Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KISKANÇLIĞIN DEDİKODUYA ETKİSİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 2, 139 - 153, 30.04.2024
https://doi.org/10.33723/rs.1436744

Öz

Örgütlerin refahı için çalışanların duygularının anlaşılması ve yönetilmeye çalışılması önem arz etmektedir. Nitekim çalışanlar arasındaki olumlu duygular daha yüksek motivasyona, daha iyi performansa, örgütsel güvene ve iş tatminine yol açabilirken; olumsuz duygular nezaketsizliğe, strese, tükenmişliğe, işten ayrılmaya ve dedikoduya yol açabilir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı olumsuz duygular arasında gösterilen kıskançlığın dedikodu üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 600 hemşire araştırmanın ana kütlesi olarak seçilmiştir. Tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenen 290 hemşirenin oluşturduğu örneklemden anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS programı yardımlıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre bağımsız değişken olan kıskançlık, bağımlı değişken olan dedikoduyu pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir.

Kaynakça

 • Achhnani, B., & Gupta, B. (2022). Consequences of Workplace Envy and it’s Antecedents–A Theoretical Framework. International Journal of Special Education, 37(3), 5214-5235.
 • Akyüz, A. M., & Durmuş, İ. (2021). Akademisyenlerin Akademik Başarı Çabası ile Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışı, Yöneticiye Sadakat, Kuruma Sadakat ve Akademik Kıskançlık Davranışı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 11(22), 227-263.
 • Alakaşlı, H., & Tösten, R. (2022). Okullarda Örgütsel Dedikodu İle Bağlılık Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 44-58.
 • Çiçek, B., & Söylemez, M. (2020). Sosyal Karşılaştırma Bakış Açısından Dedikodu, Rekabet ve Etik İklim İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(3), 639-656.
 • Çoban, R., & Çiçek, B. (2023). İstismarcı Yönetimin Negatif İşyeri Dedikodusuna Etkisinde Duygusal Öz Yeterliliğin Rolü. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 26(2), 439-460.
 • Duffy, M. K., Lee, K., & Adair, E. A. (2021). Workplace Envy. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 8, 19-44.
 • Durmaz, M. G., & Gümüştekin, G. (2022). Negatif Duyguların Bir Yansıması Olarak İşyeri Kıskançlığı. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 5(2), 716-731.
 • Elçi, M., Şener, İ., Karabay, M. E., & Erman, H (2021). İşyerinde Kıskanma ve Kıskanılma: Ölçek Uyarlama ve Ölçüt Bağımlı Geçerliliği. İş ve İnsan Dergisi, 8(2), 209-224.
 • Ellwardt, L., Labianca, G. J., & Wittek, R. (2012). Who are the objects of positive and Negative Gossip at Work?: A Social Network Perspective on Workplace Gossip. Social Networks, 34(2), 193-205.
 • Eşkin Bacaksız, F., & Yıldırım, A. (2015). Dedikodu ve söylentiler: Hastanelerdeki durum ve hemşirelerin tutumları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2, 113-120.
 • Gezen, H., & Kaya, A. (2022). Öğretmenlerin Örgütsel Dedikodu ve Örgütsel İkiyüzlülük Algı Düzeylerinin İncelenmesi (Doctoral dissertation, Kahramanmaras Sutcu Imam University). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 1211-1230
 • Günalan, M. (2020). Olumsuz Bir Duygu Olarak İş Yerinde Kıskançlık ve Örgüt Algıları İlişkisi Üzerine Bir Literatür İncelemesi. The Journal of Social Sciences, (43), 323-335.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe- yöntem- analiz. Seçkin Yayıncılık (5.Baskı).
 • Himmetoğlu, B., Ayduğ, D., & Bayrak, C. (2018). Eğitim Örgütlerinde İnformal İletişim Araçları Olarak Söylenti ve Dedikodunun Yönetimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 62-85.
 • Karasu, Y., & Cömert, M. (2022). İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Dedikodu Ve Örgütsel Güven Algıları Arasındaki İlişki. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2723-2748.
 • Kayrak, M. E., Çaplı, M., Aksakallı, G., & Karaaziz, M. (2023). Kıskançlık Duygusu İle İlgili Bir Derleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(3), 1079-1090.
 • Khan, M. H., & Noor, A. (2020). Does Employee Envy Trigger the Positive Outcomes at Workplace? A Study of upward social comparison, envy and Employee Performance. Journal of Global Business Insights, 5(2), 169-188.
 • Kniffin, K. M., & Sloan Wilson, D. (2010). Evolutionary Perspectives on Workplace Gossip: Why and How Gossip can Serve Groups. Group & Organization Management, 35(2), 150-176.
 • Kong, M. (2018). Effect of perceived negative workplace gossip on Employees’ Behaviors. Frontiers in Psychology, 9, 1112.
 • Li, M., Xu, X., & Kwan, H. K. (2021). The Antecedents and Consequences of Workplace Envy: A Meta-Analytic Review. Asia Pacific Journal of Management, 1-35.
 • Özdemir, S. (2021). Kıskançlık olgusu ve akademik örgütlere yansıması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), 652-676.
 • Seçkin, Ş. (2018). İşyerinde Algılanan Dedikodunun Psikolojik Rahatlık ve Sorumluluk Üstlenme Davranışı Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), 973-986.
 • Smith, R. H., & Kim, S. H. (2007). Comprehending envy. Psychological bulletin, 133(1), 46.
 • Smith, R. H., Parrott, W. G., Diener, E. F., Hoyle, R. H., & Kim, S. H. (1999). Dispositional envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(8), 1007-1020.
 • Sun, T., Schilpzand, P., & Liu, Y. (2023). Workplace Gossip: An İntegrative Review of its Antecedents, Functions, and Consequences. Journal of Organizational Behavior, 44(2), 311-334.
 • Sürücü, L. (2022). Örgütlerde Bir Tehdit Unsuru Olarak Olumsuz İş Yeri Dedikodusu ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), 1022-1035.
 • Şantaş, G., Akbolat, M., & Sağlam, H. (2019). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Affetme ve Örgütsel Dedikodunun İntikam Niyeti Üzerindeki Etkisi. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (36).
 • Taştan, S., & Küçük, B. A. (2019). Üretkenliğe Aykırı Çalışma Davranışlarını Açıklayan Psikososyal Yapılar Olarak İşyerinde Kıskançlık Duygusu ve Strese Yönelik Esnekliğin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 55-79.
 • Usta, M. E., Kaya, A., & Özyurt, D. (2018). Örgütsel Dedikodu Yönetimi. Harran Maarif Dergisi, 3(2), 1-13.
 • Üçok, D. I. (2019). Çalışanlardaki Statü Endişesi ve İşbirliğine Dayalı Amaç Yapılarının İşyeri Kıskançlığı Üzerindeki Etkilerine İlişkin Kuramsal Bir Çalışma. International Journal of Management and Administration, 3(5), 1-12.
 • Warber, K. M. (2006). The Role İnterpersonal Jealousy in Gossip: An Evolutionary Perspective. [Doktora Tezi, University of Arizona].
 • Wax, A., Rodriguez, W. A., & Asencio, R. (2022). Spilling Tea at the Water Cooler: A Meta-Analysis of the Literature on Workplace Gossip. Organizational Psychology Review, 12(4), 453-506.
 • Zurriaga, R., González-Navarro, P., & Buunk, A. P. (2020). Envy in the Workplace: A Systematic Review of the Past Five Years. Revista Psicologia Organizações e Trabalho, 20(4), 1247-1256.

The Effect of Envy on Gossip: A Study on Nurses

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 2, 139 - 153, 30.04.2024
https://doi.org/10.33723/rs.1436744

Öz

For the welfare of organizations, it is important to understand and try to manage employees' emotions. Indeed, positive emotions among employees can lead to higher motivation, better performance, organizational trust, and job satisfaction, while negative emotions can lead to incivility, stress, burnout, turnover, and gossip. In this context, the purpose of this study is to determine the effect of jealousy, which is shown among negative emotions, on gossip. For this purpose, 600 nurses working in a training and research hospital were selected as the main body of the study. Data were collected by survey technique from a sample of 290 nurses determined by random sampling method. The collected data were analyzed with the help of SPSS software. According to the results of the analysis, envy, which is the independent variable, has a significant positive effect on gossip, which is the dependent variable.

Kaynakça

 • Achhnani, B., & Gupta, B. (2022). Consequences of Workplace Envy and it’s Antecedents–A Theoretical Framework. International Journal of Special Education, 37(3), 5214-5235.
 • Akyüz, A. M., & Durmuş, İ. (2021). Akademisyenlerin Akademik Başarı Çabası ile Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışı, Yöneticiye Sadakat, Kuruma Sadakat ve Akademik Kıskançlık Davranışı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 11(22), 227-263.
 • Alakaşlı, H., & Tösten, R. (2022). Okullarda Örgütsel Dedikodu İle Bağlılık Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 44-58.
 • Çiçek, B., & Söylemez, M. (2020). Sosyal Karşılaştırma Bakış Açısından Dedikodu, Rekabet ve Etik İklim İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(3), 639-656.
 • Çoban, R., & Çiçek, B. (2023). İstismarcı Yönetimin Negatif İşyeri Dedikodusuna Etkisinde Duygusal Öz Yeterliliğin Rolü. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 26(2), 439-460.
 • Duffy, M. K., Lee, K., & Adair, E. A. (2021). Workplace Envy. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 8, 19-44.
 • Durmaz, M. G., & Gümüştekin, G. (2022). Negatif Duyguların Bir Yansıması Olarak İşyeri Kıskançlığı. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 5(2), 716-731.
 • Elçi, M., Şener, İ., Karabay, M. E., & Erman, H (2021). İşyerinde Kıskanma ve Kıskanılma: Ölçek Uyarlama ve Ölçüt Bağımlı Geçerliliği. İş ve İnsan Dergisi, 8(2), 209-224.
 • Ellwardt, L., Labianca, G. J., & Wittek, R. (2012). Who are the objects of positive and Negative Gossip at Work?: A Social Network Perspective on Workplace Gossip. Social Networks, 34(2), 193-205.
 • Eşkin Bacaksız, F., & Yıldırım, A. (2015). Dedikodu ve söylentiler: Hastanelerdeki durum ve hemşirelerin tutumları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2, 113-120.
 • Gezen, H., & Kaya, A. (2022). Öğretmenlerin Örgütsel Dedikodu ve Örgütsel İkiyüzlülük Algı Düzeylerinin İncelenmesi (Doctoral dissertation, Kahramanmaras Sutcu Imam University). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 1211-1230
 • Günalan, M. (2020). Olumsuz Bir Duygu Olarak İş Yerinde Kıskançlık ve Örgüt Algıları İlişkisi Üzerine Bir Literatür İncelemesi. The Journal of Social Sciences, (43), 323-335.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe- yöntem- analiz. Seçkin Yayıncılık (5.Baskı).
 • Himmetoğlu, B., Ayduğ, D., & Bayrak, C. (2018). Eğitim Örgütlerinde İnformal İletişim Araçları Olarak Söylenti ve Dedikodunun Yönetimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 62-85.
 • Karasu, Y., & Cömert, M. (2022). İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Dedikodu Ve Örgütsel Güven Algıları Arasındaki İlişki. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2723-2748.
 • Kayrak, M. E., Çaplı, M., Aksakallı, G., & Karaaziz, M. (2023). Kıskançlık Duygusu İle İlgili Bir Derleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(3), 1079-1090.
 • Khan, M. H., & Noor, A. (2020). Does Employee Envy Trigger the Positive Outcomes at Workplace? A Study of upward social comparison, envy and Employee Performance. Journal of Global Business Insights, 5(2), 169-188.
 • Kniffin, K. M., & Sloan Wilson, D. (2010). Evolutionary Perspectives on Workplace Gossip: Why and How Gossip can Serve Groups. Group & Organization Management, 35(2), 150-176.
 • Kong, M. (2018). Effect of perceived negative workplace gossip on Employees’ Behaviors. Frontiers in Psychology, 9, 1112.
 • Li, M., Xu, X., & Kwan, H. K. (2021). The Antecedents and Consequences of Workplace Envy: A Meta-Analytic Review. Asia Pacific Journal of Management, 1-35.
 • Özdemir, S. (2021). Kıskançlık olgusu ve akademik örgütlere yansıması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), 652-676.
 • Seçkin, Ş. (2018). İşyerinde Algılanan Dedikodunun Psikolojik Rahatlık ve Sorumluluk Üstlenme Davranışı Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), 973-986.
 • Smith, R. H., & Kim, S. H. (2007). Comprehending envy. Psychological bulletin, 133(1), 46.
 • Smith, R. H., Parrott, W. G., Diener, E. F., Hoyle, R. H., & Kim, S. H. (1999). Dispositional envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(8), 1007-1020.
 • Sun, T., Schilpzand, P., & Liu, Y. (2023). Workplace Gossip: An İntegrative Review of its Antecedents, Functions, and Consequences. Journal of Organizational Behavior, 44(2), 311-334.
 • Sürücü, L. (2022). Örgütlerde Bir Tehdit Unsuru Olarak Olumsuz İş Yeri Dedikodusu ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), 1022-1035.
 • Şantaş, G., Akbolat, M., & Sağlam, H. (2019). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Affetme ve Örgütsel Dedikodunun İntikam Niyeti Üzerindeki Etkisi. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (36).
 • Taştan, S., & Küçük, B. A. (2019). Üretkenliğe Aykırı Çalışma Davranışlarını Açıklayan Psikososyal Yapılar Olarak İşyerinde Kıskançlık Duygusu ve Strese Yönelik Esnekliğin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 55-79.
 • Usta, M. E., Kaya, A., & Özyurt, D. (2018). Örgütsel Dedikodu Yönetimi. Harran Maarif Dergisi, 3(2), 1-13.
 • Üçok, D. I. (2019). Çalışanlardaki Statü Endişesi ve İşbirliğine Dayalı Amaç Yapılarının İşyeri Kıskançlığı Üzerindeki Etkilerine İlişkin Kuramsal Bir Çalışma. International Journal of Management and Administration, 3(5), 1-12.
 • Warber, K. M. (2006). The Role İnterpersonal Jealousy in Gossip: An Evolutionary Perspective. [Doktora Tezi, University of Arizona].
 • Wax, A., Rodriguez, W. A., & Asencio, R. (2022). Spilling Tea at the Water Cooler: A Meta-Analysis of the Literature on Workplace Gossip. Organizational Psychology Review, 12(4), 453-506.
 • Zurriaga, R., González-Navarro, P., & Buunk, A. P. (2020). Envy in the Workplace: A Systematic Review of the Past Five Years. Revista Psicologia Organizações e Trabalho, 20(4), 1247-1256.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Örgütsel Davranış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuri Karaca 0000-0002-6735-9574

Erken Görünüm Tarihi 30 Nisan 2024
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2024
Kabul Tarihi 25 Nisan 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karaca, N. (2024). KISKANÇLIĞIN DEDİKODUYA ETKİSİ: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 7(2), 139-153. https://doi.org/10.33723/rs.1436744
R&S - Research Studies Anatolia Journal 

https://dergipark.org.tr/rs