BibTex RIS Kaynak Göster

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

Yıl 2011, Sayı: 81, 111 - 140, 01.06.2011

Öz

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda “bilgi edinme hakkı”nın kullanılmasına dair sınırlar belirlenirken, “devlet sırrı” ve “ticari sır” gibi kullanılan muğlak ibarelerin yorumlanmasında ve hangi bilgi/belgelerin bilgi edinme hakkı sınırı kapsamında olduğu konusunda tereddütler oluşmuştur. Çalışmamızda öncelikle Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararları ışığında bilgi edinme hakkının sınırlarına ilişkin bu muğlak ibareler ile oluşankullanımının ihlali durumunda idarenin yükümlülükleri ve sorumlu kamu görevlileri hakkında yapılacak işlemler hakkında bilgi verilmiştir

Kaynakça

 • Akşener, H. Sırrı, Ramazan Çakmakçı (2004), Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1. Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul.
 • Ayanoğlu, Taner (2004), Bilgi Edinme Hakkı ve Yargısal Korunmasına İlişkin Bazı Sorunlar, Legal Hukuk Dergisi, S. 18
 • Bakıcı, Sedat, Özgecan Bakıcı Yel (2009), Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Bozdağ, Ahmet (2010), İdare Hukukunda İdarenin Hizmet Kusuru ve Danıştay Uygulaması, Türk İdare Dergisi, Sayı: 468, Ankara.
 • Candan, Turgut (2005), Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
 • Çolak, N. İlker (2005), Bilgi Edinme Hakkının Sınırları ve Sınırlama Ölçütleri, www.E-Akademi.org.
 • Duran, Lütfi (1998), İdari Usul İlkeleri ve Kapsadığı Konular, T.C. Başbakanlık İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara.
 • Eken, Musa (2005), Yönetimde Şeffaflık, Sakarya Kitapevi, Adapazarı.
 • Giritli, İsmet, Pertev Bilgen (2006), İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul.
 • Gözübüyük, A. Şeref (2000), Yönetsel Yargı, 13. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara.
 • Güney, Niyazi, Kenan Özdemir, Solmaz Y. Balo (2004), Yeni Türk Ceza Kanunu, Adil Yayınevi, Ankara.
 • Hız, Yüksel, Zekeriya Yılmaz (2004), Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • İyimaya, Ahmet (2003), Bilgi Edinme ve Verilere Ulaşma Özgürlüğü, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 61, S.1, Ankara.
 • Günday, Metin (2002), İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Kaboğlu, Ö. İbrahim (1989), Kollektif Özgürlükler, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Diyarbakır.
 • Kaya, Cemil (2005), “İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı”, Seçkin Yayıncılık Ankara
 • Koç, Cihan, A. Aziz Bacak (2006), Gerekçeli–Açıklamalı Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Kartal Yayınevi, İstanbul.
 • Küçük, Ayhan (2011), Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları Işığında Bilgi Edinme Hakkının Sınırları, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 61, Ankara.
 • Mastı, A. Korhan (2008), Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı ve Kişilik Hakları İle İlişkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Parlar, Ali, Muzaffer Hatipoğlu (2008), Türk Ceza Kanunu Yorumu, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Şavran, Yasemin (2006), Bilgi Edinme Hakkı ve İdarenin Bilgi Verme Yükümlülüğü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Kocaeli.
 • TDK (2011), Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 20.05.2011
 • Yıldırım, Ramazan (2003), Türk İdare Hukuku Açısından İdari Başvurular, Akader Yayınları, Diyarbakır.
 • Yılmaz, Ejder (1992), Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara.

BOUNDARIES OF RIGHT TO INFORMATION AND RESPONSIBILITY OF ADMINISTRATIONS AND PUBLIC OFFICIALS IN ITS VIOLATION

Yıl 2011, Sayı: 81, 111 - 140, 01.06.2011

Öz

Boundaries of right to information are established in the Right to Information Act No. 4982. However, there are certain hesitations in the interpretation of ambiguous phrases like "state secret" and "trade secret" and as to which information and documents are within the scope of right to information. This study tries to clarify vague phrases related to the boundaries of right to information and eliminate other hesitations in the light of the decisions of the Board for the Evaluation of Requests for Information. Then, it provides information on the obligations of administrations and the procedures applicable for responsible public officials, in cases where the right to information is violated

Kaynakça

 • Akşener, H. Sırrı, Ramazan Çakmakçı (2004), Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1. Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul.
 • Ayanoğlu, Taner (2004), Bilgi Edinme Hakkı ve Yargısal Korunmasına İlişkin Bazı Sorunlar, Legal Hukuk Dergisi, S. 18
 • Bakıcı, Sedat, Özgecan Bakıcı Yel (2009), Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Bozdağ, Ahmet (2010), İdare Hukukunda İdarenin Hizmet Kusuru ve Danıştay Uygulaması, Türk İdare Dergisi, Sayı: 468, Ankara.
 • Candan, Turgut (2005), Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
 • Çolak, N. İlker (2005), Bilgi Edinme Hakkının Sınırları ve Sınırlama Ölçütleri, www.E-Akademi.org.
 • Duran, Lütfi (1998), İdari Usul İlkeleri ve Kapsadığı Konular, T.C. Başbakanlık İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Ankara.
 • Eken, Musa (2005), Yönetimde Şeffaflık, Sakarya Kitapevi, Adapazarı.
 • Giritli, İsmet, Pertev Bilgen (2006), İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul.
 • Gözübüyük, A. Şeref (2000), Yönetsel Yargı, 13. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara.
 • Güney, Niyazi, Kenan Özdemir, Solmaz Y. Balo (2004), Yeni Türk Ceza Kanunu, Adil Yayınevi, Ankara.
 • Hız, Yüksel, Zekeriya Yılmaz (2004), Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • İyimaya, Ahmet (2003), Bilgi Edinme ve Verilere Ulaşma Özgürlüğü, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 61, S.1, Ankara.
 • Günday, Metin (2002), İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Kaboğlu, Ö. İbrahim (1989), Kollektif Özgürlükler, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Diyarbakır.
 • Kaya, Cemil (2005), “İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı”, Seçkin Yayıncılık Ankara
 • Koç, Cihan, A. Aziz Bacak (2006), Gerekçeli–Açıklamalı Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Kartal Yayınevi, İstanbul.
 • Küçük, Ayhan (2011), Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları Işığında Bilgi Edinme Hakkının Sınırları, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 61, Ankara.
 • Mastı, A. Korhan (2008), Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı ve Kişilik Hakları İle İlişkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Parlar, Ali, Muzaffer Hatipoğlu (2008), Türk Ceza Kanunu Yorumu, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Şavran, Yasemin (2006), Bilgi Edinme Hakkı ve İdarenin Bilgi Verme Yükümlülüğü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Kocaeli.
 • TDK (2011), Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 20.05.2011
 • Yıldırım, Ramazan (2003), Türk İdare Hukuku Açısından İdari Başvurular, Akader Yayınları, Diyarbakır.
 • Yılmaz, Ejder (1992), Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ayhan Küçük Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 81

Kaynak Göster

APA Küçük, A. (2011). BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU. Sayıştay Dergisi(81), 111-140.