Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 27, 1 - 27, 30.06.2021
https://doi.org/10.21602/sduarte.867632

Öz

Logolar görsel iletişim ve marka kimliği açısından kilit öneme sahip tasarım ögeleridir. Logolar içinde bulunduğu zamana ait görsel kültürün ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle sürekli bir değişim içerisindedir. Bu çalışma kapsamında son on yılda logosunu değiştirmiş olan Airbnb, Google, Animal Planet, Balmain, Burrbery, Pinterest ve Yves Sain Laurent gibi küresel markalar seçilmiştir. Bu markalara ait eski ve yeni logolar iki aşamalı olarak incelenmiştir. Logolar birinci aşamada grafik tasarım ögeleri açısından, ikinci aşamada ise nitel araştırma yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular son yıllarda logo tasarımında bazı temel biçimsel değişimlerin yaşanmakta olduğunu ortaya koymuştur. Bu değişim modernizm-postmodernizm karşıtlığı ve medyanın içeriği biçimlendirme gücü bağlamında tartışılmıştır. Sonuç olarak akıllı telefon, tablet ve sosyal medya gibi yeni mecraların yeni nesil logo tasarımları üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları gözlenmiştir. Bu etki yeni çağın logolarını bir yandan biçimlendirirken, diğer yandan tek dilli bir görsel yapının oluşmasına neden olmaktadır.

Kaynakça

 • Aaker, J. L. (1997), “Dimensions of Brand Personality,” Journal of Marketing Research, 34 (3), 347–56.
 • Adir, G., Adir, V., Pascu, N. E. (2012) “Logo Design and Corporate Identity”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 51. Sayfa: 650-654.
 • Arnheim, R. (2015) Görsel Düşünme, çev. Rahmi Öğdül, Metis yayınları: İstanbul.
 • Barthes, R. (2014). Göstergebilimsel Serüven, çev. Rifat Mehmet ve Rifat Sema, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.
 • Bektaş, D. (1992) Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.
 • Berger, J. (2003). Görme Biçimleri, çev. Salman Yurdanur, Metis Yayınevi: İstanbul.
 • Bernard, M. (2010). Sanat Tasarım ve Görsel Kültür, çev. Korkmaz Güliz, Ütopya Yayınları: Ankara.
 • Cian, L., Aradhna, K., ve Ryan S. E. (2014), “This Logo Moves Me: Dynamic Imagery from Static Images,” Journal of Marketing Research, 51 (2), 184–97.
 • Çakır, M. (2014). Görsel Kültür ve Küresel Kitle kültürü. Ütopya Yayınevi: Ankara.
 • Dangel, C., Cyr, L. L., Gordon, S. K., Silver L. (2006). Graphic Design That Works: Secrets for Successful Logo, Magazine, Brochure, Promotion and Identity Design. Rockport Publishers: USA.
 • Debord, G. (2019). Gösteri Toplumu, çev. Ekmekçi Ayşen ve Taşkent Okşan, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Dowdy, C. (2003) Beyond Logos New Definitions of Corporate Identity, Switzerland: A Roto Vision Book.
 • Eco, U. (2019), Mimarlık Göstergebilimi (Çev: Fatma Erkman Akerson), Daimon Yayınları: İstanbul.
 • Eco, U. (2019), Çirkinliğin Tarihi, çev. Akkoyunlu Ali Cevat, Doğan Kitap: İstanbul.
 • Eco, U. (2019), Güzelliğin Tarihi, çev. Akkoyunlu Ali Cevat, Doğan Kitap: İstanbul.
 • Giddens, A. (2018), Modernliğin Sonuçları, çev. Kuşdil Ersin, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Goody, J. (1977). The Domestication of the Savage Mind, Cambridge University Press: Cambridge.
 • Jiang, Y., Gerald J. G., Maria G., ve Amitava, C. (2016) “Does Your Company Have the Right Logo? How and Why Circular -and Angular- Logo Shapes Influence Brand Attribute Judgments,” Journal of Consumer Research, 42 (5), 709–26.
 • Havelock, E., A. (1963). Preface to Plato, Harvard University Press: USA.
 • Helfand, J. (2006). “The Shock of The Old: Rethinking Nostalgia”, Looking Closer 5, Allworth Press: New York.
 • Hillner, M. (2009). Virtual Typography, Ava Publishing: İsviçre.
 • Hyndman, S. (2016) Why Fonts Matter, Virgin Books: London.
 • Keller, K., L. (1993), “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity,” Journal of Marketing, 57 (1), 1–22.
 • Klanten, R. (2004). Dos Logos, Gestalten Verlag: Berlin.
 • Köksal, A. (1994) Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği, ATT Yayınları: İstanbul.
 • McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man, McGraw Hill: New York.
 • McLuhan M. (2017). Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın Oluşumu, çev. Güven Gül Çağalı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • McLuhan, M., Fiore, Q. (2019). Yaradanımız Medya (The Medium is the Massage) Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu, çev: Oskay Ünsal, Nora Kitap: İstanbul.
 • Meggs, P. B., Purvis, A. W. (2012). Megg’s History of Graphic Design (Fifth Edition), John Wiley & Sons: Canada.
 • Mirzoef, N. vd. (2002). The Visual Culture Reader (Second Edition) ed. Mirzoef Nicholas, Routledge: London.
 • Mirzoef, N. (2011). The Right to Look: A Counter History of Visuality, Duke University Press: London.
 • Ong, W., J. (1992), Ramus, Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason, The University of Chicago Press: Chicago.
 • Ong, W., J. (2014), Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojikleşmesi, çev. Banon Sema Postacıoğlu, Metis Yayıncılık: İstanbul.
 • Poe, M., T. (2015), İletişim Tarihi Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum, çev. Kaya Umut Yener, Islık Yayınları: İstanbul.
 • Saussure, F. (1998). Dilbilim, Genel Dilbilim Dersleri çev. Vardar Berke, Multilingual Yayınları: İstanbul.
 • Toy E. (2019) “Dijital Çağa Uyumlu Logolar Tasarlamak”, Yıldız Journal of Art and Design, Volume 6. Sayfa: 153-189.
 • Tschichold, J. (1998). The New Typography A Handbook for Modern Designers, Translated by: Mclean Ruari, University of California Press: USA.
 • Uçar, Ö., Uçar, F., Kılıç, L., Orhon, N., Taşçıoğlu, M. (2013) Görsel Kültür, ed. Uçar Tevfik Fikrer, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir.
 • Wollen, P. (2017). Sinemada Göstergeler ve Anlam, çev. Alacagök Zafer ve Doğan Bülent, Metis Yayınları: İstanbul.
 • Hustwit, G. (Yapımcı ve yönetmen). (2007), Helvetica (Belgesel film). A Swiss Dots Production & Veer: Londra.
 • “Airbnb”, https://design.studio/work/airbnb (11 Kasım 2020).
 • “Airbnb”, https://news.airbnb.com/about-us (Erişim tarihi: 17 Kasım 2020).
 • “Animal Planet”, https://www.cghnyc.com/work/project/animal-planet (Erişim tarihi: 17 Kasım 2020).
 • “Balmain”, https://en.vogue.me/fashion/news/balmain-new-logo (Erişim tarihi: 23 Kasım 2020).
 • “Discovery Channel”, https://30yearsofdiscovery.com (Erişim tarihi: 23 Kasım 2020).
 • “Burberry”, https://www.burberryplc.com/en/company/history.html (Erişim tarihi: 24 Kasım 2020).
 • “Burberry”, https://www.theguardian.com/fashion/2019/feb/14/graphic-artist-peter-saville-on-creating-burberrys-new-logo (Erişim tarihi: 24 Kasım 2020).
 • “Google”, https://www.wired.com/2008/03/gallery-google-logos/?slide=8&slideView=3 (Erişim tarihi: 24 Kasım 2020).
 • “Google”, https://design.google/library/evolving-google-identity, (Erişim tarihi: 25. 11. 2020).

Is Medium The Message? A Study on Typographic Monolingualism in Logo Designs

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 27, 1 - 27, 30.06.2021
https://doi.org/10.21602/sduarte.867632

Öz

Logos are key design elements as far as visual communication and brand identity are concerned. With the effect of the visual culture and technological improvements of their time, logos are in a constant change. Within the scope of this study, global brands were selected, including Airbnb, Google, Animal Planet, Balmain, Burrbery, Pinterest, and Yves Sain Laurent, which have changed their logos in the last decade. The old and new logos of these brands were examined in two stages. In the first stage, logos were analyzed in terms of graphic design elements, and in the second stage, through qualitative research methods.
The findings have revealed that there have been some basic formal changes in the logo designs in recent years. This change has been discussed in terms of the opposition to modernism-postmodernism and the power of the media to shape the content. In conclusion, one can argue that new media such as smartphones, tablets, and social media have a considerable effect on next generation logo designs. This effect does not only shape the logos of the new era, but also leads to a monolingual visual structure.
Keywords: Logo, Brand, Technology, Corporate Identity, Visual Culture.

Kaynakça

 • Aaker, J. L. (1997), “Dimensions of Brand Personality,” Journal of Marketing Research, 34 (3), 347–56.
 • Adir, G., Adir, V., Pascu, N. E. (2012) “Logo Design and Corporate Identity”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 51. Sayfa: 650-654.
 • Arnheim, R. (2015) Görsel Düşünme, çev. Rahmi Öğdül, Metis yayınları: İstanbul.
 • Barthes, R. (2014). Göstergebilimsel Serüven, çev. Rifat Mehmet ve Rifat Sema, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.
 • Bektaş, D. (1992) Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.
 • Berger, J. (2003). Görme Biçimleri, çev. Salman Yurdanur, Metis Yayınevi: İstanbul.
 • Bernard, M. (2010). Sanat Tasarım ve Görsel Kültür, çev. Korkmaz Güliz, Ütopya Yayınları: Ankara.
 • Cian, L., Aradhna, K., ve Ryan S. E. (2014), “This Logo Moves Me: Dynamic Imagery from Static Images,” Journal of Marketing Research, 51 (2), 184–97.
 • Çakır, M. (2014). Görsel Kültür ve Küresel Kitle kültürü. Ütopya Yayınevi: Ankara.
 • Dangel, C., Cyr, L. L., Gordon, S. K., Silver L. (2006). Graphic Design That Works: Secrets for Successful Logo, Magazine, Brochure, Promotion and Identity Design. Rockport Publishers: USA.
 • Debord, G. (2019). Gösteri Toplumu, çev. Ekmekçi Ayşen ve Taşkent Okşan, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Dowdy, C. (2003) Beyond Logos New Definitions of Corporate Identity, Switzerland: A Roto Vision Book.
 • Eco, U. (2019), Mimarlık Göstergebilimi (Çev: Fatma Erkman Akerson), Daimon Yayınları: İstanbul.
 • Eco, U. (2019), Çirkinliğin Tarihi, çev. Akkoyunlu Ali Cevat, Doğan Kitap: İstanbul.
 • Eco, U. (2019), Güzelliğin Tarihi, çev. Akkoyunlu Ali Cevat, Doğan Kitap: İstanbul.
 • Giddens, A. (2018), Modernliğin Sonuçları, çev. Kuşdil Ersin, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.
 • Goody, J. (1977). The Domestication of the Savage Mind, Cambridge University Press: Cambridge.
 • Jiang, Y., Gerald J. G., Maria G., ve Amitava, C. (2016) “Does Your Company Have the Right Logo? How and Why Circular -and Angular- Logo Shapes Influence Brand Attribute Judgments,” Journal of Consumer Research, 42 (5), 709–26.
 • Havelock, E., A. (1963). Preface to Plato, Harvard University Press: USA.
 • Helfand, J. (2006). “The Shock of The Old: Rethinking Nostalgia”, Looking Closer 5, Allworth Press: New York.
 • Hillner, M. (2009). Virtual Typography, Ava Publishing: İsviçre.
 • Hyndman, S. (2016) Why Fonts Matter, Virgin Books: London.
 • Keller, K., L. (1993), “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity,” Journal of Marketing, 57 (1), 1–22.
 • Klanten, R. (2004). Dos Logos, Gestalten Verlag: Berlin.
 • Köksal, A. (1994) Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği, ATT Yayınları: İstanbul.
 • McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man, McGraw Hill: New York.
 • McLuhan M. (2017). Gutenberg Galaksisi Tipografik İnsanın Oluşumu, çev. Güven Gül Çağalı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • McLuhan, M., Fiore, Q. (2019). Yaradanımız Medya (The Medium is the Massage) Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu, çev: Oskay Ünsal, Nora Kitap: İstanbul.
 • Meggs, P. B., Purvis, A. W. (2012). Megg’s History of Graphic Design (Fifth Edition), John Wiley & Sons: Canada.
 • Mirzoef, N. vd. (2002). The Visual Culture Reader (Second Edition) ed. Mirzoef Nicholas, Routledge: London.
 • Mirzoef, N. (2011). The Right to Look: A Counter History of Visuality, Duke University Press: London.
 • Ong, W., J. (1992), Ramus, Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason, The University of Chicago Press: Chicago.
 • Ong, W., J. (2014), Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojikleşmesi, çev. Banon Sema Postacıoğlu, Metis Yayıncılık: İstanbul.
 • Poe, M., T. (2015), İletişim Tarihi Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum, çev. Kaya Umut Yener, Islık Yayınları: İstanbul.
 • Saussure, F. (1998). Dilbilim, Genel Dilbilim Dersleri çev. Vardar Berke, Multilingual Yayınları: İstanbul.
 • Toy E. (2019) “Dijital Çağa Uyumlu Logolar Tasarlamak”, Yıldız Journal of Art and Design, Volume 6. Sayfa: 153-189.
 • Tschichold, J. (1998). The New Typography A Handbook for Modern Designers, Translated by: Mclean Ruari, University of California Press: USA.
 • Uçar, Ö., Uçar, F., Kılıç, L., Orhon, N., Taşçıoğlu, M. (2013) Görsel Kültür, ed. Uçar Tevfik Fikrer, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir.
 • Wollen, P. (2017). Sinemada Göstergeler ve Anlam, çev. Alacagök Zafer ve Doğan Bülent, Metis Yayınları: İstanbul.
 • Hustwit, G. (Yapımcı ve yönetmen). (2007), Helvetica (Belgesel film). A Swiss Dots Production & Veer: Londra.
 • “Airbnb”, https://design.studio/work/airbnb (11 Kasım 2020).
 • “Airbnb”, https://news.airbnb.com/about-us (Erişim tarihi: 17 Kasım 2020).
 • “Animal Planet”, https://www.cghnyc.com/work/project/animal-planet (Erişim tarihi: 17 Kasım 2020).
 • “Balmain”, https://en.vogue.me/fashion/news/balmain-new-logo (Erişim tarihi: 23 Kasım 2020).
 • “Discovery Channel”, https://30yearsofdiscovery.com (Erişim tarihi: 23 Kasım 2020).
 • “Burberry”, https://www.burberryplc.com/en/company/history.html (Erişim tarihi: 24 Kasım 2020).
 • “Burberry”, https://www.theguardian.com/fashion/2019/feb/14/graphic-artist-peter-saville-on-creating-burberrys-new-logo (Erişim tarihi: 24 Kasım 2020).
 • “Google”, https://www.wired.com/2008/03/gallery-google-logos/?slide=8&slideView=3 (Erişim tarihi: 24 Kasım 2020).
 • “Google”, https://design.google/library/evolving-google-identity, (Erişim tarihi: 25. 11. 2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bekir KİRİŞCAN> (Sorumlu Yazar)
AKDENIZ UNIVERSITY, FACULTY OF FINE ARTS
0000-0002-3017-2853
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Kabul Tarihi 5 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 27

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduarte867632, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, eissn = {1308-2698}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, number = {27}, pages = {1 - 27}, doi = {10.21602/sduarte.867632}, title = {Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kirişcan, Bekir} }
APA Kirişcan, B. (2021). Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma . Art-e Sanat Dergisi , 14 (27) , 1-27 . DOI: 10.21602/sduarte.867632
MLA Kirişcan, B. "Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma" . Art-e Sanat Dergisi 14 (2021 ): 1-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/issue/62751/867632>
Chicago Kirişcan, B. "Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma". Art-e Sanat Dergisi 14 (2021 ): 1-27
RIS TY - JOUR T1 - Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma AU - BekirKirişcan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21602/sduarte.867632 DO - 10.21602/sduarte.867632 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 27 VL - 14 IS - 27 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.867632 UR - https://doi.org/10.21602/sduarte.867632 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma %A Bekir Kirişcan %T Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma %D 2021 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 14 %N 27 %R doi: 10.21602/sduarte.867632 %U 10.21602/sduarte.867632
ISNAD Kirişcan, Bekir . "Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma". Art-e Sanat Dergisi 14 / 27 (Haziran 2021): 1-27 . https://doi.org/10.21602/sduarte.867632
AMA Kirişcan B. Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma. Art-e. 2021; 14(27): 1-27.
Vancouver Kirişcan B. Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma. Art-e Sanat Dergisi. 2021; 14(27): 1-27.
IEEE B. Kirişcan , "Mecra Mesaj Mı? Logo Tasarımlarında Tipografik Tek Dillilik Üzerine Bir Araştırma", Art-e Sanat Dergisi, c. 14, sayı. 27, ss. 1-27, Haz. 2021, doi:10.21602/sduarte.867632
Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.