Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Bilimsel Araştırma Etiği:

Çalışmalarda kullanılan verilerin elde edilmesi, analizlerinin yapılması, elde edilen bulguların yorumlanması, sonuçlara ulaşılması ve değerlendirilmesi aşamasında bilimsel yöntemlere göre hareket edilmesi gerekir. Bilimsel olmayan yollarla elde edilen sonuçlar araştırmanın bir sonucu olarak beyan edilemez.
Çalışmalarda kullanılan verilerin, yetkililerin ve katılımcıların izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanılması gerekmektedir. Yetkililer ve katılımcılar tarafından açıklanmaması istenen veriler çalışmalarda yer almamalıdır.
Çalışmanın yazılması sürecinde ulusal ve uluslararası anlaşmalara göre hareket edilir. Gerektiği hallerde yetkili kurum ve mercilerden izin alınması zorunludur.
Çalışmaların bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygunluk, Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Madde 4, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği Madde 9 ve Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Madde 6 ve COPE (Committee on Publication Ethics)'de yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Editörün Görevleri:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi editörleri, aşağıdaki görev ve sorumlulukları taşımaktadır:
Yayın Kararları
Editör, çalışmayı kabul etme, reddetme veya değişiklik talep etme konusunda tam sorumluluk ve yetkiye sahiptir. Editör şüpheye dayalı olarak çalışmayı reddetmez. Bir çalışmayı reddetmek için ciddi bir problem olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
Çalışmaların İncelenmesi
Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne gönderilen çalışmaların yazarlarını cinsiyet, cinsiyet, ırk, din, vatandaşlık vb. durumlarını göz önünde bulundurmaz.
Editör, başlangıçta her çalışmanın alan editörleri tarafından özgünlük açısından değerlendirilmesini sağlar ve bunu yapmak için uygun yazılımları kullanır. İlk incelemeyi yaptıktan sonra, çalışmayı kabul etmek, reddetmek veya değiştirmek için bir öneride bulunmak üzere kör hakem tarafından değerlendirilmesini sağlar.
Etik Kurallar
Editör, yayınladıkları tüm araştırma materyallerinin uluslararası kabul görmüş etik kurallara uygun olmasını sağlamalıdır. Editörler, gönderilen veya yayınlanmış bir çalışma ile ilgili etik bir şikâyet aldığında bu durum karşısında yeterli ve makul bir yanıt verebilecek önlemleri almalıdır.
Gizlilik
Editör, yazarlar tarafından gönderilen çalışmalar ile ilgili bilgilerin yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer alan editörleri ve yayıncı dışındaki herkesten gizli tutulmasını sağlar.
Çıkar Çatışmaları
Editörler, yazar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurmak durumundadır. Çalışmaların yayın sürecinin adil ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti altına alır.

Yazarların Görevleri:

Özgünlük ve İntihal
Yazarlar, çalışmalarının tamamen orijinal eserler olduğundan emin olmalıdır. Gerekli yerlerde uygun şekilde atıfta bulunmalıdır. Yazarlar, çalışmanın daha önce bir yerde yayınlanmadığını beyan etmelidir. Ayrıca yazarlar, başvuru esnasında çalışmalarının şu anda başka bir dergide veya yayınevinde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalıdır.
Yazarlık
Yazarlık, değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmada önemli katkısı bulunmayan kişilileri yazar olarak göstermemelidir. Sorumlu yazar, editör ve diğer yazarlar arasında iletişimi sağlamalı, diğer yazarları bilgilendirmeli ve alınacak kararlara dâhil etmelidir. Yazar listesinde yapılacak herhangi bir değişiklik durumunda, bu değişikliği tüm yazarların onaylaması gerekmektedir.
Değerlendirme Süreci
Yazarlar hakem değerlendirme sürecine dâhil olmak durumundadır. Çalışmalarını dergiden incelenmeden çekme veya aldıkları düzeltme taleplerini yerine getirmeme kararı alırlarsa editöre haber vermek zorundadırlar. Yazarlar, hakemlerin yorumlarına akademik bir üslupla ve belirtilen süre içerisinde yanıt vermeleri gerekir. Ek süre ihtiyaçları olduğu durumda editörle iletişime geçmeleri beklenir.
Verilerin Doğruluğu ve Saklanması
Yazarlar, çalışmanın hazırlık aşamasında kullandıkları tüm kaynakları açıklamalıdır. Çalışmadaki tüm verilerin doğru ve gerçek olduğunu ispatlamak ile yükümlüdür. Talep edildiği durumda çalışmada sundukları sonuçları ve analiz esnasında kullandıkları kodları açık bir biçimde sunmalıdırlar.
Çıkar Çatışması
Tüm yazarlar, çalışmaların sonuçlarını veya yorumlarını etkileyebilecek herhangi bir mali veya diğer önemli çıkar çatışmaları olup olmadığını açıklayan bir beyanı editörlere paylaşmalıdır. Çalışma yapılırken herhangi bir kurum ya da kuruluştan mali destek alınması durumunda başvuru esnasında finans kaynakları açıklanmalıdır.
Temel Hatalar
Yazarlar, değerlendirmek üzere gönderdikleri, yayın aşamasında veya yayınlanan çalışmalarında hata tespit ettikleri durumda vakit kaybetmeden editör ile iletişime geçmelidir.
Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları
Klinik ile deneysel insan ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda etik kurul onayı alınmış olmalıdır. “Etik Kurul Onay Belgesi” çalışmada belirtilmeli ve gerekli evraklar en başta sisteme yüklenmelidir.

Hakemlerin Görevleri:

Gizlilik
Hakemler, incelemek üzere kendilerine iletilen tüm çalışmaları gizli tutmakla yükümlüdür. Hakem değerlendirmesi sırasında edinmiş oldukları bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve şahsi çıkar için kullanılmamalıdır.
Objektiflik Standartlar
Hakemler, yazara karşı hiçbir öznel eleştiri olmadan çalışmayı incelemelidir. Raporunu hazırlarken objektif ve yapıcı olmalıdır.
Destekleyici Argüman
Hakemler çalışma hakkındaki fikirlerini açıkça ifade etmelidir. Elde edilen bu fikirlerini, destekleyici argümanlarla yazarların anlayabileceği bir şekilde aktarmalıdır. Görüşlerini sunarken kişisel yorumlardan veya suçlamalardan kaçınmalıdır. Hakemler tespit ettikleri eksiklikleri net bir şekilde belirtmelidir. Muğlak ifadelerden uzak durmalıdır.
İntihal ve Diğer Etik Endişeler
Hakemler, değerlendirdikleri çalışmanın daha önce yayınlanmış başka bir çalışmadan önemli ölçüde esinlenerek hazırlandığını tespit ederse durumu kanıtları ile birlikte editöre sunmalıdır. Hakemler çalışmada ayrıca yazarlar tarafından atıf yapılmamış herhangi bir yayınlanmış çalışma tespit ettiklerinde bu durumu belirtmelidir. Diğer yayınlardan ulaşılan bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı durumları açıklamalıdır.
Çıkar Çatışmaları
Hakemler, yazarlardan veya çalışmalardan kaynaklı ilişkiler neticesinde ortaya çıkan çıkar çatışması olan çalışmaları değerlendirme yapmadan editöre iade etmelidir.
Çabukluk
Hakem, çalışmanın incelemesini verilen süre içinde tamamlamasının mümkün olmadığı bir durumda ise, çalışmanın başka bir hakem tarafından değerlendirilmesi için editöre bilgi vermelidir. Hakem ek süre talebinde bulunabilir.


Yayın Politikası

Yayınlanmak üzere yazarlarca gönderilen çalışmalar, yazarların ORCID numaraları ile birlikte DergiPark sistemi üzerinden dergiye iletilir ve tüm yazışmalar yine bu sistem üzerinden yürütülür. Editörler, dergiye gönderilen çalışmaları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Ayrıca yayınlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmaların intihal programları (Ithenticate & Turnitin) yardımıyla benzerlik oranları tespit edilir ve Dergi Yayın Kurulu’nun belirlemiş olduğu oranın üzerinde (Kaynakça hariç - % 10 & Kaynakça dahil - % 20) benzerlik taşıyan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Dergide kör hakemlik uygulaması geçerli olup, bir çalışmanın dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Bir çalışmanın dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş almış olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör tarafından makale reddedilir. Makale değerlendirme süresi ortalama 5-6 aydır.

KTÜSBD

KTUJSS

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.