Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 29 - 40, 27.04.2018

Öz

Zengin ve çekici tarihi mimarisi ile önemli destinasyonlardan biri olan Safranbolu, özellikle kültür turizmi bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde popülaritesini artırmaktadır. Araştırmanın temel amacı, Safranboluyu ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon imaj algılarının, Safranbolu’yu tekrar ziyaret etme kararı üzerine etkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda destinasyon imajı, destinasyon imaj algısı ile tekrar ziyaret etme eğilimi üzerine kavramsal bir yapı oluşturulmuştur. Bu bağlamda çalışmada veriler yapısal bir anket formu aracılığıyla toplanmış ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 310 yerli turiste uygulanmıştır. Ancak anket formlarındaki eksiklikler nedeniyle çalışmada 277 anket değerlendirmeye alınmış ve veriler istatistik programlar aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırmada destinasyon imajı,  tarihi doku, hizmet kalitesi, çevre, altyapı boyutlar ele alınmıştır. Sonuçlar, turistler tarafından oluşturulan destinasyon algısının imajı alt boyutunda hizmet kalitesi ile turistlerin bölgeyi tekrar ziyaret etme davranışları arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

Kaynakça

 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri. Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
 • Aksoy, R. ve Kıycı, Ş. (2011). A destination image as a type of image and measuring destination image in tourism (Amasra case). European Journal of Social Sciences, 20(3), 478-488.
 • Albayrak, A.,ve Özkul, E. (2013). Y kuşağı turistlerin destinasyon imaj algıları üzerine bir araştırma. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 15-31.
 • Ayaz, N., Batı, T., ve Gökmen, F. (2015). Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(5), 54-69.
 • Baloğlu, S. ve McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation. Annals of TourismResearch, 26(4), 868-897.
 • Baloğlu, S. ve McCleary, K. W., “US International Pleasure Travelers’ Images of Four Mediterranean Destinations: A Comparison of Visitors and Nonvisitors” , Journal of Travel Research, 38(2), (1999b), 114–129.
 • Bigne, J. E., Sanchez, M. I., ve Sanchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: inter-relationship. Tourism Management, 22(6), 607-616.
 • Boztoprak, F., Kurnuç, M., ve Çetinkaya, N. (2017). Erzurum Yöresel Yemeklerin Yemek Tercihine Etkileri ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(4), 96-110.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, 21: 97-116.
 • Chen, C. F., ve Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?.Tourismmanagement, 28(4), 1115-1122.
 • Coltman, M. M. (1989). Tourism Marketing. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Demir, Ş. Ş. ve Kozak, M. (2011). Turizmde tüketici davranışları modelini oluşturan aşamalar arasındaki ilişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), Bahar: 19-34.
 • Fakeye, P. ve Crompton, J. (1991). Image differences between prospective, first-time and repeat visitors to the lower Rio Grandevalley. Journal of Travel Research, 30(2), 10–16.
 • Hosany, S., Ekinci, Y. ve Uysal, M. (2006). Destination Image and DestinationPersonality: An Aplication of Branding Theories to Tourism Places, Journal of Business Research, 59(5), pp. 638-642.
 • İnan, E. A., Akıncı, S., Kıymalıoğlu, A., ve Akyürek, M. S. (2011). Kruvaziyer turizminde turistlerin tavsiye niyetlerinde destinasyon imajının etkisi. Ege Akademik Bakış, 11(3), 487-497.
 • Kaya, L. (2010). Geleneksel Kapı Halka ve Tokmakları: Safranbolu ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 341-369.
 • Kozak, N. (2003). Measuring Tourist Satifaction With Multiple desrination Attributes. Tourism Analysis, 7,229-240.
 • MacKay, K. J. ve Fesenmaier, D. R. (1997). Pictorial element of destination in image formation. Annals of Tourism Research, 24(3), 537-565.
 • Mcdowall, Siriporn ve Choı, Youngsoo (2010). ―Thailand‘s destination image through the eyes of its citizens‖, International Journal of Hospitality ve Tourism Administration, 11(3), 255-274.
 • Newton, J. ve Enright, M.J. (2004) Tourism Destination Competitiveness: A Quantitative Approach, Tourism Mangment, 25(6), 777-788.
 • Öter, Z. ve Özdoğan, O. N., “Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Vol.16(2), (2005), 127- 138.
 • Özdemir, Ü. (2011). Safranbolu’nun Kültürel Miras Kaynakları ve Korunması. Doğu Coğrafya Dergisi, 16(26), 129-141.
 • Pekyaman, A. (2008). Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma.
 • Pike, S., ve Kotsi, F. (2016). Stop over destination image-the emergence of Dubai as a stop over destination for Australian long haul travellers. CAUTHE 2016: The Changing Landscape of Tourism and Hospitality: The Impact of Emerging Markets and Emerging Destinations, 674.
 • Pike, Steve (2002). Destination Image Analysis—a Review of 142 Papers from 1973 to 2000.‖ Tourism Management 23 (5): 541–49.
 • Prayag, Girish; Chris Ryan (2012). ―Antecedents of Tourists‘ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination Image, Place Attachment, Personal Involvement, and Satisfaction.‖ Journal of Travel Research 51 (3): 342–56.
 • Roig, E. M. ve Clavé, S. A. (2016). Perceived Image Specialisation In Multiscalar Tourism Destinations. Journal of Destination Marketing ve Management, 5, 202-213Royo-Vela, M. (2009). Rural-cultural excursion conceptualization: a local tourism marketing management model based on tourist destination image measurement. Tourism Management, 30(3), 419-428.
 • Sevim, B., Seçilmiş, C., ve Görkem, O. (2013). Algılanan Destinasyon İmajının Tavsiye Davranışı Üzerine Etkisi: Safranbolu'da Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20), 115-129.
 • Stepchenkova, S. ve Mills, J. E. (2010). Destination image: A meta-analysis of 2000–2007 research. Journal of Hospitality Marketing ve Management, 19(6), 575-609.
 • Tian-Cole, S., ve Cromption, J. (2003). A conceptualization of the relationships between service quality and visitor satisfaction, and their links to destination selection. Leisure studies, 22(1), 65-80.
 • Um, S., Chon, K., ve Ro, Y. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of tourism research, 33(4), 1141-1158.
 • Umur, M. (2015) Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliğinin, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışı Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yamaç, Z. ve Zengin, B. (2015). Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Bir Araştırma. İşletme Bilimi Dergisi, 3(2), 55-75.
 • Yıldırgan, R., Batman, O., ve Sarıışık, M. (2015). Sapanca'nın Turistik Destinasyon İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması, İşletme Bilimi Dergisi, 3(2), 109-125.
 • Yıldız, S. B., ve Kılıç, S. N. (2016). Kültür Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Kapadokya Algısının Tekrar Ziyaret Etme ve Tavsiye Etme Davranışı Üzerindeki Etkisi. Akademik Bakış Dergisi. Ocak-Şubat (53), 166-185.
 • Yoon, Y. ve Uysal, M. (2005). An Examination of The Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model. Tourism Management, 26(1), 45-56.

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 29 - 40, 27.04.2018

Öz

Kaynakça

 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri. Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
 • Aksoy, R. ve Kıycı, Ş. (2011). A destination image as a type of image and measuring destination image in tourism (Amasra case). European Journal of Social Sciences, 20(3), 478-488.
 • Albayrak, A.,ve Özkul, E. (2013). Y kuşağı turistlerin destinasyon imaj algıları üzerine bir araştırma. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/6 Spring 2013, p. 15-31.
 • Ayaz, N., Batı, T., ve Gökmen, F. (2015). Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algıları. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(5), 54-69.
 • Baloğlu, S. ve McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation. Annals of TourismResearch, 26(4), 868-897.
 • Baloğlu, S. ve McCleary, K. W., “US International Pleasure Travelers’ Images of Four Mediterranean Destinations: A Comparison of Visitors and Nonvisitors” , Journal of Travel Research, 38(2), (1999b), 114–129.
 • Bigne, J. E., Sanchez, M. I., ve Sanchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: inter-relationship. Tourism Management, 22(6), 607-616.
 • Boztoprak, F., Kurnuç, M., ve Çetinkaya, N. (2017). Erzurum Yöresel Yemeklerin Yemek Tercihine Etkileri ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(4), 96-110.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, 21: 97-116.
 • Chen, C. F., ve Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?.Tourismmanagement, 28(4), 1115-1122.
 • Coltman, M. M. (1989). Tourism Marketing. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Demir, Ş. Ş. ve Kozak, M. (2011). Turizmde tüketici davranışları modelini oluşturan aşamalar arasındaki ilişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), Bahar: 19-34.
 • Fakeye, P. ve Crompton, J. (1991). Image differences between prospective, first-time and repeat visitors to the lower Rio Grandevalley. Journal of Travel Research, 30(2), 10–16.
 • Hosany, S., Ekinci, Y. ve Uysal, M. (2006). Destination Image and DestinationPersonality: An Aplication of Branding Theories to Tourism Places, Journal of Business Research, 59(5), pp. 638-642.
 • İnan, E. A., Akıncı, S., Kıymalıoğlu, A., ve Akyürek, M. S. (2011). Kruvaziyer turizminde turistlerin tavsiye niyetlerinde destinasyon imajının etkisi. Ege Akademik Bakış, 11(3), 487-497.
 • Kaya, L. (2010). Geleneksel Kapı Halka ve Tokmakları: Safranbolu ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 341-369.
 • Kozak, N. (2003). Measuring Tourist Satifaction With Multiple desrination Attributes. Tourism Analysis, 7,229-240.
 • MacKay, K. J. ve Fesenmaier, D. R. (1997). Pictorial element of destination in image formation. Annals of Tourism Research, 24(3), 537-565.
 • Mcdowall, Siriporn ve Choı, Youngsoo (2010). ―Thailand‘s destination image through the eyes of its citizens‖, International Journal of Hospitality ve Tourism Administration, 11(3), 255-274.
 • Newton, J. ve Enright, M.J. (2004) Tourism Destination Competitiveness: A Quantitative Approach, Tourism Mangment, 25(6), 777-788.
 • Öter, Z. ve Özdoğan, O. N., “Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Vol.16(2), (2005), 127- 138.
 • Özdemir, Ü. (2011). Safranbolu’nun Kültürel Miras Kaynakları ve Korunması. Doğu Coğrafya Dergisi, 16(26), 129-141.
 • Pekyaman, A. (2008). Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma.
 • Pike, S., ve Kotsi, F. (2016). Stop over destination image-the emergence of Dubai as a stop over destination for Australian long haul travellers. CAUTHE 2016: The Changing Landscape of Tourism and Hospitality: The Impact of Emerging Markets and Emerging Destinations, 674.
 • Pike, Steve (2002). Destination Image Analysis—a Review of 142 Papers from 1973 to 2000.‖ Tourism Management 23 (5): 541–49.
 • Prayag, Girish; Chris Ryan (2012). ―Antecedents of Tourists‘ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination Image, Place Attachment, Personal Involvement, and Satisfaction.‖ Journal of Travel Research 51 (3): 342–56.
 • Roig, E. M. ve Clavé, S. A. (2016). Perceived Image Specialisation In Multiscalar Tourism Destinations. Journal of Destination Marketing ve Management, 5, 202-213Royo-Vela, M. (2009). Rural-cultural excursion conceptualization: a local tourism marketing management model based on tourist destination image measurement. Tourism Management, 30(3), 419-428.
 • Sevim, B., Seçilmiş, C., ve Görkem, O. (2013). Algılanan Destinasyon İmajının Tavsiye Davranışı Üzerine Etkisi: Safranbolu'da Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(20), 115-129.
 • Stepchenkova, S. ve Mills, J. E. (2010). Destination image: A meta-analysis of 2000–2007 research. Journal of Hospitality Marketing ve Management, 19(6), 575-609.
 • Tian-Cole, S., ve Cromption, J. (2003). A conceptualization of the relationships between service quality and visitor satisfaction, and their links to destination selection. Leisure studies, 22(1), 65-80.
 • Um, S., Chon, K., ve Ro, Y. (2006). Antecedents of revisit intention. Annals of tourism research, 33(4), 1141-1158.
 • Umur, M. (2015) Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliğinin, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Geleceğe Yönelik Ziyaretçi Davranışı Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yamaç, Z. ve Zengin, B. (2015). Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Bir Araştırma. İşletme Bilimi Dergisi, 3(2), 55-75.
 • Yıldırgan, R., Batman, O., ve Sarıışık, M. (2015). Sapanca'nın Turistik Destinasyon İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması, İşletme Bilimi Dergisi, 3(2), 109-125.
 • Yıldız, S. B., ve Kılıç, S. N. (2016). Kültür Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Kapadokya Algısının Tekrar Ziyaret Etme ve Tavsiye Etme Davranışı Üzerindeki Etkisi. Akademik Bakış Dergisi. Ocak-Şubat (53), 166-185.
 • Yoon, Y. ve Uysal, M. (2005). An Examination of The Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model. Tourism Management, 26(1), 45-56.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İsa UĞUR> (Sorumlu Yazar)
Karabük University,Karabük,Turkey
Türkiye


Samet GÖKKAYA>
Karabük University,Karabük,Turkey
0000-0002-6946-2030
Türkiye


Ayşegül ACAR>
Karabük University,Karabük,Turkey
0000-0002-1871-4904
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad409319, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, number = {1}, pages = {29 - 40}, title = {YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Uğur, İsa and Gökkaya, Samet and Acar, Ayşegül} }
APA Uğur, İ. , Gökkaya, S. & Acar, A. (2018). YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 29-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/36816/409319
MLA Uğur, İ. , Gökkaya, S. , Acar, A. "YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 29-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/36816/409319>
Chicago Uğur, İ. , Gökkaya, S. , Acar, A. "YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 29-40
RIS TY - JOUR T1 - YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AU - İsaUğur, SametGökkaya, AyşegülAcar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 40 VL - 1 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %A İsa Uğur , Samet Gökkaya , Ayşegül Acar %T YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %D 2018 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Uğur, İsa , Gökkaya, Samet , Acar, Ayşegül . "YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Nisan 2018): 29-40 .
AMA Uğur İ. , Gökkaya S. , Acar A. YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. saktad. 2018; 1(1): 29-40.
Vancouver Uğur İ. , Gökkaya S. , Acar A. YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(1): 29-40.
IEEE İ. Uğur , S. Gökkaya ve A. Acar , "YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJINA İLİŞKİN TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: SAFRANBOLU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 29-40, Nis. 2018