Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 16 - 28, 27.04.2018

Öz

Kaynakça

  • KAYNAKLARAltınel, H. (2017) Menü Planlama ve Yönetimi. 3. Baskı. Detay Yayıncılık, Ankara. Artık, N. Poyrazoğlu, E. Konar, N. (2008). Turkish Cuisine. (Ed. Kesici, C. Soylu, M. Çelikcan, E.) The Ministry of Health. Kuban Matbaacılık Yayyınclık, Ankara.Ayaz, N. Yalı, S. (2017). Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ve yiyecek-içecek beklentileri: Safanbolu örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 43-61. Baysal A, Merdol T.K, Sacır F.H, Taşçı N.C, Başoğlu S. (1996). Türk Mutfağından Örnekler. Kültür Bakanlığı Yayınları-1570, Tanıtma Eserleri Dizisi-56. Kültür Bakanlığı. 2. Baskı. ISBN: 9751710553, Ankara: 1-11. Baysal, A. (2004). Beslenme. 10. Baskı. Hatipoğlu yayınevi, Ankara.Besler, H.T., Ersoy, G. Karaağaoğlu, N. Mercanlıgil, S. Pekcan, A.G. Rakıcıoğlu, N. Ve ark. (2014). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, ISBN: 978-975-590-483-2, Ankara.Bezirgan, M. Koç, F. (2014). Yerel Mutfakların Destinasyona Yönelik Aidiyet Oluşumuna Etkisi: Cunda Adası Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 34 (7) 919-928.Bucak, T. Arıcı, Ü.E. (2013) Türkiye’de gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute. 16: 203-216.Bucak, T. Ateş, U. (2014) Effect of gastronomy tourism to province tourism: E Gastronomi turizminin il turizmine etkisi: Çanakkale örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 28: 315-328. Bulduk, S. (2013). Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama. 3. Baskı. Detay Yayıncılık, Ankara.Canbulat, İ. (2017). Safranbolu şehir yemekleri. (Paflagon’ya Sofrası kitabı ekidir). Online: https://gulevisafranbolu.files.wordpress.com/2017/12/safranbolu-c59fehir-yemekleri-sc3b6zlc3bc-tarih-c3a7alc4b1c59fmasc4b1.pdf Erişim tarihi: 04.01.2018.Chang, R. C. Y., Kivela, J., ve Mak, A. H. N. (2010), “Food preferences of Chinese tourists,” Annals of Tourism Research, 37(4), 989-1011.Chaney, S. ve Ryan, C. (2012), “Analyzing the evolution of Singapore’s world gourmet summit: An example of gastronomic tourism,” International Journal of Hospitality Management 31, 309– 318.Doğruol, H. (1999). Yöresel Yemekler ve Çevre Etkileşimine Bir Örnek: Ayaş Yemekleri. Ankara İli Beslenme ve Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bildiri Kitabı. Vehbi Koç Vakfı Yayını, Ankara.Ertaş, Y. Gezmen-Karadağ, M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1): 117-136.Gheorghe, G., Tudorache, P. and Nistoreanu, P. (2014). Gastronomic Tourism, A New Trend for Contemporary Tourism?. Cactus Tourism Journal, 9 (1), 12-21.Hall, M. ve Mitchell, R.(2000). Wine Tourism In The Mediterranean: A Tool For Restructuringand Development. Thunderbird International Business Review, 42, 4, 445- 465.Harrington, R.J. Ottenbacher, M.C. (2010). Culinary tourism: a case study of the gastronomic capital. Journal of Culinary Science& Technology, 8(1): 14-32.Horng, J.S. ve Tsai, C.Y. (2010), “Government websites for promoting East Asian culinary tourism: A cross national analysis,” Tourism Management, 31(1), 74–85.Kaan Yıldız, E. (2007). Yöresel Lezzetlere Seyahat. MÜSİAD Kültür Kitaplığı, 2, ISBN 978- 975- 7215- 76-9. Tavaslı Matbaacılık, İstanbul. Kızıldemir, Ö. Öztürk, E. Sarıışık, M. (2014). Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Yaşanan Değişimler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3): 191-210. Kim, Y. G., Eves, A. ve Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 423-431.Kivela, J. ve Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.Memiş Kocaman, E. Şanlıer, N. (2015). A special dish from traditional Turkish Cuisine: Stuffed lamb ribs. International Journal of Human Sciences, 12(2): 1230-1238.Okech, R. N. (2014). Developing Culinary Tourism: The Role of Food as a Cultural Heritage in Kenya. [Online]<http://globalbizresearch.org/chennai_conference/pdf/pdf/ID_CF412_Formatted.pdf> (Erişim Tarihi: 04.01.2018).Öncel, S. (2015). Türk Mutfağı ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(4): 33-44.Özkaya, F.D. ve Can, A. (2012), “Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi”. Türk Tarım Dergisi, 206, 28-33.Pekcan, A.G. Şanlıer, N. Baş, M. Başoğlu, S. Acar Tek, N. (2016). Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER). T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, ISBN: 978-975-590-608-9, Ankara. Pekcan G, Karaağaoğlu N (2000). State of Nutrition in Turkey. Nutrition and Health. 14:41-52. Quan, S. and Wang, N. (2004). Towards A Structural Model of the Tourist Experience: An İllustration from Food Experiences in Tourism. Tourism Management, 25(3):297-305.Santich, B. (2004), “The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training,” Hospitality Management, 23: 15–24.Sürücüoğlu M.S, Akman M. (1998). Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi Ve Bugünkü Değişim Nedenleri. Standart;439:42-53Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö.(2008). Türk Mutfak ve Beslenme Kültürünün Tarihsel Gelişimi. T.C. Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Maddi Kültür, 1(1): 1289-1310. Sormaz, Ü. (2015). İstanbul’da Yiyecek İçecek Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerin Türk Mutfağı Uygulamaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3(1):48-54.Şahin, G.G. ve Ünver, G. (2015), “Destinasyon pazarlama aracı olarak “gastronomi turizmi”: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma,” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2): 63-73.Şen, A. Aktaş, N. (2017) Tüketicilerin seyahatleri sırasında besin seçimleri, yöresel gastronomi davranışları ve destinasyon seçiminde gastronomi unsurlarının rolü: Konya-Karaman örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19(32): 65-72.Şeren-Karakuş, S. Ceyhun-Sezgin, A. Şanlıer, N. (2015). Türk Mutfağında Kullanılan Et ve Etli Yemek Çeşitlerinin Yapımı ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi. Journal of Toursim and Gastronomy Studies, 3(3): 62-68.Toksöz, D. Aras, S. (2016). Turistlerin seyahat motivasyonlarında yöresel mutfağın rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1): 174-189.Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER). (2016). (Ed. Pekcan, G. Şanlıer, N. Baş, M.). T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi. (2004). T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını. Gökçe Ofset Matbaacılık, Ankara.Uyar, H. Zengin, B. (2015) Gastronomi turizminin alternatif turizm çeşidi olarak değerlendirilmesi bağlamında gastronomi turizm indeksinin oluşturulması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(17): 355-376.Ünlü, D. Dönmez Doğan, M. (2008). Mutfakta Yenilik: Moleküler Gastronomi. II. Ulusal Gastronomi Sempozyumu. Antalya.Yüncü, H. (2010), “Sürdürülebilir turizm açısından gastronomi turizmi ve Perşembe yaylası”. 10. Aybastı-Kabataş kurultayı: Yerel değerler ve yayla turizmi içinde (s. 28-34). Şengel, S. (Edt.) Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, Ankara.Zainal, A., Zali, A. N. ve Kassim, M. N. (2010), “Malaysian gastronomy routes as a tourist destination,” Journal of Tourism, Hospitality and Culinary Arts, 2,15-24.Zağralı, E. ve Akbaba, A. (2015), “Turistlerin destinasyon seçiminde rol oynayan bir etken olarak yerel mutfaklar: İzmir Yarımadası’nı ziyaret eden turistlerin algılamaları üzerine bir araştırma,” Journal of Tourism Theory and Research, 1(2),131-143, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jttr/ (Erişim tarihi: 04.01.2017).Zağralı, E. Akbaba, A. (2015). Turistlerin destinasyon seçiminde yöresel yemeklerin rolü: İzmir Yarımadası’nı ziyaret eden turistlerin görüşleri üzerine bir araştırma. Journal of Yaşar University, 10(40): 6633-6644.http://www.safranbolu-bld.gov.tr/?/safranbolu/safranbolu-yemekleri-268 [Erişim Tarihi: 10.07.2017].http://www.safranboluturizmdanismaburosu.gov.tr/TR,156253/yoresel-yemekler.html [Erişim Tarihi: 08.07.2017].

TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 16 - 28, 27.04.2018

Öz

Gastronomi her geçen gün turizm sektöründe yerini genişleten, bulunduğu bölgenin ve halkının kalkınmasına fayda sağlayan, bu özelliği ile de ülke ekonomisine olumlu etkiler sağlayan faaliyetler topluluğudur. İnsanlar farklı bölgelerin farklı kültürlerini öğrenirken o bölgenin kültürünü yansıtan farklı lezzetleri de tatmak ve öğrenmek istemektedir. Bu bağlamda turizm sektörü ile iç içe girmiş olan gastronomi turizmi bireylere farklı lezzetler tatma ve bu lezzetlerin geçmişini öğrenme imkanı sağlamaktadır. Bu araştırma farklı destinasyonlardaki yöresel yemeklerin  sunumu ile sağlanan makro ve mikro besin ögelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Karabük ilinin turistik bir bölgesi olan Safranbolu ilçesinin yöresel yemeklerinden 5 tanesi incelenerek, bu besinler ile vücuda alımı sağlanan makro ve mikro besin öğelerini incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; araştırmaya dahil edilen etli yaprak dolması, perohi, cevizli-keşli yayım, ıspanaklı kıymalı Safranbolu bükmesi ve ev baklavası olan 5 yöresel yemeğin 1 porsiyonunun karbonhidrat, protein, yağ gibi makro ve kalsiyum, demir, C vitamini gibi mikro besin ögeleri içerikleri birbirinden farklı bulunmuş ve bu farklılığın da yöresel yemeklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin farklılık göstermesinden kaynaklandığı gözlenmiştir. Yöresel yemekler ağırlıklı içerdiği malzemenin temel besin ögesi içeriklerini hazırlanan yemeklerde de yansıtmakta ve malzemelerin farklılığına göre de mikro ve makro besin ögeleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu besin ögesi içerikleri sadece 5 yöresel yemeğin incelenmesiyle elde edilmektedir. Diğer yöresel yemeklerinde incelendiğinde her yöresel yemeğin içerdiği ağırlıklı malzemeye göre besin ögeleri yönünden farklılık göstereceği söylenebilir. Yöresel yemeklerin malzeme içeriklerinin o bölgede ulaşılabilirliği ile ilintili olarak değiştiği ve her yöresel yemeğin hergün tüketilmediği göz önünde bulundurulursa sağlık açısından gerekli olan tüm besin ögeleri farklı malzemelerden üretilen yöresel yemeklerin tüketilmesiyle sağlanmış olacaktır. 

Kaynakça

  • KAYNAKLARAltınel, H. (2017) Menü Planlama ve Yönetimi. 3. Baskı. Detay Yayıncılık, Ankara. Artık, N. Poyrazoğlu, E. Konar, N. (2008). Turkish Cuisine. (Ed. Kesici, C. Soylu, M. Çelikcan, E.) The Ministry of Health. Kuban Matbaacılık Yayyınclık, Ankara.Ayaz, N. Yalı, S. (2017). Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ve yiyecek-içecek beklentileri: Safanbolu örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 43-61. Baysal A, Merdol T.K, Sacır F.H, Taşçı N.C, Başoğlu S. (1996). Türk Mutfağından Örnekler. Kültür Bakanlığı Yayınları-1570, Tanıtma Eserleri Dizisi-56. Kültür Bakanlığı. 2. Baskı. ISBN: 9751710553, Ankara: 1-11. Baysal, A. (2004). Beslenme. 10. Baskı. Hatipoğlu yayınevi, Ankara.Besler, H.T., Ersoy, G. Karaağaoğlu, N. Mercanlıgil, S. Pekcan, A.G. Rakıcıoğlu, N. Ve ark. (2014). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, ISBN: 978-975-590-483-2, Ankara.Bezirgan, M. Koç, F. (2014). Yerel Mutfakların Destinasyona Yönelik Aidiyet Oluşumuna Etkisi: Cunda Adası Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 34 (7) 919-928.Bucak, T. Arıcı, Ü.E. (2013) Türkiye’de gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute. 16: 203-216.Bucak, T. Ateş, U. (2014) Effect of gastronomy tourism to province tourism: E Gastronomi turizminin il turizmine etkisi: Çanakkale örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 28: 315-328. Bulduk, S. (2013). Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama. 3. Baskı. Detay Yayıncılık, Ankara.Canbulat, İ. (2017). Safranbolu şehir yemekleri. (Paflagon’ya Sofrası kitabı ekidir). Online: https://gulevisafranbolu.files.wordpress.com/2017/12/safranbolu-c59fehir-yemekleri-sc3b6zlc3bc-tarih-c3a7alc4b1c59fmasc4b1.pdf Erişim tarihi: 04.01.2018.Chang, R. C. Y., Kivela, J., ve Mak, A. H. N. (2010), “Food preferences of Chinese tourists,” Annals of Tourism Research, 37(4), 989-1011.Chaney, S. ve Ryan, C. (2012), “Analyzing the evolution of Singapore’s world gourmet summit: An example of gastronomic tourism,” International Journal of Hospitality Management 31, 309– 318.Doğruol, H. (1999). Yöresel Yemekler ve Çevre Etkileşimine Bir Örnek: Ayaş Yemekleri. Ankara İli Beslenme ve Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bildiri Kitabı. Vehbi Koç Vakfı Yayını, Ankara.Ertaş, Y. Gezmen-Karadağ, M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1): 117-136.Gheorghe, G., Tudorache, P. and Nistoreanu, P. (2014). Gastronomic Tourism, A New Trend for Contemporary Tourism?. Cactus Tourism Journal, 9 (1), 12-21.Hall, M. ve Mitchell, R.(2000). Wine Tourism In The Mediterranean: A Tool For Restructuringand Development. Thunderbird International Business Review, 42, 4, 445- 465.Harrington, R.J. Ottenbacher, M.C. (2010). Culinary tourism: a case study of the gastronomic capital. Journal of Culinary Science& Technology, 8(1): 14-32.Horng, J.S. ve Tsai, C.Y. (2010), “Government websites for promoting East Asian culinary tourism: A cross national analysis,” Tourism Management, 31(1), 74–85.Kaan Yıldız, E. (2007). Yöresel Lezzetlere Seyahat. MÜSİAD Kültür Kitaplığı, 2, ISBN 978- 975- 7215- 76-9. Tavaslı Matbaacılık, İstanbul. Kızıldemir, Ö. Öztürk, E. Sarıışık, M. (2014). Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Yaşanan Değişimler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3): 191-210. Kim, Y. G., Eves, A. ve Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 423-431.Kivela, J. ve Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.Memiş Kocaman, E. Şanlıer, N. (2015). A special dish from traditional Turkish Cuisine: Stuffed lamb ribs. International Journal of Human Sciences, 12(2): 1230-1238.Okech, R. N. (2014). Developing Culinary Tourism: The Role of Food as a Cultural Heritage in Kenya. [Online]<http://globalbizresearch.org/chennai_conference/pdf/pdf/ID_CF412_Formatted.pdf> (Erişim Tarihi: 04.01.2018).Öncel, S. (2015). Türk Mutfağı ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(4): 33-44.Özkaya, F.D. ve Can, A. (2012), “Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi”. Türk Tarım Dergisi, 206, 28-33.Pekcan, A.G. Şanlıer, N. Baş, M. Başoğlu, S. Acar Tek, N. (2016). Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER). T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, ISBN: 978-975-590-608-9, Ankara. Pekcan G, Karaağaoğlu N (2000). State of Nutrition in Turkey. Nutrition and Health. 14:41-52. Quan, S. and Wang, N. (2004). Towards A Structural Model of the Tourist Experience: An İllustration from Food Experiences in Tourism. Tourism Management, 25(3):297-305.Santich, B. (2004), “The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training,” Hospitality Management, 23: 15–24.Sürücüoğlu M.S, Akman M. (1998). Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi Ve Bugünkü Değişim Nedenleri. Standart;439:42-53Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö.(2008). Türk Mutfak ve Beslenme Kültürünün Tarihsel Gelişimi. T.C. Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Maddi Kültür, 1(1): 1289-1310. Sormaz, Ü. (2015). İstanbul’da Yiyecek İçecek Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerin Türk Mutfağı Uygulamaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3(1):48-54.Şahin, G.G. ve Ünver, G. (2015), “Destinasyon pazarlama aracı olarak “gastronomi turizmi”: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma,” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2): 63-73.Şen, A. Aktaş, N. (2017) Tüketicilerin seyahatleri sırasında besin seçimleri, yöresel gastronomi davranışları ve destinasyon seçiminde gastronomi unsurlarının rolü: Konya-Karaman örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19(32): 65-72.Şeren-Karakuş, S. Ceyhun-Sezgin, A. Şanlıer, N. (2015). Türk Mutfağında Kullanılan Et ve Etli Yemek Çeşitlerinin Yapımı ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi. Journal of Toursim and Gastronomy Studies, 3(3): 62-68.Toksöz, D. Aras, S. (2016). Turistlerin seyahat motivasyonlarında yöresel mutfağın rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1): 174-189.Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER). (2016). (Ed. Pekcan, G. Şanlıer, N. Baş, M.). T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi. (2004). T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını. Gökçe Ofset Matbaacılık, Ankara.Uyar, H. Zengin, B. (2015) Gastronomi turizminin alternatif turizm çeşidi olarak değerlendirilmesi bağlamında gastronomi turizm indeksinin oluşturulması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(17): 355-376.Ünlü, D. Dönmez Doğan, M. (2008). Mutfakta Yenilik: Moleküler Gastronomi. II. Ulusal Gastronomi Sempozyumu. Antalya.Yüncü, H. (2010), “Sürdürülebilir turizm açısından gastronomi turizmi ve Perşembe yaylası”. 10. Aybastı-Kabataş kurultayı: Yerel değerler ve yayla turizmi içinde (s. 28-34). Şengel, S. (Edt.) Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, Ankara.Zainal, A., Zali, A. N. ve Kassim, M. N. (2010), “Malaysian gastronomy routes as a tourist destination,” Journal of Tourism, Hospitality and Culinary Arts, 2,15-24.Zağralı, E. ve Akbaba, A. (2015), “Turistlerin destinasyon seçiminde rol oynayan bir etken olarak yerel mutfaklar: İzmir Yarımadası’nı ziyaret eden turistlerin algılamaları üzerine bir araştırma,” Journal of Tourism Theory and Research, 1(2),131-143, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jttr/ (Erişim tarihi: 04.01.2017).Zağralı, E. Akbaba, A. (2015). Turistlerin destinasyon seçiminde yöresel yemeklerin rolü: İzmir Yarımadası’nı ziyaret eden turistlerin görüşleri üzerine bir araştırma. Journal of Yaşar University, 10(40): 6633-6644.http://www.safranbolu-bld.gov.tr/?/safranbolu/safranbolu-yemekleri-268 [Erişim Tarihi: 10.07.2017].http://www.safranboluturizmdanismaburosu.gov.tr/TR,156253/yoresel-yemekler.html [Erişim Tarihi: 08.07.2017].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem ÖZER ALTUNDAĞ> (Sorumlu Yazar)
Karabük University,Karabük,Turkey
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad409419, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, number = {1}, pages = {16 - 28}, title = {TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Özer Altundağ, Özlem} }
APA Özer Altundağ, Ö. (2018). TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 16-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/36816/409419
MLA Özer Altundağ, Ö. "TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 16-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/36816/409419>
Chicago Özer Altundağ, Ö. "TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 16-28
RIS TY - JOUR T1 - TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ AU - ÖzlemÖzer Altundağ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 28 VL - 1 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ %A Özlem Özer Altundağ %T TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Özer Altundağ, Özlem . "TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Nisan 2018): 16-28 .
AMA Özer Altundağ Ö. TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ. saktad. 2018; 1(1): 16-28.
Vancouver Özer Altundağ Ö. TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(1): 16-28.
IEEE Ö. Özer Altundağ , "TURİSTLERE SUNULAN YÖRESEL YEMEKLERİN MAKRO VE MİKROBESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN SAĞLIK BOYUTU: SAFRANBOLU İLÇESİ ÖRNEĞİ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 16-28, Nis. 2018