Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ

Yıl 2021, Sayı: 1, 38 - 48, 13.04.2021
https://doi.org/10.35375/sayod.903315

Öz

Çalışanların, örgütleri ile ilgili sorunlar olduğunda fikirlerini ve kaygılarını kendilerine saklamalarına, iyileşme ve gelişme amaçlı işle ilgili her türlü konuda kendi görüşlerini bilinçli olarak isteyerek veya istemeyerek paylaşmama ve sessizleşme durumuna örgütsel sessizlik adı verilir. Örgütsel sessizlik iki şekilde ortaya çıkabilir; birincisi çalışanın bilerek ve isteyerek bilinçli ve kasıtlı olarak kendisinden kaynaklanan sessiz kalma halidir. İkincisi ise, sessiz bırakılma olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel sessizlik oluşumu ile ilgili dört teori mevcuttur. Bunlar bekleyiş teorisi, planlı davranış teorisi veya fayda maliyet analizi teorisi, sessizlik sarmalı teorisi, kendini uyarlama teorisidir. Sağlık kurumlarındaki örgütsel sessizlik, diğer örgütlerden farklıdır. Geri dönüşü olmayan, büyük ahlaki ve vicdani yükümlülükler doğuran durumlara neden olabilir. Hemşireler, hasta ve hasta yakınları ile sürekli iletişim halinde olduklarından, diğer meslek gruplarına ve diğer sağlık çalışanlarına göre daha çok tıbbi hata riski ile karşılaşabilirler. Bu nedenle örgüt içerisinde yapılabilecek tıbbi olan veya tıbbi olmayan bütün hataların azaltılması konusunda hemşireler önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle hemşireler için örgütsel sessizlik davranışının nedenlerini incelemek önemli olabilir.

Kaynakça

 • Acaray A, Çekmecelioğlu H G, Akturan A. Örgüt kültürü ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi TheJournal of AcademicSocialScienceStudiesWinter III 2015; 32: 139-157
 • Akbolat, M., Arslan S., Emiroğlu A. “Personel Güçlendirme ve ÖrgütselSessizlik: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”,7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya 2013; 534-546.
 • Alioğulları, Z.D. (2012).“Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Uygulama”,Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2012 Erzurum.
 • Alparslan Ali Murat. Örgütsel sessizlik iklimi ve işgören sessizlik davranışları arasındaki etkileşim: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim elemanları üzerinde bir araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi 2010Yard. Doç. Dr. Murat Kayalar
 • Bayın G, Yeşilaydın G, Esatoğlu A E. Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi Journal of Business Research-Türk (2015); 7 (1): 248-266
 • Brinsfield, C. T. (2009). Employee Silence: Investigation of Dimensionality Development of Measures, and Examination of Related Factors. Dissertation, Ohio StateUniversity, USA.
 • Çakıcı A. Örgütlerde sessizlik: sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 2007; 16: 145-162
 • Dinç L. Bakım kavramı ve ahlaki boyutu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2010: 74–82
 • Dyne L. V., S. Ang ve C. B. Isabel, “Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs”, Journal of Management Studies, 2003; 40 (6): 1360-1392
 • Erenler, E. Çalışanlarda Sessizlik Davranışının Bazı Kişisel ve Örgütsel Özelliklerle İlişkisi: Turizm Sektöründe Bir Alan Araştırması (Yayınlanmamış Doktora Tezi) 2010. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erigüç, G., Özer, Ö., Sonğur, C. & Turaç, İ. S. Bir Devlet Hastanesinde Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Üzerine Bir Araştırma . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014; 4(2): 61-84.
 • Eyüp Y. Sağlık meslek gruplarına göre örgütsel sessizlik çeşitlerinin sınıflandırılması ve özel bir hastanede uygulama Marmara Üniversitesi Lisans tezi 2014 (Danışman Doç. Dr. Nilay Gemlik)
 • Fettahlıoğlu Ö O, Demir S. Konuşma hürriyetinin yanında sessiz kalma seçeneği: üniversite akademik personelinin örgütsel sessizlik ve whistlebloving (ifşa etme) hakkındaki görüşleri. Akademik Bakış Dergisi 2014; 45
 • Maxfield, D.,Grenny, J., McMillan, R., Patterson, K., Switzler, A. (2005). Silence Kills: The Seven CrucialConversations in Healthcare, VitalSmarts, UT.
 • Milliken, F. J., E. W.Morrison, “Shades of Silence: EmergingThemesandFutureDirectionsforResearch on Silence in Organizations” Journal of Management Studies, 2003; Cilt 40 (6): 1563-1568.
 • Morrison E.W.,Milliken F.J. Organization silence: A barriertochangeanddevelopment in a pluralistic World. The Academy of Management Review 2000; 25(4): 706-725
 • Noelle-Neumann, E. The spiral of silence. TheUniversity of Chicago Press, Second Edition, London, 1993.
 • Ökdem Ş, Abbasaoğlu A, Doğan N. Hemşirelik tarihi eğitimi ve gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000; 1 (1): 5-11
 • Özdemir L, Uğur S.L. “Çalışanların örgütsel ses ve sessizlik” algılamalrının demografik nitelikler açısından değerlendirilmesi: Kamu ve özel sektörde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2013; 27(1): 257-281
 • Perlow, L. A., N. P. Repenning, “Thedynamics of silencingconflict”, Research in OrganizationalBehavior, 2009; 20: 1-29.
 • Perlow, L. A., S. Williams, “Is Silence Killing Your Company”, Harward Business Review, 2003; (May): 3-8.
 • Pinder C. C. ve Harlos K. P. Employee Silence: QuiescenceandAcquiescence as Responseto Perceived Injustice. Research in Personneland Human Resources Management, 2001; 20: 331-369.
 • Podsakoff P. M., S. B.Mackenzie, J. B. Paine ve D. G. Bacrach, “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”, Journal of Management. 2000; Cilt 26, Sayı 3: 513–563.
 • Tangiarala, S., R. Ramanujam, “Employee Silence On Critical Work Issues: The Cross Level Effects Of Procedural Justice Climate”, Personnel Psychology, 2008; (April 1) 61: 37–68.
 • Tayfun A, Çatır O. Örgütsel sessizlik ve çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 2013; 5(3): 114-134
 • Üçok D., Torun A. Örgütsel sessizliğin nedenleri üzerine nitel bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi april 2015; 2(1): 27-37.
 • Vakola, M. &Bouradas, D. (2005). Antecedentsand Consequences of Organizational Silence: An Empirical Investigation. Employee Relations 2005; 27 (5): 441-458.
 • Yalçın, B., Baykal, Ü. “Özel Hastanelerde Görevli Hemşirelerin Sessiz Kaldığı Konular ve Sessiz Kalma Nedenleriyle İlişkili Faktörler”, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2012; 9 (2): 42-50.

THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL SILENCE IN TERMS OF NURSING PROFESSION

Yıl 2021, Sayı: 1, 38 - 48, 13.04.2021
https://doi.org/10.35375/sayod.903315

Öz

Organizational silence is the situation that employees, keep their opinions and worries about problems of the company they work; not share their troubles about improvement and development of anykind of topic by voluntarily or unvolantarly. Organizational silence can be appeared by two different ways. The first one; the employee keep his/her silence , conciously, volantarlyand on purpose. The second one; is described as leavingsomeone in silence. There are four theories about organizational silence. There are, waiting theory, planned behaviour theory, benefit cost analyzed theory and self adaptation theory. Organizational silence is different in health care units. It can be major ethical, consciencious obligations despite other organizations. Because of nurses are in constant communication with patients and patients relatives, they can be faced with more medical error risk despite other occupational groups and other health care groups. Thats why nurses have an important places in reducing medical and unmedicalerrors in organization. Thats why searching the causes of organizational silence behavior may be important.

Kaynakça

 • Acaray A, Çekmecelioğlu H G, Akturan A. Örgüt kültürü ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi TheJournal of AcademicSocialScienceStudiesWinter III 2015; 32: 139-157
 • Akbolat, M., Arslan S., Emiroğlu A. “Personel Güçlendirme ve ÖrgütselSessizlik: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”,7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya 2013; 534-546.
 • Alioğulları, Z.D. (2012).“Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Bir Uygulama”,Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2012 Erzurum.
 • Alparslan Ali Murat. Örgütsel sessizlik iklimi ve işgören sessizlik davranışları arasındaki etkileşim: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim elemanları üzerinde bir araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi 2010Yard. Doç. Dr. Murat Kayalar
 • Bayın G, Yeşilaydın G, Esatoğlu A E. Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi Journal of Business Research-Türk (2015); 7 (1): 248-266
 • Brinsfield, C. T. (2009). Employee Silence: Investigation of Dimensionality Development of Measures, and Examination of Related Factors. Dissertation, Ohio StateUniversity, USA.
 • Çakıcı A. Örgütlerde sessizlik: sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 2007; 16: 145-162
 • Dinç L. Bakım kavramı ve ahlaki boyutu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2010: 74–82
 • Dyne L. V., S. Ang ve C. B. Isabel, “Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs”, Journal of Management Studies, 2003; 40 (6): 1360-1392
 • Erenler, E. Çalışanlarda Sessizlik Davranışının Bazı Kişisel ve Örgütsel Özelliklerle İlişkisi: Turizm Sektöründe Bir Alan Araştırması (Yayınlanmamış Doktora Tezi) 2010. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erigüç, G., Özer, Ö., Sonğur, C. & Turaç, İ. S. Bir Devlet Hastanesinde Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Üzerine Bir Araştırma . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014; 4(2): 61-84.
 • Eyüp Y. Sağlık meslek gruplarına göre örgütsel sessizlik çeşitlerinin sınıflandırılması ve özel bir hastanede uygulama Marmara Üniversitesi Lisans tezi 2014 (Danışman Doç. Dr. Nilay Gemlik)
 • Fettahlıoğlu Ö O, Demir S. Konuşma hürriyetinin yanında sessiz kalma seçeneği: üniversite akademik personelinin örgütsel sessizlik ve whistlebloving (ifşa etme) hakkındaki görüşleri. Akademik Bakış Dergisi 2014; 45
 • Maxfield, D.,Grenny, J., McMillan, R., Patterson, K., Switzler, A. (2005). Silence Kills: The Seven CrucialConversations in Healthcare, VitalSmarts, UT.
 • Milliken, F. J., E. W.Morrison, “Shades of Silence: EmergingThemesandFutureDirectionsforResearch on Silence in Organizations” Journal of Management Studies, 2003; Cilt 40 (6): 1563-1568.
 • Morrison E.W.,Milliken F.J. Organization silence: A barriertochangeanddevelopment in a pluralistic World. The Academy of Management Review 2000; 25(4): 706-725
 • Noelle-Neumann, E. The spiral of silence. TheUniversity of Chicago Press, Second Edition, London, 1993.
 • Ökdem Ş, Abbasaoğlu A, Doğan N. Hemşirelik tarihi eğitimi ve gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı 2000; 1 (1): 5-11
 • Özdemir L, Uğur S.L. “Çalışanların örgütsel ses ve sessizlik” algılamalrının demografik nitelikler açısından değerlendirilmesi: Kamu ve özel sektörde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2013; 27(1): 257-281
 • Perlow, L. A., N. P. Repenning, “Thedynamics of silencingconflict”, Research in OrganizationalBehavior, 2009; 20: 1-29.
 • Perlow, L. A., S. Williams, “Is Silence Killing Your Company”, Harward Business Review, 2003; (May): 3-8.
 • Pinder C. C. ve Harlos K. P. Employee Silence: QuiescenceandAcquiescence as Responseto Perceived Injustice. Research in Personneland Human Resources Management, 2001; 20: 331-369.
 • Podsakoff P. M., S. B.Mackenzie, J. B. Paine ve D. G. Bacrach, “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”, Journal of Management. 2000; Cilt 26, Sayı 3: 513–563.
 • Tangiarala, S., R. Ramanujam, “Employee Silence On Critical Work Issues: The Cross Level Effects Of Procedural Justice Climate”, Personnel Psychology, 2008; (April 1) 61: 37–68.
 • Tayfun A, Çatır O. Örgütsel sessizlik ve çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 2013; 5(3): 114-134
 • Üçok D., Torun A. Örgütsel sessizliğin nedenleri üzerine nitel bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi april 2015; 2(1): 27-37.
 • Vakola, M. &Bouradas, D. (2005). Antecedentsand Consequences of Organizational Silence: An Empirical Investigation. Employee Relations 2005; 27 (5): 441-458.
 • Yalçın, B., Baykal, Ü. “Özel Hastanelerde Görevli Hemşirelerin Sessiz Kaldığı Konular ve Sessiz Kalma Nedenleriyle İlişkili Faktörler”, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2012; 9 (2): 42-50.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yavuz PATA Bu kişi benim 0000-0001-9238-2533

Nilay GEMLİK 0000-0001-5319-4070

Yayımlanma Tarihi 13 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA PATA, Y., & GEMLİK, N. (2021). ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ. Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi(1), 38-48. https://doi.org/10.35375/sayod.903315
AMA PATA Y, GEMLİK N. ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ. SAYOD. Nisan 2021;(1):38-48. doi:10.35375/sayod.903315
Chicago PATA, Yavuz, ve Nilay GEMLİK. “ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ”. Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi, sy. 1 (Nisan 2021): 38-48. https://doi.org/10.35375/sayod.903315.
EndNote PATA Y, GEMLİK N (01 Nisan 2021) ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi 1 38–48.
IEEE Y. PATA ve N. GEMLİK, “ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ”, SAYOD, sy. 1, ss. 38–48, Nisan 2021, doi: 10.35375/sayod.903315.
ISNAD PATA, Yavuz - GEMLİK, Nilay. “ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ”. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi 1 (Nisan 2021), 38-48. https://doi.org/10.35375/sayod.903315.
JAMA PATA Y, GEMLİK N. ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ. SAYOD. 2021;:38–48.
MLA PATA, Yavuz ve Nilay GEMLİK. “ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ”. Sosyal Araştırmalar Ve Yönetim Dergisi, sy. 1, 2021, ss. 38-48, doi:10.35375/sayod.903315.
Vancouver PATA Y, GEMLİK N. ÖRGÜTSEL SESSİZLİK KAVRAMINA HEMŞİRELİK MESLEĞİ AÇISINDAN BAKIŞ. SAYOD. 2021(1):38-4.