Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE DİNİ İNANÇ VE UMUTSUZLUK İLİŞKİSİ

Yıl 2011, Cilt 13, Sayı 23, 205 - 244, 15.06.2011

Öz

Bu çalışmada, din psikolojisinin konuları içinde yer alan dini inançların özellikle de Allah, ahiret ve kader inançlarının ve dua etme davranışının gençlik döneminin  dini  gelişimi içindeki seyri, gerek teorik bazdaki değerlendirmelerle gerekse konuyla ilgili yapılan amprik çalışma sonuçları dikkate alınarak tahlil edilmeye çalışılmıştır. Yine gençlik döneminde umut ve umutsuzluk kav-ramları ele alınmış ve dini inançlarla umut-umutsuzluk ilişkisi irdelenmiştir. Daha sonra anket tekniğiyle elde edilen bulgular ve yorumları verilmiştir. Çalışmanın amacı, 18-25 yaş üniversite gençliğinde dini inançlar ve umutsuzluk ilişkisini incelemektir. Bu amaçla, Sakarya Üniversitesi bünyesinde Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İkdisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik Fakül-teleri ve Sağlık Yüksek Okulunda öğrenim gören 419 öğrenciye Dini İnanç Ölçeği ve Beck Umut-suzluk Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, araştırmada yer alan üni-versiteli gençlerin dini inanç düzeylerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğu buna karşın umutsuzluk düzeylerinin düşük düzeyde olduğu bulunmuştur.

Kaynakça

 • Adler, Alfred (2004). Yaşamanın Anlamı Ve Amacı, çev., Kamuran Şipal, İstanbul: Say Yay.
 • Adler, Alfred (1994). İnsanı Tanıma Sanatı, çev., Kamuran Şipal, İstanbul: Say Yay.
 • Altıntaş, Hayrani (1991). Tasavvuf Tarihi, Ankara: A. Yay.
 • Altıntaş, Hayrani (1989). İnsan ve Psikoloji, Ankara: KB Yay.
 • Alverez, A. (1994). İntihar-Kan Dökücü Tanrı, çev., Zuhal Çilsarıkaya, Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Armaner, Neda (1980). Din Psikolojisine Giriş, Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Avery, Robert (1990). İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü, Ankara.
 • Balaban, M. Rahmi (1975). Son Asrın İlim Ve Fen Adamlarına Göre İlim-Ahlak-İman, An- kara : DİB Yay.
 • Bilgin, Beyza, Selçuk, Muallâ (1991). Din Öğretimi, Ankara: Akid Yay.
 • Buhârî, Ebû ‘Abdullah Muhammed b. İsmail (1992). el-Câmi’u’s-Sahih, I-VIIII, İstan- bul: Çağrı Yay.
 • Derebaşı, Işık (1996). Beck Umutsuzluk Ölçeği’ nin Ege Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi, İzmir: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Doğan, Mebrure (1997). Duanın Psikolojik ve Psikoterapötik Etkileri, Uludağ Üniversite- si, Bursa: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Durak, Ayşegül (1993). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma, ODTÜ, Ankara: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Eliade, Mircae (1990). Dinin Anlamı ve Fonksiyonu, çev., Mehmet Aydın, Ankara: Kül- tür Bakanlığı Yay.
 • Frankl, E.Victor (1997). İnsanın Anlam Arayışı, çev., Selçuk Budak, Ankara: Öteki Ya- yınevi.
 • Fromm, Erich (1995a). Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı, çev., Selçuk Budak, Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Fromm, Erich (1995b). Umut Devrimi, çev. Şemsa Yeğin, İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Fromm, Erich (1993). Psikanaliz ve Din, çev. Aydın Arıtan, İstanbul: Arıtan Yay.
 • Fromm, Erich (1982). Sahip Olmak Ya da Olmak, çev. Aydın Arıtan, İstanbul: Arıtan Yay.
 • Fromm, Erich (1982). Kendini Savunan İnsan, çev. Necla Arat, İstanbul: Say Yay.
 • Fromm, Erich (1972). Hürriyetten Kaçış, çev. Ayda Yörükan, Ankara: Tur Yay.
 • Gençtan, Engin (1992). İnsan Olmak, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Gençtan, Engin (1984). Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Ankara: Maya Yay.
 • Gazâlî (1993). İhyâ-i Ulum'id-Din, çev. Ali Arslan, c. I-VL, İstanbul: Arslan Yay.
 • Gazâlî (1981). Kimyâ-yı Saadet, çev., Mehmet A. Müftüoğlu, İstanbul: Merve Yay.
 • Horney, Karen (1993a). Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, çev., Selçuk Budak, Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Horney, Karen (1993b). Ruhsal Çatışmalarımız, çev.,Selçuk Budak, Ankara: Öteki Ya- yınevi.
 • Hökelekli, Hayati (2005). Din Psikolojisi, Ankara: TDV Yay.
 • Hökelekli, Hayati (1992). "Ölümle İlgili Tutumların Dînî Davranışla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", UÜİF Dergisi: 4, Bursa: UÜ Basımevi.
 • Jersild, Arthur T. (1974). Gençlik Psikolojisi, çev., İbrahim N. Özgür, İstanbul: Gün Yay.
 • Jung, Cari, Gustav (1993). Psikoloji ve Din, çev., Cengiz Şişman, İstanbul: İnsan Yay.
 • Kıerkegaard, Sören (2007). Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, çev., M. Mukadder Yakupoğlu, Ankara: Doğu Batı Yay.
 • Köknel, Özcan (1985). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Krech, David ve Richard S. Crutchfield (1980). Sosyal Psikoloji, çev. Erol Güngör, İs- tanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Kuşeyrî, Abdülkerim (1978). Kuşeyrî Risalesi, haz. Süleyman Uludağ, İstanbul: Der- gâh Yay.
 • Kutub, Muhammed (1977). İslam'a Göre İnsan Psikolojisi, çev. Akif Nuri, İstanbul: Çı- ğır Yay.
 • Longman-Metro (1991). Active Study Dictionary of English, England: Longman Group U.K. Limited.
 • Öner, Necati (1994). Stres ve Dini İnanç, Ankara: TDV Yay.
 • Pazarlı, Osman (1982). Din Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Peker, Hüseyin (2003). Din Psikolojisi, İstanbul: Çamlıca Yay.
 • Seber, Gülten (1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Güvenirliği ve Geçerliği Üzerine Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Yayınlanmamış Doçentlik Tezi.
 • Sakarya Üniversitesi (2009). 2008-2009 Öğretim Yılındaki Mevcut Sayısal Bilgi- ler,http://www.ogrisl.sakarya.edu.tr/index.php?pid=bilgi_sayisal. (15.05.2011)
 • Şentürk, Hâbil (1997). Din Psikolojisi, İstanbul: Esra Yay.
 • Uysal, Veysel (1996). Din Psikolojisi Açısından Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellik- leri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İFAV Yay.
 • Yaparel, Recep (1987). Yirmi-Kırk Yaşlararası Kişilerde Dini Hayat ile Psiko-Sosyal Uyum Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Yapıcı, Asım-Kayıklık, Hasan (2005). ‚Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı İle İlişkisi:Çukurova Üniversitesi Örneği‛, Değerler Eğitim Dergisi, sy. 9, İstanbul, s. 177-205.
 • Yavuz, Kerim (1987). Çocukta Dînî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
 • Yazır, M. Hamdi (1979). Hak Dini Kur'an Dili, c. I-X, İstanbul: Eser Neşriyat ve Dağıtım.
 • Yörükoğlu, Atalay (2007). Gençlik Çağı, İstanbul: Özgür Yay.

The Relationship between Religious Bel ief And Hopelessness among University Students

Yıl 2011, Cilt 13, Sayı 23, 205 - 244, 15.06.2011

Öz

In this study, the process of prayer and religious development among university students together with religious beliefs, especially in Allah, the hereafterand fate which are part of the psychology of religion will be analyzed by considering both theoritical evaluations and the ampiric results of related studies. The feelings of hope and hopelessness in university youth is also examined, where the reasons behind hope and hopelessness and their results is also analysed.This is followed by a study of the relationship between religious beliefs and hopelessness where in conclusion, the datas and comments of surveys are presented. The purpose of the study is to investigate the relationship between religious beliefs and hopelessness in university students aged 18-25. For this purpose, Beck Hopelessnes Scale and Religious Belief Scale are applied to 419 students who are studying in different deparments (Engineering, Economics, Theology, Science Literature, and Health) of Sakarya University. According toresults, the data concludes that although the level of hopelessness of university students is quite low, the level of religious belief of university students is significantly high.

Kaynakça

 • Adler, Alfred (2004). Yaşamanın Anlamı Ve Amacı, çev., Kamuran Şipal, İstanbul: Say Yay.
 • Adler, Alfred (1994). İnsanı Tanıma Sanatı, çev., Kamuran Şipal, İstanbul: Say Yay.
 • Altıntaş, Hayrani (1991). Tasavvuf Tarihi, Ankara: A. Yay.
 • Altıntaş, Hayrani (1989). İnsan ve Psikoloji, Ankara: KB Yay.
 • Alverez, A. (1994). İntihar-Kan Dökücü Tanrı, çev., Zuhal Çilsarıkaya, Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Armaner, Neda (1980). Din Psikolojisine Giriş, Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Avery, Robert (1990). İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü, Ankara.
 • Balaban, M. Rahmi (1975). Son Asrın İlim Ve Fen Adamlarına Göre İlim-Ahlak-İman, An- kara : DİB Yay.
 • Bilgin, Beyza, Selçuk, Muallâ (1991). Din Öğretimi, Ankara: Akid Yay.
 • Buhârî, Ebû ‘Abdullah Muhammed b. İsmail (1992). el-Câmi’u’s-Sahih, I-VIIII, İstan- bul: Çağrı Yay.
 • Derebaşı, Işık (1996). Beck Umutsuzluk Ölçeği’ nin Ege Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi, İzmir: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Doğan, Mebrure (1997). Duanın Psikolojik ve Psikoterapötik Etkileri, Uludağ Üniversite- si, Bursa: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Durak, Ayşegül (1993). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma, ODTÜ, Ankara: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Eliade, Mircae (1990). Dinin Anlamı ve Fonksiyonu, çev., Mehmet Aydın, Ankara: Kül- tür Bakanlığı Yay.
 • Frankl, E.Victor (1997). İnsanın Anlam Arayışı, çev., Selçuk Budak, Ankara: Öteki Ya- yınevi.
 • Fromm, Erich (1995a). Sevgi Ve Şiddetin Kaynağı, çev., Selçuk Budak, Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Fromm, Erich (1995b). Umut Devrimi, çev. Şemsa Yeğin, İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Fromm, Erich (1993). Psikanaliz ve Din, çev. Aydın Arıtan, İstanbul: Arıtan Yay.
 • Fromm, Erich (1982). Sahip Olmak Ya da Olmak, çev. Aydın Arıtan, İstanbul: Arıtan Yay.
 • Fromm, Erich (1982). Kendini Savunan İnsan, çev. Necla Arat, İstanbul: Say Yay.
 • Fromm, Erich (1972). Hürriyetten Kaçış, çev. Ayda Yörükan, Ankara: Tur Yay.
 • Gençtan, Engin (1992). İnsan Olmak, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Gençtan, Engin (1984). Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Ankara: Maya Yay.
 • Gazâlî (1993). İhyâ-i Ulum'id-Din, çev. Ali Arslan, c. I-VL, İstanbul: Arslan Yay.
 • Gazâlî (1981). Kimyâ-yı Saadet, çev., Mehmet A. Müftüoğlu, İstanbul: Merve Yay.
 • Horney, Karen (1993a). Nevrozlar ve İnsan Gelişimi, çev., Selçuk Budak, Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Horney, Karen (1993b). Ruhsal Çatışmalarımız, çev.,Selçuk Budak, Ankara: Öteki Ya- yınevi.
 • Hökelekli, Hayati (2005). Din Psikolojisi, Ankara: TDV Yay.
 • Hökelekli, Hayati (1992). "Ölümle İlgili Tutumların Dînî Davranışla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", UÜİF Dergisi: 4, Bursa: UÜ Basımevi.
 • Jersild, Arthur T. (1974). Gençlik Psikolojisi, çev., İbrahim N. Özgür, İstanbul: Gün Yay.
 • Jung, Cari, Gustav (1993). Psikoloji ve Din, çev., Cengiz Şişman, İstanbul: İnsan Yay.
 • Kıerkegaard, Sören (2007). Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, çev., M. Mukadder Yakupoğlu, Ankara: Doğu Batı Yay.
 • Köknel, Özcan (1985). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Krech, David ve Richard S. Crutchfield (1980). Sosyal Psikoloji, çev. Erol Güngör, İs- tanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Kuşeyrî, Abdülkerim (1978). Kuşeyrî Risalesi, haz. Süleyman Uludağ, İstanbul: Der- gâh Yay.
 • Kutub, Muhammed (1977). İslam'a Göre İnsan Psikolojisi, çev. Akif Nuri, İstanbul: Çı- ğır Yay.
 • Longman-Metro (1991). Active Study Dictionary of English, England: Longman Group U.K. Limited.
 • Öner, Necati (1994). Stres ve Dini İnanç, Ankara: TDV Yay.
 • Pazarlı, Osman (1982). Din Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Peker, Hüseyin (2003). Din Psikolojisi, İstanbul: Çamlıca Yay.
 • Seber, Gülten (1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Güvenirliği ve Geçerliği Üzerine Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Yayınlanmamış Doçentlik Tezi.
 • Sakarya Üniversitesi (2009). 2008-2009 Öğretim Yılındaki Mevcut Sayısal Bilgi- ler,http://www.ogrisl.sakarya.edu.tr/index.php?pid=bilgi_sayisal. (15.05.2011)
 • Şentürk, Hâbil (1997). Din Psikolojisi, İstanbul: Esra Yay.
 • Uysal, Veysel (1996). Din Psikolojisi Açısından Dini Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellik- leri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İFAV Yay.
 • Yaparel, Recep (1987). Yirmi-Kırk Yaşlararası Kişilerde Dini Hayat ile Psiko-Sosyal Uyum Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Yapıcı, Asım-Kayıklık, Hasan (2005). ‚Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı İle İlişkisi:Çukurova Üniversitesi Örneği‛, Değerler Eğitim Dergisi, sy. 9, İstanbul, s. 177-205.
 • Yavuz, Kerim (1987). Çocukta Dînî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
 • Yazır, M. Hamdi (1979). Hak Dini Kur'an Dili, c. I-X, İstanbul: Eser Neşriyat ve Dağıtım.
 • Yörükoğlu, Atalay (2007). Gençlik Çağı, İstanbul: Özgür Yay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulvahit İMAMOĞLU>

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 13, Sayı 23

Kaynak Göster

ISNAD İmamoğlu, Abdulvahit . "ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE DİNİ İNANÇ VE UMUTSUZLUK İLİŞKİSİ". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13 / 23 (Haziran 2011): 205-244 .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

SAUIFD bilginin yayılması ve zenginleşmesi için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.