Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

YUMUŞAK GÜÇ VE KÜRESEL BARIŞ GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2020, Cilt 30, Sayı 2, 161 - 178, 31.12.2020

Öz

‘’Yumuşak güç’’ kavramının ortaya çıkışı 90’lı yıllara dayansa da bu güç çeşidi tarih boyunca çeşitli ülkeler ve devletler tarafından kullanılmıştır. Özellikle Soğuk Savaş Dönemi’nde etkisinin arttığı gözlemlenen yumuşak güç uygulamalarının günümüzde küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimler, meşruiyet sağlama isteği ve müttefik kazanma amaçlarıyla kullanımına devam edildiği ve ülkelerin politikalarında önemli bir yer kapladığı görülmektedir. Tüm bunlarla bağlantılı olarak, kamuoyu baskısı ile insan haklarına karşı duyarlılığın artması da devletleri savaş yerine barış koşullarını yaratmaya itmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, savaş kararı almanın ve sert güç uygulamalarına yönelmenin eskisi kadar kolay olmadığı günümüz dünyasında yumuşak gücün küresel barış gücüne katkısını ölçmek ve 21. y.y. insanına yaraşır bir dünya düzenin kurulmasında yumuşak gücün önemini vurgulamaktır. Çalışmada, 116 ülkenin 2010-2018 yılına ait verileri ‘’Elcano Global Presence Index’’ ve ‘’Global Peace Index’’ üzerinden elde edilmiştir. Uygulanan panel veri analizi ile yumuşak gücün küresel barış gücünü pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Araştırma sonunda ileride yapılacak olan benzer çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akoğuz, N. O. (2018). Uluslararası ilişkilerde hegemonya, yumuşak güç, algı yönetimi: Amerika Birleşik Devletleri örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Balçıner, O. (2019). Bir yumuşak güç aracı olarak ulus markalama: Almanya ve Türkiye ulus markalarının değerlendirilmesi. Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2 (2), 65-87.
 • Brauch, H. G. (2008). Güvenliğin yeniden kavramsallaştırılması: Barış, güvenlik, kalkınma ve çevre kavramsal dörtlüsü. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5 (18), 1-47.
 • Çelik, Ü. (2013). Askeri müdahaleler ve Avrupa Birliği – Birleşmiş Milletler ilişkileri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 12 (2), 27-60.
 • Demir, C. K. (2019). Barışı koruma. Güvenlik Yazıları Serisi, 2019. 20.05.2020 tarihinde https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/11/BarisiKoruma_CenkerKorhanDemir_v.1.pdf adresinden alınmıştır.
 • Fattor, E. (2017). Amerikan imparatorluğu ve eğlence cephanesi: Yumuşak güç ve kültürel silahlanma. (Çev. P. Tabak), İstanbul: Avangard Yayınları.
 • Galtung, J. (2003). Positive and Negative Peace. School of Social Science, Auckland University of Technology. 20.05.2020 tarihinde http://www.activeforpeace.org/no/fred/Positive_Negative_peace.pdf adresinden alınmıştır.
 • Global Peace Index. 2019. 20.05.2020 tarihinde https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-2019-web003.pdf adresinden alınmıştır.
 • Global Presence Index. 2019. 20.05.2020 tarihinde https://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/en/data/Global_Presence_2018.pdf adresinden alınmıştır
 • Güç. (2020). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük. İçinde https://sozluk.gov.tr/
 • Günek, A. (2018). A new type of soft power: Country branding. International Journal of Cultural and Social Studies, 4 (1), 252-259.
 • Işık, M.C. (2019). 2003-2011 yılları arasında Türkiye’nin Orta Doğu’da yumuşak güç uygulaması ve sonuçları. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 71-104.
 • Keohane, R. ve Nye J. S. (1987). Power and interdependance revisited. International Organization, 41(4).
 • Koçer, G. (2006). Türkiye’nin barışı destekleme harekatlarına katkısı. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3 (11), 47-70.
 • Köse, Y., Matik, M. ve Yılmaz, B. (2015). Türkiye için negatif faiz oranının uygulanabilirliği ve analitik olarak incelenmesi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7 (13), 321-339.
 • Nye, J. S. (2004). Soft power – the means to success in world politics. New York: Public Affairs.
 • Nye, J. S. (2011). The future of power. New York: Public Affairs.
 • Odman, M.T. (2004). Barışı destekleme operasyonları. Journal of Social Sciences, 1(1), 68-102.
 • Okman, C. (1987). Birleşmiş Milletler barış gücü (konsept- kuruluş ve uygulama). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 45 (1-4), 434-449.
 • Özel, C. (2018). Yumuşak güce bütünsel bakış. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 7 (1), 1 – 27.
 • Sabuncu, H.B. (2013). Türkiye’nin Afrika Kıtasında yumuşak güç olma potansiyeli. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi, Ankara.
 • Sandıklı, A. ve Kaya, E. (2013). Barış kavramına teorik yaklaşımlar ve küresel yönetişim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 23, 59-79.
 • Tanrıverdi, B. (2014). Akıllı güç. Akademi Perspektif, 2014. 10.05.2020 tarihinde http://akademikperspektif.com/2014/06/11/akilli-guc/ adresinden alınmıştır.
 • Tatoğlu, F. Y. (2017). Panel zaman serileri analizi stata uygulamalı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tavukçuoğlu, C. (2017). Yumuşak güç kavramı ve kamu diplomasisi. 10.05.2020 tarihinde http://sam.baskent.edu.tr/egitim_sertifika/kamu_cengiz_tavukcuoglu.pdf adresinden alınmıştır
 • Türk Dil Kurumu, 10.05.2020 tarihinde http://www.tdk.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Yapıcı, U. (2015). Yumuşak güç ölçülebilir mi? Uluslararası İlişkiler Dergisi, 12 (47), 5-25.
 • Yatağan, A. G. (2018). Sert güç unsurlarının yumuşak güç aracı olarak etkileri. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 28 (2), 69-94.
 • Yılmaz, S. (2011). Yumuşak güç ve evrimi. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 12, 31-36.

The Relationship Between Soft Power and Global Peace Power

Yıl 2020, Cilt 30, Sayı 2, 161 - 178, 31.12.2020

Öz

Although the emergence of the concept of "soft power" dates back to the 90s, this type of power has been used by various countries and states throughout the history. It is observed that the soft power applications, the effect of which has been observed to increase especially in the Cold War period, continue to be used for globalization, changes in information and communication technologies, the desire to provide legitimacy and winning allies, and occupy an important place in the policies of the countries. In connection with all these, increased public pressure and sensitivity to human rights push states to create peace conditions instead of war. In this context, the purpose of the study is to measure the contribution of soft power to the global peacekeeping power in today's world, where it is not easy to take a war decision and turn to hard power practices, and to emphasize the importance of soft power in the establishment of a world order worthy of the 21st century. In the study, the data of 116 countries from 2010-2018 were obtained through "Elcano Global Presence Index" and "Global Peace Index". It was determined with the applied panel data analysis that the soft power positively affected the global peace power. At the end of the study, some suggestions have been made for the similar future studies.

Kaynakça

 • Akoğuz, N. O. (2018). Uluslararası ilişkilerde hegemonya, yumuşak güç, algı yönetimi: Amerika Birleşik Devletleri örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Balçıner, O. (2019). Bir yumuşak güç aracı olarak ulus markalama: Almanya ve Türkiye ulus markalarının değerlendirilmesi. Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2 (2), 65-87.
 • Brauch, H. G. (2008). Güvenliğin yeniden kavramsallaştırılması: Barış, güvenlik, kalkınma ve çevre kavramsal dörtlüsü. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5 (18), 1-47.
 • Çelik, Ü. (2013). Askeri müdahaleler ve Avrupa Birliği – Birleşmiş Milletler ilişkileri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 12 (2), 27-60.
 • Demir, C. K. (2019). Barışı koruma. Güvenlik Yazıları Serisi, 2019. 20.05.2020 tarihinde https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/11/BarisiKoruma_CenkerKorhanDemir_v.1.pdf adresinden alınmıştır.
 • Fattor, E. (2017). Amerikan imparatorluğu ve eğlence cephanesi: Yumuşak güç ve kültürel silahlanma. (Çev. P. Tabak), İstanbul: Avangard Yayınları.
 • Galtung, J. (2003). Positive and Negative Peace. School of Social Science, Auckland University of Technology. 20.05.2020 tarihinde http://www.activeforpeace.org/no/fred/Positive_Negative_peace.pdf adresinden alınmıştır.
 • Global Peace Index. 2019. 20.05.2020 tarihinde https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-2019-web003.pdf adresinden alınmıştır.
 • Global Presence Index. 2019. 20.05.2020 tarihinde https://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/en/data/Global_Presence_2018.pdf adresinden alınmıştır
 • Güç. (2020). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük. İçinde https://sozluk.gov.tr/
 • Günek, A. (2018). A new type of soft power: Country branding. International Journal of Cultural and Social Studies, 4 (1), 252-259.
 • Işık, M.C. (2019). 2003-2011 yılları arasında Türkiye’nin Orta Doğu’da yumuşak güç uygulaması ve sonuçları. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 71-104.
 • Keohane, R. ve Nye J. S. (1987). Power and interdependance revisited. International Organization, 41(4).
 • Koçer, G. (2006). Türkiye’nin barışı destekleme harekatlarına katkısı. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3 (11), 47-70.
 • Köse, Y., Matik, M. ve Yılmaz, B. (2015). Türkiye için negatif faiz oranının uygulanabilirliği ve analitik olarak incelenmesi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7 (13), 321-339.
 • Nye, J. S. (2004). Soft power – the means to success in world politics. New York: Public Affairs.
 • Nye, J. S. (2011). The future of power. New York: Public Affairs.
 • Odman, M.T. (2004). Barışı destekleme operasyonları. Journal of Social Sciences, 1(1), 68-102.
 • Okman, C. (1987). Birleşmiş Milletler barış gücü (konsept- kuruluş ve uygulama). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 45 (1-4), 434-449.
 • Özel, C. (2018). Yumuşak güce bütünsel bakış. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 7 (1), 1 – 27.
 • Sabuncu, H.B. (2013). Türkiye’nin Afrika Kıtasında yumuşak güç olma potansiyeli. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi, Ankara.
 • Sandıklı, A. ve Kaya, E. (2013). Barış kavramına teorik yaklaşımlar ve küresel yönetişim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 23, 59-79.
 • Tanrıverdi, B. (2014). Akıllı güç. Akademi Perspektif, 2014. 10.05.2020 tarihinde http://akademikperspektif.com/2014/06/11/akilli-guc/ adresinden alınmıştır.
 • Tatoğlu, F. Y. (2017). Panel zaman serileri analizi stata uygulamalı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tavukçuoğlu, C. (2017). Yumuşak güç kavramı ve kamu diplomasisi. 10.05.2020 tarihinde http://sam.baskent.edu.tr/egitim_sertifika/kamu_cengiz_tavukcuoglu.pdf adresinden alınmıştır
 • Türk Dil Kurumu, 10.05.2020 tarihinde http://www.tdk.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Yapıcı, U. (2015). Yumuşak güç ölçülebilir mi? Uluslararası İlişkiler Dergisi, 12 (47), 5-25.
 • Yatağan, A. G. (2018). Sert güç unsurlarının yumuşak güç aracı olarak etkileri. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 28 (2), 69-94.
 • Yılmaz, S. (2011). Yumuşak güç ve evrimi. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 12, 31-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi Aralık 2020
Yazarlar

Eda Görkem AKKUŞ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Alpaslan Savunma Bilimleri Enstitüsü / Yüksek Lisans Öğrencisi
0000-0003-2019-6779
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 30, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akkuş, E. G. (2020). YUMUŞAK GÜÇ VE KÜRESEL BARIŞ GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ . SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi , 30 (2) , 161-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/savsad/issue/59202/851076