Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (SDÜİİBFD), yayın etiği kapsamında COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmekte ve bunlara uygun hareket etmektedir. Dolayısıyla SDÜİİBFD’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler uluslararası etik standartlara uygun olmalıdır.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, açık erişim politikasını benimsemiş bir dergidir.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, Turnitin intihal programı tarafından taranmaktadır.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Araştırmayı incelemek için yeterli niteliğe sahip olmayan veya makaleyi hızlı bir şekilde değerlendirmesinin mümkün olmayacağını bilen seçilmiş bir hakem, editöre söz konusu durumu bildirmeli ve inceleme sürecinden özrünü istemelidir.
Hakemler; kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.
Hakemler; değerlendirme raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdır ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.
Hakemler; makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Bu duruma değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dahildir.
Hakemlik, objektif olarak yapılmalıdır. Yazarlara dair kişisel eleştirilerde bulunulmamalı, değerlendirmeler yapıcı, dürüst ve kibar olmalıdır.
Hakemler; yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazarlar; başvuru süreci esnasında verdikleri her türlü bilginin doğruluğunu beyan etmeli ve yanıltıcı, yanlış ya da eksik beyanda bulunmamalıdır.
Yazarlar; gönderdikleri makaleleri başka bir yerde yayınlamamış ya da yayınlanmak üzere göndermemiş olması gerekmektedir.
Yazarlar, makalelerinde kullandıkları alıntıların tümüne kaynak göstermelidir.
Yazarlar, makalenin kendi çalışmaları olduğunu, hiçbir şekilde intihal yapmadıklarını, intihalden kaynaklanan tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu ve bu konuda derginin hiçbir sorumluluğunun olmadığını beyan etmiş olmaktadır.
Yazarlar; makaleye bilimsel katkı verdiklerini taahhüt etmeli ve bütün yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğu bilinmelidir.
Sorumlu yazar; makalede adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu taahhüt etmelidir. Çalışmaya önemli katkılar sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır. Bunun dışındaki kişilere teşekkür kısmında yer verilmelidir.
Yazarlar; gönderdikleri çalışmaları destekleyen kurum/kuruluşları, finansal kaynakları veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
Yazarlar; gerek görüldüğü takdirde makalede yer alan veri setlerine ulaşım imkânı sağlamalıdır.
Yazarlar; dergide yayımlanmak üzere gönderdikleri makaleleri, araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makale içerisinde belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları
Editörler; özgünlüğe ve bilimsel literatüre sağladığı katkıyı dikkate alarak makalelerin yayımlanmasına karar verirler.
Editörler; hakem havuzunun geniş ve güncel tutulması için gayret ederler.
Editörler; makalelerdeki hata, tutarsızlık veya yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesine yardımcı olurlar.
Editörler; makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler; akademik kurallara riayet etmeyen ve bilimsellikten uzak değerlendirmeleri engellerler.

Editör kurulu; dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar verir. Yazarların makalelerini değerlendiren editör kurulu; ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirme yapmalıdır. Alınacak karar, makalenin doğruluğu, geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamının uygunluğuna dayanmalıdır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.
Editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi; ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncılardan başka kimseye bir makale hakkında bilgi ifşa etmemelidir.
Sunulan bir makalede açıklanan yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya editör kurulunun kendi araştırmalarında kullanılmamalıdır.

SORU 1: Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi


SORU 2: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
SORU 3: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir ?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.
AYRICA:
• Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı) açıkça sunulmalı ve yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Yukarıda verilen bilgiler kapsamında, dergimize yapılacak araştırma makaleleri başvurularında etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır.
Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalı ve ilgili evraklar dergi yönetimine başvuru esnasında ibraz edilmelidir.


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek makalelerde yazar/ların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir. Belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayabilir ya da bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilir.