Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMENLERİN PROBLEM ÇÖZME YETERLİK ALGILARI VE YENİ YAKLAŞIMLARI UYGULAMADA YAŞADIKLARI PROBLEMLER

Yıl 2011, Sayı: 22, 59 - 75, 10.10.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğrenme- öğretme sürecinde uyguladıkları yeni
yaklaşımlara ilişkin yaşadıkları problemlerin belirlenmesi ve problem çözme yeterlikleri
konusunda kendilerini nasıl algıladıklarının incelenmesidir. Araştırma, betimsel araştırma
yöntemlerinden örnek olay tarama modeli kullanılarak, İstanbul’da özel bir ilköğretim
okulunun öğretmenleriyle (n=35) yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verileri Problem
Çözme Ölçeği (PSI-A) ile toplanmış, elde edilen verileri desteklemek amacıyla
öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin sınıf yönetimine
ve yeni yaklaşımlara ilişkin birikimleri ile problem çözme becerilerine dair yeterlik
algılarının istenilen düzeyde olmadığını göstermiştir. Ayrıca, öğretmenlerin problem
çözme becerileri ölçeği genel puanlarının cinsiyet, mesleki kıdem ve yeni yaklaşımları
uygulama yeterlik algısı açısından anlamlı farklılık göstermediği (p > .05) buna karşılık yaş
ve öğrenme-öğretme sürecini etkili yürütme yeterlik algıları değişkenleri açısından anlamlı
bir farklılık gösterdiği (p < .05) sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akpınar B., Gezer B. (2010). Öğrenen Merkezli Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenme-Öğretme Sürecine Yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-12.
 • Arslan, C. (2005). Kişiler Arası Çatışma Çözme ve Problem Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 14, http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Co%C5%9Fkun% 20ARSLAN/75-94.pdf adresinden erişilmiştir. Erişim tarihi: 10. Şubat. 2011
 • Baykul, Y., Aşkar, P. (1987). Problem ve Problem Çözme, Matematik Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:193. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No: 94.
 • Buluç, B., Kuru, O., Taneri, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okuyan Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Sözlü Bildiri, Elazığ, s. 535-538.
 • Demirtaş, H., Dönmez, B. (2008). Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 9, Sayı:16 , 177–198.
 • Genç, S., Kalafat, Z. T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22.
 • Gredler, M. E (2001). Learning and Instruction. Theory into Practise. 4. Basım. USA: Merrill Prentice Hall.
 • Güçlü, N. (2003). Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/guclu.htm adresinden erişilmiştir. Erişim Tarihi: 4. Ocak. 2011
 • Karasar, N. (2005) Bilimsel Araştırma Yöntemi. 15. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Katkat, D., Mızrak, O. (2003). Öğretmen Adaylarının Pedogojik Eğitimlerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 158, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/158/katkat.htm adresinden erişilmiştir.
 • Kirkley, J. (2003). Principles for Teaching Problem Solving. Technical Paper. PLATO Learning, www. plataeam/down loads/papers/paper_04. pdf, 2003 – Citeseer adresinden erişilmiştir. Erişim tarihi: 08. Şubat. 2011
 • Saracaloğlu, A.S., Yenice, N., Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen Adaylarının

THE PROBLEMS ENCONTERED BY TEACHERS IN THE IMPLEMENTATION OF NEW APPROACHES AND THEIR PERCEPTION OF THEIR PROBLEMSOLVING COMPETENCES

Yıl 2011, Sayı: 22, 59 - 75, 10.10.2013

Öz

The purpose of the study is to determine the problems that the teachers experience while implementing new approaches in teaching-learning process and to examine their perceptions of problem-solving competences. The study was conducted with 35 school teachers working in a private school in Istanbul by using descriptive case study model. The quantitative data was collected by Problem Solving Inventory (PSI-A) and triangulated with teacher interviews. The findings of the study showed that student behavior (classroom management) and lack of information of the new approaches were the most important problems of the teachers regarding teaching-learning process. The study revealed no high scores on the scale of teachers' perceptions of efficacy and problemsolving. In addition, the overall scores on the scale of problem solving skills showed no significant difference (p>.05) between gender, seniority and perceptions of efficacy on the implementation of new approaches, whereas a significant differences (p<.05) was found in terms of the variables of age and the perceptions of executive teaching-learning process.

Kaynakça

 • Akpınar B., Gezer B. (2010). Öğrenen Merkezli Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenme-Öğretme Sürecine Yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-12.
 • Arslan, C. (2005). Kişiler Arası Çatışma Çözme ve Problem Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 14, http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Co%C5%9Fkun% 20ARSLAN/75-94.pdf adresinden erişilmiştir. Erişim tarihi: 10. Şubat. 2011
 • Baykul, Y., Aşkar, P. (1987). Problem ve Problem Çözme, Matematik Öğretimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:193. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No: 94.
 • Buluç, B., Kuru, O., Taneri, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okuyan Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Sözlü Bildiri, Elazığ, s. 535-538.
 • Demirtaş, H., Dönmez, B. (2008). Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 9, Sayı:16 , 177–198.
 • Genç, S., Kalafat, Z. T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22.
 • Gredler, M. E (2001). Learning and Instruction. Theory into Practise. 4. Basım. USA: Merrill Prentice Hall.
 • Güçlü, N. (2003). Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/guclu.htm adresinden erişilmiştir. Erişim Tarihi: 4. Ocak. 2011
 • Karasar, N. (2005) Bilimsel Araştırma Yöntemi. 15. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Katkat, D., Mızrak, O. (2003). Öğretmen Adaylarının Pedogojik Eğitimlerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 158, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/158/katkat.htm adresinden erişilmiştir.
 • Kirkley, J. (2003). Principles for Teaching Problem Solving. Technical Paper. PLATO Learning, www. plataeam/down loads/papers/paper_04. pdf, 2003 – Citeseer adresinden erişilmiştir. Erişim tarihi: 08. Şubat. 2011
 • Saracaloğlu, A.S., Yenice, N., Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen Adaylarının

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Article
Yazarlar

Yelkin DİKER COŞKUN Bu kişi benim


Aysun ÖZTUNA KAPLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Gönderilme Tarihi 30 Ocak 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Diker Coşkun, Y. & Öztuna Kaplan, A. (2011). ÖĞRETMENLERİN PROBLEM ÇÖZME YETERLİK ALGILARI VE YENİ YAKLAŞIMLARI UYGULAMADA YAŞADIKLARI PROBLEMLER . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (22) , 59-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11218/133962