Sayı: 123, 4.02.2022

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Dergimizin temel amacı, denetim literatürünün geliştirilmesine öncülük etmek, yüksek denetim ve mali yargı alanındaki teorik ve uygulamaya ilişkin çalışmaları, güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak, kamu yönetiminin ve özellikle kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik yeni arayışları, farklı bakış açılarını, yenilikçi yaklaşımları cesaretlendirmek suretiyle daha fazla değer üreten, daha etkin işleyen, etik, saydam, hesap verebilir ve dinamik bir yönetimin düşünsel ve yöntemsel temellerinin inşasına katkıda bulunmaktır.

Üçer aylık dönemler halinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan dergimizde denetim, mali hukuk, mali yönetim ve kamu yönetimi başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer verilmektedir. Sayıştay mensupları ile birlikte tüm dünyadan akademisyenlerin, uzmanların ve uygulamacıların mesleki ve akademik çalışmalarının yanı sıra, yüksek denetim dünyasındaki gelişmeleri konu alan haberlere ve Sayıştay Kararlarına da dergimizde yer verilmektedir.

SAYIŞTAY DERGİSİ YAZIM KURALLARI


Format: Dergiye gönderilecek yazılar MS Word formatında, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak ve her iki yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 8000 kelimeyi geçmemelidir.
Kapak: Yazı için hazırlanacak kapak sayfasında yazının başlığı, yazar veya yazarların adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu kurumun adı, kısa bir özgeçmişi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
Öz ve Anahtar Kelimeler: Gönderilen yazıların ilk sayfasına Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış başlık, özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Öz, yazının amacını, kapsamını ve ulaştığı sonuçları en iyi şekilde ifade edecek ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en çok beş adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.
Başlıklar: Yazının başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazının giriş ve sonuç bölümleri dahil tüm ana başlıkları büyük harflerle koyu ve 12 punto ile; alt başlıklar ise küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
Tablo ve Şekiller: Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir.
Atıflar: Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi: sayfa numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmayacaktır. Dipnotlar sadece açıklama yapmak için kullanılacak ve 10 punto ile yazılacaktır.
Metin içi atıflar şu şekilde yapılmalıdır:
Tek yazarlı eserler: (Akgündüz, 1997: 45) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akgündüz (1997: 45)…..
İki yazarlı eserler: (Toprak ve Bayraktar, 2017: 55) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akdoğan ve Tekner (2017: 55)
Üç ve daha çok yazar: (Tortop vd., 1999: 22) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Tortop ve diğerleri (1999)…..
Aynı yıl içinde birden çok eseri olan yazar: (İnan, 2007a: 42) ve (İnan, 2007b: 56)
Bir kuruma ait eser: (TÜİK, 2006)
İnternetten yapılan alıntılarda: (Sayıştay Başkanlığı, 2009)
Kaynakça: Kaynakçada, sadece metin içinde atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:
Kitap: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), eserin adı, çeviren varsa (çev. ad soyad), yayınlayan, yayın yeri.
Akgündüz, Ahmet (1997), Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Sayıştay Yayınları, Ankara.
Luecke, Richard (2008), Kriz Yönetimi, (çev. Önder Sarıkaya), İş Bankası Yayınları, İstanbul.
Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç (1999), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara.
Kitaptaki Makale: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin adı” eserin adı, derleyenin adı soyadı (der.), yayınlayan, yayın yeri.
Dimitrow, Valeriy (2007), “Çevre Denetiminde Bulgaristan Sayıştayının Tecrübesi”, Çevre Denetimi ve Sayıştaylar, Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay 145. Yıl Yayınları, Ankara.
Dergi Makaleleri: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), makalenin adı, derginin adı, cilt numarası, sayısı, sayfa aralığı.
Feyzioğlu, Bedii (1997), Sayıştay ve Saydamlık, Sayıştay Dergisi, Sayı: 25 (Nisan-Haziran), s. 7-9.
Kurum Yayınları: Kurum adı (yılı), eserin adı, yayınlayan, yayın yeri.
IFAC (2009), Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, International Federation of Accountants, New York.
İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum (yılı), “eserin adı”, internet adresi, (erişim tarihi).
INTOSAI (2018), Strengthening Supreme Audit Institutions, (Erişim Tarihi: 18.07.2019)

                                                                                                           ETİK İLKELER

Sayıştay Dergisi uluslararası yayın etiği standartlarına bağlı olup Committee on Publication Ethics (COPE) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimsemektedir. (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing)

Sayıştay Dergisi’nin yayın süreci bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanmaktadır; akademik ilkelere bağlı kalarak, belirlenmiş akademik ve etik standartlarla uyumlu bir şekilde yayıncılıkta yanlış uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt etmektedir.

Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Yazarlar, hakemler ve editörün etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Sayıştay Dergisinin yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.


EDİTÖR/YAYIN KURULU SORUMLULUKLARI

• Editör dergiye makale kabul ederken akademik kaygı ve ölçütleri öncelemelidir.
• Editör, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme sürecine kabul etmelidir.
• Editör bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir. Editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur.
• Editör kabul veya reddedilen makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Editör yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir.
• Editör hakemlerin ismini saklı tutmalı ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.
• Editör yayımlanmak üzere gönderilen bir makaleye ilişkin kabul veya ret kararı verirken çalışmanın önemi, özgünlüğü, netliği, geçerliliği ve derginin konu alanına uygunluğu gibi esasları dikkate almalıdır.
• Editör dergide yayımlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.
• Dergiye gönderilen makaleler herhangi bir önyargı olmaksızın açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterler doğrultusunda değerlendirilmelidir
• Editör, hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulmasından sorumludur.
• Editör gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgilerin makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.
• Editör gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yayınlamaktan çekinmemelidir.
• Editör, okurları araştırmaların kim tarafından finanse edildiği, fon sahiplerinin araştırma ve yayın sürecinde bir rolü olup olmadığı konusunda bilgilendirmelidir.
• Editör intihal/sahte veriye engel olmak için gerekli çabayı göstermelidir.
• Hakemlerin seçiminde yazarın daha önce ortak çalışma yayınladığı, çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş, daha önceden aralarında sorun olduğu bilinen, çalışmanın yayınlanmasından finansal fayda sağlayacak, yazar ile aynı kurumda/birimde çalışan kişilere hakemlik vermemelidir.
• Editör, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır. Ayrıca editör;
Yayın Kurulu üyelerinin makaleleri tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yayın Kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun makaleleri değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın Kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI 

Sayıştay Dergisi hakemlik sürecinin korunmasını ve iyileştirilmesini taahhüt etmektedir. Bu nedenle hakemlerden aşağıdaki etik ilkelere bağlı kalmaları beklenmektedir:

• Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
• Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.
• Kendisine değerlendirilmek üzere sunulan çalışmayı alanıyla ilgili bulmayan, değerlendirmekte kendisini yetersiz hisseden ya da zamanında bir değerlendirme sunamayacak durumdaki bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek görevden çekilmelidir.
• Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmelidir. Şayet değerlendirme yapmayacaklarsa makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.
• Makale inceleme süreci sonrasında da incelenen makaleye dair herhangi bir bilgi hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Değerlendirilen metinler gizli belge niteliği taşımalı, editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındakilere gösterilmemeli ve makaleler hakkında tartışılmamalıdır. Hakemlik sürecinde elde edilmiş ayrıcalıklı bilgi ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkar için kullanılmamalıdır.
• Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
• Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakemler sadece metin üzerinden akademik bir değerlendirme yapmalı, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ve şahsiyetlerini zedeleyecek ifadelerden kaçınmalıdır.
• Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde açıklanmalıdır. Hakemler değerlendirme formunda sorulan sorulara evet-hayır şeklinde cevap vererek geçmemeli, kararlarını gerekçelendirerek detaylı bir şekilde açıklamalıdır.
• Hakemler yazar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir hakem ayrıca değerlendirilen çalışma ile bilgileri dahilinde daha önce yayınlanmış başka bir çalışma arasındaki esaslı bir benzerlik veya örtüşme durumunu editörün dikkatine sunmalıdır.
• Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, iş birliği veya başka türlü bağlantılar sebebiyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının var olduğu çalışmaları değerlendirmemelidir. Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editör vb. gibi taraflar ile menfaat çatışması bulunmamalıdır.
• Hakemler karar verme aşamasında editöre, metinlerin iyileştirilmesinde de yazarlara yardımcı olabilmelidirler.


YAZARLARIN SORUMLULUKLARI 

• Dergiye gönderilen tüm makaleler özgün olmalıdır ve yazarlar çalışmanın daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış orijinal çalışmalar olduğunu taahhüt etmelidir.
• Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır.
• Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin akademik ve bilimsel nitelikleri taşıması yazarın sorumluluğundadır.
• Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
• Makalede yararlanılan tüm kaynaklara atıf yapılmalı, metin içinde atıf yapılan tüm eserlere kaynakça bölümünde eksiksiz yer verilmelidir.
• Gönderilen makaleye tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazarların isim sıralaması yazarlar tarafından ortak verilen bir karar olmalıdır.
• Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır.
• Çalışmada kullanılan veriler çalışmada titizlikle sunulmalıdır. Hileli ve bilinçli yanlış ifadeler etik olmayan durumlara yol açabileceğinden kullanılmamalıdır.
• Yazarlar derginin yazım kurallarına uymalıdır. Bu bağlamda hakem ve editör tarafından istenilen değişiklikleri zamanında ve titiz bir şekilde yerine getirmelidir. Dergi editörlüğü tarafından yazarlardan istenilen her türlü bilgi ve belgenin, makale ile ilgili yapılması istenilen değişikliklerin makul süre içerisinde yapılması ve editörün bilgilendirilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde söz konusu isteklerin yerine getirilmemesi makalenin reddedilmesine yol açar.
• Tüm yazarlar araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidir. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.


                                                    YAYIN İLKELERİ

• Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan, açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir.
• Derginin yayın konusu denetim, mali hukuk, mali yönetim ve kamu yönetimi başta olmak üzere sosyal bilimler alanı ile sınırlıdır.
• Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir.
• Dergiye gönderilecek makaleler özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
• Dergiye gönderilecek makalelerde Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları’na, Türkçe yazılanlarda ayrıca Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
• Dergide yayımlanması istenen makaleler dergi@sayistay.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Gönderilecek yazılarda yazarların unvanları, görev yaptıkları kurumlar, haberleşme adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID, http://orcid.org) numarası bildirilmelidir.
• Gönderilen yazılar intihal incelemesine tabi tutulmakta olup (özeti ya da tamamı yayımlanmış bildirilerden veya tezlerden türetilenler dahil), benzerlik oranının %20’yi aşmaması gerekmektedir.
• Yayın Kurulunun ön incelemesinde konusu ve içeriği uygun bulunan makaleler değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin farklı görüş bildirmesi durumunda üçüncü hakeme gönderilir ve en az iki hakemin olumlu görüş bildirdiği makaleler Yayın Kurulu kararı ile yayımlanır.
• Dergide makalelerin yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Sayıştay tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Yayımlanmasına karar verilen makalelerin tüm hakları Sayıştay Başkanlığına aittir. Yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
• Dergide makalelerin yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Sayıştay tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Makale gönderimi ve yayımından dolayı herhangi bir ücret talep edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve istenmesi halinde beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir

Sayıştay Dergisi'nde, makalelerin yayımlanması, okunması ve indirilmesi ücretsizdir, hiçbir işlem için ücret talep edilmemektedir. Derginin tüm giderleri Sayıştay Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.