Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 220 - 247 2020-12-31

Examination of the Compliance of 8th Grade Course Book for The History of Revolution of the Republic of Turkey and Kemalism to the Content Organizing Principles
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi

Aylin KAYA [1] , Osman GÜL [2]


The aim of this study is to examine the compliance of the 8th grade course book for The History of Revolution of the Republic of Turkey and Kemalism, which has been determined as a course book for the academic year 2019-2020, to the content organizing principles. The study was carried out using document analysis method among qualitative research According to the results of the research, while the content was presented in the 8th grade course book for The History of Revolution of the Republic of Turkey and Kemalism, its content was found to be consistent with the curriculum achievements, although it was observed that there was not enough knowledge to reflect the attainment in some subjects. The content presented in the course book is given in a clear and understandable manner and also in accordance with the student’s readiness level. It has been understood that current items are used in the course book but not one a sufficient level. There are more pictures/photos and maps in the course book images. It has been determined that visuals such as logo, sketch, chronological chart, and emblem are included in the course book, although to a lesser extent. Although visual items are generally seen to be clear, understandable, annotated and suitable for the acquisitions, black and white, unclear visuals exist also in the course book. It has been understood that the preparatory questions in the course book are relevant to the subject and attainment and also appropriate for the student level. It has been seen that the preparation questions are both measuring the level of knowledge of students and providing them with research, analysis, thinking and questioning skills. The evaluation questions in the course book (classic, fill-in-the-blank, true/false, multiple choice) are presented in accordance with the content and outcome of the course. It has been concluded that the content of the textbook was created in accordance with learning-teaching principles.
Bu araştırmanın amacı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ders kitabı olarak belirlenen 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının içerik düzenleme ilkelerine uygunluğunun incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri kaynağı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ders kitabı olarak belirlenen 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalar doğrultusunda betimsel analiz yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında içerik sunulurken bazı konularda kazanımı yansıtacak düzeyde bilgiye yer verilmediği görülse de ders kitabı içeriği, öğretim programı kazanımları ile tutarlı bulunmuştur. Ders kitabında sunulan içerik, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun, açık ve anlaşılır şekilde verilmiştir. Ders kitabında güncel ögelerin kullanıldığı fakat yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Ders kitabında daha çok resim/fotoğraf, harita görsellerine yer verilmekte olup logo, kroki, kronolojik çizelge, arma gibi görsellerin daha az sayıda yer aldığı tespit edilmiştir. Görsel ögelerin genel olarak net, anlaşılır, açıklamalı ve kazanımlara uygun olduğu görülmekle birlikte siyah-beyaz, net olmayan görsellerin de ders kitabında yer aldığı görülmüştür. Ders kitabında yer alan hazırlık sorularının konu ve kazanımla ilgili, öğrenci seviyesine de uygun olduğu görülmüştür. Hazırlık sorularının hem öğrencinin bilgi düzeyini ölçen nitelikte olduğu hem de öğrenciye araştırma, inceleme, düşünme ve sorgulama becerisi kazandırmaya yönelik olduğu görülmüştür. Ders kitabında yer alan değerlendirme soruları (klasik, boşluk doldurma, doğru/yanlış, çoktan seçmeli), dersin içeriğine ve dersin kazanımlarına uygun şekilde sunulmuştur. Ders kitabı içeriğinin öğrenme-öğretme ilkelerine uygun oluşturulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • Akyüz, Y. (2010). Türk Eğitim Tarihi. (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Candan, A. S. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Çelebi, A. (2010). Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Tarih Konularının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Demirel, Ö. (2009). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dönmez, C. ve Yazıcı, K. (2008). T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Ginesar, Ö. (2017). 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabına Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algı ve Tutumlarının Belirlenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Ginesar, Ö. ve Güven, C. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 9 (16), 1017-1041.
 • İslamoğlu, A. H. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayın.
 • Karavar, H. (2018). Sekizinci Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının Bilimsel Yeterlilik Açısından İncelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies. 1 (2), 88-95.
 • Köksal, O. ve Atalay, B. (2019). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (4. Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Nas, R. (2006). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. (3. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2005). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Materyaller. (3. Baskı). Ankara: Pegem Yayın.
 • Safran, M. (2006). Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sönmez, V. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tan, Ş. (2007). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayın.
 • Yılmaz, M. S. (2005). İlköğretimde Atatürkçülükle İlgili Konular Programı (Programın Yapısı ve Diğer İlköğretim Programlarıyla Uyumluluğu)., M. Saray ve H. Tosun. (Editörler). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara. Atatürk Araştırma Merkezi. Divan Yayıncılık, ss. 145-154.
 • Web:http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=355 adresinden 22.02.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Web:http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1605.pdf adresinden 24.03.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Web:https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_08/26180800_ders_kitaplari_hakkinda_brsr.pdf adresinden 24.03.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Web:https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_08/26172658_Kitap_Ynceleme_deg_kriter.pdf adresinden 24.03.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7901-6384
Yazar: Aylin KAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9829-1819
Yazar: Osman GÜL
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sbyy820410, journal = {Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2618-5725}, address = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, MERSİN}, publisher = {Hakan AKDAĞ}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {220 - 247}, doi = {10.38015/sbyy.820410}, title = {8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kaya, Aylin and Gül, Osman} }
APA Kaya, A , Gül, O . (2020). 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 4 (2) , 220-247 . DOI: 10.38015/sbyy.820410
MLA Kaya, A , Gül, O . "8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi" . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2020 ): 220-247 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/59199/820410>
Chicago Kaya, A , Gül, O . "8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2020 ): 220-247
RIS TY - JOUR T1 - 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi AU - Aylin Kaya , Osman Gül Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38015/sbyy.820410 DO - 10.38015/sbyy.820410 T2 - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 220 EP - 247 VL - 4 IS - 2 SN - 2618-5725- M3 - doi: 10.38015/sbyy.820410 UR - https://doi.org/10.38015/sbyy.820410 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi %A Aylin Kaya , Osman Gül %T 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi %D 2020 %J Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2618-5725- %V 4 %N 2 %R doi: 10.38015/sbyy.820410 %U 10.38015/sbyy.820410
ISNAD Kaya, Aylin , Gül, Osman . "8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 220-247 . https://doi.org/10.38015/sbyy.820410
AMA Kaya A , Gül O . 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi. IJONASS. 2020; 4(2): 220-247.
Vancouver Kaya A , Gül O . 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 4(2): 220-247.
IEEE A. Kaya ve O. Gül , "8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının İçerik Düzenleme İlkelerine Uygunluğunun İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 220-247, Ara. 2021, doi:10.38015/sbyy.820410