Büyümede Eğitim Harcamalarının Etkisi: Panel Veri Analizi",Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya.
 • Elena Pelinescu.(2015), The İmpact Of Human Capital On Economic Growth, Procedia Economics and Finance, 22 ( 2015 ) 184 – 190, t www.sciencedirect.com.
 • Ercan, Y. Nihal (2002), “İçsel Büyüme Teorisi: Genel Bir Bakış”, Planlama Dergisi, Özel Sayı, DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı, ss. 129-138
 • Fagerberg, J.(1995), “Is There a Large-Country Advantage in High-Tech?” Working Paper 526, Oslo, NUPI. Erişim: http://www.sv.uio.no/tik/InnoWP/archive/wpno526-1995.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2014.
 • Freeman, 2004, The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science, Linton C. Freeman. Empirical Press, Vancouver, BC (2004). Social Networks, 27. 377–384. 10.1016/j.socnet.2005.06.004.
 • Green, W.h.,(2003), Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Griffith, Rachel & Redding, Stephen & Reenen, John. (2000). Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Industries, Review of Economics and Statistics. 86. 10.2139/ssrn.229400. http://doi.org/10.1162/0034653043125194
 • Harris, R. ve Moffat, J (2011). “R&D, Innovation and Exporting”, SERC Discussion Paper 73, Erişim:
 • Hausman, J. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46, 1251 -1271.
 • İğdeli, A. (2019). “Ar-Ge ve Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3): 2517-2538.
 • J. Rees, “Technology and Regional Development: Theory Revisited”, B. Johansson, C. Karlsson ve R. R. Stough, Theories of Endogenous Regional Growth: Lessons for Regional Policies, Springer: New York, 2001, s.97.
 • Khan, J & Rehman, N. (2013). The Significance of Research And Development For Economic Growth: The Case of Pakistan. City University Research Journal. 3. 2013.
 • Korkmaz, S. (2010). Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli İle Analizi. Journal of Yaşar University, 5 (20), 3320-3330. Retrieved from http://www.dergipark.org.tr/en/pub/jyasar/issue/19132/203021.
 • Krugman, P., & Wells, R. (2011). Makroiktisat (İkinci Baskı). (F. Oğuz, M. Arslan, K. Akkemik, & K. Göksal, Çev.) Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Liao, L. vd. (2018), The Impact of Educational Investment on Sustainable Economic Growth in Guangdong, China: A Cointegration and Causality Analysis, Sustainability 2019, 11, 766; doi:10.3390/su11030766, www.mdpi.com/journal/sustainability.
 • Liberto, j. (2008), Education and Italian regional development, Economics of Education Review 27 (2008) 94–107, www.sciencedırect.com.
 • Mellander, C. Ve Florida R., (2012). The Rise of Skills: Human Capital, the Creative Class and Regional Development. Handbook of Regional Science, 10.1007/978-3-642-23430-9_18.
 • Nicola G. Vd. (2013). "Human Capital and Regional Development," The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, vol. 128(1), pages 105-164. http://www.nber.org/papers/w17158.
 • Öztürk, F. (2016)., “Education and Income Relationship in Turkey”, The Economics and Finance Letters. 3. 8-12. 10.18488/journal.29/2016.3.1/29.1.8.12.
 • Ramesh C. (2020), Interplays among R&D spending, patent and income growth: new empirical evidence from the panel of countries and groups, Journal of Innovation and Entrepreneurship (2020) 9:18, https://doi.org/10.1186/s13731-020-00130-8.
 • Salvekar, S. (2020). R&D Expenditure and Economic Performance: A German Panel Analysis., http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-49791.
 • Seyidoğlu, H. (2013). Ululsrarası İktisat 18. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Soytas, U. ve Sari, R. (2006). Income and Education in Turkey: A Multivariate Analysis. Education Economics. 14. 181-196. 10.1080/09645290600622921.
 • Szarowská, I., (2017). Does Public R&D Expenditure Matter For Economic Growth?, GMM approach. Journal of International Studies, 10(2), 90-103. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/6
 • Şen, A. (2004) Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Yaklaşımı: İzmir Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi SBE. Genel İktisat Anabilim Dalı, İzmir, 2004, s.65.
 • Vernon ürün döngüleri Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 2, s. 11-28. 11
 • Vogel, J. (2012). The Two Faces of R&D and Human Capital: Evidence from Western European Regions.” Department of Economics Discussion Paper Series. University of Oxford. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:2f167c30-24a9-452e-9087-cc1201cf899a.
 • Woo, A. vd. (2017), The Impact of Education and R&D Investment on Regional Economic Growth, Sustainability 2017, 9, 676; doi:10.3390/su9050676, www.mdpi.com/journal/sustainability.
 • Xu, Y ve Li, A. (2020), The Relationship Between İnnovative Human Capital And İnterprovincial Economic Growth Based On Panel Data Model And Spatial Econometrics, Journal of Computational and Applied Mathematics 365 (2020) 112381, www.elsevier.com/locate/cam.

Relation of Education Level and R&D Expenditures on Regional Income Level: An Application for a Regional Level in Turkey

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 1, 12 - 30, 27.06.2021
https://doi.org/10.34232/pjess.873017

Öz

This study aims to measure the impact of spending on education and R & D performed in regional economic growth in Turkey. For this purpose, the panel fixed effects method was used to analyze the regional education rate and the effect of R&D expenditures on regional national income for the period 2010-2019. According to the results of the fixed effects model, training and R & D expenditure level of Turkey (TR1) in the regional per-person GDP it affects positively. education policy which will be implemented in the regional growth rate for Turkey in increasing and improving the level of spending for R & D plays an important role in achieving national goals.

Kaynakça

 • Akinwale, vd, (2012). Understanding the Nexus of R&D, Innovation and Economic Growth in Nigeria, International Business Research, 5(11), s.187-196.
 • Asteriou, D. (2011). Applied Econometrics, Second Edition, London, Macmillan Publishers Limited.
 • Audretsch, D. ve Feldman, M. (1996). R-D Spillovers and the Geography of Innovation and Production. American Economic Review. 86. 630-40.
 • Baltagi, Badi. H., (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, England.
 • Baransano vd., (2016), Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province of West Papua, Journal of Economics and Development Studies June 2016, Vol. 4, No. 2, pp. 115-128 ISSN: 2334-2382 (Print), 2334-2390, https://doi.org/10.15640/jeds.v4n2a10.
 • Baykul, A . (2018)., “Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkileri: Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde Ampirik Bir İnceleme”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 143-154.
 • Bengoa, M. vd. (2017), Do R & D activities matter for productivity? A regional spatial approach assessing the role of human and social capital, Economic Modelling 60 (2017) 448–461, www.elsevier.com/locate/econmod.
 • Bilbao,O, & Rodríguez.P, Andrés. (2004). From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU. Growth and Change. 35. https://www.researchgate.net.
 • Čadil ve Petkovová (2010), Human Capital, R&D And Growth- Some Empirical Findings, The 8 th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014.
 • Canton, vd, 2005. Human Capital, R&D and Competition in Macroeconomic Analysis, (indirdim).
 • Capello, R., Caragliu, A., & Nijkamp, P. (2009). Territorial Capital And Regional Growth: Increasing Returns İn Cognitive Knowledge Use. TI Discussion Papers, Series; No. 09-059/3). Tinbergen Instituut (TI). http://www.tinbergen.nl/ti-publications/discussion-papers.php?paper=1499
 • Crespo, J., Foster, N., & Stehrer, R. (2010). The Determinants Of Regional Economic Growth By Quantile. Regional Studies, 45(6), 809-826. https://doi.org/10.1080/00343401003713456.
 • Demir, O., Üzümcü, A. ve Duran, S. (2006). İçsel Büyümede İçselleşme Süreçleri: Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi. 21(1): 27-46.
 • Doğrul, A (2015). "Ekonomik Büyümede Eğitim Harcamalarının Etkisi: Panel Veri Analizi",Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya.
 • Elena Pelinescu.(2015), The İmpact Of Human Capital On Economic Growth, Procedia Economics and Finance, 22 ( 2015 ) 184 – 190, t www.sciencedirect.com.
 • Ercan, Y. Nihal (2002), “İçsel Büyüme Teorisi: Genel Bir Bakış”, Planlama Dergisi, Özel Sayı, DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı, ss. 129-138
 • Fagerberg, J.(1995), “Is There a Large-Country Advantage in High-Tech?” Working Paper 526, Oslo, NUPI. Erişim: http://www.sv.uio.no/tik/InnoWP/archive/wpno526-1995.pdf Erişim Tarihi: 20.01.2014.
 • Freeman, 2004, The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science, Linton C. Freeman. Empirical Press, Vancouver, BC (2004). Social Networks, 27. 377–384. 10.1016/j.socnet.2005.06.004.
 • Green, W.h.,(2003), Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Griffith, Rachel & Redding, Stephen & Reenen, John. (2000). Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Industries, Review of Economics and Statistics. 86. 10.2139/ssrn.229400. http://doi.org/10.1162/0034653043125194
 • Harris, R. ve Moffat, J (2011). “R&D, Innovation and Exporting”, SERC Discussion Paper 73, Erişim:
 • Hausman, J. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46, 1251 -1271.
 • İğdeli, A. (2019). “Ar-Ge ve Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3): 2517-2538.
 • J. Rees, “Technology and Regional Development: Theory Revisited”, B. Johansson, C. Karlsson ve R. R. Stough, Theories of Endogenous Regional Growth: Lessons for Regional Policies, Springer: New York, 2001, s.97.
 • Khan, J & Rehman, N. (2013). The Significance of Research And Development For Economic Growth: The Case of Pakistan. City University Research Journal. 3. 2013.
 • Korkmaz, S. (2010). Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli İle Analizi. Journal of Yaşar University, 5 (20), 3320-3330. Retrieved from http://www.dergipark.org.tr/en/pub/jyasar/issue/19132/203021.
 • Krugman, P., & Wells, R. (2011). Makroiktisat (İkinci Baskı). (F. Oğuz, M. Arslan, K. Akkemik, & K. Göksal, Çev.) Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Liao, L. vd. (2018), The Impact of Educational Investment on Sustainable Economic Growth in Guangdong, China: A Cointegration and Causality Analysis, Sustainability 2019, 11, 766; doi:10.3390/su11030766, www.mdpi.com/journal/sustainability.
 • Liberto, j. (2008), Education and Italian regional development, Economics of Education Review 27 (2008) 94–107, www.sciencedırect.com.
 • Mellander, C. Ve Florida R., (2012). The Rise of Skills: Human Capital, the Creative Class and Regional Development. Handbook of Regional Science, 10.1007/978-3-642-23430-9_18.
 • Nicola G. Vd. (2013). "Human Capital and Regional Development," The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, vol. 128(1), pages 105-164. http://www.nber.org/papers/w17158.
 • Öztürk, F. (2016)., “Education and Income Relationship in Turkey”, The Economics and Finance Letters. 3. 8-12. 10.18488/journal.29/2016.3.1/29.1.8.12.
 • Ramesh C. (2020), Interplays among R&D spending, patent and income growth: new empirical evidence from the panel of countries and groups, Journal of Innovation and Entrepreneurship (2020) 9:18, https://doi.org/10.1186/s13731-020-00130-8.
 • Salvekar, S. (2020). R&D Expenditure and Economic Performance: A German Panel Analysis., http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-49791.
 • Seyidoğlu, H. (2013). Ululsrarası İktisat 18. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Soytas, U. ve Sari, R. (2006). Income and Education in Turkey: A Multivariate Analysis. Education Economics. 14. 181-196. 10.1080/09645290600622921.
 • Szarowská, I., (2017). Does Public R&D Expenditure Matter For Economic Growth?, GMM approach. Journal of International Studies, 10(2), 90-103. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/6
 • Şen, A. (2004) Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme Yaklaşımı: İzmir Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi SBE. Genel İktisat Anabilim Dalı, İzmir, 2004, s.65.
 • Vernon ürün döngüleri Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 2, s. 11-28. 11
 • Vogel, J. (2012). The Two Faces of R&D and Human Capital: Evidence from Western European Regions.” Department of Economics Discussion Paper Series. University of Oxford. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:2f167c30-24a9-452e-9087-cc1201cf899a.
 • Woo, A. vd. (2017), The Impact of Education and R&D Investment on Regional Economic Growth, Sustainability 2017, 9, 676; doi:10.3390/su9050676, www.mdpi.com/journal/sustainability.
 • Xu, Y ve Li, A. (2020), The Relationship Between İnnovative Human Capital And İnterprovincial Economic Growth Based On Panel Data Model And Spatial Econometrics, Journal of Computational and Applied Mathematics 365 (2020) 112381, www.elsevier.com/locate/cam.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe TUNCER
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mohammed ALGONİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1292-8765
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pjess873017, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, number = {1}, pages = {12 - 30}, doi = {10.34232/pjess.873017}, title = {Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Tuncer, Ayşe and Algoni, Mohammed} }
APA Tuncer, A. & Algoni, M. (2021). Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 8 (1) , 12-30 . DOI: 10.34232/pjess.873017
MLA Tuncer, A. , Algoni, M. "Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 8 (2021 ): 12-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/63049/873017>
Chicago Tuncer, A. , Algoni, M. "Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 8 (2021 ): 12-30
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama AU - AyşeTuncer, MohammedAlgoni Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.34232/pjess.873017 DO - 10.34232/pjess.873017 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 30 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.873017 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.873017 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama %A Ayşe Tuncer , Mohammed Algoni %T Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama %D 2021 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 8 %N 1 %R doi: 10.34232/pjess.873017 %U 10.34232/pjess.873017
ISNAD Tuncer, Ayşe , Algoni, Mohammed . "Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 8 / 1 (Haziran 2021): 12-30 . https://doi.org/10.34232/pjess.873017
AMA Tuncer A. , Algoni M. Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama. pjess. 2021; 8(1): 12-30.
Vancouver Tuncer A. , Algoni M. Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2021; 8(1): 12-30.
IEEE A. Tuncer ve M. Algoni , "Eğitim Düzeyi ve Ar-Ge Harcamalarının Bölgesel Gelir Seviyesi ile İlişkisi: Türkiye Düzey Bir Bölgelerine Yönelik Bir Uygulama", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, c. 8, sayı. 1, ss. 12-30, Haz. 2021, doi:10.34232/pjess.873017

25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.