Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Views of Nursing Postgraduate Students on Nursing Metaparadigms: A Qualitative Study

Yıl 2023, Cilt 13, Sayı 1, 129 - 138, 20.01.2023
https://doi.org/10.33631/sabd.1077091

Öz

Aim: This study was carried out in order to determine the views of nursing postgraduate students in a university on nursing metaparadigms. Material and methods: This qualitative study was conducted with focus group interviews lasting approximately 40 minutes, using a semi-structured interview form, with 19 students studying for a doctorate in nursing in the 2018-2019 academic year. The data obtained from the interview were analyzed thematically. Results: According to the results obtained from the study, the statements of postgraduate students were gathered under 8 themes. These are the metaparadigm of nursing for postgraduate students, human and its importance in nursing, envronment and its importance in nursing, nursing and its importance, health and its importance in nursing, the distinctive features of care and nursing care, the importance of metaparadigm and its contributions to the nursing profession, and nursing metaparadigms and new concepts that can be a metaparadigm. Conclusion: As a result of the research, it was determined that the participants thought of the nursing metaparadigm as a framework that draws the boundaries of the discipline, the basic building blocks of the profession, and stated that the metaparadigm contributed to the profession in order to create a common language in the profession, to use the information systematically and to bring professionalism to the forefront. In this direction, in nursing education, which includes nursing metaparadigms, qualitative and quantitative studies can be conducted with undergraduate students on this subject, and students' awareness of the importance of the metaparadigm for nursing can be improved.

Kaynakça

 • Aydın R, Kabukcuoğlu K. Hemşirelik araştırmalarında kuram kullanımının önemi ve süreci. Journal of Human Sciences. 2020; 17(1): 389-403.
 • Alimohammadi N, Taleghani F, Mohammadic E, Akbarian R. The nursing metaparadigm concept of human being in Islamic thought. Nursing Inquiry. 2014; 21(2): 121-9.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. [Internet]. [Erişim tarihi: 21.07.2022]. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/.
 • Fawcett J. Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of nursing models and theories. Philadelphia: F. A. Davis Company; 2013.
 • Kocaağalar Akince E, Özkütük N, Orgun F. Hemşirelik eğitimini etkileyen paradigmalar. Akdeniz Hemşirelik Dergisi. 2022; 1(1): 29-35.
 • Bender M. Re-conceptualizing the nursing metaparadigm: Articulating the philosophical ontology of the nursing discipline that orients inquiry and practice. Nursing Inquiry. 2018; 25: e12243.
 • Bender M, Feldman MS. A practice theory approach to understanding the interdependency of nursing practice and the environment implications for nurse-led care delivery models. Advances in Nursing Science. 2015; 38(2): 96-109.
 • Bruce A, Rietze L, Lim A. Understanding philosophy in a nurse’s world: What, where and why? Nurs Health. 2014; 2(3): 65-71.
 • Masat Harbali S, Kavalalı Erdoğan T, Ağaçdiken Alkan S. Kuhn’un bilimsel devrimi ve hemşirelik paradigmasına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2021; 14(3): 290- 5.
 • Lee RC, Fawcett J. The influence of the metaparadigm of nursing on professional identity development among RN-BSN students. Nursing Science Quarterly. 2013; 26(1): 96-8.
 • Deliktaş A, Korukcu Ö, Aydın R, Kabukcuoğlu K. Nursing students' perceptions of nursing metaparadigms: A phenomenological study. The Journal of Nursing Research. 2019; 27(5): 1-9.
 • Faunds S. Systems biology for nursing in the era of big data and precision health. Nurs Outlook. 2018; 66(2018): 283-92.
 • Jairath NN, Peden-McAlpine CJ, Sullivan MC, Vessey JA, Henly SJ. Theory and theorizing in nursing science commentary from the nursing research special issue editorial team. Nursing Research. 2018; 67(2): 188-95.
 • Fawcett J, Aronowitz T, AbuFannouneh AM, Al Usta M, Fraley HE, Howlett MSL, et al. Thoughts about the name of our discipline. Nursing Science Quarterly. 2015; 28(4): 330-3.
 • Reed PG. The spiral path of nursing knowledge. In: Reed PG, Shearer NBC, editors. Nursing knowledge and theory innovation, Advancing the science of practice. 2nd ed. New York: Springer Publishing Company; 2018.
 • McEwen M, Wills EM. Theoretical basis for nursing. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2019.
 • Karabulut N, Gürçayır D, Yaman Aktaş Y. Hemşirelik araştırma tarihi. ACU Sağlık Bil Derg. 2019; 10(2): 121-8.
 • Çetinkaya A, Özsoy S. Theory development in nursing, EGE HFD. 2019; 35(2): 77-83.
 • Branch C, Deak H, Hiner C, Holzwart T. Four nursing metaparadigms. Undergraduate Research Journal. 2016; 16: 123-32.
 • Smith MJ, Fitzpatrick JJ. Perspectives on the unitary transformative person-environment-health process for the knowledge base of nursing. Advances in Nursing Science. 2019; 42(1): 43-57.
 • Plummer M, Molzahn AE. Quality of life in contemporary nursing theory: A concept analysis. Nursing Science Quarterly. 2009; 22(2): 134-40.
 • Taylor C, Lynn P, Bartlett JL. Fundamentals of nursing the art and science of person-centered nursing care. 10th ed. Mexico: Wolters Kluwer; 2022.
 • Ünsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık & hastalık, hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 1(1): 11-25.
 • Ay FA. Mesleki temel kavramlar. In: Ay FA, editör. Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler. 6. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015.
 • Hanönü S. Florance Nightingale: Çevre teorisi. Karadağ A, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z. Hemşirelik teorileri ve modelleri. 1. Baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2017.
 • Potter PA, Perry AG, Stockert PA, Hall AM. Fundamentals of nursing. 10th ed. USA: Elsevier; 2020.
 • Skar L, Söderberg S. Swedish nursing students’ perceptions of the concept of health: A phenomenographic study. Health Education Journal. 2016; 75(4): 385-95.
 • Wilkinson JM, Treas LS, Barnett K, Smith MH. Fundamentals of nursing. 3rd ed. USA: Philadelphia; 2016.
 • Kozier B, Erb G, Berman A, Snyder SJ, Frandsen G, Buck M, et al. Fundamentals of Canadian nursing concepts, process, and practice. 4th Canadian ed. USA: Pearson Canada Inc; 2018.
 • Smith MC, Parker ME. Nursing theories and nursing practice. 5th ed. USA: F.A. Davis Company; 2020.
 • Hernandez CA. Student articulation of a nursing philosophical statement: An assignment to enhance critical thinking skills and promote learning. Journal of Nursing Education. 2009; 48(6): 343-9.

Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Hemşirelik Metaparadigmalarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Yıl 2023, Cilt 13, Sayı 1, 129 - 138, 20.01.2023
https://doi.org/10.33631/sabd.1077091

Öz

Amaç: Bu çalışma, bir üniversitedeki Hemşirelik Bölümü doktora öğrencilerinin hemşirelik metaparadigmalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu nitel çalışma, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hemşirelik bölümünde doktora öğrenimi gören 19 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, ortalama 40 dakika süren odak grup görüşmeleri ile yapılmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler tematik olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, doktora öğrencilerinin ifadeleri 8 tema altında toplanmıştır. Bunlar; doktora öğrencilerine göre hemşirelik metaparadigması, insan ve hemşirelikteki önemi, çevre ve hemşirelikteki önemi, hemşirelik ve önemi, sağlık ve hemşirelikteki önemi, bakım ve hemşirelik bakımının ayırt edici özellikleri, metaparadigmanın önemi ve hemşirelik mesleğine katkıları, hemşirelik metaparadigmaları ve metaparadigma olabilecek yeni kavramlardır. Sonuç: Araştırma sonucunda katılımcıların hemşirelik metaparadigmasını disiplinin sınırlarını çizen bir çerçeve, mesleğin temel yapı taşları olarak gördükleri, meslekte ortak bir dil oluşturmak, bilgileri sistematik kullanabilmek ve meslekte profesyonelliği ön plana çıkarabilmek için metaparadigmanın mesleğe katkılar sağladığını belirttikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda hemşirelik metaparadigmalarını içeren hemşirelik eğitiminde bu konuya ilişkin lisans öğrencileri ile de nitel ve nicel çalışmalar yapılarak öğrencilerin metaparadigmanın hemşirelik için önemi konusunda farkındalıkları geliştirilebilir.

Kaynakça

 • Aydın R, Kabukcuoğlu K. Hemşirelik araştırmalarında kuram kullanımının önemi ve süreci. Journal of Human Sciences. 2020; 17(1): 389-403.
 • Alimohammadi N, Taleghani F, Mohammadic E, Akbarian R. The nursing metaparadigm concept of human being in Islamic thought. Nursing Inquiry. 2014; 21(2): 121-9.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. [Internet]. [Erişim tarihi: 21.07.2022]. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/.
 • Fawcett J. Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of nursing models and theories. Philadelphia: F. A. Davis Company; 2013.
 • Kocaağalar Akince E, Özkütük N, Orgun F. Hemşirelik eğitimini etkileyen paradigmalar. Akdeniz Hemşirelik Dergisi. 2022; 1(1): 29-35.
 • Bender M. Re-conceptualizing the nursing metaparadigm: Articulating the philosophical ontology of the nursing discipline that orients inquiry and practice. Nursing Inquiry. 2018; 25: e12243.
 • Bender M, Feldman MS. A practice theory approach to understanding the interdependency of nursing practice and the environment implications for nurse-led care delivery models. Advances in Nursing Science. 2015; 38(2): 96-109.
 • Bruce A, Rietze L, Lim A. Understanding philosophy in a nurse’s world: What, where and why? Nurs Health. 2014; 2(3): 65-71.
 • Masat Harbali S, Kavalalı Erdoğan T, Ağaçdiken Alkan S. Kuhn’un bilimsel devrimi ve hemşirelik paradigmasına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2021; 14(3): 290- 5.
 • Lee RC, Fawcett J. The influence of the metaparadigm of nursing on professional identity development among RN-BSN students. Nursing Science Quarterly. 2013; 26(1): 96-8.
 • Deliktaş A, Korukcu Ö, Aydın R, Kabukcuoğlu K. Nursing students' perceptions of nursing metaparadigms: A phenomenological study. The Journal of Nursing Research. 2019; 27(5): 1-9.
 • Faunds S. Systems biology for nursing in the era of big data and precision health. Nurs Outlook. 2018; 66(2018): 283-92.
 • Jairath NN, Peden-McAlpine CJ, Sullivan MC, Vessey JA, Henly SJ. Theory and theorizing in nursing science commentary from the nursing research special issue editorial team. Nursing Research. 2018; 67(2): 188-95.
 • Fawcett J, Aronowitz T, AbuFannouneh AM, Al Usta M, Fraley HE, Howlett MSL, et al. Thoughts about the name of our discipline. Nursing Science Quarterly. 2015; 28(4): 330-3.
 • Reed PG. The spiral path of nursing knowledge. In: Reed PG, Shearer NBC, editors. Nursing knowledge and theory innovation, Advancing the science of practice. 2nd ed. New York: Springer Publishing Company; 2018.
 • McEwen M, Wills EM. Theoretical basis for nursing. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2019.
 • Karabulut N, Gürçayır D, Yaman Aktaş Y. Hemşirelik araştırma tarihi. ACU Sağlık Bil Derg. 2019; 10(2): 121-8.
 • Çetinkaya A, Özsoy S. Theory development in nursing, EGE HFD. 2019; 35(2): 77-83.
 • Branch C, Deak H, Hiner C, Holzwart T. Four nursing metaparadigms. Undergraduate Research Journal. 2016; 16: 123-32.
 • Smith MJ, Fitzpatrick JJ. Perspectives on the unitary transformative person-environment-health process for the knowledge base of nursing. Advances in Nursing Science. 2019; 42(1): 43-57.
 • Plummer M, Molzahn AE. Quality of life in contemporary nursing theory: A concept analysis. Nursing Science Quarterly. 2009; 22(2): 134-40.
 • Taylor C, Lynn P, Bartlett JL. Fundamentals of nursing the art and science of person-centered nursing care. 10th ed. Mexico: Wolters Kluwer; 2022.
 • Ünsal A. Hemşireliğin dört temel kavramı: İnsan, çevre, sağlık & hastalık, hemşirelik. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 1(1): 11-25.
 • Ay FA. Mesleki temel kavramlar. In: Ay FA, editör. Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler. 6. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015.
 • Hanönü S. Florance Nightingale: Çevre teorisi. Karadağ A, Çalışkan N, Göçmen Baykara Z. Hemşirelik teorileri ve modelleri. 1. Baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2017.
 • Potter PA, Perry AG, Stockert PA, Hall AM. Fundamentals of nursing. 10th ed. USA: Elsevier; 2020.
 • Skar L, Söderberg S. Swedish nursing students’ perceptions of the concept of health: A phenomenographic study. Health Education Journal. 2016; 75(4): 385-95.
 • Wilkinson JM, Treas LS, Barnett K, Smith MH. Fundamentals of nursing. 3rd ed. USA: Philadelphia; 2016.
 • Kozier B, Erb G, Berman A, Snyder SJ, Frandsen G, Buck M, et al. Fundamentals of Canadian nursing concepts, process, and practice. 4th Canadian ed. USA: Pearson Canada Inc; 2018.
 • Smith MC, Parker ME. Nursing theories and nursing practice. 5th ed. USA: F.A. Davis Company; 2020.
 • Hernandez CA. Student articulation of a nursing philosophical statement: An assignment to enhance critical thinking skills and promote learning. Journal of Nursing Education. 2009; 48(6): 343-9.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sevda KORKUT> (Sorumlu Yazar)
ERCIYES UNIVERSITY
0000-0002-5841-691X
Türkiye


Meral BAYAT>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7076-1097
Türkiye


Yağmur SEZER EFE>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0980-8439
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 20 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 21 Şubat 2022
Kabul Tarihi 4 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Korkut S. , Bayat M. , Sezer Efe Y. Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Hemşirelik Metaparadigmalarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Sağlık Bilimlerinde Değer. 2023; 13(1): 129-138.