Yazım Kuralları

YAYIM KURALLARI


 1. NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri, tercihen Balkan coğrafyası üzerine olmak kaydıyla hem teorik hem de uygulamaya yönelik geçmiş ve mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir.
 2. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 3. Yazarlar, dergiye gönderecekleri makalelerin tamamının daha önce herhangi bir yerde basılmış veya elektronik olarak yayımlanmamış olduğunu, halihazırda herhangi bir dergiye önerilmiş ve/veya değerlendirme sürecinde olmadığını; bir başkasının telif haklarına müdahale içermediğini, içermesi durumunda bütün sorumluluğun yazara/yazarlara ait olduğunu ve yasalara ve insan haklarına aykırı hiçbir bilgi ve açıklama içermediğini beyan ve kabul eder. Yayınlanacak makalelerin sorumluluğu yazarlara aittir ve yazıların içeriği hiçbir şekilde NKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünü ve Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi’ni bağlamaz.
 4. Bütün makaleler elektronik ortamda Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu anlamına gelir.
 5. Dergiye gönderilen makaleler, Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakeme gönderilir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda hakem sayısını arttırabilir veya Danışma Kuruluna başvurabilir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip yapılan düzeltmelere yönelik rapor ile birlikte elektronik ortamda gönderildikten sonra, makale tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden olumlu görüş alındıktan sonra, Yayın Kurulu kararıyla basılır.
 6. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Hakem değerlendirmesi sonucunda yazı yayıma kabul edilirse, sorumlu yazar, yazar sıralamasını gösteren “Telif  Hakları Devretme Formu”nu doldurarak tüm yazarlar adına yazının tüm yayım haklarının süresiz olarak Sosyal Bilimler Metinleri Dergisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
 7. Yazar(lar) istediği zaman dergiye makale sunabilir veya süreçte olan makalesini geri çekebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.


 


YAZIM KURALLARI


 1. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dahil 25 sayfayı aşmamalıdır. Yazılar Word formatında "Times New Roman" karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmanın tümünde, kenar boşlukları sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm, üst 2,5 cm, alt 2,5 cm olmalıdır.
 2. Başlık:Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalayarak Times New Roman 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 3. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Makalenin yazarı/yazarları, varsa akademik unvanıyla birlikte, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve e-posta adresini tam ve açık olarak makalenin başlığının altında yazılmalıdır. Yazar isimleri koyu 12 punto, kurum ve e-posta adresleri 10 punto olacak şekilde belirtilmelidir. Birinci sayfada dipnot olarak sorumlu yazar belirtilmelidir.
 4. Özet: Yazının birinci sayfasında, Türkçe ve İngilizce başlık, 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet ile özetlerin altında en fazla 5 anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler tek satır aralığında 12 punto, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 5. Bölüm Başlıkları: Bölüm başlıkları 12 punto koyu, tüm harfleri büyük olarak iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar ise 12 punto koyu ve sadece ilk harfleri büyük şekilde yazılmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır.
 6. Ana Metin: Paragraflar 12 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel:İlk satır 1cm şeklinde olmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağ altta olmalıdır.
 7. Tablolar ve Şekiller: Şekil ve tablo başlıkları 12 punto koyu olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vs.) verilmeli ve kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında 10 punto ve bibliyografik bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, şekil vs. içindeki metin 11 punto olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.
 8. Atıflar: Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (10 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Yıldırım, 2003, s. 5), (Çevik & Korkmaz, 2001, s. 15), (Nişancı vd., 2000, s. 10-12), (IMF, 2004, s. 32).
 9. Kaynakça: Kaynakça 12 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2003a, 2003b, 2003c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir.


 


APA Formatting and Style Guide;


(http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/)


Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Citing, Quoting


(http://library.manukau.ac.az/pdfs/apa6thmini.pdf)


A. KİTAPLAR


a) Tek Yazarlı Kitap:


Göle, N. (2010). İç içe girişler: İslam ve Avrupa. İstanbul: Metis Yayınları.


Fiske, J. (1989). Understanding popular culture. Boston: Unwin Hyman.


b) İki Yazarlı Kitap:


Ball, T. & Dagger, R. (1995). Ideals and ideologies. (Second edition). New York: Harper Collins College Publishers.


Korkmaz, A. & Erdoğan, İ. (1994). Popüler kültür ve iletişim. Ankara: Ümit Yayıncılık.


c) İkiden Fazla Yazarlı Kitap:


Bourdieu, P., Schnapper, D. & Darbel A. (1996). The love of art: European Art Museums and Their Public. Cambridge: Polity.


McKendrick, N., Brewer, J. & Plumb, J. H. (1982). The birth of consumer society: the commercialization of eighteenth-century England. Londra: Hutchinson.


d) Derleme Kitap ve Derleme Kitapta Bölüm:


Kandiyoti, D. & Saktanber, A. A. (Ed.) (2005). Kültür fragmanları: Türkiye’de gündelik hayat (2. Baskı). İstanbul: Metis Yayınları.


Lauglo, J. (2000). Social capital trumping class and cultural capital? Engagement with school among immigrant youth. In S. Baron, J. Field & T. Schuller (Eds.), Social capital: critical perspectives (pp. 142-67), Oxford, New York: Oxford University Press.


e) Çeviri Kitap:


Bauman, Z. (1999). Sosyolojik Düşünmek.(Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul:  Ayrıntı Yayınevi.


f) Yazarı Olmayan Kitap:


Yabancıların çalışma izinleri raporları. (2014). Ankara: ÇSGB.


g) Kurum Yayını:


Devlet İstatistik Enstitüsü (D.İ.E.). (2005). Evlenme istatistikleri, Ankara: DİE Yayınları.


B. MAKALELER


Ertem, M. (1999). Göç ve bulaşıcı hastalıklar.  Toplum ve Hekim, 14(3), 225-228.


Fine, M. & Asch, A. (1988). Disability beyond stigma: social interaction, discrimination, and activism. J Soc Issues, 44, 3-21.


Morçöl, G. & Gitmez, A.S. (1995). A typology of the urban Turkey. Journal of Urban Affairs, 17 (4), 413-422.


Grov, E.K., Dahl, E.E., Moum, T. & Fossa, S.D., (2005), Anxiety, depression, and the quality of life in caregivers of patients with cancer in late palliative phase. Annual Oncology, 16, 1185-1191.


Faist, T. (1998a). Transnational social spaces out of international migration: evolution, significance and future prospects. European Journal of Sociology, 2, 213-247.


Faist, T. (2000b). Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture. Ethnic and Racial Studies, (23)2, 189-212.


C) DİĞER KAYNAKLAR


a) Tebliğ veya Konferans Bildirisi:


Küçükkaraca, N. (2001, Ekim). Göç ve Çalışan Çocuklar: Diyarbakır’da çalışan çocuklar. Sosyal Hizmet Sempozyumu, Diyarbakır.


Furstenberg, F. F. Jr. & Judith, A. S. (1983, April). Divorce and child development. Presented at the Meetings of Ortopsychiatric Association, Boston. 


b) Tezler:


Özer, A. (1997). GAP projesinin sosyo-ekonomik ve kültürel boyutları. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.


c) Elektronik Kaynaklar


Dwyer, E. R., Hodson, R. & McCloud, L. (2013). Gender, debt, and dropping out of college. Gender and Society, 27, 30-55. Retrieved April 22, 2016, from http://gas.sagepub.com/content/27/1.toc


Aydın, E. (2015). Girişim sermayesinin yatırım fon ve ortaklıklarının gelir vergisi ve kurumlar vergisi bakımından vergilendirilmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 37(2), 57-82. Erişim Tarihi: 22.04.2016, http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib-dergi/2015-2/57-82.pdf