BibTex RIS Kaynak Göster

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Tabi Oldukları Soruşturma Usullerinin Karşılaştırılması

Yıl 2011, Sayı: 80, 107 - 134, 01.03.2011

Öz

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların DDK’lar Başkan ve Üyeleri ile personelinin görevleri sebebiyle haklarında yapılacak olan soruşturma usulü açısından, ülkemizde ilk ortaya çıkan yaklaşım soruşturmaların genel hükümlere göre yürütülmesi yönünde olmakla birlikte, zamanla kurulan yeni DDK’ların kanunlarında yer alan düzenlemeler ve mevcut kurumların kanunlarında yapılan değişikliklerle 4483 sayılı Kanun veya özel bir izin mekanizması oluşturma yoluna gidildiği görülmekte olup, görev suçları nedeniyle yürütülecek soruşturmalar konusunda farklılıklar göze çarpmaktadır. Çalışmamızda Türk İdari Sisteminde yer alan DDK’ların Başkan ve Üyeleri ile personelinin görevleri sebebiyle haklarında yapılacak olan soruşturmalarda izlenecek usuller tarihsel süreç içerisinde incelenmiş olup, bunların tabi olması gereken soruşturma usulü yaklaşımına ilişkin öneriler getirilmiştir

Kaynakça

 • Arslan, P. Özlem (2009), Bağımsız Bir İdari Otorite Örneği Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya
 • Atay, Ender Ethem (2006), İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Erol, Mesut (2003), Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum, DPT Yayın No: 2680, Ankara.
 • Erol, Mesut (2009), Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların (Bağımsız İdari Otoriteler) Personel Rejimi, Türk İdare Dergisi, S.465 (Aralık).
 • Gökcan, H. Tahsin ve Mustafa Artuç (2008), Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri (Memur Yargılaması), Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Gözübüyük, A. Şeref ve Turgut Tan (1998), İdare Hukuku Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Günday, Metin (2004), İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Kınalıtaş, Vahit ve Fethi Aslan (2003), Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hukuku, Türkiye Kamu-Sen Yayınları, Ankara.
 • Memişoğlu, Dilek (2009), Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler ve Denetimleri, Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009, Isparta.
 • Parlar, Ali ve Muzaffer Hatipoğlu (2008), Türk Ceza Kanunu Yorumu, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Pınar, İbrahim (2009), 4483 Sayılı Kanuna Göre Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Ceza Soruşturması, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Reisoğlu, Safa (2007), Bankacılık Kanunu Şerhi, Yaklaşım Yayınları, Ankara
 • Sezen, Seriye (2003), Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, TODAİE, Ankara
 • Sobacı, M. Zahid (2006), Türk İdari Teşkilatındaki “Adalar”: Bağımsız İdari Otoriteler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 55. Sayı: 2, Ankara
 • Sökmen, Uğur (2009), Kamu İdaresinde Soruşturma-Kovuşturma, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No:2009/400, Ankara.
 • Şan, A. Ayhan (2008), Özel Soruşturma Usulleri, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Başkanlığı, Ankara.
 • Tarhan, R. Bülent (2010), Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Soruşturma Usulleri, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Ulusoy, Ali (2003), Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Ünsal, Gülen (2006), 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ankara.
 • Yılmaz, Yüksel (2004), Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Personelinin Tabi Oldukları Yargılama Usulü, www.teftis.gov.tr, Ankara.
 • Yücel, Bilal (2006), Teftiş Kurullarının Soruşturma Kapasitesini Sınırlayan Etkenler Ve Soruşturma Sürecindeki Boşluklar, www.denetde.org.tr, Ankara.
 • Zengin, Raşit (2006), Kamu Görevlilerinin Görev Suçlarında Soruşturma Usulü, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta.
 • DDK (2010), Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Oluşumu, Teşkilatı, Yetki ve Görevleri, Denetlenmeleri ve Kurul Üyeleri ile Çalışanlarının Statüsüne İlişkin Hususların İrdelenmesi (İnceleme Raporu), Devlet Denetleme Kurulu, 14.05.2010, Ankara.

COMPARISON OF INVESTIGATION PROCEDURES APPLICABLE FOR THE HEADS, MEMBERS AND PERSONNEL OF REGULATORY AND SUPERVISORY AGENCIES

Yıl 2011, Sayı: 80, 107 - 134, 01.03.2011

Öz

them while on duty, the approach was originally to conduct the investigation according to general provisions. However, in time, with arrangements made in the establishment laws of newly-founded Agencies as well as amendments to the laws of existing ones, this procedure is either established according to the provisions of the Law No. 4483, or a special permission mechanism is operated. We can clearly see that there are discrepancies in the investigation procedures related to offences perpetrated while on duty. In this study, we examine in the historical process the investigation procedures applicable to Heads, members and personnel of such Agencies in the Turkish Administration System and put forward some recommendations on the investigation approach that should be adopted

Kaynakça

 • Arslan, P. Özlem (2009), Bağımsız Bir İdari Otorite Örneği Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya
 • Atay, Ender Ethem (2006), İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Erol, Mesut (2003), Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum, DPT Yayın No: 2680, Ankara.
 • Erol, Mesut (2009), Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların (Bağımsız İdari Otoriteler) Personel Rejimi, Türk İdare Dergisi, S.465 (Aralık).
 • Gökcan, H. Tahsin ve Mustafa Artuç (2008), Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri (Memur Yargılaması), Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Gözübüyük, A. Şeref ve Turgut Tan (1998), İdare Hukuku Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Günday, Metin (2004), İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Kınalıtaş, Vahit ve Fethi Aslan (2003), Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hukuku, Türkiye Kamu-Sen Yayınları, Ankara.
 • Memişoğlu, Dilek (2009), Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler ve Denetimleri, Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009, Isparta.
 • Parlar, Ali ve Muzaffer Hatipoğlu (2008), Türk Ceza Kanunu Yorumu, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Pınar, İbrahim (2009), 4483 Sayılı Kanuna Göre Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Ceza Soruşturması, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Reisoğlu, Safa (2007), Bankacılık Kanunu Şerhi, Yaklaşım Yayınları, Ankara
 • Sezen, Seriye (2003), Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, TODAİE, Ankara
 • Sobacı, M. Zahid (2006), Türk İdari Teşkilatındaki “Adalar”: Bağımsız İdari Otoriteler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 55. Sayı: 2, Ankara
 • Sökmen, Uğur (2009), Kamu İdaresinde Soruşturma-Kovuşturma, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No:2009/400, Ankara.
 • Şan, A. Ayhan (2008), Özel Soruşturma Usulleri, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Başkanlığı, Ankara.
 • Tarhan, R. Bülent (2010), Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Soruşturma Usulleri, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Ulusoy, Ali (2003), Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Ünsal, Gülen (2006), 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ankara.
 • Yılmaz, Yüksel (2004), Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Personelinin Tabi Oldukları Yargılama Usulü, www.teftis.gov.tr, Ankara.
 • Yücel, Bilal (2006), Teftiş Kurullarının Soruşturma Kapasitesini Sınırlayan Etkenler Ve Soruşturma Sürecindeki Boşluklar, www.denetde.org.tr, Ankara.
 • Zengin, Raşit (2006), Kamu Görevlilerinin Görev Suçlarında Soruşturma Usulü, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta.
 • DDK (2010), Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Oluşumu, Teşkilatı, Yetki ve Görevleri, Denetlenmeleri ve Kurul Üyeleri ile Çalışanlarının Statüsüne İlişkin Hususların İrdelenmesi (İnceleme Raporu), Devlet Denetleme Kurulu, 14.05.2010, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ayhan KÜÇÜK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 80

Kaynak Göster

APA KÜÇÜK, A. (2011). Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Tabi Oldukları Soruşturma Usullerinin Karşılaştırılması. Sayıştay Dergisi(80), 107-134.