Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Learning Orientation, New Service Development and Financial Performance: A Review on Travel Agents

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 18, 271 - 289, 31.12.2019

Öz

The aim of this study is to do an empirical
research on the relationship between learning orientation and new service
development of travel agency employees and their financial performance. In the
study, the concept of learning-orientation is dealt with in terms of commitment
to learning, shared vision, open-mindedness and intra-organizational knowledge
sharing. The data were collected from travel agents workers in Marmaris between
5-22 September 2015. Confirmatory factor analysis and regression analysis were
used in the analysis of 389 data obtained by convenience sampling. Analysis
results show that there are significant relationships between learning
orientation dimensions and new service development and financial performance. Various
suggestions were made to travel agency managers in the light of the findings
obtained.

Kaynakça

 • Agarwal, S., Erramilli, M.K. ve Dev, C.S. (2003). Market orientation and firm performance in service firms. Role of innovation. Journal of Service Marketing, 17(1), 68-82.
 • Akgün, A., Keskin, H., ve Günsel, A.,(2009). Bilgi yönetimi ve öğrenen örgütler. Ankara: Eflatun Yayınevi
 • Alam, I. (2012). New service development in India's business-to-business financial services sector. Journal of Business & Industrial Marketing, 27(3), 228-241.
 • Ass, T.H. ve Pedersen, P.E. (2011). The impact of service innovation on firm-level financial performance. The Service Industries Journal, 31(13), 2071-2090.
 • Avcı, U., (2009). Öğrenme yönelimliliğin yenilik performansı üzerine etkisi: Muğla mermer sektöründe bir inceleme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 121-138.
 • Avcı, U.(2005). İşletmelerde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik İnceleme (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ayazlar, G. (2012). Otel İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Paylaşımının Hizmet İnovasyon Performansına Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Aydın.
 • Bain, P. G., Mann, L. ve Pirola-Merlo, A. (2001). The innovation imperative the relationships between team climate, innovation, and performance in research and development teams. Small Group Research, 32(1), 55-73.
 • Baker, W. ve Sinkula, J.,(1999). The synergistic effect of market orientation and learning on organizational performance. Journal of Academy of Marketing Science, 27, 411-427.
 • Braham, B. J. (1998). Öğrenen bir organizasyon yaratmak. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Calantone, R. J., Çavuşgil S. T. ve Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(6), 515-524.
 • Chul, K.Y. (2013). Learning orientation, dynamic capabilities and performance in Korean high-tech ventures. Advances in Management, 6(4), 54-61.
 • Çalişir, F., Altin Gumussoy, C. ve Guzelsoy, E. (2013). Impacts of learning orientation on product innovation performance. The Learning Organization, 20(3), 176-194.
 • Çelik, V. (2009). Örgütsel Öğrenme Kapasitesi ve Yeniliğin ve İşletme Performansına Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Elitaş, C. ve Ağca, V. (2006). Firmalarda çok boyutlu performans değerleme yaklaşımları: kavramsal bir çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 343-369.
 • Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., Yang, B. ve Howton, S. W. (2002). The relationship between the learning organization concept and firms’ financial performance: An empirical assessment. Human Resource Development Quarterly, 13 (1), 5–21
 • Erdil, O. ve Kitapçı, H. (2007). “TKY araçlarının kullanımı ve firma yenilikçiliğinin yeni ürün geliştirme hızı ve işletme performansına etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (1):233-245.
 • Erdem, B., Gökdeniz, A. ve Met, Ö. (2011). Yenilikçilik ve işletme performansı ilişkisi: Antalya’da etkinlik gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 77-112
 • Eren, E., Alpkan, L. ve Erol, Y. (2005). Temel fonksiyonel yeteneklerin firmanın yenilik ve finansal performansına etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 201-224
 • Erkorkmaz, Ü., Etikan, İ., Demir, O., Özdamar, K. ve Sanisoğlu, S.Y. (2013). Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 33(1), 210-23.Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. ve Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). California: Sage Publications Inc.
 • Hatane, S. E. (2015). Employee satisfaction and performance as ıntervening variables of learning organization on financial performance. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 211, 619-628.
 • Hoq, M. Z. ve Ha, N. C. (2009). Innovativeness: Its antecedents and impact on SME business performance. International Journal of Business and Management, 4(11), 100-110.
 • Hu, L-T ve Bentler, M. P. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Işık, C. ve Aydın, E. (2016). Bilgi paylaşımının yenilikçi iş davranışına etkisi: Ayder Yaylası konaklama işletmeleri üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi. 5(2), 75-103.
 • Jimenez-Jimenez, D. ve Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408-417.
 • Johnson, S. P., Menor, L. J., Roth, A. V. ve Chase, R. B. (2000). A critical evaluation of the new service development process. İçinde Fitzsimmons, J. ve Fitzsimmons, M. (Ed.) New Service Development. Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Jolly, D.R. ve François, T. (2007). New venture technology sourcing: exploring the effect of absorptive capacity, learning attitude and past performance. Innovation Management, Policy & Practice, 9(3-4), 235-248.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kapucu, A. (2012). Örgütsel Öğrenme Kültürü, Yenilikçi Kültür Ve Yenilikçiliğin Firma Performansı Üzerine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Strateji Bilimi Anabilim Dalı.
 • Kuş, E. (2007). Nicel-Nitel araştırma teknikleri (2. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lee, T.S. ve Tsai, H.J. (2005). Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs: An extended model. European Journal of Innovation Management, 9(4), 396-417
 • Leech, N. L. ve A. J. Onwuegbuzie (2002). A call for greater use of nonparametric statistics. Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Chattanooga, TN, November 6-8. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED471346.pdf
 • Lin, C. H., Peng, C. H. ve Kao, D. T. (2008). The innovativeness effect of market orientation and learning orientation on business performance. International Journal of Manpower, 29(8), 752-772.
 • Malichova, E. ve Durisova, M. (2015). Evaluation of financial performance of enterprises in IT sector. Procedia Economics and Finance, 34, 238-243.
 • Marangoz, M. (2010). Öğrenme yönlülük ve ı̇novasyon yönlülüğün müşteri yönlülük açısından önemi. ASOMEDYA Dergisi, 39-48.
 • Matear, S., Gray, B. J. ve Garrett, T. (2004). Market orientation, brand investment new service development, market position and performance for service organizations. International Journal of Service Industry Management, 15(3/4), 284–301.
 • Matthing, J., Sanden, B., ve Edvardsoon, B. (2004). New service development: learning from and with customers. International Journal of Service Industry Management 15(5):479–98.
 • Mavondo, F. T., Chimhanzi, J. ve Stewart, J. (2005). Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practices and performance. European Journal of Marketing, 39, 1235-1263.
 • Melton, Horace L. ve Michael D. Hartline (2013). Employee collaboration, learning orientation, and new service development performance. Journal of Service Research, 16(1), 67–81.
 • Olsen, N. V. ve Sallis, J. (2006). Market scanning for new service development. European Journal of Marketing, 40(5/6), 466–484Öncü, M. A., Bayat, M., Kethüda, Ö., ve Zengin, E. (2015). Yenilik ve müşteri performansının finansal performans üzerindeki etkisi: orta ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 37(1), 149-164.
 • Palmer, A. (2005) . Principles of services marketing. London: McGrraw-Hill.
 • Ruigrok, W. ve Wagner, H. (2003). Internationalization and performance: an organizational learning perspective. Management International Review, 43(1), 63–83
 • Sekaran, U. (2003). Research method for business a skill building approach (Fourth Edition). New York: John Wiley.
 • Senge, P. (2006). Beşinci disiplin: öğrenen organizasyon düşünüşü ve uygulaması. (13. bs.). (A. İldeniz ve A. Doğukan, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sinkula, J., Baker, W. E. ve Noordewier, T. (1997). A framework for market-based organizational learning: linking values, knowledge, and behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(4), 305– 318.
 • Smith, A. M., Moira F. ve Francis A. W. (2007). New service development: from panoramas to precision. European Management Journal, 25(5), 370-383.
 • Stoddart, L. (2001). Managing intranets to encourage knowledge sharing: opportunities and constraints. Online Information Review, 25(1), 19-28.
 • Tajeddini, K. (2009). The impact of learning orientation on nsd and hotel performance: evidence from the hotel industry in Iran. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2(4), 262-275.
 • Tajeddini, K. (2011). Customer orientation, learning orientation, and new service development an empirical investigation of the Swiss hotel industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 35(4), 437–468.
 • Timuroğlu, M. K. (2010). Stratejik Düşünce, Öğrenme Yönlülük ve Yenilik (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Victorino, L., Verma, R., Plaschka, G., ve Dev, C. (2005). Service innovation and customer choices in the hospitality industry. Managing Service Quality, 15(6), 555–576.
 • Yap, B. W. ve Khong, K. W. (2006). Examining the effects of customer service management (csm) on perceived business performance via structural equation modelling. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 22, 587-605.
 • Yavuz, Ç. (2010). İşletmelerde inovasyon-performans ilişkisinin incelenmesine dönük bir çalışma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2).ss.143-173.
 • Yazıcı, S. (2001). Öğrenen organizasyonlar. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2004). Turizmde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Turhan Yayınevi.

Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2019, Cilt: 9 Sayı: 18, 271 - 289, 31.12.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı A grubu seyahat
acentası çalışanlarında öğrenme odaklılık ve yeni hizmet gelişimi ile finansal
performans arasındaki ilişkiyi görgül olarak incelemektir. Çalışmada öğrenme
odaklılık kavramı öğrenmeye bağlılık, paylaşılan vizyon, açık fikirlilik ve
örgüt içi bilgi paylaşımı boyutlarında ele alınmıştır. Veriler 5-22 Eylül 2015
tarihleri arasında Marmaris’te faaliyet gösteren acenta çalışanlarından
toplanmıştır. Uygun örnekleme yoluyla çalışanlardan elde edilen 389 verinin
analizinde doğrulayıcı faktör analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz
sonuçları öğrenme odaklılık boyutları ile yeni hizmet gelişimi ve finansal
performans arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Elde edilen
bulgular ışığında seyahat acenta yöneticilerine çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Agarwal, S., Erramilli, M.K. ve Dev, C.S. (2003). Market orientation and firm performance in service firms. Role of innovation. Journal of Service Marketing, 17(1), 68-82.
 • Akgün, A., Keskin, H., ve Günsel, A.,(2009). Bilgi yönetimi ve öğrenen örgütler. Ankara: Eflatun Yayınevi
 • Alam, I. (2012). New service development in India's business-to-business financial services sector. Journal of Business & Industrial Marketing, 27(3), 228-241.
 • Ass, T.H. ve Pedersen, P.E. (2011). The impact of service innovation on firm-level financial performance. The Service Industries Journal, 31(13), 2071-2090.
 • Avcı, U., (2009). Öğrenme yönelimliliğin yenilik performansı üzerine etkisi: Muğla mermer sektöründe bir inceleme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 121-138.
 • Avcı, U.(2005). İşletmelerde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik İnceleme (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ayazlar, G. (2012). Otel İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Paylaşımının Hizmet İnovasyon Performansına Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Aydın.
 • Bain, P. G., Mann, L. ve Pirola-Merlo, A. (2001). The innovation imperative the relationships between team climate, innovation, and performance in research and development teams. Small Group Research, 32(1), 55-73.
 • Baker, W. ve Sinkula, J.,(1999). The synergistic effect of market orientation and learning on organizational performance. Journal of Academy of Marketing Science, 27, 411-427.
 • Braham, B. J. (1998). Öğrenen bir organizasyon yaratmak. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Calantone, R. J., Çavuşgil S. T. ve Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(6), 515-524.
 • Chul, K.Y. (2013). Learning orientation, dynamic capabilities and performance in Korean high-tech ventures. Advances in Management, 6(4), 54-61.
 • Çalişir, F., Altin Gumussoy, C. ve Guzelsoy, E. (2013). Impacts of learning orientation on product innovation performance. The Learning Organization, 20(3), 176-194.
 • Çelik, V. (2009). Örgütsel Öğrenme Kapasitesi ve Yeniliğin ve İşletme Performansına Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Elitaş, C. ve Ağca, V. (2006). Firmalarda çok boyutlu performans değerleme yaklaşımları: kavramsal bir çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 343-369.
 • Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., Yang, B. ve Howton, S. W. (2002). The relationship between the learning organization concept and firms’ financial performance: An empirical assessment. Human Resource Development Quarterly, 13 (1), 5–21
 • Erdil, O. ve Kitapçı, H. (2007). “TKY araçlarının kullanımı ve firma yenilikçiliğinin yeni ürün geliştirme hızı ve işletme performansına etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (1):233-245.
 • Erdem, B., Gökdeniz, A. ve Met, Ö. (2011). Yenilikçilik ve işletme performansı ilişkisi: Antalya’da etkinlik gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 77-112
 • Eren, E., Alpkan, L. ve Erol, Y. (2005). Temel fonksiyonel yeteneklerin firmanın yenilik ve finansal performansına etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 201-224
 • Erkorkmaz, Ü., Etikan, İ., Demir, O., Özdamar, K. ve Sanisoğlu, S.Y. (2013). Doğrulayıcı faktör analizi ve uyum indeksleri. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 33(1), 210-23.Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. ve Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). California: Sage Publications Inc.
 • Hatane, S. E. (2015). Employee satisfaction and performance as ıntervening variables of learning organization on financial performance. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 211, 619-628.
 • Hoq, M. Z. ve Ha, N. C. (2009). Innovativeness: Its antecedents and impact on SME business performance. International Journal of Business and Management, 4(11), 100-110.
 • Hu, L-T ve Bentler, M. P. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Işık, C. ve Aydın, E. (2016). Bilgi paylaşımının yenilikçi iş davranışına etkisi: Ayder Yaylası konaklama işletmeleri üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi. 5(2), 75-103.
 • Jimenez-Jimenez, D. ve Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408-417.
 • Johnson, S. P., Menor, L. J., Roth, A. V. ve Chase, R. B. (2000). A critical evaluation of the new service development process. İçinde Fitzsimmons, J. ve Fitzsimmons, M. (Ed.) New Service Development. Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Jolly, D.R. ve François, T. (2007). New venture technology sourcing: exploring the effect of absorptive capacity, learning attitude and past performance. Innovation Management, Policy & Practice, 9(3-4), 235-248.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kapucu, A. (2012). Örgütsel Öğrenme Kültürü, Yenilikçi Kültür Ve Yenilikçiliğin Firma Performansı Üzerine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Strateji Bilimi Anabilim Dalı.
 • Kuş, E. (2007). Nicel-Nitel araştırma teknikleri (2. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lee, T.S. ve Tsai, H.J. (2005). Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs: An extended model. European Journal of Innovation Management, 9(4), 396-417
 • Leech, N. L. ve A. J. Onwuegbuzie (2002). A call for greater use of nonparametric statistics. Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Chattanooga, TN, November 6-8. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED471346.pdf
 • Lin, C. H., Peng, C. H. ve Kao, D. T. (2008). The innovativeness effect of market orientation and learning orientation on business performance. International Journal of Manpower, 29(8), 752-772.
 • Malichova, E. ve Durisova, M. (2015). Evaluation of financial performance of enterprises in IT sector. Procedia Economics and Finance, 34, 238-243.
 • Marangoz, M. (2010). Öğrenme yönlülük ve ı̇novasyon yönlülüğün müşteri yönlülük açısından önemi. ASOMEDYA Dergisi, 39-48.
 • Matear, S., Gray, B. J. ve Garrett, T. (2004). Market orientation, brand investment new service development, market position and performance for service organizations. International Journal of Service Industry Management, 15(3/4), 284–301.
 • Matthing, J., Sanden, B., ve Edvardsoon, B. (2004). New service development: learning from and with customers. International Journal of Service Industry Management 15(5):479–98.
 • Mavondo, F. T., Chimhanzi, J. ve Stewart, J. (2005). Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practices and performance. European Journal of Marketing, 39, 1235-1263.
 • Melton, Horace L. ve Michael D. Hartline (2013). Employee collaboration, learning orientation, and new service development performance. Journal of Service Research, 16(1), 67–81.
 • Olsen, N. V. ve Sallis, J. (2006). Market scanning for new service development. European Journal of Marketing, 40(5/6), 466–484Öncü, M. A., Bayat, M., Kethüda, Ö., ve Zengin, E. (2015). Yenilik ve müşteri performansının finansal performans üzerindeki etkisi: orta ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 37(1), 149-164.
 • Palmer, A. (2005) . Principles of services marketing. London: McGrraw-Hill.
 • Ruigrok, W. ve Wagner, H. (2003). Internationalization and performance: an organizational learning perspective. Management International Review, 43(1), 63–83
 • Sekaran, U. (2003). Research method for business a skill building approach (Fourth Edition). New York: John Wiley.
 • Senge, P. (2006). Beşinci disiplin: öğrenen organizasyon düşünüşü ve uygulaması. (13. bs.). (A. İldeniz ve A. Doğukan, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sinkula, J., Baker, W. E. ve Noordewier, T. (1997). A framework for market-based organizational learning: linking values, knowledge, and behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(4), 305– 318.
 • Smith, A. M., Moira F. ve Francis A. W. (2007). New service development: from panoramas to precision. European Management Journal, 25(5), 370-383.
 • Stoddart, L. (2001). Managing intranets to encourage knowledge sharing: opportunities and constraints. Online Information Review, 25(1), 19-28.
 • Tajeddini, K. (2009). The impact of learning orientation on nsd and hotel performance: evidence from the hotel industry in Iran. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2(4), 262-275.
 • Tajeddini, K. (2011). Customer orientation, learning orientation, and new service development an empirical investigation of the Swiss hotel industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 35(4), 437–468.
 • Timuroğlu, M. K. (2010). Stratejik Düşünce, Öğrenme Yönlülük ve Yenilik (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Victorino, L., Verma, R., Plaschka, G., ve Dev, C. (2005). Service innovation and customer choices in the hospitality industry. Managing Service Quality, 15(6), 555–576.
 • Yap, B. W. ve Khong, K. W. (2006). Examining the effects of customer service management (csm) on perceived business performance via structural equation modelling. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 22, 587-605.
 • Yavuz, Ç. (2010). İşletmelerde inovasyon-performans ilişkisinin incelenmesine dönük bir çalışma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2).ss.143-173.
 • Yazıcı, S. (2001). Öğrenen organizasyonlar. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2004). Turizmde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Turhan Yayınevi.
Toplam 55 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan İnan Bu kişi benim 0000-0002-9970-5718

Gökhan Ayazlar 0000-0002-8839-1418

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 19 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 9 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA İnan, R., & Ayazlar, G. (2019). Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 271-289.
AMA İnan R, Ayazlar G. Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. KTÜSBD. Aralık 2019;9(18):271-289.
Chicago İnan, Ramazan, ve Gökhan Ayazlar. “Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi Ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9, sy. 18 (Aralık 2019): 271-89.
EndNote İnan R, Ayazlar G (01 Aralık 2019) Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 18 271–289.
IEEE R. İnan ve G. Ayazlar, “Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme”, KTÜSBD, c. 9, sy. 18, ss. 271–289, 2019.
ISNAD İnan, Ramazan - Ayazlar, Gökhan. “Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi Ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9/18 (Aralık 2019), 271-289.
JAMA İnan R, Ayazlar G. Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. KTÜSBD. 2019;9:271–289.
MLA İnan, Ramazan ve Gökhan Ayazlar. “Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi Ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sy. 18, 2019, ss. 271-89.
Vancouver İnan R, Ayazlar G. Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi ve Finansal Performans İlişkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. KTÜSBD. 2019;9(18):271-89.

KTÜSBD

KTUJSS

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.