Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

WOMEN’S EMPLOYMENT IN WORKING LIFE AND REFLECTIONS IN TURKEY

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 20 - 40, 30.04.2020

Öz

Nowadays, unemployment and employment are one of the areas that create social problems. In terms of social welfare and development, it is very important to solve these problems. Women are affected by the employment problem. In this regard, the inclusion of women in working life is a very important factor in ensuring social development. Therefore we can see that the importance of both the number of female workforce and female employment has increased today. In this study, the current situation of women in the workforce has been revealed. The literature reviews about the topic are made and the datas of Turkish Statistical Institute are used. Within the scope of statistical data, all aspects of women's employment are discussed and the status of women workforce in the working life and the reflections in Turkey has been revealed. It has been concluded that women's employment is important in improving social development and welfare.

Kaynakça

 • Altan, Ş ve Ersöz A. (1994). Kadının Çifte Yükümlülüğü, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bülteni, Sayı: 2, ss.32.
 • Arabacı, İ. B. ve Korkmaz, C. (2010) ‘‘Kadınların Eğitimsel Olanaklardan Yararlanmalarında Bölgesel Eşitsizlikler (Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Örneği)’’, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar/Değişim ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını Cilt 3, 475-481, İzmir.
 • Bozkaya, G. (2013). Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Analiz. Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (5), 69-89.
 • Çakır Hanbay, E. (2011) “Kadın İstihdamında Yerel Yönetimlerin Rolü, Görevleri ve Sorun Alanları”, Tepav, Kadın Emeği Konferansı, Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları, 3 Mayıs 2011, Ankara.
 • Çalışma Genel Müdürlüğü,(2020). https://ailevecalisma.gov.tr/cgm/istatistikler/ Erişim Tarihi:15.01.2021.
 • Demir, G. (1991). Çalışan Kadınlarda Rol Çatışmaları, Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı.
 • Ersöz G.A. (1993). Yönetici Kadınların ve Eşlerinin Ev İçi İş Bölümü Konusundaki Tutum Ve Davranışlarına İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ss.42.
 • Hobsbawm, E. J. (2003). Sanayi ve İmparatorluk (Çev: Abdullah Ersoy) Ankara: İkinci Basım, Dost Kitabevi Yayınları.
 • Hotar, N. (2011). Ekonomik Toplumsal Kalkınma ve Kadın İstihdamı”, Türk-İş Dergisi, Sayı: 392, Ankara, ss.84-86.
 • İğde, G. (2011). “Avrupa Birliği’nde İş ve Aile Yaşamını Uyumlaştırma Politikaları: İspanya Ve Türkiye Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karabıyık, İ. (2012). Türkiye'de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı. Marmara Üniversitesi İibf Dergisi , 32 (1), 231-260.
 • Kocacık, F ve Gökkaya, V.B. (2005). Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss.195,196,201.
 • Koray, M.,Demirbilek, S. ve Demirbilek, T. (2000). Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği, Ankara:T.C. Başbakanlık Ksgm, ss.214-215.
 • Metin, B. (2017). İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılmasına Yönelik Politikalar Ve Kadın İstihdamı: İsveç, Almanya ve Birleşik Krallık Örnekleri. Tisk Akademi, 12(23), 18-49.
 • Metin, B., ve Özaydın, M. (2016). Çalışma ve Refah. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Oecd / Kadın İstihdam Oranları https://stats.oecd.org/ındex.aspx?queryıd=64196# Erişim Tarihi: 15.01.2021.
 • Özdemir, Z.,Yalman, Noyan, İ., Bayrakdar, S. (2012). Kadın İstihdamı Ve Ekonomik Kalkınma: Geçiş Ekonomileri Örneği, International Conference On Eurasianeconomies 11-13 October, Almaty- Kazakhstan.
 • Pınar, F. (2008). Barbara Frischmuth’ta Çalışan Kadının Sorunları ve Kültürel İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tüik, İşgücü İstatistikleri, Ekim 2020. http://www.Tuik.Gov.Tr.
 • Tüik, İşgücü İstatistikleri, 2019. http://www.Tuik.Gov.Tr.
 • Tüik, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2014-2019. http://Www.Tuik.Gov.Tr.
 • World Economic Forum,(2020). Global Gender Gap Reports. http://www3.weforum.org/docs/wef_gggr_2020.pdf Erişim Tarihi:10.01.2021.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2020). Birim Grubu İsmine Göre Öğretim Elemanı Sayıları Raporu.. https://İstatistik.Yok.Gov.Tr/ Erişim Tarihi: 10.01.2021.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 20 - 40, 30.04.2020

Öz

Günümüzde toplumsal sorunları oluşturan alanlardan birisi işsizlik ve istihdamdır. Toplumsal refah ve kalkınmanın sağlanması açısından bu sorunları çözmek oldukça önemlidir. Kadınlar istihdam sorunundan etkilenmektedirler. Bu hususta kadınların çalışma hayatına dahil edilmesi toplumsal kalkınmayı sağlamada oldukça önemli bir etkendir. Bu yüzden günümüzde hem kadın işgücü sayısı hem de kadın istihdamına önemin arttığını görmekteyiz. Bu çalışmada kadınların işgücünde mevcut durumları ortaya konmuştur. Konu ile ilgili literatür taraması yapılarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İstatistiki veriler kapsamında kadın istihdamı bütün yönleriyle irdelenmiş ve Türkiye’de yansımaları ve kadınların çalışma hayatındaki durumu ortaya konmuştur. Toplumsal kalkınma ve refah seviyesinin arttırmada kadın istihdamının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak toplumsal yapı ve ekonomik politikalar sebebiyle kadın istihdamının istenilen seviyede olmadığı saptanmıştır.

Kaynakça

 • Altan, Ş ve Ersöz A. (1994). Kadının Çifte Yükümlülüğü, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bülteni, Sayı: 2, ss.32.
 • Arabacı, İ. B. ve Korkmaz, C. (2010) ‘‘Kadınların Eğitimsel Olanaklardan Yararlanmalarında Bölgesel Eşitsizlikler (Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Örneği)’’, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar/Değişim ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını Cilt 3, 475-481, İzmir.
 • Bozkaya, G. (2013). Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Analiz. Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (5), 69-89.
 • Çakır Hanbay, E. (2011) “Kadın İstihdamında Yerel Yönetimlerin Rolü, Görevleri ve Sorun Alanları”, Tepav, Kadın Emeği Konferansı, Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları, 3 Mayıs 2011, Ankara.
 • Çalışma Genel Müdürlüğü,(2020). https://ailevecalisma.gov.tr/cgm/istatistikler/ Erişim Tarihi:15.01.2021.
 • Demir, G. (1991). Çalışan Kadınlarda Rol Çatışmaları, Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı.
 • Ersöz G.A. (1993). Yönetici Kadınların ve Eşlerinin Ev İçi İş Bölümü Konusundaki Tutum Ve Davranışlarına İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ss.42.
 • Hobsbawm, E. J. (2003). Sanayi ve İmparatorluk (Çev: Abdullah Ersoy) Ankara: İkinci Basım, Dost Kitabevi Yayınları.
 • Hotar, N. (2011). Ekonomik Toplumsal Kalkınma ve Kadın İstihdamı”, Türk-İş Dergisi, Sayı: 392, Ankara, ss.84-86.
 • İğde, G. (2011). “Avrupa Birliği’nde İş ve Aile Yaşamını Uyumlaştırma Politikaları: İspanya Ve Türkiye Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karabıyık, İ. (2012). Türkiye'de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı. Marmara Üniversitesi İibf Dergisi , 32 (1), 231-260.
 • Kocacık, F ve Gökkaya, V.B. (2005). Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss.195,196,201.
 • Koray, M.,Demirbilek, S. ve Demirbilek, T. (2000). Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği, Ankara:T.C. Başbakanlık Ksgm, ss.214-215.
 • Metin, B. (2017). İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılmasına Yönelik Politikalar Ve Kadın İstihdamı: İsveç, Almanya ve Birleşik Krallık Örnekleri. Tisk Akademi, 12(23), 18-49.
 • Metin, B., ve Özaydın, M. (2016). Çalışma ve Refah. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Oecd / Kadın İstihdam Oranları https://stats.oecd.org/ındex.aspx?queryıd=64196# Erişim Tarihi: 15.01.2021.
 • Özdemir, Z.,Yalman, Noyan, İ., Bayrakdar, S. (2012). Kadın İstihdamı Ve Ekonomik Kalkınma: Geçiş Ekonomileri Örneği, International Conference On Eurasianeconomies 11-13 October, Almaty- Kazakhstan.
 • Pınar, F. (2008). Barbara Frischmuth’ta Çalışan Kadının Sorunları ve Kültürel İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tüik, İşgücü İstatistikleri, Ekim 2020. http://www.Tuik.Gov.Tr.
 • Tüik, İşgücü İstatistikleri, 2019. http://www.Tuik.Gov.Tr.
 • Tüik, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2014-2019. http://Www.Tuik.Gov.Tr.
 • World Economic Forum,(2020). Global Gender Gap Reports. http://www3.weforum.org/docs/wef_gggr_2020.pdf Erişim Tarihi:10.01.2021.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2020). Birim Grubu İsmine Göre Öğretim Elemanı Sayıları Raporu.. https://İstatistik.Yok.Gov.Tr/ Erişim Tarihi: 10.01.2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kültürel Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra SAR (Sorumlu Yazar)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-0600-0154
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad898871, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {20 - 40}, doi = {}, title = {ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Sar, Esra} }
APA Sar, E. (2020). ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 20-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/898871
MLA Sar, E. "ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 20-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/62197/898871>
Chicago Sar, E. "ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 20-40
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI AU - Esra Sar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 40 VL - 4 IS - 1 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI %A Esra Sar %T ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI %D 2020 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Sar, Esra . "ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Nisan 2020): 20-40 .
AMA Sar E. ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI. saktad. 2020; 4(1): 20-40.
Vancouver Sar E. ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 20-40.
IEEE E. Sar , "ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN İSTİHDAMI VE TÜRKİYE’DE YANSIMALARI", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 20-40, Nis. 2020