Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Example of a socioterminological approach: Circulation of ecology terms in digital networks

Yıl 2020, Sayı: 18, 725 - 736, 21.03.2020
https://doi.org/10.29000/rumelide.706516

Öz

Today, sharp limitations between specialized fields are replaced by more flexible, transparent and transitive approaches. Their specialized fields are fed and influenced by each other, creating an interdisciplinarity environment. The flexible and transitive structure that we mention can be decisive when addressing concept/term relationships in terminological analysis. At this point, the approach to socioterminology (Gambier, 1987,1993; Gaudin, 1993, 2003), which takes into consideration terms in social context such as interdisciplinary circulation, social movements, social actions, relations of power, and channels of communication, becomes important. The circulation of terms belonging to the field of ecology, which feeds many different fields and interacts with different fields, provides important data for sociterminological research. From this point on, the aim of the study is to follow the social ecology (Bookchin, 1996) movement, which is produced and put into circulation through terms by netnographic analysis (Kozinets, 2002), organized around online communities in the light of the concepts related to socioterminology mentioned above.

Kaynakça

 • Baker, M. (2009). Translation Studies. In M. Baker, G. Saldanha (Eds.), Routledge Encyclopedia of Translation Sudies, Second Edition (pp. 277-280). London and New York: Routledge.
 • Bookchin, M. (2019). İnsanlığı Yeniden Büyülemek. Anti-Hümanize, Mizantropiye, Mistisizme İlkeciliğe Karşı İnsan Ruhunun Savunusu, 1. bs. çev. Gökhan Demir, Dünya Ahtem Öztogay, İstanbul: Sümer.
 • Bookchin, M.(1996). Ekolojik Bir Topluma Doğru, 1. bs. çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı.
 • Bowker, L. (2009). Terminology. In M. Baker, G. Saldanha (Eds.), Routledge Encyclopedia of Translation Sudies, Second Edition (pp. 286-290). London and New York: Routledge.
 • Castells, M. (2013). İsyan ve Umut Ağları. İnternet Çağında Toplumsal Hareketler, 1. bs. çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Koç Üniversitesi.
 • Çepel, N. (1983). Genel Ekoloji, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi.
 • Çepel, N. (1982). Ekoloji Terimleri Sözlüğü, İstanbul Üniversitesi.
 • Delavigne, V. (1995). Approche socioterminologique des discours du nucléaire in Meta, XL (2), 308-318.
 • Demirel, B. E., Kurmel D. & Görgüler Z. (Şubat, Mart 2018). Nefretsiz bir Yaşam Mümkün! Çeviri Odaklı Yaratıcı Aktivist Taktikler in Frankofoni, 32, 83-99.
 • Gambier, Y. (1993). Vers une histoire sociale de la terminologie in Le Langage et l’Homme, XXVIII (4), spécial SOCIOTERMINOLOGIE, 233-246.
 • Gambier, Y. (1987). Problèmes terminologiques des pluies acides: pour une socio-terminologie in Meta, XXXII (3), 314-320.
 • Gaudin, F. (2003). Socioterminologie, une approche sociolinguistique de terminologie, Bruxelles: Duculot De Boeck, col. Champs linguistiques.
 • Gaudin, F. (1993). Pour une socioterminologie. Des problèmes sémantiques aux pratiques institutionnelles, Rouen: col. Publications de l’université de Rouen.
 • Gerbaudo, P. (2014). Twitler ve Sokaklar. Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği, 1. bs. çev. Osman Akınhay, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Jenkins, J. (2006). Fans, Bloggers and Gamers. Exploring Participatory Culture, New York: New York University Press.
 • Kozinets, R. (2002). The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities in Journal of Marketing Research, 39, 61-72.
 • Kozinets, R. (2006). Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising in Journal of Advertising Research, 46 (3), 279-288.
 • Sevgi, O. (2015). Ecology teriminin Türkçe karşılıkları üzerine bir değerlendirme in Avrasya Terim Dergisi, 3 (1), 27 – 46.
 • Şener, G. (2013). Toplumsal Mücadele Alanı Olarak Sosyal Medya. In C. Bilgili, G. Şener (Eds.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2: Kültür, Kimlik, Siyaset (pp. 253-271). İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği.
 • Çevrimiçi kaynaklar
 • “BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi”. Ocak-Şubat 2019 tarihinde http:// bomovu.org
 • “bbOm – Başka Bir Okul Mümkün”. Ocak-Şubat 2019 tarihinde http:// baskabirokulmumkun.org
 • Çevrimiçi söyleşiler
 • “BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi” topluluğu kurucusu, 13 Ocak 2019.
 • “bbOm – Başka Bir Okul Mümkün” topluluğu çeviri editörü, 5 Şubat 2019.

Toplumterimbilimsel bir yaklaşım örneği: Ekoloji terimlerinin çevrimiçi ağlarda dolaşımı

Yıl 2020, Sayı: 18, 725 - 736, 21.03.2020
https://doi.org/10.29000/rumelide.706516

Öz

Çeviri uzmanlık alanları arasında geçmişte bulunan keskin sınırlamalar günümüzde yerini daha esnek, saydam ve geçişli yaklaşımlara bırakmaktadır. Uzmanlık alanları, çeviribilimin disiplinlerarası doğasıyla örtüşür şekilde, birbirlerinden beslenip etkilenerek alanlararası bir ortam oluşturmaktadır. Uzmanlık alanlarına yönelik terimbilimsel çözümlemelerde kavram/terim ilişkilerini ele alırken sözünü ettiğimiz esnek ve geçişli yapı belirleyici olabilmektedir. Bu noktada, alanlararası dolaşım, toplumsal hareketler, toplumsal eyleyiciler, iktidar ilişkileri ve iletişim kanalları gibi toplumsal dinamikleri göz önünde bulundurarak terimleri ele alan toplumterimbilime (Gambier, 1987, 1993; Gaudin, 1993, 2003) ilişkin yaklaşım önem kazanmaktadır. Nitekim çeviribilim alanında kültürel paradigmaya geçiş sonrası yaşanan toplumsal vurgu sonrası, toplumterimbilime ilişkin yapılan bilimsel araştırmaların sayısı da artış göstermiştir. Birçok farklı alanı besleyen, farklı alanlarla etkileşim içinde olan ekoloji alanına ait terimlerin dolaşımı, toplumterimbilimsel inceleme için önemli veriler sunmaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacı, yukarıda sözü edilen toplumterimbilime ilişkin kavramlar ışığında, çevrimiçi topluluklar etrafında örgütlenen eyleyicilerin terimler aracılığıyla üretip, dolaşıma soktukları toplumsal ekoloji (Bookchin, 1996) hareketinin izlerini, netnografik bir çözümlemeyle (Kozinets, 2002) sürmektir.

Kaynakça

 • Baker, M. (2009). Translation Studies. In M. Baker, G. Saldanha (Eds.), Routledge Encyclopedia of Translation Sudies, Second Edition (pp. 277-280). London and New York: Routledge.
 • Bookchin, M. (2019). İnsanlığı Yeniden Büyülemek. Anti-Hümanize, Mizantropiye, Mistisizme İlkeciliğe Karşı İnsan Ruhunun Savunusu, 1. bs. çev. Gökhan Demir, Dünya Ahtem Öztogay, İstanbul: Sümer.
 • Bookchin, M.(1996). Ekolojik Bir Topluma Doğru, 1. bs. çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı.
 • Bowker, L. (2009). Terminology. In M. Baker, G. Saldanha (Eds.), Routledge Encyclopedia of Translation Sudies, Second Edition (pp. 286-290). London and New York: Routledge.
 • Castells, M. (2013). İsyan ve Umut Ağları. İnternet Çağında Toplumsal Hareketler, 1. bs. çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Koç Üniversitesi.
 • Çepel, N. (1983). Genel Ekoloji, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi.
 • Çepel, N. (1982). Ekoloji Terimleri Sözlüğü, İstanbul Üniversitesi.
 • Delavigne, V. (1995). Approche socioterminologique des discours du nucléaire in Meta, XL (2), 308-318.
 • Demirel, B. E., Kurmel D. & Görgüler Z. (Şubat, Mart 2018). Nefretsiz bir Yaşam Mümkün! Çeviri Odaklı Yaratıcı Aktivist Taktikler in Frankofoni, 32, 83-99.
 • Gambier, Y. (1993). Vers une histoire sociale de la terminologie in Le Langage et l’Homme, XXVIII (4), spécial SOCIOTERMINOLOGIE, 233-246.
 • Gambier, Y. (1987). Problèmes terminologiques des pluies acides: pour une socio-terminologie in Meta, XXXII (3), 314-320.
 • Gaudin, F. (2003). Socioterminologie, une approche sociolinguistique de terminologie, Bruxelles: Duculot De Boeck, col. Champs linguistiques.
 • Gaudin, F. (1993). Pour une socioterminologie. Des problèmes sémantiques aux pratiques institutionnelles, Rouen: col. Publications de l’université de Rouen.
 • Gerbaudo, P. (2014). Twitler ve Sokaklar. Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği, 1. bs. çev. Osman Akınhay, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Jenkins, J. (2006). Fans, Bloggers and Gamers. Exploring Participatory Culture, New York: New York University Press.
 • Kozinets, R. (2002). The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities in Journal of Marketing Research, 39, 61-72.
 • Kozinets, R. (2006). Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising in Journal of Advertising Research, 46 (3), 279-288.
 • Sevgi, O. (2015). Ecology teriminin Türkçe karşılıkları üzerine bir değerlendirme in Avrasya Terim Dergisi, 3 (1), 27 – 46.
 • Şener, G. (2013). Toplumsal Mücadele Alanı Olarak Sosyal Medya. In C. Bilgili, G. Şener (Eds.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2: Kültür, Kimlik, Siyaset (pp. 253-271). İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği.
 • Çevrimiçi kaynaklar
 • “BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi”. Ocak-Şubat 2019 tarihinde http:// bomovu.org
 • “bbOm – Başka Bir Okul Mümkün”. Ocak-Şubat 2019 tarihinde http:// baskabirokulmumkun.org
 • Çevrimiçi söyleşiler
 • “BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi” topluluğu kurucusu, 13 Ocak 2019.
 • “bbOm – Başka Bir Okul Mümkün” topluluğu çeviri editörü, 5 Şubat 2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim, Edebiyat
Bölüm Türk dili ve edebiyatı
Yazarlar

Deniz KURMEL Bu kişi benim
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim-Tercümanlık ABD
0000-0002-1041-5926
Türkiye


Zeynep GÖRGÜLER Bu kişi benim
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransızca Mütercim-Tercümanlık ABD
0000-0001-6538-4840
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA Kurmel, D. & Görgüler, Z. (2020). Toplumterimbilimsel bir yaklaşım örneği: Ekoloji terimlerinin çevrimiçi ağlarda dolaşımı . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (18) , 725-736 . DOI: 10.29000/rumelide.706516