Yıl 2016, Cilt 27 , Sayı 2, Sayfalar 69 - 83 2016-12-16

Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Farkındalık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Tenis Branşı Örneği
The Analysis of the Factors Influencing Sport Awareness Level of Secondary Education Students: Case of Tennis

Mehmet Ali ERGÜL [1] , Cem TINAZ [2] , Mefharet ERTAÇ [3]


Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin tenis sporuna yönelik genel farkındalık düzeylerini cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, ailenin eğitim durumu, mesleki durumu, sosyo-ekonomik durumu ve spora olan ilgi değişkenlerine ve bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlara göre analiz etmek, buna ilaveten özel okulda ve devlet okulunda okuyan öğrencilerin benzerliklerini ve farklılıklarını incelemektir. Araştırmanın evrenini; İstanbul ili, Şişli ilçesinde okuyan öğrenciler, örneklemini ise Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Notre Dame De Sion Fransız Lisesi’nde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini, İstanbul’da öğrenim gören lise öğrencileri içerisinden, araştırmanın amaçları doğrultusunda özel okul öğrencileriyle devlet okulu öğrencileri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyması beklenen, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş 179’u kız ve 265’i erkek olmak üzere toplam 444 katılımcı teşkil etmektedir. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında Eski (2010) tarafından oluşturulmuş olan “Kış Sporları Farkındalık Ölçeği” esas alınarak geliştirilen “Tenis Sporu Farkındalık Düzeyi Ölçeği”, kişisel verilerin toplanmasında yine Eski tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programında çözümlenmiştir. Karşılaştırmalar için İki Örnek z-Testi kullanılmıştır. Ayrıca bağımsız değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (frekans ve yüzde) ve Spearman korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Bu çalışmada hipotez testleri için anlamlılık düzeyi (􀁄) 0.05 olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin tenis sporuyla ilgili farkındalık düzeyine etki eden faktörlerin anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumu, gelir durumu arttıkça farkındalık düzeyinin de arttığı tespit edilmiştir. Ailesinde spor yapan ve yakın çevresinde tenis oynayanların olduğu öğrencilerde farkındalık düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin genel farkındalık düzeyi “orta düzeyde farkında” olarak bulunmuştur. Alt boyutlara göre öğrencilerin duyuşsal farkındalıkları “oldukça farkında” olarak bulunmuştur.

The purpose of this study is to investigate the general awareness level of the secondary education students in regards to tennis sport considering the variables based on their genders, school types, classroom levels, families educational status and their sport attention according to cognitive, affective, kinetic domains. The questionnaire was conducted on the students attending Sisli Vocational High School and French Notre Dame de Sion High School in Istanbul. 179 females, 265 males totally 444 students selected randomly participated in the study. In this study, quantitative and qualitative data were analyzed. Winter sport awareness questionnaire reformed by Eski (2010) and Personal Information Form created by the researcher exploited in collecting data. The findings of quantitative and qualitative data analysis conducted on research group were examined through SPSS 20.0 programme. Z test was used for pairwise comparisons. Frequency and % (percentage) evaluating and analysis of Pearson correlation had been also used for independent variances. In this study, significance level for hypothesis tests had been decided as (􀁄) 0.05. Based on the findings of the research, the factors having an impact on students’ awareness level had been analysed and meaningful differences had been determined. Furthermore; it had been determined that the more class level, parents’ education statue, income status increase, the more students’ awareness level increase. It was also revealed that the awareness level of the students who have parents doing sports and the students who have someone in their close environment playing tennis is much higher. The general awareness level of the students was determined as ‘awareness in medium-level’. According to the subordinate groups the students’ affective awareness had been obtained as ‘notably aware’.

  • Acar, NF. (2009). Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Aracı, H. (1999). Okullarda beden eğitimi. Ankara: Bağırgan Yayınevi. s.31.
  • Catak PD, Oegel K. (2010). Mindfulness as a Therapy Method. Archıves of Neuropsychıatry, Volume: 47, Issue: 1, 69-73, 2010.
  • Cialdini, RB, Borden, RJ, Thorne, A, Walker, MR, Freeman, S, Sloan, LR. (1976). Basking in reflected glory: Three (football) field studies. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 366-375.
  • Dökmen, Ü. (2002). Yarına Kim Kalacak? Evrenle Uyumlaşma Sürecinde Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
  • Dutka S. (1995). Dagmar, Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results: Defining Advertising Goals for Measuring Advertising Results. 2nd Sub edition, NTC Business Books, Lincolnwood.
  • Erdemli, A. (1996). İnsan, Spor ve Olimpizm, Spor felsefesi yazıları. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
  • Eski, T. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin kış sporlarına yönelik farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. EBE.
  • Funk D, James, J. (2001). The Psychological Continuum Model: A Conceptual Framework for Understanding an Individual’s Psychological Connection to Sport. Sport Management Review, 4, 119–150.
  • Funk, DC, Mahony, DF, Nakazawa, M, Hirakawa, S. (2000). Spectator motives: Differentiating among objects of attraction in professional football. European Journal of Sport Management, 7, 51-67.
Konular Fen, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Ali ERGÜL
Kurum: Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul

Yazar: Cem TINAZ
Kurum: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Yazar: Mefharet ERTAÇ
Kurum: Serbest İstatistikçi, Münih, Almanya

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2016

APA ERGÜL, M , TINAZ, C , ERTAÇ, M . (2016). Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Farkındalık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Tenis Branşı Örneği. Spor Bilimleri Dergisi , 27 (2) , 69-83 . DOI: 10.17644/sbd.255155