Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Effective Use of Case Studies in Life Studies Classroom Atmosphere: Method Theoretically Active What About in Practice?

Yıl 2013, Sayı: 26, 7 - 47, 30.01.2014

Öz

Life Studies textbooks help students to gain experience related to life itself, to discuss the events and issues and develop a personal stance for the life. The new curriculum launched in 2005 has seriously affected the content of the Life Studies courses. The new Life Studies textbooks introduce the potential problems that students possibly face in their everyday life or in their school environments as in the form of case studies. In this sense, the purpose of the present study is to illuminate in what ways and how effective the case study approach as one of the teaching methods used in the Life Studies textbooks can be used in classroom environments. Interview and observation methods were used as the main data collection tools. Sixty five classroom teachers of 1.,2. and 3rd grades were interviewed. In addition, three hours of Life Studies lecture, which is based on case study method, of the 15 classroom teachers were observed. The content analysis was applied to the data obtained through the interviews and observations. Some of the outcomes of the research are; teachers mainly benefitted the case studies appear on the teachers’ guide book, textbook and student’ study book; the teachers, not pupils, mostly draw a conclusion while case studies were evaluated in the classrooms.Although case studies have great potential in the new Life Studies textbooks, the application of the case studies in the classroom environments need to be improved in some respects.

Kaynakça

 • Adalı, B. (2005) İlköğretim 5. sınıf fen bilgisinde “virüsler bakteriler mantarlar ve protistler” konularının öğreniminde örnek olaya dayalı öğrenme yöntemi kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akbal, Y. (2009)1998 ve 2004 ilköğretim programlarına göre hazırlanan hayat bilgisi ders kitaplarının içerik ve kullanılabilirlik açılarından karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, M. Z. (2003).Ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Cin, M. (2005). Hayat bilgisi ve sosyal bilgilerde kullanılabilecek strateji, yöntem ve teknikler. A. Tanrıöğen (Ed.). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimiiçinde (ss. 119-164).İstanbul: Lisans Yayınları.
 • Erden, M.,& Akman, Y. (2001).Gelişim ve öğrenme.Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Kabapınar, Y. (2002).İlköğretim birinci kademe hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitapları. C. Öztürk & D. Dilek (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (317-342).Ankara: PegemA Yayınları.
 • Kabapınar, Y. (2009).İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (2. Baskı). Ankara: Maya Akademi.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Kabapınar, Y., &Baysal, Z. N. (2004). İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimine yaşamın kendisini taşımak: Gazete haberinin kullanıldığı bir öğretimin tasarlanması ve değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10 (39), 384-419.
 • Kabapınar, Y.,& Özkan Ö. (2012). Hayatın bilgisine ilişkin deneyimler sunma boyutunda hayat bilgisi ders kitaplarındaki örnek olaylar ve işlevleri.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35, 137-156.
 • Karagülle, D. (2002)İlköğretim hayat bilgisi öğretiminde öğretmenlerin kullandığı metotlar ve öğretmenlerin kullanılan metotlarla ilgili görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005).İlköğretim hayat bilgisi dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu.Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Şimşek, S. (2005)Örnek olaya dayalı öğretimin ilköğretim hayat bilgisi dersinde akademik başarıya ve öğrenmede kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Tok, T. N. (2006).Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. Öğretimde Planlama veDeğerlendirme. Ankara: PegemA Yayınları, 131-180. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005).Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (baskı).Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Örnek Olayın Hayat Bilgisi Dersi Sınıf Ortamlarında Etkin Kullanılması: Yöntem Teoride Aktif Ya Uygulamada?

Yıl 2013, Sayı: 26, 7 - 47, 30.01.2014

Öz

Hayat Bilgisi derslerinin, çocukların yaşamı anlaması, gerçek hayata ilişkin deneyimler kazanması ve dünyayı anlamlandırması noktasında öneminin gittikçe arttığı söylenebilir. Bu anlamda da Hayat Bilgisi dersleri 2005 program değişikliğinden en çok etkilenen derslerden biri olmuştur. Bu bağlamda Hayat Bilgisi dersinde kullanılabilecek yöntemlerden biri de, gerçek yaşama ilişkin deneyimler sunarak öğrencilerde farklı bakış açıları oluşturmaya çalışan örnek olay yöntemidir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Hayat Bilgisi dersi öğrenme ortamlarında örnek olay yönteminin kullanımının etkililiğini belirlemektir. Bu amaçla 65 öğretmenle görüşme yapılmış, 15 öğretmenin de üçer saat süreyle dersi gözlenmiştir. Görüşme ve gözlemden elde edilen verilere, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmadan öğretmenlerin örnek olay yöntemiyle işledikleri dersin sürecine ilişkin elde edilen veriler, öğretmenin
ve öğrencilerin kendi hayatından örnek olaylar sunduğunu, örnek olayla ilgili soruların sorulduğunu, örnek olayın sonuca bağlandığını göstermektedir. Bununla beraber araştırma sonuçları, öğretmenlerin örnek olay metinlerini daha çok kesmeden ve sözlü olarak sunduklarını, örnek olayla gerçek hayatın ilişkilendirildiğini, örnek olayların çoğunlukla sonuca ulaştırıldığını ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda örnek olaylar Hayat Bilgisi ders kitaplarında çok yer işgal etse de, bunların sınıfta öğrencilerle işlenmesi noktasında bazı sorunlar olduğu açıktır. 

Kaynakça

 • Adalı, B. (2005) İlköğretim 5. sınıf fen bilgisinde “virüsler bakteriler mantarlar ve protistler” konularının öğreniminde örnek olaya dayalı öğrenme yöntemi kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akbal, Y. (2009)1998 ve 2004 ilköğretim programlarına göre hazırlanan hayat bilgisi ders kitaplarının içerik ve kullanılabilirlik açılarından karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, M. Z. (2003).Ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Cin, M. (2005). Hayat bilgisi ve sosyal bilgilerde kullanılabilecek strateji, yöntem ve teknikler. A. Tanrıöğen (Ed.). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimiiçinde (ss. 119-164).İstanbul: Lisans Yayınları.
 • Erden, M.,& Akman, Y. (2001).Gelişim ve öğrenme.Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Kabapınar, Y. (2002).İlköğretim birinci kademe hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitapları. C. Öztürk & D. Dilek (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (317-342).Ankara: PegemA Yayınları.
 • Kabapınar, Y. (2009).İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (2. Baskı). Ankara: Maya Akademi.
 • Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Kabapınar, Y., &Baysal, Z. N. (2004). İlköğretimde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimine yaşamın kendisini taşımak: Gazete haberinin kullanıldığı bir öğretimin tasarlanması ve değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10 (39), 384-419.
 • Kabapınar, Y.,& Özkan Ö. (2012). Hayatın bilgisine ilişkin deneyimler sunma boyutunda hayat bilgisi ders kitaplarındaki örnek olaylar ve işlevleri.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35, 137-156.
 • Karagülle, D. (2002)İlköğretim hayat bilgisi öğretiminde öğretmenlerin kullandığı metotlar ve öğretmenlerin kullanılan metotlarla ilgili görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005).İlköğretim hayat bilgisi dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu.Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Şimşek, S. (2005)Örnek olaya dayalı öğretimin ilköğretim hayat bilgisi dersinde akademik başarıya ve öğrenmede kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Tok, T. N. (2006).Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. Öğretimde Planlama veDeğerlendirme. Ankara: PegemA Yayınları, 131-180. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005).Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (baskı).Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Article
Yazarlar

Yücel KABAPINAR


Özge ÖZKAN Bu kişi benim


Tuğba SARGIN

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2014
Gönderilme Tarihi 30 Ocak 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Kabapınar, Y. , Özkan, Ö. & Sargın, T. (2013). Örnek Olayın Hayat Bilgisi Dersi Sınıf Ortamlarında Etkin Kullanılması: Yöntem Teoride Aktif Ya Uygulamada? . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (26) , 7-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11222/133986