Etik İlkeler ve Yayın Politikası

RESEARCHER, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

İngilizce veya Türkçe dillerinde yazılmış makaleler kabul edilir.

Ayrıntılı teorik veya pratik içerik sunan özgün araştırma makaleleri yayınlanır. Bu kategorideki makalelerin mühendislik alanındaki mevcut bilgilere yeni bir boyut getirmesi veya alandaki bilgilerin genişletilmesine katkıda bulunması veya kapsamlı bir pratik uygulama sunması beklenmektedir.

Dergide teknik notlar, editöre mektuplar, tartışma yazıları, vaka sunumları ve çeviriler yayınlanmaz.

Dergiye gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamalı veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemelidir.

Makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. Bu dergi çift-kör inceleme kullanır, bu da inceleme süreci boyunca hem hakem hem de yazar kimliklerinin hakemlerden gizlendiği ve bunun tersi olduğu anlamına gelir.

Dergiye yüklenen makaleler, değerlendirme sürecine alınmadan önce iThenticate intihal paket programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler için yazardan düzeltme istenir. 10 gün içinde gerekli düzeltme yapılmazsa makale reddedilir.

Hakemlerin çoğunluğu tarafından reddedilen yazılar, alan editörünün önerisi doğrultusunda reddedilir.

Yazının sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Etik standartlara uyum için makaleler uluslararası kabul görmüş etik kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Aynı sayıda aynı yazara sahip sadece bir makale yayınlanabilir.

Dergide yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakları dergiye geçer.

Dergi için makale gönderme ücreti veya makale işleme ücreti yoktur.

Dergide yayınlanan her makale için bir çıkar çatışması ve yazar katkı beyanı gereklidir.
Yazarlık ve Yazarın Sorumlulukları

Yazarlar daha önce uluslararası/yerel/ulusal bir dergide yayınlanmış makale göndermemelidir. Bir makale, aynı veya farklı dillerde, aynı anda, bir kütüphane aracılığıyla veya satın alma yoluyla erişilebilen birden fazla dergi veya kitaba gönderilmemelidir;

Yazarlar, gönderilmiş veya yayınlanmış bir makale ile aynı veya biraz farklı bir araştırmayı tanımlamamalıdır (aynı/farklı yazar tarafından);

Çok yazarlı makalelerde, tüm yazarlar çalışmaya önemli bir entelektüel katkı yapmış olmalıdır. "Hayalet", "Misafir" ve "Hediye" yazarları kabul edilemez olarak değerlendirilir;

Tüm yazarlar ortak sorumluluk almalı ve makalenin içeriği üzerinde anlaşmalıdır;

Yazarlar kendileri hakkında geçerli bilgiler sağlamalıdır. (örneğin, geçerli e-postalar);

Yazarlar başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışsa, uygun şekilde alıntılanmalı veya alıntılanmalıdır:

Kaynaklar, hem konunun tarihsel gelişimini hem de alandaki mevcut görüşlerin geçerli bir durumunu yansıtmalıdır,

Yazarlar, alıntı yapılan çalışmayı okumamışlarsa, başka kaynaklardan alıntı yapmaktan kaçınmalıdır.

Yazarlar, özel olarak elde edilen bilgilerin ve telif hakkıyla korunan materyallerin kullanımı için tüm geçerli izinlere sahip olmalıdır. (örneğin, resimler, diyagramlar, sayısal sonuçlar);

Yazarlar, tüm destek ve finansman kaynaklarını bir Teşekkür'de beyan etmelidir ve araştırma fon sağlayıcısının rolü fon sağlamanın ötesinde olup olmadığı da açıklanmalıdır. (örneğin, çalışma tasarımındaki rol; verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması; raporun yazılması);

Yazarlar, editörler tarafından talep edilen eksik bilgileri veya bilgileri derhal sağlamalıdır;

Yazarlar, çıkar çatışması olan hakemleri aday göstermekten kaçınmalıdır;

Yazarlar, kabul edildikten sonra derginin onayı olmadan yazılarında önemli değişiklikler yapmamalıdır;

Yazarlar, yayınlandıktan sonra önemli hatalar veya akademik suistimaller tespit edilirse derhal dergiyi bilgilendirmeli ve uygun bir düzeltme veya geri çekmenin yapılabilmesi için editörle işbirliği yapmalıdır.Akran Değerlendirme Prosedürü

Derginin Yayın Kurulu, hakem görüşünün yayın sürecinin kritik aşaması olduğunun bilincindedir. Gönderilen tüm yazılar, en az biri editör kadrosunun bir parçası olmayan en az iki uzman tarafından incelenir;

Özel durumlarda, yazarların sahada iki hakem atamasına izin verilir (hakemlerden biri yurt dışından olmalıdır);

Hakemler, makalenin bilimsel ve pratik değerini değerlendirmek için yeterli konu uzmanlığına sahip olmalıdır;

Hakemlerin makale hakkında meslektaşlarına danışmalarına izin verilir, ancak Baş Editöre haber vermeden makaleyi başka bir hakeme devretmelerine izin verilmez.

Hakem makaleyi değerlendiremezse, derhal iade etmeli veya Baş Editöre bildirmelidir. Alternatif hakem önerileri değerlendirilecektir.

Baş Editör, makalenin neden kabul veya reddedileceği konusunda net bir açıklama yapılmadan yüzeysel olarak yazılan raporlar nedeniyle yeni hakemler atayabilir;

Değerlendirme için ortalama süre yaklaşık iki aydır. Bununla birlikte, yazarlar, her gönderinin kendi liyakatine göre değerlendirildiğini ve belirli durumlarda tahmin süresinin farklı olabileceğini unutmamalıdır.

Yayın Kurulu, hakem raporlarına büyük önem verir. Bunlar zamanında sağlanmalı ve yapıcı olmalıdır. Bu raporlar, hakemin kararını destekleyen makaleye atıfta bulunan somut argümanlar içermeli ve hakaret edici ifadeler veya kişisel saldırılarla sert bir dille yazılmamalı;

Hakemler, hazırlanmakta olan başka bir yere gönderilen çok benzer bir makaleye sahip oldukları, yazarlar ve/veya araştırma fonu ile çıkar çatışması olduğu veya herhangi bir nedenle dürüst ve tarafsız bir değerlendirme sağlayamayacaklarını düşündükleri durumlarda kendilerini incelemeden diskalifiye etmelidirler. ;

Hakemler, yazıların gönderimini ve içeriğini gizli tutmalı, derginin bilgisi ve izni olmadan bir yazının değerlendirilmesi konusunda yazarlarla veya başka biri ile doğrudan iletişime geçmemeli;

Hakemler, yazarın makalesini yazardan izin almadan araştırmalarında kullanamazlar ve incelemelerini gönderdikten sonra makalelerin kopyalarını imha etmelidirler;

Hakemler, olası veri üretimi, tahrifat, intihal, görüntü manipülasyonu, etik olmayan araştırma, taraflı raporlama, yazarlığı kötüye kullanma, gereksiz veya mükerrer yayın ve beyan edilmemiş çıkar çatışmaları gibi herhangi bir suistimal şüphesi durumunda dergileri bilgilendirmelidir.

Tüm hakem raporlarının olumlu olması durumunda makale yayına kabul edilecektir. Ancak raporlardan en az birinin olumsuz olması durumunda yazı başka bir hakeme gönderilir. Bu hakemin raporu da olumsuz ise makale reddedilecektir. İkinci raporun olumlu olması durumunda yazı nihai karar için Baş Editöre gönderilir;

Editoryal Sorumluluklar

Baş Editör, davranışının kınanmayacak şekilde şeffaf olmasını sağlar, tüm yazarlara adalet, nezaket, tarafsızlık, dürüstlükle davranır ve yazarların etnik veya coğrafi kökenine ilişkin her türlü ayrımcılığı önler;

Baş Editör, hem gönderilen yazılarda hem de hakem değerlendirme raporlarında veya yazışmalarda dilin uygunluğunu sağlar ve bu belgelerin yazarları karalayıcı, karalayıcı veya yazarları şaşırtabilecek herhangi bir şey içermediğinden emin olur;

Baş editör, makalenin dergi politikalarına uymaması veya makalenin konusu derginin kapsamı dışında olması durumunda, başka bir değerlendirme yapmadan yayını reddedebilir;

Tartışmalı makaleler veya standart olmayan fikirlere sahip makaleler hakkında karar vermeden önce, Baş Editör Yayın Kurulu üyeleriyle görüşür;

Baş Editör gönderilen tüm yazıların gizliliğini korur ve yazarın araştırmasında yayınlanmamış materyallerinin izni olmadan kullanılmamasını sağlar;

Baş Editör, yayınlanan çalışmayla ilgili yazışmaları ve yapıcı eleştirileri teşvik eder ve olası herhangi bir veri uydurma, tahrif etme, intihal, görüntü manipülasyonu, etik olmayan araştırma, taraflı raporlama, yazarlığı kötüye kullanma, gereksiz veya mükerrer yayın ve beyan edilmemiş çıkar çatışmaları durumunda bilgilendirilmeyi bekler. saptanmış;

Baş Editör, şüpheli tüm suistimal vakalarını araştırır ve uygun düzeltme notlarının yayınlanması, makalenin geri çekilmesi veya geri çekilmesi gibi gerekli prosedürleri uygular;

Baş Editör, eş zamanlı olarak yazarı, hakemleri, özet ve indeksleme servislerini ve yayının okuyucularını, yayının dergiden geri çekilmesi veya geri çekilmesi konusunda bilgilendirir;

Baş Editör, yazarlara hakemli hakemler atama veya belirli kişilerin makalelerini hakem incelemesini yapmamalarını talep etme seçeneği sunar. Baş Editörün yazarların adaylıklarını kabul etme ve adaylıkları dikkatli bir şekilde doğrulama yükümlülüğü yoktur;

Baş Editör, hakemlerin performansını kalite ve zamanlılık açısından izler, hakemlerin derginin etik sorumlulukları politikasına uymalarını sağlar.

Baş Editör, hakem değerlendirmesi sürecinde yazarlar ve hakemler arasındaki tüm değiş tokuşlara aracılık eder. Baş Editör, nihai kararlarını vermelerine yardımcı olmak için ek hakemlerden yorum isteyebilir;

Baş Editör zamanında yayınlanmasını sağlar ve gereksiz gecikmeleri önler;

Baş Editör, belirsiz veya şüpheli bir şeyle karşılaşırlarsa yazarlardan daha fazla veri veya açıklama talep edebilir;

Baş Editör ve/veya editör ekibi üyeleri, yazar olduklarında veya bir makaleye katkıda bulunduklarında kendilerini yayın kararlarından dışlarlar;

Baş Editör, yazarlara makaleleri hakkındaki kararın tam olarak ne olduğunu ve bunun nedenlerini iletir. (Uygun ise derginin makaleyi tekrar değerlendirmeye alması için hangi koşulların sağlanması gerekir)

Baş Editör, nihai kararları verme ve gönderilen yazılardan hangisinin yayınlanması gerektiğine karar verme konusunda tam hak ve yetkiye sahiptir.

RESEARCHER’nın Yayıncılık Politikaları

RESEARCHER'da yayınlanan makaleler, sağlıklı bir şekilde raporlanmış ve dikkatle yürütülmüş içeriklere sahip olmalı ve konu alanına önemli katkılar içermelidir. Yazarlar uygun veri analizi ve görüntüleme yöntemlerini kullanmalıdır. Tüm matematiksel ispatlar ve hesaplamalar doğru ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Yazar başka bir yazarın algoritmasını veya yöntemini kullanıyorsa, açıkça vurgulanmalıdır;

RESEARCHER, makaleleri teslim alma ve kabul tarihleriyle birlikte zamanında ve verimli bir şekilde yayınlar (yayın sırası başvuru tarihlerine göredir);

Dergi, özellikle intihal, kendi kendine intihal ve mükerrer yayın vakalarına meraklıdır. İnceleme sürecinden önce genellikle tüm yazılar intihal tespit yazılım paketlerine gönderilir;

RESEARCHER, hata, sahte veri veya intihal olduğundan şüphelenilen tüm vakaları ve açık bir suistimal kanıtı olup olmadığını araştırır; uygun düzeltme notlarının yayınlanması, yazının geri çekilmesi veya geri çekilmesi gibi gerekli prosedürleri uygular.

Yayınların etik ve yanlış uygulamalarının izlenmesinin diğer tüm yönleriyle ilgili olarak dergi, http://publicationethics.org tarafından geliştirilen uluslararası standartlara sıkı sıkıya bağlıdır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını ve tarafsızlığını sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde, yayın sürecinin tüm bileşenleri; yayıncılar, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucular etik ilkelere uymak zorundadır.

Bu kapsamda, RESEARCHER'nın yayın etiği ve açık erişim politikası, açık erişimde Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan kılavuz ve politikalar doğrultusunda (Örneğin, "Yayın Etiği Kurulu (COPE) Davranış Kuralları) ve Dergi Editörleri için En İyisi" İyi Uygulama Yönergeleri, "Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Yönergeleri" ve "Dergi Editörleri için COPE En İyi Uygulama Yönergeleri") yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uygun olmasını gerektirir.

Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, tahrif edilmesi ve sahte veri kullanılması gibi durumlar tespit edildiğinde bu durum yazarın/yazarların çalıştığı kuruma resmi olarak bildirilecek ve makale reddedilecektir.

Dergimiz, editör ve/veya hakemler tarafından talep edilmesi halinde, analiz sonuçlarının çıktı dosyalarını yazarlardan talep etme hakkına sahiptir.

RESEARCHER Yayın Kurulu üyeleri alanlarında uzman kişilerdir. Yayın Kurulu başkanı olarak bir baş editör ve duruma göre bir veya birden fazla editör ile bunların yardımcıları ve alan editörleri belirlenir. Editör, makalenin konusuna göre, gerektiğinde Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.

Yayıncı ve Yayın Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayalıdır ve editörler tarafından alınan tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar. RESEARCHER'da yayınlanan makale yazarlarının telif haklarını korur.

Yayın Kurulu, makale ve dergilerin yayımlanma sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilim dışı ve etik dışı davranışlar, intihal, gönderme (alıntı) çeteleri ile ilgili tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacıların, uygulayıcıların ve okuyucuların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya, gerektiğinde geri bildirimde bulunmaya, yayın sürecinde düzeltme ve açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre hareket etmeye çalışırlar.
Editörler, makalelerin yayınlanmasına karar verirken makalelerin özgün olmasına ve bilimsel literatüre, okuyuculara, araştırmacılara ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterir.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında yer alan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin tarafsız ve zamanında değerlendirilmesini sağlar.

Editörler, editör ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak makaleler gönderir ve

tarafsız ve bağımsız değerlendirmeyi desteklerler.

Editörler, makalenin tarafsız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasında bir çıkar çatışması olup olmadığını dikkate alır.

Editörler, hakem havuzunun çeşitli olmasını ve sürekli güncellenmesini sağlamaya çalışır.
Editörler, gözden geçirilen makalelerde kişisel verilerin korunmasını sağlar; yazarların, hakemlerin ve okuyucuların kişisel verilerini korumak.

Editörler; Makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makaleye katılanların açık rızasının belgelenmesine, makaleye katılanlar için etik kurul onayına önem verirler ve yaptıklarında makaleyi reddederler. deneysel araştırma iznine sahip değildir.

Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet haklarını korur ve ihlal durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunur. Ayrıca yayınlanan makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi için gerekli önlemleri alırlar; Orijinallik-benzerlik kontrolünü yaparlar.

RESEARCHER'ın makale değerlendirme sürecinde, yazar(lar)ın hakemlerinin ve hakemlerin yazarları tanımadığı çift-kör hakemlik ilkesi uygulanır. Hakemler yazarlarla doğrudan iletişim kuramazlar; Makale değerlendirme formları ve metinde belirtilen notlar ile düzeltme talepleri editörler tarafından dergi yönetim sistemi üzerinden yazar(lar)a iletilir.

Yazar(lar) başka yerde yayınlanmış veya yayınlanmak üzere gönderilen makaleleri göndermemelidir.

RESEARCHER'a özgün makaleler kabul eder.

Yazar(lar), makalenin yazımında kullandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru bir şekilde atıfta bulunmalıdır.

Makaleye katkıda bulunmayan kişilerin adları yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere gönderilen bir makalenin yazarlarının sırasının değiştirilmesi, yazarların çıkarılması, yazar eklenmesi önerilmemelidir.

Yayınlanmak üzere makale ile ilgili olarak çıkar çatışması ve ortak çıkar ilişkisi bulunan kişiler editörlere bildirilmelidir.

Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan bilgi veya ham veri istenmesi halinde, beklenen bilgileri Editörlere iletmeleri gerekmektedir.

Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarını, araştırma-inceleme iznini veya üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayını belgelemelidir.

Yazar(lar)ın değerlendirmede ve erken incelemede ya da elektronik ortamda yayınlanan makaledeki hatayı fark ettiklerinde bilgilendirmek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Yazar(lar) etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel veya nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı almış; Aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde etik kurul adı, karar tarih ve numarası belirtilmeli ve etik kurul kararını gösteren belge başvuru ile birlikte sisteme yüklenmelidir. makalenin Ayrıca olgu sunumlarında onam formunun/onam formunun alınmasına ilişkin bilgiler de makalede yer almalıdır.

Yazar(lar) veri toplama sürecinde (ölçek, anket, fotoğraf gibi belgeleri kullanmak için başkalarından izin almak gibi) etik ilkelere uyduklarına dair kanıtları makalede sunmalıdır. Fikir ve sanat eserleri için araştırma ve yayın etiği ile telif haklarına uyulduğu yazılarda belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde yapıldıysa, araştırmanın uluslararası makalelere, kılavuzlara vb. uygun olarak yapıldığı bildirilmelidir.

Derleme yazıları için yazar(lar)dan etik kurul onayı aranmaz. Ancak etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde etik kurul kararının gerekli olmadığı belirtilmelidir.

RESEARCHER'da editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik olmayan bir durum veya erken görüşte olan veya etik ilkelere uygun olmayan bir değerlendirme sürecindeki bir makalenin dergi yönetimine bildirilmesi gerekir.

Etik Kurallar

1. Sosyal bilimler dahil tüm disiplinlerde, klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için;

· Anket, görüşme, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma,

· Deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla insan ve hayvanların (materyal/veri dahil) kullanılması,

· İnsanlar üzerinde klinik araştırmalar,

· Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca geriye dönük çalışmalar için etik kurul onayı alınmalı, bu onay maddede belirtilmeli ve belgelenmelidir.

· İzin bilgilerine (kurul adı, tarih ve numara numarası) makalenin "Yöntem" bölümünde ve ayrıca ilk/son sayfada yer verilmelidir. Makale yüklemesi sırasında makale dosyasına ek olarak Etik Kurul Onay dosyasının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış onam/onam formunun imzalanmış olduğuna dair bilgilere de yazıda yer verilmelidir.

2. Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekli olup olmadığı belirtilmelidir. Çalışma bir kurumda yapılan başvuruyu kapsıyorsa, ilgili kurumdan iznin hangi tarihte ve hangi karar veya sayı ile alındığı açıkça belirtilmelidir.

3. Başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum yazıda (kaynak belirtilerek) belirtilmelidir.
4. Makalenin iThenticate benzerlik programları ile analizi sonucunda toplam benzerlik düzeyi %20'nin altında olmalıdır.

5. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğunu belirten ibare yer almalıdır.

6. Dergilere gönderilen bilimsel makalelerde, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics) Uluslararası Editörler ve Yazarlar Standartları dikkate alınmalıdır.

7. Kullanılan fikir ve eserler için telif haklarına uyulmalıdır.

8. Makalenin sonunda; “Araştırmacıların Katkıları”, “Destek” veya “Teşekkür” ve “Çıkar Çatışması” beyanı verilmelidir. Ayrıca makalede yazar yoksa ancak araştırmanın veri toplama vb. aşamasında destek verenler varsa teşekkür edilebilir. Çıkar çatışması konusunun açıklığa kavuşturulması için, yazarlara herhangi bir "Çıkar Çatışması" olup olmadığı makalenin sonunda bildirilmelidir.

9. Yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilen çalışmalar makalede belirtilmelidir.

  • Yayın hayatına 2013 yılında başlamış olan "Researcher: Social Sciences Studies" (RSSS) dergisi, 2020 Ağustos ayı itibariyle "Researcher" ismiyle Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
  • 2021 yılı ve sonrasında Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makalelerinin yayımlandığı uluslararası indeksli, ulusal hakemli, bilimsel ve elektronik bir dergidir.
  • Dergi özel sayılar dışında yılda iki kez yayımlanmaktadır. Amaçları doğrultusunda dergimizin yayın odağında; Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanları bulunmaktadır.
  • Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.