Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 3, 195 - 208, 30.12.2020
https://doi.org/10.25279/sak.618725

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin, kariyer planlamaya yönelik durumlarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 1.674 ebelik ve hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Örneklemini ise çalışmaya katılmaya onay veren 888 öğrenci oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve Kariyer Geleceği Ölçeği ile sınıf ortamında, veri formu öğrencilere dağıtılarak toplanmıştır. Ölçek 25 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %74.1’i kadın, %81’i hemşirelik bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin %34’ü mesleki idealinin ebe/hemşire olmak olduğunu, %53.4’ü mesleği isteyerek seçtiğini ve %73.6’sı genel not ortalamasının 2.01-3.00 arasında olduğunu belirtmiştir. Ölçeğin bu çalışmadaki Cronbach alfa değeri 0,87 olarak bulunmuştur. Kariyer uyumluluğu alt boyutu puan ortalaması 40.52±7.04, kariyer iyimserliği alt boyutu puan ortalaması 38.74±7.31 ve iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi alt boyutu puan ortalaması 9.30±2.38 olarak bulunmuştur.
Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği yüksek bulunmuştur. Hasta bakımında etkin rol alacak olan ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin daha etkin kariyer gelişimi ve planlamalarının sağlanması için, eğitim kurumu tarafından gerekli planlamalar yapılmalıdır.

Kaynakça

 • Abrahamsen, B., & Storvik, A. E. (2019). Nursing students’ career expectations: Gender differences and supply side explanations. Journal of Nursing Research and Practice, 3(1).
 • Akgün, M. (2019). Türkiye’de genç işsizlik sorunu ve bu sorunun çözümüne yönelik istihdam politikaları. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ALTUNKÜREK, Ş. Z., GENÇBAŞ, D., ÇİÇEK, H., BEBİŞ, H., & ÖZDEMİR, S. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ.
 • AMANAK, K., ŞEKER, S., CANBAY, F. Ç., & ESEN, E. (2018). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE KARİYER TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. Paper presented at the 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, İzmir.
 • Arnold, J. Kariyer ve Kariyer Yönetimi. Endüstri, İş ve Örgüt Psikoloji El Kitabı. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Baykal, Ü., & Türkmen, E. (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık.
 • Bölükbaş, N. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1(1), 10-17.
 • Demirel, Y., Turan, E., Çetin, S., & Dengel, D. (2019). Örgütlerde Politik Davranışların Kariyer Planlama Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 302-314.
 • Dündar, G. (2013). Kariyer Geliştirme. In İnsan Kaynakları Yönetimi (Vol. 6, pp. 267-299). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Göz, F., & Gürbüz, K. (2005). HEMŞİRELİKTE KARİYERİNİZİ KEŞFEDİN! Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 82-87.
 • Güdücü Tüfekci, F., & Yıldız, A. (2010). ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME GEREKÇELERİ VE GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 12(1). doi:10.17049/ahsbd.27229
 • Gül, H., Maksüdünov, A., Yamaltdinova, A., & Abdildaev, M. Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Kariyer Uyumluluğu ve İyimserliği ile İlişkisi: Kırgızistan Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21(36), 34-46.
 • Kalafat, T. (2012). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 169-179.
 • KANTEN, S. (2012). Kariyer uyum yetenekleri ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(16), 191-205.
 • Karadaş, A., Duran, S., & Kaynak, S. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 1-8.
 • ONAT, O. K., Osman, A., & AYDOĞDI, A. (2019). TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ-THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 315-327.
 • Özdevecioğlu, M., & AKTAŞ, A. G. A. (2007). Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş-aile çatışmasının rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(28).
 • Özveren, H., Gülnar, E., & Özden, D. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 8(2), 57-64.
 • Raymond, A. N. (2009). Employee Training and Development (Vol. 4). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Sevinç, E., & Sabuncu, N. (2018). Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(6), 585-606.
 • Sönmez, B., Önal, M., & Yıldız, G. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Kariyer Geleceği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(1), 127-135.
 • Şimşek, M. Ş., Çelik, A., & Akatay, A. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Uygulamaları. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Şimşek, M. Ş., & Öge, S. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi (Vol. 5). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Şirin, A., Öztürk, R., Bezci, G., Çakar, G., & Çoban, A. (2008). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi, 83(1), 69-75.
 • Taşlıyan, M., Arı, N. Ü., & Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İİBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 231-241.
 • TDK. (29.07.2019). Türk Dil Kurumu Sözlüğü Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/.
 • Türkay, O., & ERYILMAZ, B. (2010). Kariyer değerleri ve kariyer yolu tercihleri ilişkisi: Türk turizm sektöründen örnekler. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(24), 179-200.
 • Yildirim, D., Keçeci, A., & Bulduk, S. (2011). How do Turkish nursing students plan their career after the graduation?: a questionnaire survey. Asia Pacific Education Review, 12(3), 373-380. doi:10.1007/s12564-010-9133-x

Evaluation the Health Science Faculty Students’ Situations Towards Career Planning

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 3, 195 - 208, 30.12.2020
https://doi.org/10.25279/sak.618725

Öz

Aim: The aim of this study is to evaluate the status of midwifery and nursing students towards career planning. Materials and Methods: The population of this descriptive research consisted of 1.674 midwifery and nursing students studying at the Faculty of Health Science of a state university in 2017-2018 academic year. The sample consisted of 888 students who approved of participating in the study. Data were collected by distributing data forms to the students in the classroom with Personal Information Form and Career Future Scale. The scale consists of 25 items and three sub-dimensions. Results: 74.1% of the students participating in the study are women and 81% are nursing students. 34% of the students stated that their professional ideal is to be a midwife/a nurse, 53.4% of them chose the profession willingly and 73.6% of them have a grade point average between 2.01-3.00. The Cronbach alpha value of the scale in this study was found to be 0.87. The mean score of career compliance sub-dimension was 40.52±7.04, the mean score of career optimism sub-dimension was 38.74±7.31, the mean score of perceived information about labor markets was 9.30±2.38.
Conclusion and Suggestions: As a result, it was found that midwifery and nursing students had high levels of career adaptability and career optimism. In order to provide more effective career development and planning for midwifery and nursing students who will take an active role in patient care, necessary plans should be made by the educational institution.

Kaynakça

 • Abrahamsen, B., & Storvik, A. E. (2019). Nursing students’ career expectations: Gender differences and supply side explanations. Journal of Nursing Research and Practice, 3(1).
 • Akgün, M. (2019). Türkiye’de genç işsizlik sorunu ve bu sorunun çözümüne yönelik istihdam politikaları. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ALTUNKÜREK, Ş. Z., GENÇBAŞ, D., ÇİÇEK, H., BEBİŞ, H., & ÖZDEMİR, S. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ.
 • AMANAK, K., ŞEKER, S., CANBAY, F. Ç., & ESEN, E. (2018). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE KARİYER TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. Paper presented at the 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, İzmir.
 • Arnold, J. Kariyer ve Kariyer Yönetimi. Endüstri, İş ve Örgüt Psikoloji El Kitabı. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Baykal, Ü., & Türkmen, E. (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık.
 • Bölükbaş, N. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1(1), 10-17.
 • Demirel, Y., Turan, E., Çetin, S., & Dengel, D. (2019). Örgütlerde Politik Davranışların Kariyer Planlama Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 302-314.
 • Dündar, G. (2013). Kariyer Geliştirme. In İnsan Kaynakları Yönetimi (Vol. 6, pp. 267-299). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Göz, F., & Gürbüz, K. (2005). HEMŞİRELİKTE KARİYERİNİZİ KEŞFEDİN! Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 82-87.
 • Güdücü Tüfekci, F., & Yıldız, A. (2010). ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME GEREKÇELERİ VE GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 12(1). doi:10.17049/ahsbd.27229
 • Gül, H., Maksüdünov, A., Yamaltdinova, A., & Abdildaev, M. Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Kariyer Uyumluluğu ve İyimserliği ile İlişkisi: Kırgızistan Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21(36), 34-46.
 • Kalafat, T. (2012). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 169-179.
 • KANTEN, S. (2012). Kariyer uyum yetenekleri ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(16), 191-205.
 • Karadaş, A., Duran, S., & Kaynak, S. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 1-8.
 • ONAT, O. K., Osman, A., & AYDOĞDI, A. (2019). TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ-THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 315-327.
 • Özdevecioğlu, M., & AKTAŞ, A. G. A. (2007). Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş-aile çatışmasının rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(28).
 • Özveren, H., Gülnar, E., & Özden, D. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 8(2), 57-64.
 • Raymond, A. N. (2009). Employee Training and Development (Vol. 4). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Sevinç, E., & Sabuncu, N. (2018). Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Görüşleri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi(6), 585-606.
 • Sönmez, B., Önal, M., & Yıldız, G. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Değerleri ve Kariyer Geleceği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(1), 127-135.
 • Şimşek, M. Ş., Çelik, A., & Akatay, A. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Uygulamaları. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Şimşek, M. Ş., & Öge, S. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi (Vol. 5). Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Şirin, A., Öztürk, R., Bezci, G., Çakar, G., & Çoban, A. (2008). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi, 83(1), 69-75.
 • Taşlıyan, M., Arı, N. Ü., & Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İİBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 231-241.
 • TDK. (29.07.2019). Türk Dil Kurumu Sözlüğü Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/.
 • Türkay, O., & ERYILMAZ, B. (2010). Kariyer değerleri ve kariyer yolu tercihleri ilişkisi: Türk turizm sektöründen örnekler. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(24), 179-200.
 • Yildirim, D., Keçeci, A., & Bulduk, S. (2011). How do Turkish nursing students plan their career after the graduation?: a questionnaire survey. Asia Pacific Education Review, 12(3), 373-380. doi:10.1007/s12564-010-9133-x

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Orjinal Makaleler
Yazarlar

Serap TORUN
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1651-2735
Türkiye


Osman BİLGİN (Sorumlu Yazar)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7637-3071
Türkiye


Sunay FIRAT
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-9960-0836


M.aykut ERK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-4362-2729

Destekleyen Kurum Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi
Proje Numarası TSA-2018-10428
Teşekkür Bu çalışma proje Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimine teşekkürlerimizi sunarız.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 12 Eylül 2019
Kabul Tarihi 23 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Torun, S. , Bilgin, O. , Fırat, S. & Erk, M. (2020). SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Sağlık Akademisi Kastamonu , 5 (3) , 195-208 . DOI: 10.25279/sak.618725

Sağlık Akademisi Kastamonu, UAK doçentlik kriterlerine göre 1-b dergiler (SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergiler) sınıfında yer almaktadır. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU Dergi kapağı Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.